de kiem tra chuong 1 2 hoa 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Toán học

... -4<m<0Bài 2: (1. 5đ) y=x+ 2 1 x−+TXĐ: D=[ -1; 1]+y’ =1- 2 1 xx−= 2 2 1 1xxx−−−0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 .25 x -∞ 0 2 +∞ y’ + 0 - 0 +y 2 +∞+∞-∞ -2 4 2 -2 -4-5 ... 4 2 -2 -4-5 5+y’=o⇔x= 2 1 +y (1) =1 y( -1) = -1 y( 2 1 )= 2 +Vậy Maxy=y( 2 1 )= 2 Miny=y(- 1) = -1 . ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I-GIẢI TÍCH 12 ********************I.Mục đích, yêu cầu: +Kiểm tra kiến thức và ... số 2 0.8 1 0.43Cực trị của hàm số 3 1. 2 1 0.44GTLN và GTNN của hàm số 1 1.5 1 Đường tiệm cận 2 0.8 1 0.43Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 3 1 1.5 2 Tổng 7 2, 844 .2 23 13 IV.Đề:A.Trắc...
 • 4
 • 1,037
 • 17

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Hóa học

... 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36Chọn A C D A A A A C B B A A Mã Đề: 21 0 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chọn A C D C A A A B C D B A C B C D B CCâu 19 20 21 22 23 24 31 ... đề.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ChọnCâu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ChọnI.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (có 24 câu, từ câu 1 đến câu 24 )Câu 1: Một ... đề.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ChọnCâu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ChọnI.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (có 24 câu, từ câu 1 đến câu 24 )Câu 1: Trong...
 • 14
 • 334
 • 3

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /19 2 /18 58 51/ /kiemtrac1 %20 2.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 418
 • 4

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Sinh học

... Câu 25 . Cho các phản ứng sau :(a) 4HCl + PbO 2 → PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 ... pH = 13 . B. Trộn 12 0 ml dung dịch H 2 SO4 có CM = 0 ,1 với 12 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1. C. Trộn 20 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1 với 400 ml dung dòch H 2 SO4 coù CM = 0 ,1. D. ... đktc). Giá trị của V là:A. 4,48 B. 1, 12 C. 2, 24 D. 3,36Câu 21 . Với 6 ion người ta có thể điều chế được 3 dung dịch : Mg 2+ , Na+, Ba 2+ , SO4 2- , CO3 2- ,NO3- ( Trong đó mỗi dungdịch...
 • 3
 • 1,297
 • 53

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

Hóa học

... Câu 25 . Cho các phản ứng sau :(a) 4HCl + PbO 2 → PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 ... bazơ. (1) CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 O. (4). Al 3+ + 4OH- → AlO 2 - + 2H 2 O (2) . Ba 2+ + SO4 2- → BaSO4. (5). Ba(OH) 2 + Na 2 CO3 → BaCO3 + 2NaOH.(3). HS- + OH- → S 2- + H 2 O. ... dịch X là: A. 13 B. 1, 6 C. 12 ,4 D. 2 Câu 2. Cho các dung dịch và giá trị pH được thống kê như sau: (1) . Dung dòch NH3 coù CM = 0, 01. pH = 12 . (2) . Dung dòch NaOH coù CM = 0,0 01 pH = 3.(3)....
 • 3
 • 1,094
 • 57

de kiem tra chuong 1(12CB)

de kiem tra chuong 1(12CB)

Hóa học

... (C = 12 , O =16 , H =1, Na =23 )a) 6 ,1 b) 61 c) 4 ,1 d) 41 34) Thủy phân một este trong môi trường NaOH thu được 0,92g glixerol, 8,82g natri oleat (C 17 H33COONa) và x(g) natri linoleat(C 17 H 31 COONa). ... etylic 32) Tính khối lượng este metyl metacrylat (gam) thu được khi đun nóng 25 8g axit metacrylic với 16 1g ancol metylic. Biết rằng phản ứng este hóa đạt hiệu suât 60%. (C = 12 , O =16 , H =1) a) 12 5b) 18 0c) ... CO 2 và 5,4g H 2 O. CTPT của X là (C = 12 , O =16 , H =1) a) C4H8O 2 b) C3H6O 2 c) C3H4O 2 d) C 2 H4O 2 18 ) Cho các chất sau: (1) axit axetic, (2) anđehit fomic, (3) etyl fomiat, (4)...
 • 4
 • 248
 • 1

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

Hóa học

... hồng đậm dần HẾT Câu 628 1 A 2 D3 C4 D5 C6 B7 C8 D9 B 10 A 11 D 12 D 13 C 14 C 15 B 16 C 17 A 18 A 19 B 20 B 21 B 22 A 23 B 24 D 25 A Trang 2/ 2 - Mã đề thi 628 ... B. 2 C. 3 D. 5Câu 24 : Cho CaCO3 tác dụng với HCl dư, phương trình ion thu gọn làA. CaCO3+2H++2Cl-→ CaCl 2 +CO 2 +H 2 O B. CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 OC. Ca 2+ + 2Cl- → CaCl 2 D. ... để tác dụng hết với 10 0ml dung dịch gồm H 2 SO4 1Mvà Na 2 SO4 2MA. 400 ml B. 300 ml C. 20 0 ml D. 10 0 mlCâu 21 : Trộn 10 0 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 10 0 ml dung dịch NaOH...
 • 2
 • 2,886
 • 188

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Toán học

... 16 .5- [13 1-9 2 ] = 16 .5- [13 1- 81] = 16 .5-50 = 80-50=30 (1 ) 2. a 9.x +2 = 60:3 (1 )9.x +2 = 20 9.x = 20 -2 9.x = 18 x = 18 :9 x = 2 2.b 26 -x = 75- 71 (1 ) 26 -x = 4 x = 26 -4 x = 21 2. c 4x = 4 2 (1 ) ... điểm) 1. Thực hiện các phép tính sau:a. 4.5 2 – 3 .2 3 (1 )b. 28 .76 + 15 .28 + 9 .28 (1 )c. 16 .5 - [13 1- (13 -4) 2 ] (1 ) 2. Tìm x biết rằnga. ( 9.x +2) .3 = 60 (1 )b. 71 + ( 26 – x) = 75 (1 )c. ... 16 (1 ) HẾT Đáp ánI/ Trắc nghiệm. Mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 1 D 5 A 2 B 6 B3 A 7 D4 C 8 CII/ T ự Luận 1. a 4 .25 -3.8 = 10 0 -24 = 76 (1 ) 1. b 28 .(76 +15 +9) = 28 .10 0 = 28 00 (1 ) 1. c 16 .5- [13 1-9 2 ]...
 • 3
 • 497
 • 0

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /18 4/873 01/ /kiemtrachuong1 %20 2lop 11- nangcao.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 481
 • 2

Xem thêm