de kiem tra chuong 1 2 hoa 12 trac nghiem

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Toán học

... -4<m<0Bài 2: (1. 5đ) y=x+ 2 1 x−+TXĐ: D=[ -1; 1]+y’ =1- 2 1 xx−= 2 2 1 1xxx−−−0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 .25 x -∞ 0 2 +∞ y’ + 0 - 0 +y 2 +∞+∞-∞ -2 4 2 -2 -4-5 ... 4 2 -2 -4-5 5+y’=o⇔x= 2 1 +y (1) =1 y( -1) = -1 y( 2 1 )= 2 +Vậy Maxy=y( 2 1 )= 2 Miny=y(- 1) = -1 . ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I-GIẢI TÍCH 12 ********************I.Mục đích, yêu cầu: +Kiểm tra kiến thức và ... số 2 0.8 1 0.43Cực trị của hàm số 3 1. 2 1 0.44GTLN và GTNN của hàm số 1 1.5 1 Đường tiệm cận 2 0.8 1 0.43Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 3 1 1.5 2 Tổng 7 2, 844 .2 23 13 IV.Đề:A.Trắc...
 • 4
 • 1,037
 • 17

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Đề kiểm tra học kỳ 2 Hóa 12

Hóa học

... 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36Chọn A C D A A A A C B B A A Mã Đề: 21 0 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chọn A C D C A A A B C D B A C B C D B CCâu 19 20 21 22 23 24 31 ... đề.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ChọnCâu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ChọnI.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (có 24 câu, từ câu 1 đến câu 24 )Câu 1: Một ... đề.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ChọnCâu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ChọnI.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (có 24 câu, từ câu 1 đến câu 24 )Câu 1: Trong...
 • 14
 • 334
 • 3

Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 11 trắc nghiệm+Đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 11 trắc nghiệm+Đáp án

Toán học

... thangD.Hình chữ nhật MÃ đề 316 2 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : Toán 11 MÃ Đề: 316 01 02 03040506070809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MÃ đề 316 4 ... kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô ®óng :  01 02 03040506070809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M· ®Ò 316 3 A.Khoảng cách từ AC đến (ABCD) là AAB.CC và AA chéo nhauC.Góc ... vuông tâm O, cạnh 2a. SO = a; góc giữa (SAB) và (ABCD) làA.900B.300C.450D.600Câu 19 : 2 1 2 3 lim3nn+ + + + có giá trị làA.0B. 1 2 C. 1 D. 1 2 Câu 20 : Hình lăng trụ...
 • 4
 • 4,653
 • 351

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /19 2 /18 58 51/ /kiemtrac1 %20 2.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 418
 • 4

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Sinh học

... Câu 25 . Cho các phản ứng sau :(a) 4HCl + PbO 2 → PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 ... pH = 13 . B. Trộn 12 0 ml dung dịch H 2 SO4 có CM = 0 ,1 với 12 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1. C. Trộn 20 0 ml dung dịch NaOH có CM = 0 ,1 với 400 ml dung dòch H 2 SO4 coù CM = 0 ,1. D. ... đktc). Giá trị của V là:A. 4,48 B. 1, 12 C. 2, 24 D. 3,36Câu 21 . Với 6 ion người ta có thể điều chế được 3 dung dịch : Mg 2+ , Na+, Ba 2+ , SO4 2- , CO3 2- ,NO3- ( Trong đó mỗi dungdịch...
 • 3
 • 1,297
 • 53

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

Hóa học

... Câu 25 . Cho các phản ứng sau :(a) 4HCl + PbO 2 → PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO 2 + H 2 O(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 ... bazơ. (1) CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 O. (4). Al 3+ + 4OH- → AlO 2 - + 2H 2 O (2) . Ba 2+ + SO4 2- → BaSO4. (5). Ba(OH) 2 + Na 2 CO3 → BaCO3 + 2NaOH.(3). HS- + OH- → S 2- + H 2 O. ... dịch X là: A. 13 B. 1, 6 C. 12 ,4 D. 2 Câu 2. Cho các dung dịch và giá trị pH được thống kê như sau: (1) . Dung dòch NH3 coù CM = 0, 01. pH = 12 . (2) . Dung dòch NaOH coù CM = 0,0 01 pH = 3.(3)....
 • 3
 • 1,094
 • 57

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

đề kiểm tra chương 1- hóa học 11 CB

Hóa học

... hồng đậm dần HẾT Câu 628 1 A 2 D3 C4 D5 C6 B7 C8 D9 B 10 A 11 D 12 D 13 C 14 C 15 B 16 C 17 A 18 A 19 B 20 B 21 B 22 A 23 B 24 D 25 A Trang 2/ 2 - Mã đề thi 628 ... B. 2 C. 3 D. 5Câu 24 : Cho CaCO3 tác dụng với HCl dư, phương trình ion thu gọn làA. CaCO3+2H++2Cl-→ CaCl 2 +CO 2 +H 2 O B. CO3 2- + 2H+ → CO 2 + H 2 OC. Ca 2+ + 2Cl- → CaCl 2 D. ... để tác dụng hết với 10 0ml dung dịch gồm H 2 SO4 1Mvà Na 2 SO4 2MA. 400 ml B. 300 ml C. 20 0 ml D. 10 0 mlCâu 21 : Trộn 10 0 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 10 0 ml dung dịch NaOH...
 • 2
 • 2,886
 • 188

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Toán học

... 16 .5- [13 1-9 2 ] = 16 .5- [13 1- 81] = 16 .5-50 = 80-50=30 (1 ) 2. a 9.x +2 = 60:3 (1 )9.x +2 = 20 9.x = 20 -2 9.x = 18 x = 18 :9 x = 2 2.b 26 -x = 75- 71 (1 ) 26 -x = 4 x = 26 -4 x = 21 2. c 4x = 4 2 (1 ) ... điểm) 1. Thực hiện các phép tính sau:a. 4.5 2 – 3 .2 3 (1 )b. 28 .76 + 15 .28 + 9 .28 (1 )c. 16 .5 - [13 1- (13 -4) 2 ] (1 ) 2. Tìm x biết rằnga. ( 9.x +2) .3 = 60 (1 )b. 71 + ( 26 – x) = 75 (1 )c. ... 16 (1 ) HẾT Đáp ánI/ Trắc nghiệm. Mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 1 D 5 A 2 B 6 B3 A 7 D4 C 8 CII/ T ự Luận 1. a 4 .25 -3.8 = 10 0 -24 = 76 (1 ) 1. b 28 .(76 +15 +9) = 28 .10 0 = 28 00 (1 ) 1. c 16 .5- [13 1-9 2 ]...
 • 3
 • 497
 • 0

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

kiểm tra chương 1+2 lớp 11-nâng cao

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /18 4/873 01/ /kiemtrachuong1 %20 2lop 11- nangcao.doc)Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 481
 • 2

Xem thêm