dự án nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội

Khoa học xã hội

... TECHNOLOGY (COT) VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN C U XU T CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C TI NG ANH CHO SINH VIÊN I H C T I TR NG I H C CÔNG NGH I H C QU C GIA HÀ N I Field: English Methodology ... objectives based on CLT To complicate matters, the high school curriculum, unfortunately, is intimately linked to such practice because the school's ratings and the teacher's reputation lie mostly ... English if they follow the 7-year program at high school The students therefore are supposed to have the basic knowledge for English Before the new school year, the freshmen have to take an English...
 • 88
 • 967
 • 1

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151656

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151656

Báo cáo khoa học

... nhan dinh, tieng Anh da lam cho hg tinh ngc) Cam ket tai chinh danh cho tiene Anh cr Malavsia la rat dana ke Trudc danh dc)c lap tu ngucri Anh, chuan tieng Anh dugc dat rat cao luy nhien, cong ... "day"" tieng Anh theo each no thuong dugc hieu giao hgc phap ngoai ngiJ ma chi cung cap cho hgc sinh thoi gian de "\ui choi" bang tieng Anh, cho nen khong co sach uiao khoa lientz Anh diinu cho bac ... Nhieu ngucri cho rang nhirng sir chcr dgi ve trinh va kT nang tieng Anh cua hgc sinh va sinh vien cua Bg Giao due Dai Loan cao horn rat nhieu so vcri nhung gi nha truerng, hc)c sinh, sinh vien va...
 • 55
 • 521
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151658

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151658

Báo cáo khoa học

... nganh (bao gdm cae chucmg trinh ti^ng Anh chuyen nganh danh cho sinh vien cac chuyen nganh cu the) Thdi lucmg danh cho tieng Anh dai cuong va tieng Anh chuyen nganh dai cucmg c bac cir nhan la 15 ... trinh sCr dung cho giai doan tiSng Anh chuyen nganh la Tiing Anh ca ban danh cho sinh vien nganh khoa hoc tu nhien TrAn Thi Nga bien soan (2003) va 10 giao trinh tieng Anh chuyen nganh va nhirng ... tieng Anh dai cuong va nuu vuc tidng Anh chuyen nganh O bac cir nhan, lieng Anh dai cuong giao vien khoa Tidng Anh giang da\, tieng Anh chuyen nganh giao vien cac khoa 57 chuyen nganh biet tieng Anh...
 • 31
 • 376
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151704

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151704

Báo cáo khoa học

... viec hoc tieng Anh a hgc cao hoc nen: n Chi hgc tieng Anh chuyen nganh D Hgc tieng Anh dai cucmg truac va tieng Anh chuyen nganh sau D Chi hgc tieng Anh dai cuang tieng Anh chuyen nganh de hgc vien ... 25 Trong hoc tieng Anh anh/chi thich D Noi tieng Anh vai nguai nuac ngoai D Hoc qua trirc quan (tranh, anh, tro chai, video, ) D Hoc ngu phap tieng Anh D Doc bao chi tidng Anh D Xem cac kenh ... Trong hoc tieng Anh anh chi thich D Noi tieng Anh vcVi nguai nuac ngoai D Hoc qua true quan (tranh anh tro chai video, D Hge ngu phap tieng Anh 103 14.(1 >^ D Dgc bao chi tieng Anh D Xem cac kenh...
 • 43
 • 587
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151712

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151712

Báo cáo khoa học

... nao dcr khu \uc tieng Anh cho cac muc dich nghe nghiep (English tor Occupational Purposes) nhu tieng Anh cho du lich, tieng Anh cho giao dich thucmg mai tieng Anh cho kinh doanh, v.v (ve ca ban ... dat cho giao trinh, su khac giira day tieng Anh cho cac muc dich hgc thuat cho sinh vien nude ngoai hgc d cac f t t nude ndi tieng Anh (tieng Anh nhu la ngon ngu thii hai) \cVi tieng Anh cho ... Mathetnatics (lieng Anh danh cho sinh vien nganh toan), hay English for Students of riivsics (I ieng Anh danh eho smh \ien nganh \at li) d\ chang nua thi cai ngon neir ha\ neir \ire liene Anh ma ho phai...
 • 33
 • 425
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia

Báo cáo khoa học

... cao dang cr Viet Nam, vai thcri lugng dugc phan bo thucmg la 2/3 danh cho tieng Anh ngir vuc dai cuang va 1/3 danh cho ngir vuc tieng Anh chuyen nganh Thanh cong ciia day tieng Anh chuyen nganh ... day tieng Anh dai cuang, (2) day tieng Anh dai cuong ket hgp \6\ tieng Anh chuyen nganh db day tieng Anh dai cuang truac, day tieng Anh chuyen nganh sau, va (3) day tieng Anh chuyen nganh Trong ... nganh sau Quan diem day tieng Anh dai cucmg ket hgp \c>i tieng Anh chuyen nganh dcS da\ tieng Anh dai cucmg trucre, day tieng Anh chuyen nganh sau ducmg nhu dugc nhieu giao \ ien da\ tieng Anh...
 • 40
 • 392
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia hà nội

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia hà nội

Báo cáo khoa học

... the day dugc tieng Anh chuyen nganh Li la vi noi din tiing Anh chuyen nganh la phai noi den nhung ngi dung chuyen nganh thi hien qua tiing Anh, va mgt nguai khong biet chuyen nganh thi khong thi ... giao trinh cho sinh vien dai hgc, hgc vien cao hge va nghien ciru sinh tat ca eac nganh va chuyen nganh thuge nhirng bac hc?c khac khong'/" Ciiu tra loi ehae chan la "Khcmg" Vay "1 ieng Anh khong ... ddnh cho mdn ti^ng Anh ndng cao, vdi thdi lugng dugc phan bo theo nguyen tde (1 gid tin chi = 1,5 gid Ien ldp + I, gidi tu hgc), vd vdi tin chi danh cho mdn tidng Anh chuyen ngdnh ndng cao, thdi...
 • 47
 • 426
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151818

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151818

Báo cáo khoa học

... ban Sir dung danh hoa c cap tir \un\x cho bicl \ii:c cluncn loai tir dcniu lir sane danh ui; V tir danh tir sang tinh tir, v.v Sir dung danh hoa eiip ciiu hay "iin du ngu phiip" lam cho thcrng tin ... nhat Nguoi day cung co the cho mgt cau va dua mgt s6 tir g^ nghTa de ngucri hgc tim tir gan nghTa nhat ngon canh da cho Ngugc lai, de phuc \'u cho cac muc dich san sinh loi noi giao liep, cat ... ngucri ta thucrng ihiiy cluing dugc lo chirc xung quanh mgl so dcm \ i lir \ ung chu chot Do dcr, day tii* vung cho sinh \ icMi dai hoc va hgc vien cao here, ngucri day phai diinh mgt lugng thoi gian...
 • 55
 • 442
 • 0

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sư phạm

... sinh viên Phiếu điều tra d-ới nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ nói tiêng Anh cho sinh viên năm thứ chuyên ngành Du lịch, khoa Du lịch Ngoại ngữ tr-ờng Cao ... không khuyến khích sinh viên 10 Các bạn lớp ngại nói tiếng Anh th-ờng sử dụng tiếng mẹ đẻ Ph-ơng pháp dạy học theo dự án làm tăng hứng thú bạn học nói tiếng Anh yếu tố Đánh dấu () vào ô lựa ... pháp dạy học theo dự án giúp bạn cải thiện khả nói tiếng Anh nh- Đánh dấu () vào ô lựa chọn Bạn chọn nhiều đáp án Bạn tự tin nói tiếng Anh Bạn phát âm chuẩn Bạn nói tiếng Anh l-u loát hơn,...
 • 51
 • 630
 • 2

Năng lực tiếng Anh của sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên

Năng lực tiếng Anh của sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên

Khoa học xã hội

... trọng tiếng Anh - Năng lực tiếng Anh sinh viên - Một số khó khăn sinh viên học tiếng Anh - Đề xuất số kinh nghiệm học tiếng Anh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng: Các sinh viên ... cho sinh viên, để lực tiếng Anh sinh viên đào tạo cao xác 23 BẢNG ĐIỀU TRA VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN Đối tượng áp dụng: Sinh viên khoa kinh tế trường đại học Tây Nguyên Mục tiêu: đánh ... trình độ tiếng Anh sinh viên không cao không với cấp Các sinh viên tự đánh giá cao trình độ tiếng Anh so với kết đạt điểm học tập trường phản ánh số lượng sinh viên có chứng B, C kết cao 15 SUMMARY...
 • 27
 • 888
 • 5

NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH 120 TÍN CHỈ potx

NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH 120 TÍN CHỈ potx

Báo cáo khoa học

... thành thạo tiếng Anh thời sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh theo học chương trình 120 tín Trường ĐHCT Câu hỏi nghiên cứu đặt là:  Năng lực tiếng Anh thời sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh sau hai ... nghĩa lực tiếng Anh sinh viên nhìn chung ngang với thang 4.0 thang mô tả sc độ thành thạo tiếng Anh IELTS KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Năng lực tiếng Anh đối tượng nghiên cứu Kết khảo sát lực tiếng Anh ... kỹ tiếng Anh giúp tăng cường khả tự học sinh viên, đồng thời có công cụ quản lý việc tự học sinh viên, giúp em quen dần với tự học Trong phân tích yếu tố tác động đến lực tiếng Anh sinh viên dựa...
 • 8
 • 420
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'làm thế nào để cải thiện kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'làm thế nào để cải thiện kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên '

Báo cáo khoa học

... tập cho sinh viên Đánh giá thực lực sinh viên để từ đưa yêu cầu phù hợp; yêu cầu thấp sinh viên khá, giỏi khiến cho sinh viên cảm thấy nhàm chán ý chí phấn đấu vươn lên nữa; yêu cầu cao sinh viên ... thiết tiếng Anh cho tương lai sinh viên để từ sinh viên xác định động cơ, thái độ học tập tích cực, chiến lược học có hiệu - - - Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên cách học hiệu giúp sinh viên cảm ... bình; nhiều sinh viên chí không hiểu lệnh đơn giản thông thường giáo viên Đại phận sinh viên (67%) thói quen giao tiếp với tiếng Anh Trong tiếng Anh, đặc biệt vào thực hành nói, sinh viên (chỉ...
 • 6
 • 3,014
 • 45

Năng lực tiếng Anh của sinh viên các trường đại học trước yêu cầu của một nền kinh tế tri thức. Thực trạng và những giải pháp

Năng lực tiếng Anh của sinh viên các trường đại học trước yêu cầu của một nền kinh tế tri thức. Thực trạng và những giải pháp

Khoa học xã hội

... đánh giá lực nghe tiếng Anh Các thành tố lực nghe tiếng Anh gồm có: kiến thức, kỹ thái độ, để đánh giá lực nghe tiếng Anh sinh viên cần dựa vào đặc điểm thành tố Để đánh giá lực nghe tiếng Anh, ... trường đại học cao đẳng Việt Nam việc nâng cao lực tiếng Anh cho sinh viên, Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội nghị “Quốc tế hóa Giáo dục – Nâng cao lực tiếng Anh vào ngày ... khiến cho sinh viên ngại nói, rụt rè giao tiếp tiếng Anh, tránh sử dụng tiếng Anh, trừ lúc thi cử 44 b Yêu cầu ngôn ngữ Anh cho sinh viên không chuyên Tốt nghiệp sau 4-6 năm học đại học, sinh viên...
 • 85
 • 839
 • 0

Sử dụng phương pháp đối chiếu trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên không chuyên tại trường đại học lâm nghiệp

Sử dụng phương pháp đối chiếu trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên không chuyên tại trường đại học lâm nghiệp

Khoa học xã hội

... choices that either language makes available and relating these choices There are three types of choices: optional choices; obligatory choices and zero For example, an optional phonological choice ... she hears, sees and feels (Canh, LV, 2004, p37) Cognitive psychologists are therefore interested in the mental processes that are involved in learning Cognitive psychology is based on the assumptions ... method that was derived from linguistics and psychology It reflects descriptive, structural and contrastive linguistics and the behaviors principles of psychology It was based on the principle that...
 • 47
 • 995
 • 0

đề tài nâng cao năng lực giao tiếp cho sinh viên tiếng anh thương mại năm ii nhu cầu và khuyến nghị

đề tài  nâng cao năng lực giao tiếp cho sinh viên tiếng anh thương mại năm ii nhu cầu và khuyến nghị

Báo cáo khoa học

... việc nâng cao lực giao tiếp cho sinh viên TATM, trường ĐHNN, ĐHĐN Kết phân tích Tổng số sinh viên tham gia: 20 sinh viên - lớp 08CNATM03 trường Đại Học Ngoại Ngữ -TP Đà Nẵng 3.1 Nhu cầu chung sinh ... mở rộng lực giao tiếp họ Câu hỏi nghiên cứu - Sinh viên TATM năm II có nhu cầu việc học TATM? - Sinh viên cảm thấy hoạt động ngoại khoá giúp họ nâng cao lực giao tiếp? Hiệu biện pháp đánh giá ... ngoại khoá nhằm nâng cao lực giao tiếp Hoạt động tiến hành: Questionaire #1 (Student Needs): Được phát cho sinh viên trước khởi hành chuyến để khảo sát nhu cầu học giao tiếp sinh viên TATM trường...
 • 6
 • 779
 • 13

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Anh văn thương mại

... nói chung lại đánh giá không cao trình độ ngoại ngữ sinh viên? Cử nhân: Tiếng Anh chưa đủ dự bị đại học! - Có 50% sinh viên cho biết có học thêm tiếng Anh Đây số đáng báo động điều cho thấy chương ... nghiên cứu khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại giải pháp nhằm nâng cao khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu •Về không gian:toàn thể giáo viên ,sinh viên học trường ... độ sinh viên không đồng có khác biệt lớn lực tiếng Anh họ Thường lớp học bao gồm trình độ từ sơ cấp (gồm sinh viên học tiếng Anh lần đầu) đến trung cấp (những sinh viên học hệ đào tạo tiếng Anh...
 • 20
 • 3,642
 • 17

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Kinh tế - Thương mại

... nói chung lại đánh giá không cao trình độ ngoại ngữ sinh viên? Cử nhân: Tiếng Anh chưa đủ dự bị đại học! - Có 50% sinh viên cho biết có học thêm tiếng Anh Đây số đáng báo động điều cho thấy chương ... nghiên cứu khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại giải pháp nhằm nâng cao khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu • Về không gian:toàn thể giáo viên ,sinh viên học trường ... khoảng 225 tiết học tiếng anh cho sinh viên cho khóa học dài – năm, tiết học kéo dài tiếng, năm sinh viên học khoảng 135 – 169 tiếng anh Nội dung tập trung chủ yếu vào tiếng Anh chuyên ngành, lớp...
 • 19
 • 938
 • 8

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

Khoa học xã hội

... sinh, sinh viên phải không ngừng nâng cao lực học tập tiếng Anh; nâng cao kỹ phát âm tiếng Anh nội dung quan trọng để nâng cao lực học tập tiếng Anh Phát âm kỹ ngôn ngữ quan trọng người học tiếng ... tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Dược Phú Thọ nhằm nâng cao hiệu trình dạy học phát âm tiếng Anh Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn tiếng Anh ... phát âm 5% sinh viên nghe tài liệu khác tiếng Anh để bắt chước cách người ngữ phát âm 2% sinh viên nói chuyện với người ngữ 38% sinh viên nói tiếng Anh lớp học tiếng 50% sinh viên làm tập sách...
 • 35
 • 3,369
 • 24

Xem thêm