co hoc vat ran bieng dang

Một số phương pháp tính toán ổn định trong học vật rắn biến dạng

Một số phương pháp tính toán ổn định trong cơ học vật rắn biến dạng

Báo cáo khoa học

... cho mot so dang két cà'u thuòng gap Càc két qua chi co y nghla chùng phàn ành duac tucfng dò'i dùng tinh chat ca hoc cùa vàt liéu, dóng thòi phài co co so khoa hoc Do vày de tài dat co y nghla ... truc) px A^sm-a o r ^0 = — ; '^xo = u 2/7 cos a hcosa •^•;= c^ = — — — v i - cos2a + COS' a 2/2cosa -= 4, Diéu kièn bièn Co' dinh diém dinh non ta co tai x = ^ = ^ = i5vv = (4.1) Tai - = / vò ... bién dang thù 7, Do San 27 - 28/8/2004 Dào Huy Bich, Tran Thanh Tuàn, Vu Khàc Bay Ve toàn ón dinh dàn deo cùa vò non Tuyén tàp còng trình Hòi nghi khoa hoc 10 toàn quóc Co hgc vàt ràn bién dang...
 • 90
 • 196
 • 0

Một số phương pháp tính toán ổn định trong học vật rắn biến dạng tt

Một số phương pháp tính toán ổn định trong cơ học vật rắn biến dạng tt

Báo cáo khoa học

... THlTC HIÈN DE TÀI NÀM 2004 VA 2005 Tén de tal: Mot so phiTdng phàp tinh toàn on dinh co hoc vat ran bien dang (Some methodsfor solving stability problems in the deformable solid mechanics) Ma ... bién dang thù 7, Do San 27 - 28/8/2004 Dào Huy Bich, Tran Thanh Tuàn, Vù Khàc Bay Ve toàn ón dinh dàn deo cùa vò non Tuyén tàp còng trình Hòi nghi khoa hoc toàn quóc Ca hgc vàt ràn bién dang ... vàt liéu Dà tinh toàn bang so cho mot vài dang két càu cu the va co nhùng nhàn xét mang y nghla ca hgc Dà xày dung dugc mot chuang trình tinh cho càc dang vàt liéu dói vói toàn ón dinh cùa vò...
 • 7
 • 176
 • 0

Bài tập lớn môn học vật rắn biến dạng

Bài tập lớn môn cơ học vật rắn biến dạng

Kiến trúc - Xây dựng

... 6.782 l1 6.782 m1 6.782 n1 2 l m n 1 1 HV: Trần Nguyên Phơng MSHV: 1480813 Trang Bài tập lớn môn học vật rắn biến dạng GV: Phạm Tấn Hùng 11.782 l1 0.782 m1 13.782 ... 0.602 ' Vy phng chớnh n2 = (-0.781 ; 0.172 ; 0.602) v n2 n2 HV: Trần Nguyên Phơng MSHV: 1480813 Trang Bài tập lớn môn học vật rắn biến dạng GV: Phạm Tấn Hùng Phng n3 = (l3, m3, n3) ng vi ng sut ... sai s cho phộp nờn kt qu tớnh toỏn ta cú th tm chp nhn c HV: Trần Nguyên Phơng MSHV: 1480813 Trang Bài tập lớn môn học vật rắn biến dạng GV: Phạm Tấn Hùng f Xỏc nh cỏc thnh phn bin dng(tenx...
 • 12
 • 1,131
 • 14

CHƯƠNG mở đầu học vật rắn biến DẠNG

CHƯƠNG mở đầu cơ học vật rắn biến DẠNG

Cao đẳng - Đại học

... THAM KHẢO [1] George A Mase, “Continuum Mechanics, Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1970 [2] François Frey, “Analyse des structures et milieux continus – Mécanique des solides”, ... + v3e3 P(v1,v2,v e1, e2, e3 vectơ đơn vị, 3) v1, v2, v3 thành phần vectơ e3 e1 x1 e2 PGS TS Bui Cong Thanh x2 C NHẮC LẠI SỞ TOÁN HỌC: QUY ƯỚC CHỈ SỐ TRONG CHVRBD  CÁCH BIỂU DiỄN CÁC ĐẠI LƯỢNG...
 • 17
 • 230
 • 0

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

Kỹ thuật

... dƣới, số số 1.2.2 Hệ tọa độ cong Hệ tọa độ cong 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 với hệ véc 𝑥3 tơ sở 𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 (Hình 2) 𝑅 = 𝑅 (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ) véctơ bán kính 𝑔3 𝑔2 O 𝑥1 điểm P hệ tọa độ 𝑥 cong Biểu diễn véc tơ𝑅 dƣới ... vi phân đƣợc từ hệ tọa độ cong 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 sang hệ tọa độ cong khác 𝑥 ′ ; 𝑥 ′ ; 𝑥 ′ 𝑘 𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 ′ = ′𝑘∙ 𝜕𝑥 𝑗 𝜕𝑥 𝑗 𝜕𝑥 (1.5) Ta kí hiệu𝑔 𝑖 rêpe địa phƣơng hệ tọa độ cong 𝑥′ ; 𝑥′ ; 𝑥′ Do 𝑔 𝑖 ... 𝑔22,3 = ; 𝑔33,1 = 𝑔33,2 = ; 𝑔22,1 = 2𝑟 ; 𝑔1,1 = 𝑔1,3 = 0; 0; , 𝑔1,2 = −sinφ; cosφ; , 28 𝑔2,1 = −sinφ; cosφ; , 𝑔2,2 = −rcosφ; −rsinφ; ; 𝑔2,3 = 0; 0; 𝑔3,1 = 0; 0; ; 𝑔3,2 = 0; 0; ; 𝑔3,1 = 0; 0; Từ...
 • 62
 • 435
 • 2

HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

Kiến trúc - Xây dựng

...  v 1.cos  Véctơ đơn vị theo hướng v vˆ  Vì : v = vˆ x ˆi  vˆ y ˆj  vˆ z kˆ = (cos )ˆi  (cos  )ˆj  (cos  )kˆ v (1.9) vˆ x = vˆ ˆi = cosα vˆ y = vˆ ˆj = cosβ (cosα, cosβ , cosγ cosin ... xi Tìm ai’ quay x1, x2 quanh x3 góc 300 Lời giải: x1’ x2’ x3’ x1 0 cos30 cos120 cos900 x2 cos600 cos300 cos900 x3 cos900 cos900 cos00 x2 x2 ’ x1 ’ 300 300 x1 O x3, x3’ Hình 1.10 Ví dụ a  ij  ... (1.77b,c)  a 2   I 1    cos    3 3 (1.78a)  a 2  2    I1 2    cos   3   (1.78b)  a 2  4    I1 3    cos   3   3 3b cos   2a 1.7 Trường tenxơ Các...
 • 30
 • 149
 • 2

học vật rắn biến dạng (Bài giảng Cao học Bách Khoa Tp.HCM)

Cơ học vật rắn biến dạng (Bài giảng Cao học Bách Khoa Tp.HCM)

Kiến trúc - Xây dựng

... vˆi = v cos α Véctơ đơn vị theo hướng v vˆ = Vì : v = vˆ x ˆi + vˆ y ˆj + vˆ z kˆ = (cos α )ˆi + (cos β )ˆj + (cos γ )kˆ v (1.9) vˆ x = vˆ ˆi = cosα vˆ y = vˆ ˆj = cosβ (cosα, cosβ , cosγ cosin ... Tìm ai’ quay x1, x2 quanh x3 góc 300 Lời giải: x1 ’ x2 ’ x3 ’ x1 cos300 cos1200 cos900 x2 cos600 cos300 cos900 x3 cos900 cos900 cos00 x2 x2’ 30 x1’ 300 x1 O x3, x3’ Hình 1.10 Ví dụ [a ] ij   ... hệ tọa độ trụ theo hệ thức sau: ur = C1 cosθ + C2 sinθ + z(-B1 sinθ + B2 cosθ) uθ = -C1 sinθ + C2 cosθ + B3r – z(B1 cosθ + B2 sinθ) (2.45) uz = C3 + r(-B2 cosθ + B1 sinθ) 2.10 ĐO BIẾN DẠNG 2.10.1...
 • 111
 • 446
 • 4

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

Khoa học tự nhiên

... cộng nhân tenxơ, số số dưới, số số 1.2.2 Hệ tọa độ cong Hệ tọa độ cong , , với hệ véc tơ sở { ⃗ , ⃗ , ⃗ } (Hình 2) ⃗ = ⃗( ⃗ ⃗ ) véctơ bán kính cong Biểu diễn véc tơ ⃗ dạng : ⃗ ⃗= Hình + , điểm ... biến đổi đơn trị, thuận nghịch vi phân từ hệ tọa độ cong ( sang hệ tọa độ cong khác ; ; , ∙ (1.5) Ta kí hiệu ⃗ rêpe địa phương hệ tọa độ cong ; ; Do ⃗ xác định từ biểu thức: ⃗ ⃗ = (1.6) ∙ Thay ... , = = ⃗ , , =0; , = (0; 0; 0), ⃗ =0; , , = , =0; = (−sinφ; cosφ; 0), 28 , =2 ; ⃗ , = (−sinφ; cosφ; 0), ⃗ ⃗ , = (0; 0; 0); ⃗ , = (−rcosφ; −rsinφ; 0); ⃗ = (0; 0; 0); ⃗ , = (0; 0; 0) , = (0; 0;...
 • 62
 • 315
 • 0

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

Thạc sĩ - Cao học

... cộng nhân tenxơ, số số dưới, số số 1.2.2 Hệ tọa độ cong Hệ tọa độ cong , , với hệ véc tơ sở { ⃗ , ⃗ , ⃗ } (Hình 2) ⃗ = ⃗( ⃗ ⃗ ) véctơ bán kính cong Biểu diễn véc tơ ⃗ dạng : ⃗ ⃗= Hình + , điểm ... biến đổi đơn trị, thuận nghịch vi phân từ hệ tọa độ cong ( sang hệ tọa độ cong khác ; ; , ∙ (1.5) Ta kí hiệu ⃗ rêpe địa phương hệ tọa độ cong ; ; Do ⃗ xác định từ biểu thức: ⃗ ⃗ = (1.6) ∙ Thay ... ⃗ ⃗ = ∙ ⃗ + ∙ ⃗ + ∙ ⃗ ⃗ = ∙ ⃗ + ∙ ⃗ + ∙ ⃗ ; Ngược lại, biến đổi từ hệ tọa độ cong ( , , (1.8) ; sang hệ tọa độ cong ) ⃗ ⃗ = ⃗ = ∙ ∙ ⃗ = (1.9) Khai triển cụ thể (1.9) ⃗ = ∙ ⃗ + ∙ ⃗ + ∙ ⃗ ⃗ =...
 • 20
 • 255
 • 0

Các dạng bài tập học vật rắn năm 2014

Các dạng bài tập Cơ học vật rắn năm 2014

Vật lý

... trùng φ φ0=0 - Trong chuy n đ ng quay đ u , γ = , ω h ng s , att=0, an=ωR=const Trong chuy n đ ng quay bi n đ i đ u: att=const, an= (ω0 + γ t ) R B.BÀI T P T LU N Ví d M t đĩa mài b t đ u quay ... góc c a sàn quay b) T c đ dài c a đ a tr Gi i Coi sàn, đ a tr đá m t h Th i gian ném đá r t nh ta th b qua xung c a mơ men l c tác d ng vào h coi mơ men đ ng lư ng c a h b o tồn th i gian ... matít rơi vào? Gi i Coi v i hai qu c u c c matít m t h Vì th i gian va ch m r t ng n kh i lư ng c a c c matít r t nh nên ta th b qua xung c a mơ men l c tác d ng vào h coi mơ men đ ng lư ng...
 • 53
 • 1,077
 • 18

LÝ12: ÔN_các dạng hoc vật rắn

LÝ12: ÔN_các dạng cơ hoc vật rắn

Vật lý

... moment động lượng: L = const Phát biểu: Nếu tổng moment lực tác dụng lên vật rắn (hay hệ vật rắn) trục tổng moment động lượng vật rắn (hay hệ vật) trục bảo toàn + Nếu M = L =const + Đối với hệ vật: ... quanh ròng rọc bán kính R moment quán tính I trục quay Khối lượng dây không đáng kể, ròng rọc coi quay tự không masat quanh trục cố định Xác định biểu thức tính gia tốc thùng nước Hướng dẫn: ... lượng vật rắn (hay hệ vật) trục bảo toàn + Nếu M = L =const + Đối với hệ vật: L1 + L2 +….+ Ln = const +Nếu vật moment quán tính thay đổi: I1ω1 = I2ω2 = ……=Inωn CÁC BÀI TẬP BẢN Bài 1: Một...
 • 9
 • 134
 • 0

Trắc nghiệm học vật rắn

Trắc nghiệm cơ học vật rắn

Địa lý

... động lợng D Tăng mômen quán tính để giảm tốc độ quay V.3.3 Các đợc sinh từ khối khí lớn quay chậm co dần thể tích lại tác dụng lực hấp dẫn Vận tốc góc quay A Không đổi B Tăng lên C Giảm D Bằng không ... Mômen động lợng đĩa thời điểm t = 33s A 30,6 kgm2/s B 52,8 kgm2/s C 66,2 kgm2/s D 70,4 kgm2/s V.3.7 Coi trái đất cầu đồng tính khối lợng M = 6.1024 kg, bán kính 6400 km Mômen động lợng trái đất...
 • 6
 • 413
 • 3

HD học phần học vật rắn 12NC

HD học phần cơ học vật rắn 12NC

Tư liệu khác

... quanh trục đó( quay) + M = => L = L = const Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật (hay hệ vật) không momen động lợng vật (hay hệ vật) đợc bảo toàn I11 = I12 hay I = const F 15) Vật rắn chuyển động tịnh ... dài 3/4 chiều dài kim phút Coi nh kim quay Tỉ số tốc độ góc đầu kim phút đầu kim A 12; * B 1/12; C 24; D 1/24 1.12 Kim đồng hồ chiều dài 3/4 chiều dài kim phút Coi nh kim quay Tỉ số tốc độ ... ngời đứng ghế quay, hai tay cầm hai tạ Khi ng ời dang tay theo phơng ngang, ghế ngời quay với tốc độ góc Ma sát trục quay nhỏ không đáng kể Sau ngời co tay lại kéo hai tạ gần ngời sát vai Tốc độ...
 • 18
 • 202
 • 2

chuyên đề học vật rắn

chuyên đề cơ học vật rắn

Vật lý

... Một ngẫu lực gồm lực F1=F2=F cánh tay đòn d Mô men ngẫu lực A (F1-F2)d B 2Fd C F.d D Chưa biết cong phụ thuộc vào vị trí trục quay Câu 45 Một đồng chất khối lượng m dài AB=2l Hai đầu A,B gắn...
 • 4
 • 773
 • 19

Xem thêm

Tìm thêm: giới thiệu về ait tổng quan về công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait nhược điểm của csdl phân tán dữ liệu kho dữ liệu cục bộ phần ii cơ sở lý luận cơ sở dữ liệu phân tán và thực trạng cơ sở dữ liệu của công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait kế cấu khóa luận tốt nghiệp tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu phần i tổng quan nghiên cứu đề tài tình hình ứng dụng cntt mẫu phiếu điều tra khảo sát doanh nghiệp tình hình bảo mật an toàn dữ liệu thông tin ở ngân hàng một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt định hướng phát triển trong việc sử dụng phần mềm để tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty đánh giá kết quả việc sử dụng phần mềm trong việc tự đông hóa quá trình xử lý số liệu tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt mối quan hệ giữa các thuộc tính trong access các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa các thực thể phân tích hệ thống sử dụng phần mềm một số lý thuyết về ứng dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty về cơ sở lý luận cơ sở để nghiên cứu đề tài