chất lượng kiểm toán nhà nước

Quyết định 558/QĐ-KTNN Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước 2016

Quyết định 558/QĐ-KTNN Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước 2016

Tư liệu khác

... độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán, gồm: Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán; Quyết định kiểm soát chất lượng kiểm ... chất lượng kiểm toán Đoàn KTNN Kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn KTNN, gồm: Kiểm soát chất lượng kiểm toán Trưởng Đoàn KTNN Kiểm soát chất lượng kiểm toán Tổ trưởng Tổ kiểm toán Kiểm soát chất ... QUẢ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CHO THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Điều 47 Chuyển kết kiểm soát chất lượng kiểm toán cho Thanh tra Kiểm toán nhà nước Kết kiểm soát chất lượng kiểm toán chuyển...
 • 47
 • 96
 • 0

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Kinh tế

... tế kiểm soát chất 18 lợng kiểm toán Kiểm toán Nhà nớc 1.1 Tổng quan Kiểm toán Nhà nớc vai trò Kiểm toán Nhà 18 nớc 1.2 Chất lợng kiểm toán yếu tố chủ yếu ảnh hởng đến chất 29 lợng kiểm toán Kiểm ... toán Nhà nớc 1.3 Kiểm soát chất lợng kiểm toán Kiểm toán Nhà nớc 1.4 Kinh nghiệm nớc kiểm soát chất lợng kiểm toán Kiểm toán Nhà nớc học cho Việt Nam Chơng 2: Thực trạng kiểm soát chất lợng kiểm ... quốc tế kiểm soát chất lợng kiểm toán Kiểm toán Nhà nớc 1.1 Tổng quan kiểm toán nhà nớc vai trò kiểm toán nhà nớc 1.1.1 Khái quát Kiểm toán Nhà nớc 1.1.1.1 Quá trình đời phát triển Kiểm toán Nhà...
 • 248
 • 983
 • 23

Định hướng và giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa kiểm toán nhà nước với UBND và HĐND các cấp trong kiểm toán ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả kiểm toán

Định hướng và giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa kiểm toán nhà nước với UBND và HĐND các cấp trong kiểm toán ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả kiểm toán

Báo cáo khoa học

... cấp báo cáo kiểm toán Kết thúc kiểm toán, đoàn kiểm toán lập báo cáo kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt Sau phê duyệt, theo quy định Luật kiểm toán nhà nước, đoàn kiểm toán gửi dự ... dụng ngân sách nhà nước, Hội đồng Nhân dân đơn vị kiểm toán Kiểm toán Nhà nước theo quy định điều 63 Luật Kiểm toán nhà nước 39 2.2.1.2 Những quy định hành mối quan hệ Kiểm toán Nhà nước với Uỷ ... yêu cầu Kiểm toán Nhà nước thực kiểm toán NSĐP (nếu không nằm kế hoạch kiểm toán hàng năm Tổng Kiểm toán Nhà nước định) Căn vào chức năng, nhiệm vụ lực có; vào hướng dẫn Tổng Kiểm toán Nhà nước...
 • 104
 • 267
 • 0

kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Kinh tế

... đến chất lƣợng hoạt động kiểm toán KTNN 1.2 Chất lƣợng kiểm toán nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến chất lƣợng kiểm toán Kiểm toán Nhà nƣớc 1.2.1 Chất lượng kiểm toán tiêu chí chất lượng kiểm toán ... cáo kiểm toán kiểm toán, báo cáo kiểm toán Tổ kiểm toán (theo đơn vị đƣợc kiểm toán) Chất lƣợng kiểm toán đƣợc phản ánh rõ báo cáo kiểm toán Chất lƣợng báo cáo kiểm toán quan trọng để đánh giá chất ... lập Biên kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán tổ kiểm toán (3) Trƣởng đoàn kiểm toán tổ chức thẩm định Báo cáo kiểm toán Tổ kiểm toán, soạn thảo Báo cáo kiểm toán Đoàn kiểm toán trình Kiểm toán trƣởng...
 • 100
 • 323
 • 8

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000

Báo cáo khoa học

... ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1.1 Hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nước Hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nước quy định Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể là: Kiểm toán Nhà nước tổ chức ... chuyên ngành I, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ... động Kiểm toán Nhà nước 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước a) Chức Kiểm toán Nhà nước Theo quy định Điều 14 Luật Kiểm toán nhà nuớc, KTNN có chức kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán...
 • 120
 • 143
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX

Báo cáo khoa học

... Trởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên đoàn kiểm toán dự thảo BCKT Chậm 15 ngày, kể từ ngày đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán đơn vị đợc kiểm toán, Trởng đoàn kiểm toán phải ... kế hoạch kiểm toán tổng quát nêu mục tiêu kiểm toán cần phải đạt đợc 25 Vì phải hình thành đề cơng khái quát BCKT theo mẫu BCKT mà Tổng Kiểm toán quy định cho kiểm toán trình đạo kiểm toán, trởng ... Đoàn kiểm toán ký ghi rõ họ tên; Kiểm toán trởng KTNN khu vực IX đợc Tổng KTNN ủy quyền ký BCKT BCKT trớc hết đợc gửi đơn vị đợc kiểm toán cấp đơn vị đợc kiểm toán nhằm thức thông báo kết kiểm toán...
 • 92
 • 191
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên theo định hướng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên theo định hướng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... tạo kỹ kiểm toán; đề cao vai trò trách nhiệm đơn vị KTNN chuyên ngành KTNN khu vực việc xây dựng nội dung, chơng trình đào tạo bồi dỡng kỹ kiểm toán, tập huấn trao đổi kinh nghiệm kiểm toán; phát ... số lợng cán bộ, công chức học cán bộ, công chức đơn vị để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nớc giao 1.4.2 Mc tiờu, ni dung chng trỡnh o to, bi dng cụng chc, kim toỏn viờn KTNN 25 ... công tác đào tạo, bồi dỡng để đảm bảo cấu công chức hợp lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lợng hoạt động kiểm toán; Đào tạo chức danh công chức; trọng đào tạo theo ngạch KTV, chuyên viên, nghiên...
 • 92
 • 283
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... 1999, Kiểm toán Nhà nớc ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật để ban hành hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nớc, quy trình Kiểm toán Nhà nớc, quy trình Kiểm toán ngân sách nhà nớc, quy trình Kiểm toán ... luật Tổng Kiểm toán Nhà nớc, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý, điều hành Tổng Kiểm toán Nhà nớc tổ chức hoạt động Kiểm toán Nhà nớc theo quy định Luật kiểm toán nhà nớc ... theo phỏp lut Kiểm toán Nhà nớc thực chức kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt động quan, đơn vị, tổ chức có quản lý, sử dụng ngân sách nhà nớc, tiền tài sản Nhà nớc õy...
 • 75
 • 423
 • 0

Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... kiến nghị kiểm toán + Nội dung công khai báo cáo kiểm toán kiểm toán, biên kiểm toán: tuỳ thuộc loại hình kiểm toán kiểm toán, nội dung công khai báo cáo kiểm toán kiểm toán, biên kiểm toán bao ... lượng công khai kết kiểm toán kết thực kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước 2.1.1 Quán triệt thể chế hóa quan điểm Đảng phát triển Kiểm toán Nhà nước công khai kết kiểm toán Kiểm toán Nhà nước ... chức kiểm toán, vậy, Nghị định quy định rõ thẩm quyền công khai Kiểm toán Nhà nước kết kiểm toán Kiểm toán Nhà nước thực thẩm quyền công khai quan, đơn vị, tổ chức kiểm toán báo cáo kiểm toán kiểm...
 • 77
 • 207
 • 0

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Kinh tế

... tiêu kiểm soát chất lượng kiểm toán? Kiểm soát chất lượng kiểm toán ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán KTNN? - Kiểm soát chất lượng kiểm toán Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán công tác kiểm ... kiểm toán kiểm soát chất lượng kiểm toán Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán KTNN; thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán, kinh nghiệm thực tiễn kiểm ... lượng kiểm toán Kiểm toán Nhà nước (2010), Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, Hà Nội Kiểm toán Nhà nước (2010), Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội Kiểm toán Nhà nước...
 • 6
 • 285
 • 5

Xem thêm