công tác bê tông định mức cấp phối vật liệu

CÔNG TÁC TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... giakgm3m3lít2180,5160,9051852810,4930,8911853420,4690,8781854050,4440,8651854390,4440,865174Phụ gia dẻo hoá1 2 3 4 5 PHỤ LỤC CÔNG TÁC TÔNGĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆUI- THUYẾT MINH CHUNG- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 tông loại thông thường trong các bảng ... bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác tông 100, ... măng tăng.2.3 tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000) Định mức cấp phối cho tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của tông các mác...
 • 18
 • 71,154
 • 984

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác tôngcông tác cốt thép pptx

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... để tính định mức. Định mức đó còn được nhân với hệ số 1,07. 4. Bê- tông tà vẹt và bê- tông xà gỗ lấy theo định mức đổ bê- tông giằng tường lanh-tô. 5. Đổ bê- tông các cấu kiện đúc sẵn cho công trình ... đầu công tác bê- tông. GHI CHÚ: 1. Đổ bê- tông dự ứng lực các cấu kiện với mác bê- tông ≥ 400 thì định mức đơn giá được nhân với hệ số 1,40. 2. Đổ bê- tông dự ứng lực các cấu kiện với mác bê- tông ... định mứcđịnh mức đó còn được nhân với hệ số 1,07 (đã được tính ở bảng phụ lục bảng 19a)j. 3. Định mức đổ bê- tông tà vẹt, xà gồ thì áp dụng định mức đổ bê- tông giằng tường, lanh tô. Bê- tông...
 • 68
 • 3,295
 • 38

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... thuộc sự tính toán cho tông các tầng được dỡ phải đủ sức chịu tải bên trên. 2.4 Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép: Công tác kiểm tra cốt thép trong tông bao gồm các việc ... của tông để đặc trưng cho tông nên gọi mác ( mark) tông. Thực ra để nói lên tính chất của tông còn nhiều chỉ tiêu khác như cường độ chịu nén khi uốn, cường độ chịu cắt của tông, ... người ta gọi phẩm cấp của tông ( grade). Phẩm cấp của tông được qui ước lấy chỉ tiêu cường độ chịu nén mẫu hình trụ làm đại diện. Giữa mẫu hình trụ định ra phẩm cấp của tông và mẫu lập...
 • 60
 • 2,481
 • 8

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác tông docx

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác bê tông docx

Kiến trúc - Xây dựng

... thåìi gian 5.4 Mạy âáöm bãtäng Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 85 Nàng sút cu mạy âáưm trong. Q = (3600.π . R2. ... mạng, âä øbàịng cạch nghiãng thng v âäø bàịng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 84 Mạy âáưm bãtäng dng âáưm chàûc cạt, âạ, ximàng trong khäúi bãtäng, laìm tàng ... âiãøm ca âáưm cạn cỉïng laì âäüng cå âàûc bãn trong quaí âáöm. Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 82 5.3 Maïy váûn chuyãøn bãtäng 5.3.1 Ä tä váûn chuyãøn Váûn chuyãøn bótọng...
 • 8
 • 880
 • 1

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác tông pdf

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 83 5.3.2 Maïy båm bãtäng: Dìuìng âãø váûn chuyãøn ... Ktg- hãû säú sỉí dủng thåìi gian 5.4 Mạy âáöm bãtäng Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 84 Mạy âáưm bãtäng dng âáưm chàûc cạt, âạ, ximàng trong khäúi bãtäng, laìm tàng ... âiãøm ca âáưm cạn cỉïng laì âäüng cå âàûc bãn trong quaí âáöm. Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 79 CHặNG V MAẽY PHUC VU CNG TAẽC BTNG Trong cäng tạc xáy dỉûng ngỉåìi ta dng...
 • 8
 • 913
 • 2

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép docx

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép docx

Kiến trúc - Xây dựng

... Kiểm tra quá trình thi công tông: 2.5.1 Kiểm tra chất lOợng hỗn hợp tông: Một khâu kiểm tra hết sức quan trọng với công tác tông là kiểm tra vật liệu tông. Khâu này đà có chuyên ... chỉ định: Ng*ời mua tông phải chỉ định loại kết cấu sử dụng tông nh* là bê tông khối lớn, tông có hay không coa cốt thép, tông sö dông cho kÕt cÊu øng lùc tr*íc, Ng*êi chỉ định ... rõ kích cỡ vật liệu theo danh định. Ng*ời mua phải qui định tính công tác của b ê tông, phui*ơng pháp thi công và ph*ơng pháp hoàn thiện mặt tông. Khi chuẩn bị để chế tạo tông, ng*ời...
 • 60
 • 1,734
 • 13

Báo cáo khoa học " HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TÔNG TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM " docx

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

... cùng với công nghệ xây dựng nói chung, công nghệ thi công tông ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Với các công nghệ thi công tông mới, các công trình xây dựng đã được thi công nhanh ... tông và năng suất thi công. Bài báo trình bày hiện trạng ứng dụng công nghệ thi công tông trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở Việt Nam và các vấn đề còn tồn tại. 1. Vật liệu sản xuất tông ... pháp thử cho hỗn hợp tông tông chưa đáp ứng được yêu cầu khi ứng dụng các công nghệ mới nên hiện tại vẫn phải dùng tiêu chuẩn nước ngoài (bê tông đầm lăn, tông tự lèn,…). Tiêu chuẩn...
 • 6
 • 1,157
 • 8

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây

Kiến trúc - Xây dựng

... LỤCĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂYI- THUYẾT MINH CHUNG.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.- Định mức dự toán cấp phối ... tam hp cỏt mn, cỏt cú mụ un ln ML =0,7ữ1,4 : 220 lớtII -ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU.1- Xi măng PC301.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàngCát có mô đun độ lớn ML ... cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989- Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m3 cấp...
 • 6
 • 35,229
 • 525

Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép ppsx

Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép ppsx

Kiến trúc - Xây dựng

... Kiểm tra quá trình thi công tông: 2.5.1 Kiểm tra chất lợng hỗn hợp tông: Một khâu kiểm tra hết sức quan trọng với công tác tông là kiểm tra vật liệu tông. Khâu này đà có chuyên ... độ quánh của tông, sơ bộ nhận định về cốt liệu. Yêu cầu nơi cung cấp tông thử độ sụt trớc khi tông đợc đa đến nơi sử dụng. Đúc mẫu để kiểm định chất lợng. Cứ 50 m3 tông phải lấy ... thuộc sự tính toán cho tông các tầng đợc dỡ phải đủ sức chịu tải bên trên. 2.4 Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép: Công tác kiểm tra cốt thép trong tông bao gồm các việc...
 • 60
 • 892
 • 2

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 150TàI LIệU THAM KHảO 1. Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám (1996), Kỹ thuật xây dựng 1 -Công tác đất và thi công tông toàn khối, NXB khoa học và kỹ thuật, ... dựng, Dịch từ tài liệu Liên xô (Betnhicov). 5. Tiêu chuẩn Việt Nam + TCVN 4453:1995-Kết cấu tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công nghiệm thu. + TCVN 5592:1991 -Bê tông nặng-Yêu cầu ... NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 2. Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ (2001), Giáo trình công nghệ tông xi măng, (1), NXB Giáo dục, Hà Nội. 3. Phan Hùng, Trần nh Đính (2000), Ván khuôn và...
 • 26
 • 667
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25