các hình thức kiểm tra đánh giá định tính

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh

Sư phạm

... 2.3 Đánh giá định tính kết học tập học sinh 11 47 2.3.1 Các hình thức kiểm tra đánh giá định tính 47 2.3.2 Mục đích kiểm tra đánh giá định tính 48 2.3.3 Qui trình kiểm tra đánh giá ... kiểm tra đánh giá thường dùng 1.2.4.1 Các hình thức kiểm tra Kiểm tra viết lớp: Hình thức kiểm tra thể kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ hình thức tự luận Hình thức kiểm tra giáo viên cần ... niệm kiểm tra 11 1.2.2 Khái niệm đánh giá 12 1.2.3 Mục đích kiểm tra đánh giá 13 1.2.4 Các hình thức kiểm tra đánh giá thường dùng 17 1.2.5 Các tiêu chí kiểm tra đánh...
 • 121
 • 607
 • 0

Ảnh Hưởng Của Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Đến Phương Pháp Học Của SV Ở Một Số Trường Đại Học Trên Địa Bàn TP. HCM

Ảnh Hưởng Của Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Đến Phương Pháp Học Của SV Ở Một Số Trường Đại Học Trên Địa Bàn TP. HCM

Thạc sĩ - Cao học

... dụng kết đánh giá, phân chia đánh giá theo chuẩn (norm-referrenced) đánh giá theo tiêu chí (criterion-referrenced)  Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Hình thức kiểm tra, đánh giá kết học ... Kiểm định giả thuyết nghiên cứu qua hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Trong hình thức hình thức kiểm tra kỳ sử dụng phổ biến (mean = 3,1) Bên cạnh đó, hình thức tập cá nhân, tập nhóm thuyết ... nhóm, kiểm tra kỳ thi hết môn học Như vậy, đánh giá kết học tập SV cho thấy chưa có đa dạng việc sử dụng hình thức để đánh giá 4.2.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu qua phƣơng pháp kiểm tra đánh giá...
 • 26
 • 960
 • 6

Báo cáo " Cơ sở giáo học pháp của kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ ở trung học phổ thông Việt Nam " ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... giáo viên thường sử dụng hai hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ thường xuyên Hình thức định kỳ thường kiểm tra, kiểm tra tiết, cuối học kỳ cuối năm học Hình thức thường xuyên bao gồm loại hình ... hỏi “Thế kiểm tra hay cách kiểm tra tốt nhất?” người chưa thật hiểu rõ mục đích kiểm tra ngoại ngữ thực tế kiểm tra hay cách kiểm tra tốt hay hay việc kiểm tra đánh giá ngôn ngữ Một kiểm tra cho ... cậy kiểm tra [6] Các hình thức kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ áp dụng trung học phổ thông Việt Nam 2.1 Đánh giá kết học tập Không giống kiểm tra thông thạo (proficiency tests), kiểm tra đánh giá...
 • 17
 • 434
 • 2

Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Tp.HCM

Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Tp.HCM

Sư phạm

... dụng kết đánh giá, phân chia đánh giá theo chuẩn (norm-referrenced) đánh giá theo tiêu chí (criterionreferrenced)  Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Hình thức kiểm tra, đánh giá kết học ... Kiểm định giả thuyết nghiên cứu qua hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Trong hình thức hình thức kiểm tra kỳ sử dụng phổ biến (mean = 3,1) Bên cạnh đó, hình thức tập cá nhân, tập nhóm thuyết ... nhóm, kiểm tra kỳ thi hết môn học Như vậy, đánh giá kết học tập SV cho thấy chưa có đa dạng việc sử dụng hình thức để đánh giá 4.2.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu qua phƣơng pháp kiểm tra đánh giá...
 • 40
 • 656
 • 2

luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của kiểm trađánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn tp.hcm

luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn tp.hcm

Khoa học xã hội

... việc đánh giá thực Đánh giá theo tiêu chí: Là đánh giá sử dụng để xác định mức độ thực cá nhân so với tiêu chí xác định cho trước  Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Hình thức kiểm tra, đánh ... Bước 2: Chọn hình thức kiểm tra phù hợp Mỗi hình thức kiểm tra có mặt mạnh mặt yếu nó, nên phải chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp với mục tiêu kiểm tra thông thường không nên đánh giá cách đơn ... đến hình thức phương pháp đánh giá, sở kiểm tra tri thức Ở nước Phương Tây, lĩnh vực đánh giá nghiên cứu sâu phát triển dần theo quan điểm đánh giá định chuẩn sang đánh giá dựa tiêu chí, đánh giá...
 • 159
 • 495
 • 1

Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Tp HCM

Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Tp HCM

Sư phạm

... việc đánh giá thực Đánh giá theo tiêu chí: Là đánh giá sử dụng để xác định mức độ thực cá nhân so với tiêu chí xác định cho trước  Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Hình thức kiểm tra, đánh ... Bước 2: Chọn hình thức kiểm tra phù hợp Mỗi hình thức kiểm tra có mặt mạnh mặt yếu nó, nên phải chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp với mục tiêu kiểm tra thông thường không nên đánh giá cách đơn ... đến hình thức phương pháp đánh giá, sở kiểm tra tri thức Ở nước Phương Tây, lĩnh vực đánh giá nghiên cứu sâu phát triển dần theo quan điểm đánh giá định chuẩn sang đánh giá dựa tiêu chí, đánh giá...
 • 158
 • 436
 • 0

Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên tại 1 số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên tại 1 số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học tự nhiên

... việc đánh giá thực Đánh giá theo tiêu chí: Là đánh giá sử dụng để xác định mức độ thực cá nhân so với tiêu chí xác định cho trước  Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập Hình thức kiểm tra, đánh ... Bước 2: Chọn hình thức kiểm tra phù hợp Mỗi hình thức kiểm tra có mặt mạnh mặt yếu nó, nên phải chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp với mục tiêu kiểm tra thông thường không nên đánh giá cách đơn ... đến hình thức phương pháp đánh giá, sở kiểm tra tri thức Ở nước Phương Tây, lĩnh vực đánh giá nghiên cứu sâu phát triển dần theo quan điểm đánh giá định chuẩn sang đánh giá dựa tiêu chí, đánh giá...
 • 160
 • 293
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN chất lượng nguồn nhân lực

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN chất lượng nguồn nhân lực

Cao đẳng - Đại học

... thành kiểm tra nên tránh thời gian nhàn rỗi, mùa vụ hình thức kiểm tra, đánh giá khác Kết báo cáo đề tài cho phép giáo viên đánh giá sinh viên mức độ nhận thức kiến thức, kĩ năng, đặc biệt đánh giá ... nhiên để việc đổi kiểm tra đánh giá có hiệu phải tuân theo số nguyên tắc sau: - Phải kiểm tra đánh giá theo mục tiêu đào tạo môn học, đồng thời phải kiểm tra đánh giá theo bậc nhận thức, bậc kĩ bậc ... Theo đó, đổi hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá, theo nên có việc làm cụ thể sau: Áp dụng nhiều hình thức thi, kiểm tra cách linh hoạt phù hợp Mỗi hình thức có ưu, nhược điểm riêng nên cần...
 • 8
 • 373
 • 2

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục vai trò quan trọng của kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục vai trò quan trọng của kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Tài liệu khác

... Một số giải pháp kiểm trađánh giá giáo dục nay: Cần phải thay đổi tư đánh giá kết học tập Các trường đại học, mà cụ thể giáo viên, cần xác định mục đích mục tiêu đánh giá cách rõ ràng, nhằm ... chí đánh giá Sử dụng nhiều dạng đánh tự luận, thực tập, trình bày miệng, làm việc nhóm phản ánh hay phê bình phương pháp đánh giá khác tự đánh giá đánh giá bạn đồng cấp trọng đến tính giá trị, đánh ... học phần Việc lựa chọn hình thức đánh giá phận trọng số điểm đánh giá phận cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần giảng viên đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt phải qui định đề cương chi tiết...
 • 5
 • 197
 • 2

Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

Kinh tế

... đến hình thức phương pháp đánh giá, sở kiểm tra tri thức Ở nước Phương Tây, lĩnh vực đánh giá nghiên cứu sâu phát triển dần theo quan điểm đánh giá định chuẩn sang đánh giá dựa tiêu chí, đánh giá ... kiểm tra đánh Như vậy, đánh giá kết học tập SV cho thấy chưa có đa giá kết học tập sinh viên dạng việc sử dụng hình thức để đánh giá 4.2.1 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu qua hình thức kiểm tra ... phải chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp với mục tiêu kiểm tra thông thường không nên đánh giá cách đơn giản, đơn dựa hình thức kiểm tra 31 32 Bước 3: Lựa chọn xây dựng câu hỏi kiểm tra Theo mục...
 • 40
 • 562
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

Khoa học xã hội

... bảo tính công khai đánh giá 1.7 Nguyên tắc chung cần quán triệt kiểm tra đánh giá - Xác định rõ mục đích cần kiểm tra đánh giá - Xác định rõ nội dung cụ thể kiến thức, kỹ cần kiểm tra, đánh giá, ... Trường Đại học sư phạm Hà Nội - Kiểm tra: Là phương tiện hình thức đánh giá, kiểm tra trình hẹp đánh giá hay nói khác kiểm tra khâu tình đánh giá - Thi: Thi kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt, ... Kết kiểm tra thông tin khác gắn chặt với định giáo viên điều chỉnh dạy học, định đánh giá, đáp ứng nhu cầu học sinh phụ huynh 1.3 Mục đích kiểm tra đánh giá - Trong dạy học kiểm tra đánh giá...
 • 80
 • 1,695
 • 17

DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Lớp 11

... theo định hướng phát triển lực HS (đánh giá lực)? Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS khác với kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến, thức, kĩ (đánh giá truyền thống) nào? 3.1 Thế đánh ... theo định hướng phát triển lực HS (đánh giá lực)? Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS khác với kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến, thức, kĩ (đánh giá truyền thống) nào? Quy trình ... tập kiểm tra, đánh giá lực HS nào? 4.1 Phân biệt câu hỏi, tập đánh giá kiến thức kĩ với câu hỏi tập đánh giá lực 4.2 Cấu trúc câu hỏi, tập đánh giá lực 4.3 Quy trình xây dựng câu hỏi/bài tập định...
 • 61
 • 1,916
 • 15

dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Sinh học

... nhận thức khác ma trận Bốc thăm nhóm trình bày Thực hành – Xây dựng ngân hàng CH/BT  Dựa mục tiêu mức độ, thiết kế câu hỏi/bài tập để kiểm tra, đánh giá việc đạt mục tiêu HS (CH/BT định tính, định ... hỏi/bài tập đánh giá kết học tập HS chủ đề cụ thể theo định hướng phát triển lực  01 giáo án dạy nội dung chủ đề theo định hướng phát triển lực Xây dựng bảng ma trận mục tiêu theo định hướng ... ma trận       Mỗi nhóm chọn chủ đề Xác định mạch logic kiến thức chủ đề Xác định lực hình thành/phát triển cho HS Đối chiếu với chuẩn kiến thức, kĩ năng, viết mục tiêu cho chương (có thể...
 • 16
 • 1,418
 • 0

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực môn tin học

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực môn tin học

Tin học văn phòng

... Tin học chuyên ngành (Dạy học khoa học máy tính) : – HS có lực tảng khoa học máy tính để theo đường nghề nghiệp khoa học máy tính giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Đề xuất lực tin học Năng ... dung thi lập trình máy tính • Hải ly tin học quốc tế có nội dung thi lập trình • Các câu hỏi, tập Hải ly tin học đề cập kiến thức, kĩ ứng dụng khác tin học đời sống Các tri thức tin học trình bày ... PISA • Các tập PISA ví dụ điển hình cho xu hướng xây dựng KTĐG theo lực • Chú trọng vận dụng hiểu biết riêng lẻ khác để giải vấn đề người học, gắn với tình sống • PISA không kiểm tra trí thức riêng...
 • 33
 • 609
 • 1

Xem thêm