biểu 3 2 sổ chi tiết vật tưư

Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa.doc

Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa.doc

Quản trị kinh doanh

... 11 .20 5.000 546 .31 5.000 69 733 22 6,16 36 536 35 561 35 436 35 121 34 847 34 689 34 4 73 3 427 8 34 527 34 527 1 . 32 5.4 92. 248 881.617 .24 8 8 62. 4 92. 248 848 .31 7 .24 8 835 .987 .24 8 828 .877 .24 8 819.157 .24 8 810 .38 2. 248 ... 625 .25 4. 23 9 ,1 558.654. 23 9 ,1 37 .000 37 .000 37 .000 37 .000 36 1 450 5 03 141 13. 357.000 16.650.000 18.611.000 5 .21 7.000 24 585 24 1 13 23 6 12 23 4 96 545 .29 7. 23 9 ,1 528 .647. 23 9 ,1 510. 036 . 23 9 ,1 504.819. 23 9 ,1 ... 510. 036 . 23 9 ,1 504.819. 23 9 ,1 37 .000 37 .000 95 105 3. 515.000 3. 885.000 23 4 91 23 3 86 501 .30 4. 23 9 ,1 497.419. 23 9 ,1 37 .000 22 4 36 79 8 .28 8.000 136 .1 23 . 000 23 1 62 23 1 62 489. 131 . 23 9 ,1 489. 131 . 23 9 ,1 Số lợng D đầu...
 • 26
 • 9,917
 • 8

Sổ chi tiết vật liệu năm 2001

Sổ chi tiết vật liệu năm 2001

Kế toán

... 14.711 .33 0 571. 635 .876 101 .37 2. 520 3. 914 .26 2 3. 799.950 1.7 62. 929 .784 13. 396.000 130 .475.150 1 13. 848. 524 1 03. 826 .38 0 14.711 .33 0 23 0 .1 43. 354 70.845 .30 0 1.055 .26 5. 5 32 22 .704.000 3. 914 .26 2 3. 799.950 ... 70.845 .30 0 25 7. 930 .800 597. 920 .490 9.978.860 12 .34 0 .33 0 22 9.644.5 92 Lát hè QL Rải BTN QL đoạn mặt đờng 21 0kmGia Thuỷ Sầm Sơn 21 6 Nga TH Sơn TH 3. 965. 424 65.9 63. 430 109.8 83. 110 124 . 32 6 .33 8 22 .704.000 ... 184.180. 028 1 02. 197.568 138 .081.184 86.899.800 71.446.0 72 227 .585 .33 6 23 8 .081.184 144 .26 1.000 64 .27 5.719 137 .154.5 12 100.000.000 57 .36 1 .20 0 59 .28 6.988 7. 933 .154.156 9 .33 0.618.8 02 416.711.8 62 1.101. 737 .517...
 • 12
 • 916
 • 0

Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa

Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm hàng hóa

Biểu mẫu

... Dệt 24 .34 8,54 25 .34 8,54 37 .000 37 .000 37 .000 95 105 3. 515.000 3. 885.000 23 4 91 23 3 86 501 .30 4. 23 9 ,1 497.419. 23 9 ,1 Bán 120 Nguyễn trãi Cộng cuối tháng 37 .000 22 4 36 79 8 .28 8.000 136 .1 23 . 000 23 1 62 23 1 62 ... 66.600.000 31 14 25 679 24 985 75. 829 . 434 ,04 625 .25 4. 23 9 ,1 558.654. 23 9 ,1 37 .000 37 .000 37 .000 37 .000 36 1 450 5 03 141 13. 357.000 16.650.000 18.611.000 5 .21 7.000 24 585 24 1 13 23 6 12 23 4 96 545 .29 7. 23 9 ,1 528 .647. 23 9 ,1 ... 425 31 5 27 4 158 21 6 195 24 9 20 09 4 43. 875.000 19. 125 .000 14.175.000 12 .33 0.000 7.110.000 9. 720 .000 8.775.000 11 .20 5.000 546 .31 5.000 69 733 22 6,16 36 536 35 561 35 436 35 121 34 847 34 689 34 4 73 3 427 8 34 527 ...
 • 26
 • 9,204
 • 8

Chương 3 Lập sổ chi tiếtsổ cái (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)

Chương 3 Lập sổ chi tiết và sổ cái (Môn Hệ thống thông tin kế toán 1)

Chuyên ngành kinh tế

... [19]= 12 5 /24 /20 14 [20 ]? Trị giá nhập [20 ]= [21 ]? Số lượng xuất [ 23 ] ? Số lượng tồn cuối kỳ [ 23 ] = [24 ]? Trị giá tồn cuối kỳ [21 ]= [24 ] = [22 ]? Trị giá xuất [22 ]= 13 5 /24 /20 14 » Tạo cấu trúc sổ » ... 5 /24 /20 14 » Sổ chi tiết phải thu, phải trả » Sổ chi tiết hàng tồn kho » Sổ tài khoản chi tiết sổ tài khoản tổng hợp » Tạo cấu trúc sổ » Truy xuất liệu 5 /24 /20 14 SỔ KẾ TOÁN MÁY SỔ CHI TIẾT ... “ 621 ” [19]= 24 5 /24 /20 14 [20 ]? Ghi có tài khoản 621 [20 ]= [21 ]? Tài khoản đối ứng nợ » Tạo cấu trúc sổ » Truy xuất liệu [21 ]= 25 5 /24 /20 14 SỔ KẾ TOÁN MÁY SỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TK 622 26 ...
 • 115
 • 172
 • 0

ÔN THI THPT QUỐC GIA_ĐỀ SỐ 2 (GIẢI CHI TIẾT) môn vật

ÔN THI THPT QUỐC GIA_ĐỀ SỐ 2 (GIẢI CHI TIẾT) môn vật lý

... = 2RPmax = 20 0V; I = max = 0,707A R 2R tan ϕAB = 2 2 U = U + ( U L − UC ) = 20 02 ( ) ; U MB = U R + U L = 20 02 ( ) AB R Từ (2) ; (3) : UC =2UL nên ZC =2ZL thay vào (1)suy ZL = R = 20 0 Ω ZC = 2R ... 100πt + π / 20 ) U2 = 40Ω ; R đ = đm = 40Ω Pđm ωC U AN 120 U oAN 120 = = ≈ 2, 12 A = = 120 V; I = ZAN 40 2 2 π π = − rad ⇒ ϕi = ϕuAN − ϕAN = −ϕAN = rad 4 ZAN = R + Z2 = 4 02 + 4 02 = 40 2 ; U AN ... 80 Ω B 20 Ω C 40 Ω D 30 Ω 45.Một âm có tần số xác định truyền nhơm,nước ,khơng khí với tốc độ tương ứng v 1,v2, v .3. Nhận định sau A v1 >v2> v .3 B v3 >v2> v.1 C v2 >v3> v .2 D v2 >v1> v .3 46.Khi...
 • 6
 • 225
 • 0

Biểu mẫu sổ chi tiết các tài khoản

Biểu mẫu sổ chi tiết các tài khoản

Biểu mẫu

... 2 Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… ...
 • 2
 • 2,332
 • 12

kiểm tra thử số 3 đáp án chi tiết

kiểm tra thử số 3 đáp án chi tiết

Toán học

... k x = + k 0,5 0 ,25 Vy f(x) l hm s l Bi (2) Cõu a (1) im cos x ữ = cos3 x x = x + k2 x = x + k2 x = + k2 ( k Z) x = + k2 42 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Ni dung Ly qut, ... l C5 im 0 ,25 0 ,25 S cỏch ly qut ú cú qut bn l C10 C5 = 120 0 0 ,25 Tng s qut l 10 + = 15 0 ,25 n ( =C ) 15 Cõu b = 30 03 Gọi A biến cố:"Lấy quạt trần", n ( A ) = C5 C10 = 450 0 ,25 (0,75) P ... P ( A) = n ( A) n ( ) = 450 150 = 30 03 1001 Bi (2) 0 ,25 Ni dung im a = x; b = ; n = 15 Cõu a (1) 0 ,25 k k k 15 k 15 k C a b = C ( 2x) ữ = C15 2 x Để có hệ số x ta phải có 15...
 • 4
 • 125
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản" ppt

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... 2 Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… ...
 • 2
 • 650
 • 1

Xem thêm