bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... nghĩa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc nhà nớc - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp ... " ;bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; và " ;bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ& quot; nh tại bản dự thảo này. Qua phân tích hai khái niệm trên, có thể thấy rằng giữa " ;bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; ... biệt bảo hộ QSHTT và bảo vệ QSHTT đợc nghiên cứu tại tiểu mục 1.1.2, cũng cần phân biệt hai khái niệm "thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; và "thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ& quot;....
 • 144
 • 925
 • 2

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

Báo cáo khoa học

... th hay quc gia c th. Bí mt kinh doanh: thông tin thu đc t hot đng đu t tài chính, trí tu, cha đc bc l và có kh nng s dng trong kinh doanh. Quyn chng cnh tranh không ... ch dn thng mi đ làm sai lch nhn thc và thông tin v ch th kinh doanh, c s kinh doanh, hot đng kinh doanh, hàng hoá, dch v; chim đot, s dng thành qu đu t ca ngi khác ... kiu dáng công nghip, v.v… S hu trí tu là sn phm t s lao đng trí óc, mt giá tr đc to ra bng hao phí lao đng đc “đn bù” bng Quyn s hu trí tu - các quyn đi vi nhng...
 • 82
 • 482
 • 4

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Quản trị kinh doanh

... 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS1.1. Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1. Sở hữu trí tuệ ... động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn là trách nhiệm, quyền lợi của các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của tài sản trí tuệ. Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu ... luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các cơ quan bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đó có các cơ quan giải quyết tranh chấp về quyền sở...
 • 192
 • 968
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO " doc

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định của pháp luật, việc tạm dừng thủ tục hải quan được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: “1. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ ... 38 T¹p chÝ luËt häc sè 2/2005 quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Luật hải ... nghị, bằng chứng về sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ, bằng chứng về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình; 2. Nộp một khoản tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng...
 • 7
 • 361
 • 2

Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tượng sở hữu trí tuệ còn lại, nếu theo sự phân biệt sở hữu trí tuệ thành hai nhánh là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp như trong BLDS, sẽ đều thuộc lãnh địa của quyền sở hữu công nghiệp ... trên cơ sở đảm bảo tôn trọng và thực thi các quyền của tác giả. Bên cạnh các điểm nêu trên, sự phân chia quyền sở hữu trí tuệ thành hai bộ phận là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ... liên quan tới quyền sở hữu công nghiệp. Theo thông lệ quốc tế, ®Ó phù hợp với đặc thù riêng của từng đối tượng sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hay bản quyền bao giờ cũng có vị trí độc lập trong...
 • 7
 • 376
 • 1

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... tế quan trọng sau đây về quyền sở hữu công nghiệp, đánh dấu bớc quan trọng trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt nam:Công ớc Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp (từ 08/03/1949)Thoả ... bộ về sở hữu công nghiệp ở Việt nam, thể hiện ở các điểm sau đây:- Với các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Dân sự, hoạt động sở hữu công nghiệp của Việt nam đà có cơ sở pháp ... luật của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có một số quy định mới, trong đó đáng chú ý là:- Đối với sáng chế, Nhà nớc chỉ duy trì một hình thức bảo...
 • 87
 • 529
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ " ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... sinh học cũng được hiểu rất rộng trong các án lệ. 2. Nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật châu Âu và Hoa Kì - Điều kiện để được công nhận ... phẩm công nghệ sinh học hoặc một quy trình công nghệ sinh học. Sự can thiệp của con người được hiểu là: với trí tuệ của mình, con người đã sử dụng những phương tiện kĩ thuật để sửa đổi (modification), ... người, những phần của cơ thể con người và những sản phẩm khác bắt nguồn từ con người vẫn được bảo hộ là sáng chế. Năm 1999, Phòng sáng chế của liên minh châu Âu đã cấp bằng độc quyền sáng chế...
 • 7
 • 415
 • 5

Báo cáo " Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... đơn yêu cầu của chủ sở hữu quyền SHTT tại cơ quan hải quan Trình tự, thủ tục thực thi quyền SHTT theo biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan theo đơn yêu cầu của chủ sở hữu quyền SHTT được ... kiện vềsở pháp lí của quyền SHTT yêu cầu được bảo hộ: + Chủ thể yêu cầu là người có quyền yêu cầu; + Quyền SHTT yêu cầu được bảo hộ phải là quyền SHTT đang được bảo hộ theo pháp luật ... 7 + Thời hạn yêu cầu bảo hộ nằm trong thời hạn hiệu lực của quyền SHTT yêu cầu được bảo hộ. - Điều kiện để bảo đảm thực thi của cơ quan hải quan: + Đơn yêu cầu bảo hộ chỉ rõ việc đề nghị...
 • 8
 • 463
 • 3

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... liên quan tới quyền SHCN đã tích cực bảo vệ môi trường cạnh tranh không lành mạnh, chống lại sự lạm dụng quyền SHCNViệc bảo hộ quyền SHCN nhằm đảm bảo cho chủ sở hữu có vị trí độc quyền về sử ... theo quan niệm luật quốc gia của mỗi bên. Tại Việt Nam, hành vi nhập khẩu song song không bị coi là xâm phạm độc quyền nhập khẩu của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tại Hoa Kỳ thì ngược ... HẠN CHẾ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM Posted on 13/09/2010 by Civillawinfor THANH MAI (Tổng hợp)Đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là một yếu...
 • 3
 • 1,441
 • 9

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Kinh tế - Thương mại

... Nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian qua ở Việt Nam Sở hữu trí tuệ của Việt Nam đà có những bớc tiến khá nhanh phù hợp với sự phát triển của nền kinh ... phẩm của doanh nghiệp. Nếu không xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp sẽ không thể buộc các đối thủ cạnh tranh chấm dứt hành vi vi phạm của họ.Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ ... đó có phần IV nói về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 điều luật về sở hữu trí tuệ. ý nghĩa quan trọng nhất của việc đa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào trong Bộ luật...
 • 24
 • 1,114
 • 7

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế - Thương mại

... ước.5Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ sáng chế nói riêng đang dần trở nên phổ cập hơn trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Bảo hộ sáng ... tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).– Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi ... chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Gionevo, Thụy Sĩ. Tính đến ngày 15/9/2005, PCT đã có 128 quốc gia tham gia kí kết. Theo như quy định của Hiệp ước, người nộp đơn, các công dân của một...
 • 5
 • 562
 • 6

Xem thêm