bài tập trắc nghiệm về adn arn protein

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Y học thưởng thức

... thoái biến protein, lipid, tăng glucose máu do ức chế hexokinase.b. Tăng thoái biến protein, lipid và glucid.c. Tăng thoái biến glucid và lipid, tăng tổng hợp protein. d. Tăng tổng hợp protein, ... truyền về tiểu não để điều hoà trương lực cơ và giữ thăng bằng cơ thể.d. Xung động theo bó Flechsig và Gower về hành naõ để điều hoà trương lực cơ.e. Xung động theo 2 bó Flechsig và Gower về ... thích lạ xuất hiện.d. ức chế tập thành, do không củng cố.e. ức chế tập thành, do kích thích lạ.Câu 7: ức chế có điều kiện trong hoạt động TK cấp cao là:a. ức chế tập thành trong đời sống, do...
 • 137
 • 24,539
 • 410

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Kinh tế - Thương mại

... phiếu đến hạn thanh toán ko bị sức ép về vốn rủi ro thuộc về người XK. Đối với D/P nhà NK fải trả tiền rồi mới đc nhận hàng, bị sức ép về vốn rủi ro thuộc về người NK như hàng ko đúng chất lượng, ... lãnhD. Vì hối fiếu này hạn chế rủi ro về khả năng thanh toán do có sự bảo lãnh của các tổ chức có uy tín ai cầm tờ hối fiếu này sẽ hạn chế đc rủi ro về khả năng thanh tóan Câu 62: Theo UCP ... ko?a)Ko b)Có c)Tùy theo NH quy địnhd)Tùy theo nhà XK quy định B. VÌ theo điều 39 của UCP 500 về dung sai số tiền, số lượng, đơn giá trong tín dụng thì nếu ko có “about”. “approximately”, “circa”...
 • 32
 • 1,045
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

Vật lý

... Bài tập vÒ con l¾c ®¬n95.$>#%;5 ! ... !>CC<BCDCC;BCNguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập vÒ con l¾c ®¬n-!%! 5$% )( +&%!!, ... >&DB, >&H,>&J>, +A>&FB,NguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập vÒ con l¾c ®¬n7879....
 • 4
 • 957
 • 20

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... 22-By the end of next year, Geoge………English for 2 years.A- will have learned B-will learn C-has learned D-would learn23-The man got out the car ,………round to the back and opened the boot.A-walking ... me.A-was walking B-am walking C-walk D-walked48-She …… German for two years.A-has learnt B-is learning C-learn D-learns49-I usually …….away at weekends.A-have gone B-goes C-am going D-go50-The ... C-has lelt D-had lelt19-We ………Doris since last Sunday.A-don’t see B-haven’t seen C-didn’t see D-hadn’t seen20-When I last saw him, he…….in London.A-has lived B-is living C-was living D-has been...
 • 4
 • 12,485
 • 543

Bài tập trắc nghiệm về kính lúp, hiển vi, thiên văn

Bài tập trắc nghiệm về kính lúp, hiển vi, thiên văn

Vật lý

... cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn-Lớp 11-NC Bài tập trắc nghiệm . P6: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh ... vild§kkG'+=221CCkG=21f.f.§Gδ=∞1'11111fdd=+2'22111fdd=+d’1+ d2 = lG = k1 G2 Bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn-Lớp 11-NC Bài tập trắc nghiệm . P3: Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 0Gαα=A. ... CC: GC = kC.+ Ng¾m chõng ë v« cùc: . * Về kính lúp Bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn-Lớp 11-NCCác công thức cần nhớ:. * Về kính thiên văn21ffG=∞2'22111fdd=+d’1+...
 • 19
 • 3,921
 • 24

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

Hóa học - Dầu khí

... có trong hỗn hợp ban đầu làA. 2,7 B. 5,4 C. 10.8 D. đáp án khácBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM1. DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyếtCâu 1: Nguyên tử hay ion nào sau đây có số ... gam kết tủa lớn nhất thu được làA. 7,8 gam. B. 15,6 gam. C. 46,8 gam. D. 3,9 gamBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM ... H2 (đktc). Số gam Al2O3 trong 20,1 gam X là.A. 5,4 B. 9,6 C. 10,2 D. 5,14. DẠNG IV: Bài tập về tính lưỡng tính của oxit và hidroxit nhômCâu 1: Cho 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M...
 • 29
 • 1,606
 • 13

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Hóa học

... sửdụng mỡ động vật, thay vào đó sử dụng các dầu thực vật nh dầu lạc, dầu vừng, dầu nành B. Bài tập trắc nghiệm có lời giải1. Anđehit có thể bị oxi hoá bởi chất nào sau đây?A. Dung dịch brom B. ... 62,6712Dnh cho hc sinh yờu thớch mụn Hoỏ h c - Tạp chí hoá học & ứng dụngPhơng pháp giải bài tập phần anđehit-xeton axit cacboxylic- esteA. Những kiến thức cơ bản cần nhớ.ANĐEHITAnđehit ... rằng:18CH3CH3CH3CH3Dnh cho hc sinh yờu thớch mụn Hoỏ h c - Tạp chí hoá học & ứng dụngC. trắc nghiệm tự giải1. Một hỗn hợp X gồm 2 ankanal là đồng đẳng kế tiếp khi bị hiđro hoá hoàn toàn...
 • 10
 • 14,630
 • 826

phân loại bài tập trắc nghiệm về N+HNO3 (có kèm theo đáp an)

phân loại bài tập trắc nghiệm về N+HNO3 (có kèm theo đáp an)

Tư liệu khác

... d) 720 atm ; e) Kết quả khácCâu 53. Từ 10 cm3 hỗn hợp khí gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1:3 về thể tích đem sản xuất NH3 (ở H% = 95%) thìthu được lượng NH3 với thể tích là:a) 7,45 cm3...
 • 7
 • 1,387
 • 156

bai tap trac nghiem ve HNO3- thu suc

bai tap trac nghiem ve HNO3- thu suc

Hóa học

... D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, HNO3Câu 20: Một oxit kim loại:MxOy trong đó M chiếm 72,41% về khối lượng. Khử hồn tồn oxit này bằng CO, thu được 16,8 gam M. Hịa tan hồn tồn lượng M này bằng ... D. 23 Câu 23: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp ZnO và Zn bằng dung dịch HNO3 loãng dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra, dung dịch thu được có chứa 8 g NH4NO3 và 113,4g Zn(NO3)2....
 • 3
 • 921
 • 17

Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Cao đẳng - Đại học

... dương hướng về điểm B. a)Tính lực cưc đại tác dụng vào điểm A. b)Xác định thời điểm để hệ có Wđ = 3Wt có mấy nghiệm A) 1,5 N và 5 nghiệm B) 2,5 N và 3 nghiệm C) 3,5 N và 1 nghiệm D) ... Chứng minh rặng hệ lò xo trên tương đương với một lò xo có độ cứng là . CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO Câu 1: Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên ... tương ứng là f1 = 3Hz và f2 =4Hz. Treo vật m đó vào 2 lò xo nói trên như hình 1. Đưa vật m về vị trí mà 2 lò xo không biến dạng rồi thả ra không vận tốc ban đầu (vo =0) thì hệ dao động...
 • 20
 • 2,221
 • 27

Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Cao đẳng - Đại học

... mgl(1 - cos ỏ) B. w = mgl(1 - cos ỏ0) C. w = mgl(cos ỏ - cos ỏ0) D. W = 21mgl ỏ02 BÀI TẬP CỦNG CỐ A. 0,05J B.0,07J C.0,5J D. 0,1J Câu 21: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m ... phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = π2 = 10m/s2. Vận tốc của con lắc khi về tới vị trí cân bằng là: A. 0,028m/s B. 0,087m/s C. 0,278m/s D 15,8m/s Câu 15: Một con lắc đơn...
 • 9
 • 1,667
 • 49

(Onbai.vn)-[BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT

(Onbai.vn)-[BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT

Hóa học

... D.254,9nishiwodebao381@yahoo.comTrang 2/6 – Bài tập TN về Fe BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT(Luyện thi Đại học 2010)( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp )Họ và tên thành viên : Lớp : HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT :1/ ... – 13/162,5 = 0,13 mol => a = 0,13.127 = 16,51 gamnishiwodebao381@yahoo.comTrang 4/6 – Bài tập TN về Fe Câu 23: Nung 23,2 gam hỗn hợp X ( FeCO3 và FexOy ) tới phản ứng hoàn toàn thu ... FeCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3 H2O nishiwodebao381@yahoo.comTrang 3/6 – Bài tập TN về Fe A.0,896 B.0,747 C.1,120 D.0,672Câu 9: Hòa tan hết a gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit...
 • 6
 • 2,100
 • 125

Xem thêm