bài tập nâng cao hệ số công suất

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Tư liệu khác

... f(-x) Bài 2: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ 21a/ Tìm x để f(x) = -5b/ Chứng tỏ rằng nếu x1> x2 thì f(x1) > f(x2) Bài 3: Viết công ... mà mỗi đội phải làm theo kế hoạch mới. Bài 6: Vẽ đồ thị của hàm số )xx2(32y+= • BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ BAN ĐẦU. BẢNG TẦN SỐ. BIỂU ĐỒ Bài 1: Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong ... C O A x Bài 6: Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x rồi xác định điểm A (x, y) thuộc đồ thị đó biết:a/ x + y = -4 b/ |x - y| = 4 Bài 7: Vẽ đồ thị của hàm số y = |x| Bài 8: Cho hai hàm số y = f(x)...
 • 10
 • 11,978
 • 283

Bài tập nâng cao Dại số 9 Chương II, III,IV

Bài tập nâng cao Dại số 9 Chương II, III,IV

Toán học

... không phụ thuộc vào tham số m.IX. ÔN TẬP CUỐI NĂM Bài 1: Giải và biện luận hệ phương trình: (m là tham số) a/ =++=+2)1(532yxmyx ; b/ −=+=+112mmymxymx Bài 2: Cho đường thẳng ... 5 Bài 2: Tìm giá trị của m để hàm số 2)343( xmY−+=a/ Nghịch biến khi x < 0b/ Đồng biến khi x > 0III. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) Bài 1: Cho hàm số y = ax2.a/ Xác định hệ ... m.b/ Nếu MF = MH hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa x, y, từ đó suy ra tập hợp các điểm M. Bài 3: a/ Trên cùng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, hãy vẽ đồ thị các hàm số sau y = x2; y = (x -1)2...
 • 8
 • 4,929
 • 112

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

Toán học

... Họ và tên: Lu Tuấn Nghĩa Bài tập Nâng cao Đai số 7 Bài 10. ( 87/28) Chứng minh rằng nếu: a bb c= thì 2 22 2a b ab c c+=+ với b, c 0 Bài 11.( 88/29). Biết ( ới a, b, ... 100 số đó là 1 số dơng?b) tất cả 100 số đó đều là số âm. Bài 27. ( 57 / 23) Cho x + y = 2. Chứng minh rằng: xy 1. Trờng THCS Hải Hậu - Năm học 200 200 Họ và tên: Lu Tuấn Nghĩa Bài tập ... Nghĩa Bài tập Nâng cao Đai số 7 Bài 11. ( VD 3 / 10 ) Tính giá trị của biểu thức: a) A = 2x + 2xy y với x = 2,5 và y = 34; b) B = 3a 3ab b và C = 5 33ab với 1; 0,253a b= =Bài...
 • 7
 • 2,184
 • 35

Các bài tập nâng cao Đại số 8

Các bài tập nâng cao Đại số 8

Tư liệu khác

... trị biểu thức P = 22 b- 4aab4. Tìm các số nguyên x để 16 16x - 8x 4x - x16 - x2344++ có giá trị nguyên4TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO ĐẠI SỐ 8CHƯƠNG 1. NHÂN, CHIA ĐA THỨCNHÂN CÁC ... minh rằng với mọi số tự nhiên lẻ n :1. n2 + 4n + 8  82. n3 + 3n2 - n - 3  487. Tìm tất cả các số tự nhiên n để :1. n4 + 4 là số nguyên tố2. n1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố8. ... 8x13 - 8x12 + - 8x2 + 8x – 5 với x = 72. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số saulà 50. Hỏi đã cho ba số nào ?3. Chứng minh rằng nếu: ax = by = cz...
 • 13
 • 1,316
 • 14

Bai tap nang cao Dai so 9

Bai tap nang cao Dai so 9

Toán học

... Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Bài 1: Tìm hai số biết rằng bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040 và ba lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai là 2002. Bài 2: ... hai là 2002. Bài 2: Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm 577 và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ... y. Bài 24: Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình: − − = −− − =2 2 2x y z 3x y z 1 Bài 25: Giải các hệ phương trình sau:Hồ Ngọc Hiệp – Trung học Chun Kontum Page 10 Bài tập nâng cao...
 • 15
 • 1,853
 • 26

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Toán học

... theo hệ số tỷ lệ 14a/ Tìm x để f(x) = -5b/ Chứng tỏ rằng nếu x1> x2 thì f(x1) > f(x2) Bài 3: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số a =12.a/ ... • HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 8x2 - 5a/ Tính f(3); )21(f− b/ Tìm x để f(x) = -1c/ Chứng tỏ rằng với x ∈ R thì f(x) = f(-x) Bài 2: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết ... y = -4 b/ |x - y| = 4 Bài 7: Vẽ đồ thị của hàm số y = |x| Bài 8: Cho hai hàm số y = f(x) = |2x| và y = g(x) = 3.a/ Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của hai hàm số đó.b/ Dùng đồ thị...
 • 8
 • 2,756
 • 85

Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Toán học

... ; Q = 7 - 21 -x . Hãy tìm:3Tôn Nữ Bích Vân –Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà NẵngBÀI TẬP NÂNG CAO ĐẠI SỐ 7 TẬP I1. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có giá trị dương.a) A = x2 + ... 100 số hữu tỉ trong đó tích của bất kỳ ba số nào cũng là một số âm. Chứng minh rằng:a) Tích của 100 số đó là một số dương.b) Tất cả 100 số đó đều là số âm.6. Tìm x, y biết rằng: x + 21231− ... 10016. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi 51 số thóc ở kho I,61 số thóc ở kho II và 111 số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba khobằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao...
 • 5
 • 2,500
 • 27

Bài Tập nâng cao Đại số 7

Bài Tập nâng cao Đại số 7

Tư liệu khác

... )22223n99n2234zyax4,0.yx15x2.x8yx61.yx3D−−−+= (với axyz ≠ 0) Bài 3: Tính tích các đơn thức rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức đối với tập hợpcác biến số (a, b, c là hằng)6• HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 4x2 - 5a/ ... f(-x) Bài 2: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷlệ 21a/ Tìm x để f(x) = -5b/ Chứng tỏ rằng nếu x1> x2 thì f(x1) > f(x2) Bài 3: Viết công ... thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số a=12.a/ Tìm x để f(x) = 4 ; f(x) = 0b/ Chứng tỏ rằng f(-x) = -f(x) Bài 4 : Cho hàm số y = f(x) = kx (k là hằng số, k ≠ 0)....
 • 10
 • 2,916
 • 54

Xem thêm