bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Bài tập sở thiết kế máy

Bài tập cơ sở thiết kế máy

Cơ khí - Chế tạo máy

... khối lượng 1 mét xích q=1,52 kg. Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 26 Bài tập 16: Dựa vào kết quả của bài tập 12 13, tính toán trục chọn ổ lăn cho các trục (từ BT12: ... NmmnNMX2137252,14116,3.10.55,910.55,966 NmmMMMuYuXIIu16418811061641842222)( Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 24 Bài tập 15: Hãy thiết kế bộ truyền động xích với bộ truyền nằm ngang, bôi trơn ... lớn (bảng 3-5) tg4,32i'023673 Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 21 Bài 14: Hãy thiết kế bộ truyền động trục vít – bánh vít với các...
 • 31
 • 2,979
 • 17

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P1

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P1

Cơ khí - Chế tạo máy

... vaỡ chi ửudaỡi tổồng õọỳi l/d)&2. Ma saùt vaỡ bọi trồn ọứ trổồỹt223. Khaớ nng taớicuớaọứ trổồỹt(ọứ trổồỹtõồợ)rF2Fl.d. .Cà= Khaớ nng taớicuớaọứ trổồỹtphuỷ thuọỹckhehồớ tổồngõọỳi , chi ửudaỡi ... trong äø trỉåüt Bäi trån → gim ma sạt + mi mn¾ Ma sạtỉåït12≥+zzhR Rh : chi ưudylåïp bäi trånRZ1, RZ2: chi ưucaomáúpmäbãư màûtngngtrủc//lọtäøKhäng trỉûctiãúptiãúpxục → khäng bë mn1937&4. ... õaớm chóỳ õọỹ bọi trồn ma saùt ổồùt :min z1 z2hk(RR)+(1)hmin: chi ửu daỡy nhoớ nhỏỳt cuớa lồùp dỏửu trong ọứRZ1, RZ2: chi ửu cao trung bỗnh caùc mỏỳp mọ bóử mỷtk : hóỷ sọỳ an toaỡn ...
 • 23
 • 486
 • 5

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P2

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P2

Cơ khí - Chế tạo máy

... âinh co lải theo chi ưu dc v theo chi ưu ngang. - Co theo chi ưu dc ⇒ lỉûc dc xiãút chàût cạc táúm ghẹp lải våïi nhau, giỉỵa cạc táúm ghẹp sinh ra lỉûc ma sạt. - Co theo chi ưu ngang ⇒ khe ... vêt khäng n vo âai äúc, m n trỉûc tiãúp vo läù ren trãn cạc chi tiãút mạy âỉåüc ghẹp (hçnh 17.5b). Âáưu vêt cọ nhiãưu kiãøu : hçnh vng, hçnh sạu cảnh nhỉ buläng, hồûc cọ rnh âãø n vêt ... buläng : dng bu läng v âai äúc âãø ghẹp cạc chi tiãút mạy : cọ chi ưu dy khäng låïn làõm; lm bàịng váût liãûu cọ âäü bãưn tháúp (nãúu lm ren trãn chi tiãút mạy, ren s khäng â bãưn); cáưn thạo...
 • 42
 • 421
 • 5

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P3

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P3

Cơ khí - Chế tạo máy

... Ngun l - Chi tiãút, Khoa Sỉ phảm K thût 139Chỉång XII KHÅÏP NÄÚI 12.1. Khại niãûm chung 1. Giåïi thiãûu vãư khåïp näúi  Khåïp näúi âỉåüc dng âãø näúi cạc trủc våïi nhau hồûc cạc chi tiãút ... Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy I Lã Cung, Bäü män Ngun l - Chi tiãút, Khoa Sỉ phảm K thût 140 ¾ Näúi trủc âéa ... thãø tỉû âäüng näúi tạch cạc trủc. Gäưm cạc loải : ly håüp an ton; ly håüp ly tám; ly håüp mäüt chi ưu. a) Näúi trủc chàût Dng âãø näúi cỉïng cạc trủc cọ âỉåìng tám nàịm trãn cng mäüt âỉåìng...
 • 6
 • 286
 • 6

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P4

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P4

Cơ khí - Chế tạo máy

... mäüt låïp dáưu bäi trån, cọ chi ưu dy låïn hån täøng chi ưu cao cạc máúp mä bãư màût : 11zzhR R≥+ (11.1) Våïi : h : chi ưu dy låïp bäi trån, RZ1. RZ2 : chi ưu cao máúp mä bãư màût ngng ... âäúi ⇒ Chi ưu dy nh nháút ca låïp dáưu : ()minhe122δδ=−= −χ Chi ưu dy ca låïp dáưu ỉïng våïi ỉïng våïi gọc ϕ : Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy 1 - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút ... äø. Rnh dáưu cọ thãø nàịm dc trủc (hçnh 11.6d), hay vng theo chu vi ca äø. Chi ưu di rnh dáưu dc thỉåìng láúy bàịng 0,8 chi ưu di lọt äø âãø dáưu khäng bë ỉïa ra hai mẹp äø. Vë trê chäù cho dáưu...
 • 13
 • 294
 • 4

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P5

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P5

Cơ khí - Chế tạo máy

... ỷcõióứmlaỡmvióỷccuớamọỳigheùpõinhtaùn TaùnnoùngLuùcnguọỹi, thỏn õinh co laỷi9 Theo chi ửudoỹc lổỷcdoỹcxióỳtchỷtcaùctỏỳmgheùp giổợacaùctỏỳmgheùpsinhra lổỷc ma saùt9 Theo chi ửu ngang khe hồớ lọự -thỏnõinhFFKhi chởu lổỷc ... phánbäú âãưutrãntiãútdiãûnngang catáúm ghẹp9 Lỉûctạcdủng lãn mäùiâinh(mäùi âoảntáúm ghẹpcọ chi ưudibàịng bỉåïct)1FFz=z: säú âinh tạn2. Tênh mäúighẹpchäưng chëu lỉûc nganga) Mäúighẹpchäưng ... gheùpõinhtaùn ặu õióứmSo vồùiMG haỡn, MG õinh taùnchừcchừnhồn, dóự kióứmtrachỏỳtlổồỹng, ờt laỡmhoớngcaùcchi tióỳtkhi cỏửnthaùorồỡi NhổồỹcõióứmTọỳn kim loaỷi, giaù thaỡnh cao, hỗnh daỷngkờch thổồùccọửng...
 • 14
 • 697
 • 4

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P6

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P6

Cơ khí - Chế tạo máy

... theo chi ửudaỡi(l caỡng lồùn, phỏn bọỳ caỡng khọng õóửu)2.3. Tờnh õọỹ bóửnmọỳihaỡnchọửngmmmmồn giaớn : tờnh theo ổùng suỏỳt trung bỗnh (coi nhổ ổùng suỏỳt phỏn bọỳ õóửudoỹc theo chi ửudaỡimọỳihaỡn)ióửukióỷnbóửn:[]'2.0,7Flk ... õóửu theo chi ửu daỡi MH. Phổồng cuớa cuợng thay õọứi. ặẽng suỏỳt caỡng phỏn bọỳkhọng õóửu khi l caỡng lồùnMH tổồng õọỳi ngừn (l <b) ổùng suỏỳt tióỳp phỏn bọỳõóửu trón chi ửu daỡi ... chäưng hay dng táúm âãûm, kim loải âỉåüc táûn dủng vç khäng bëläù âinh lm úu âi)9 So våïi KC âục, chi ưu dy täúi thiãøu åí KC hn nhhån, cọ tênh váût liãûu hn cao hån váût liãûu âục Tiãút kiãûm...
 • 17
 • 430
 • 3

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P7

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P7

Cơ khí - Chế tạo máy

... õaớm chóỳ õọỹ bọi trồn ma saùt ổồùt :min z1 z2hk(RR)+(1)hmin: chi ửu daỡy nhoớ nhỏỳt cuớa lồùp dỏửu trong ọứRZ1, RZ2: chi ửu cao trung bỗnh caùc mỏỳp mọ bóử mỷtk : hóỷ sọỳ an toaỡn ... vaỡ chi ửudaỡi tổồng õọỳi l/d)&2. Ma saùt vaỡ bọi trồn ọứ trổồỹt223. Khaớ nng taớicuớaọứ trổồỹt(ọứ trổồỹtõồợ)rF2Fl.d. .Cà= Khaớ nng taớicuớaọứ trổồỹtphuỷ thuọỹckhehồớ tổồngõọỳi , chi ửudaỡi ... trong äø trỉåüt Bäi trån → gim ma sạt + mi mn¾ Ma sạtỉåït12≥+zzhR Rh : chi ưudylåïp bäi trånRZ1, RZ2: chi ưucaomáúpmäbãư màûtngngtrủc//lọtäøKhäng trỉûctiãúptiãúpxục → khäng bë mn...
 • 23
 • 242
 • 3

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P8

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P8

Cơ khí - Chế tạo máy

... gäù hồûc ghẹp cạc váût liãûu cọ âäü bãưn tháúp9 Tiãút diãûn ren : hçnh tam giạc, chi ưu räüng rnh låïn hån chi ưu dy ren (âãø bo âm âäü bãưn âãưu vãư càõt ca ren vêt bàịng thẹp v ren ca gäù) ... BÀỊNG REN5.1. Khạiniãûm chung1. Giåïithiãûumäúighẹpren9 CạcCTM âỉåücghẹplảivåïi nhau nhåì cạc chi tiãútcọ ren nhỉ buläng v âai äúc, vêt, vêtcáúy, läù ren trãn CTM âỉåücghẹp ⇒ mäúi ghẹpthạôỉåüc2019.3. ... Tióỳt dióỷn = hỗnh tam giaùc cỏn, goùc ồớ õốnh = 55 Bổồùc ren õổồỹc õỷc trổng bũng sọỳ ren /chi ửu daỡi 1 inch153. Tênh bu läng âỉåüc siãút chàût, khäng cọ ngoải lỉûc tạc dủng5.2. Tênh...
 • 24
 • 273
 • 3

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P9

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P9

Cơ khí - Chế tạo máy

... gheùpthen1. Giồùithióỷumọỳigheùpthen9 Chi ửu cao then h 9 Chi ửurọỹng then b 9 Chi ửudaỡi then L 9 ổồỡng kờnh truỷcd 9 Chi ửu sỏu raợnh then trón truỷct1 9 Chi ửu sỏu raợnh then trón moayồ t249Màûtlmviãûc: ... d1cuớatruỷc then hoa : 1Ddd2+= -Chi ửurọỹng B cuớa mayồ -Chi ửudaỡicuớatruỷc then hoa l-Sọỳ then trón truỷcZ -Kờchthổồùctióỳtdióỷn : chi ửu cao h, chi ửurọỹng b ... hoa9 Chnkêchthỉåïc then hoa theo âỉåìng kênh trủc⇒ tênh chi ưudi l theo âiãưukiãûnbãưndáûp ⇒ kiãømtra âiãưukiãûnbãưnmn9Chntrỉåïcchiãưudi then hoa l ⇒ kiãøm nghiãûmâiãưukiãûnbãưndáûpv âiãưukiãûnbãưnmn143....
 • 17
 • 354
 • 3

Bài giảng sở thiết kế máy 2 - P10

Bài giảng cơ sở thiết kế máy 2 - P10

Cơ khí - Chế tạo máy

... Chëu âỉåüc ti trng låïn v ti trng va âáûp9 Bo âm âỉåüc âäü âäưng tám ca cạc chi tiãút mạy ghẹp (⇒ dng cho MG cạc chi tiãút mạy quay nhanh)+ Kãút cáúu v chãú tảo âån gin, giạ thnh hả143. ... mäúighẹp. Ạpsútp phithamnâiãưukiãûn khängsinhrabiãúndảng do bãn trong cạc chi tiãútmạyghẹp2. Kiãømtrâäü bãưnv biãúndảng cachi tiãútmạy Kiãøm tra âäü bãưn9 Dng PP ẹp ⇒ máúp mä bãư màût bë san ... choỹnkióứulừpcoù õọỹ dọi nhoớnhỏỳt min thoớamaợn: min C 2. Kióứmtraõọỹ bóửnvaỡ bióỳndaỷng cuớachi tióỳtmaùy Kióứm tra õọỹ bóửnCỏửn kióứm tra xem thổớ ổùng suỏỳt vaỡ bióỳn daỷng sinh ra bón...
 • 14
 • 319
 • 3

Tài liệu Bài giảng : SỞ THIẾT KẾ MÁY pptx

Tài liệu Bài giảng : CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... bài toán bản sau: + Phân tích động học động lực học cấu máy. + Tổng hợp (hay thiết kế) các cấu hay máy mới. 1. Đối tượng nghiên cứu của môn học này là máy cấu: ... thì được gọi là chi tiết máy (hay gọi tắt là tiết máy) . 1.1.2. Khâu 1.1.2.1. Định nghĩa - Khâu là một tiết máy độc lập hay một tập hợp cứng các tiết máy. - Trong máy cấu những ... Quyết Bộ môn Kỹ thuật sở- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2 chương 1 cấu trúc xếp loại cấu 1.1. Các khái niệm bản 1.1.1. Chi tiết máy - Máy cấu thể tháo rời...
 • 41
 • 339
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: pháp luật về cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn tình trạng ly hôn tại thành phố hồ chí minh đơn vị viện kiểm sát quận huyện chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát khái quát về viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh và một số vấn đề lý luận về cấp dưỡng đặc điểm kinh doanh của nhtm trong nền kinh tế thị trường kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và chính phủ kiến nghị đối với ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam tiến hành xây dựng trụ sở mới nâng cao chất và lượng nguồn nhân lực trang bị kiến thức marketing cho cán bộ triển khai mô hình kinh doanh bán lẻ mới cấp hệ thống xây dựng bộ phận tổ chăm sóc khách hàng những giải pháp nhằm phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam cn hưng yên định hướng chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng giải pháp phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 12 kết quả phỏng vấn khách hàng nội bộ 2 11 danh mục quà tặng khqt thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 9 bản mô tả công việc của cán bộ quản lý khách hàng thân thiết