bài tập cơ sở lý thuyết hóa học phần 2

bài giảng sở thuyết hóa học phần 2 pot

bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học phần 2 pot

Hóa học - Dầu khí

... 1 2 21 2 21 2 8ˆremhHe−∇−=π 22 22 ˆΨ=Ψ EH ; 2 2 2 2 2 2 2 28ˆremhHe−∇−=π Năng lượng toàn phần của hệ gần đúng cấp 0: 21 0EEE +=, tương ứng hàm sóng . )().(),( 22 1 121 rrrrrrΨΨ=ΨNếu ... (8ˆ 2 1 2 2π 2 1 2 21 2 21 2 21zyx ∂∂+∂∂+∂∂=∇ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 zyx ∂∂+∂∂+∂∂=∇ __________________________________________________________________________________________ Bài ... electron. dvredvUdVUˆ*U 2 ij 2 ee 2 eeeeΨ=Ψ=ΨΨ=∫∫∫ Ví dụ: với He (z =2) , thế năng của hệ 2, 1 2 2 2 1 2 22 rerereU +−−= Giải gần đúng cấp 0: 2 21 2 22 rereU −−= Với electron...
 • 11
 • 620
 • 6

bài giảng sở thuyết hóa học phần 4 pps

bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học phần 4 pps

Hóa học - Dầu khí

... __________________________________________________________________________________________ Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 32 __________________________________________________________________________________________ Bài giảng sở thuyết Hoá học ... điển hình -Phân tử BeH 2 __________________________________________________________________________________________ Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 29 3.3.3. Phương ... __________________________________________________________________________________________ Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 38 5. CHƯƠNG 5: MÔ PHỎNG CẤU TRÚC PHÂN TỬ 5.1. Giới thiệu phần mềm Gaussian 98 Phần mền Gaussian sử dụng...
 • 11
 • 617
 • 2

bài giảng sở thuyết hóa học phần 3 pptx

bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học phần 3 pptx

Hóa học - Dầu khí

... Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 24 SdvS 21 12 =ΨΨ=∫ ∫∫Ψ=ΨΨ= dvdvS 2 222 22 Thay vào trên ta có: 22 2 2 122 111 2 1 22 2 2 122 111 2 1SCSCC2SCHCHCC2HCE++++= () 22 2 2 122 1111 122 2 2 122 111 2 1 22 ... ()()()∫∫Ψ+ΨΨ+ΨΨ+Ψ=dvCCdvCCHCCE 2 221 1 22 1 122 11ˆ ∫∫∫∫∫∫∫Ψ+ΨΨ+ΨΨΨ+ΨΨ+ΨΨ+ΨΨ=dvCdvCCdvCdvHCdvHCCdvHCCdvHCE 2 2 2 221 21 2 1 2 1 22 2 2 122 121 2111 2 1 2 ˆˆˆˆ ∫ΨΨ= dvHH1111ˆ 121 221 12 ˆˆHdvHdvHH =ΨΨ=ΨΨ=∫∫ ... Ψ=Ψ⎥⎦⎤−−+++−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛∂∂+∂∂+∂∂+∂∂+∂∂+∂∂−⎢⎣⎡ERrrrrrezyxzyxmhabbae)111111(8 122 121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 21 2 21 2 2 2 π 3 .2. 1 .2. Giải phương trình -Gần đúng cấp 0: Chỉ đến Uo và bỏ qua U’. Thế năng của hệ )11( 21 2 21babaorreuuU...
 • 10
 • 554
 • 3

bài giảng sở thuyết hóa học phần 1 pdf

bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học phần 1 pdf

Hóa học - Dầu khí

... năng Các hạt vĩ mô, động năng xác định bởi )ppp(m21 2 mvT 2 z 2 y 2 x 2 ++== Kết hợp công thức trên ta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 )( 2 1∇−=∇−=∂∂+∂∂+∂∂−=mhmzyxmTπhh ... __________________________________________________________________________________________ Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 2 2 2)(reZermv=; mrZev 2 2= Động năng của electron được tính: rZemvT .22 1 2 2== Lực hút tĩnh điện ... NXB KHKT Hà nội, 20 05. 2. Đào Đình Thức, Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học, NXB Giáo dục, 20 05, tập 1 & 2. 3. Lâm Ngọc Thiềm, Bài tập Hoá lượng tử sở, NXB KHKT, 20 03 3. Arvi Rauk,...
 • 11
 • 628
 • 10

Bài Giảng Sở Thuyết Hóa Học potx

Bài Giảng Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học potx

Hóa học - Dầu khí

... giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 24 SdvS 21 12 =ΨΨ=∫ ∫∫Ψ=ΨΨ= dvdvS 2 222 22 Thay vào trên ta có: 22 2 2 122 111 2 1 22 2 2 122 111 2 1SCSCC2SCHCHCC2HCE++++= () 22 2 2 122 1111 122 2 2 122 111 2 1 22 ... năng Các hạt vĩ mô, động năng xác định bởi )ppp(m21 2 mvT 2 z 2 y 2 x 2 ++== Kết hợp công thức trên ta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 )( 2 1∇−=∇−=∂∂+∂∂+∂∂−=mhmzyxmTπhh ... C 2 với điều kiện 0 2 =∂∂CE Ta có: ()()0 22 222 121 21=−+−CESHCESH Ta hệ phương trình để xác định C1 và C 2 ()()()()⎩⎨⎧=−+−=−+−00 22 222 121 21 21 2 121 1111CESHCESHCESHCESH...
 • 43
 • 1,077
 • 5

Bài giảng sở thuyết hóa học pps

Bài giảng Cơ sở Lý thuyết hóa học pps

Hóa học - Dầu khí

... Bài giảng sở thuyết Hoá học TS. Lê Minh Đức 24 SdvS 21 12 =ΨΨ=∫ ∫∫Ψ=ΨΨ= dvdvS 2 222 22 Thay vào trên ta có: 22 2 2 122 111 2 1 22 2 2 122 111 2 1SCSCC2SCHCHCC2HCE++++= () 22 2 2 122 1111 122 2 2 122 111 2 1 22 ... ()()()∫∫Ψ+ΨΨ+ΨΨ+Ψ=dvCCdvCCHCCE 2 221 1 22 1 122 11ˆ ∫∫∫∫∫∫∫Ψ+ΨΨ+ΨΨΨ+ΨΨ+ΨΨ+ΨΨ=dvCdvCCdvCdvHCdvHCCdvHCCdvHCE 2 2 2 221 21 2 1 2 1 22 2 2 122 121 2111 2 1 2 ˆˆˆˆ ∫ΨΨ= dvHH1111ˆ 121 221 12 ˆˆHdvHdvHH =ΨΨ=ΨΨ=∫∫ ... 1 2 21 2 21 2 8ˆremhHe−∇−=π 22 22 ˆΨ=Ψ EH ; 2 2 2 2 2 2 2 28ˆremhHe−∇−=π Năng lượng toàn phần của hệ gần đúng cấp 0: 21 0EEE +=, tương ứng hàm sóng . )().(),( 22 1 121 rrrrrrΨΨ=ΨNếu...
 • 43
 • 658
 • 1

sở thuyết hóa học _Chương 2

Cơ sở lý thuyết hóa học _Chương 2

Cao đẳng - Đại học

... >T 2 với điều kiện trong khoảng nhiệt độ đó chất này không thay đổi trạng thái - Trong điều kiện P = const: 2 1 2 1 2 1TdTnCTdHTQSppp Bài giảng môn ơ sở thuyết Hóa học ... hưởng của thành phần các chất. Khái niệm thế hoá Xét hệ gồm i chất: ni ,1 với số mol tương ứng là n1, n 2 , ni. Bài giảng môn ơ sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, Đại học Bách khoa ... lấy tích phân từ 29 8 >T vì thông thường biết giá trị 0 29 8Gvà )(TfHT0 Có: TTTdTTHTGd 29 8 2 0 29 80)( ==> TTTdTTHGTG 29 8 2 00 29 80 29 8 )(bTaTfHT0...
 • 11
 • 1,106
 • 21

sở thuyết Hóa học PHẦN I: NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC pot

Cơ sở lý thuyết Hóa học PHẦN I: NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC pot

Hóa học - Dầu khí

... GD, 20 04. 2. Nguyễn Hạnh, , SởThuyết Hóa Học, Tập 2, NXB GD 1997. 3. Lê Mậu Quyền, SởThuyết Hóa Học - Phần Bài Tập, NXB KHKT, 20 00. Bài giảng môn sở thuyết Hóa học PHẦN ... Đình Chi, SởThuyết Hóa Học, NXB GD, 20 04. 2. Nguyễn Hạnh, , SởThuyết Hóa Học, Tập 2, NXB GD 1997. 3. Lê Mậu Quyền, SởThuyết Hóa Học - Phần Bài Tập, NXB KHKT, 20 00. ... dụ: SO 2 (k) + 1/2O 2 (k) <=> SO3(k) 2 1 2 23OSOSOPPPPK.= 2SO 2 (k) + O 2 (k) <=> 2SO3(k) 2 2 2 22 3POSOSOPKPPPK ==.' SO3(k) <=> SO 2 (k)...
 • 78
 • 1,539
 • 23

Giáo trình sở thuyết hoá học - Chương 2 pps

Giáo trình cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... 0 (2- 7) trong đó: ∇ 2 Ψ = 2 2x∂∂ψ + 2 2y∂∂ψ + 2 2z∂∂ψ m - khối lượng của điện tử h - hằng số Planck Nghiệm của phương trình sóng Schrodinger là các hàm số Ψ1, Ψ 2 , ... 0 1 1 -1, 0, 1 3 2 -2, -1, 0, 1, 2 5 3 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 7 Trạng thái s 1 ô lượng tử; p – 3 ô lượng tử (px, py, pz); d – 5 ô lượng tử (dx2-y2, dz2, dxy, dyz, dxz); ... ms = +1 /2 (-) hoặc ms = -1 /2 (¯). Ví dụ: Nguyên tử H (Z =1): Cấu hình điện tử: 1s1 Cấu hình ô lượng tử: - Nguyên tử Cl (Z = 17): Cấu hình điện tử: 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p5 Cấu...
 • 12
 • 568
 • 3

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 SỞ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf

Cao đẳng - Đại học

... nghóa đầu tiên trong trị số của εnhỏ hơn 3 thì εđựơc viết với 2 số nghóa. Ví dụ: ε= ± 2, 2%, số nghóa đầu tiên là 2 (< 3) . Vậy εđược viết hai số nghóa: ε= ± 2, 2%. Hay ... nhiêu số nghóa thì ta cũng giữ nguyên bấy nhiêu con số nghóa trong kết quả. Ví dụ: 0 ,25 2 = 0,0 626 ≈ 0,0 62. d. Khi lấy logarit, trong số lấy logarit bao nhiêu con số nghóa thì trong ... nghóa, thì ta giữ ngần ấy con số nghóa sau dấu phẩy trong số thành. Ví dụ: Khi cộng các số 0 ,28 4; 25 ,86; 3,5894 thì trong mỗi số chỉ giữ lại 2 con số thập phân sau dấu phẩy. 0 ,28 + 25 ,86...
 • 9
 • 457
 • 3

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 SỞ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps

Cao đẳng - Đại học

... tích 2 + có thể trình bày như sau: HOOC - CH 2 CH 2 – COONa N–CH 2 – CH 2 – N + Me 2+ = NaOOC - CH 2 CH 2 – COOH Me OOC - CH 2 CH 2 – COONa N– CH 2 – CH 2 – N + 2H+ ... các dạng ion hóa cuối. Ví dụ EDTA pK1 = 2, 0; pK 2 = 2, 67; pK3 = 6,16 và pK4 = 10 ,26 . Ở pH = 2, 2 tồn tại dạng H3Y-, pH = 4,3 – H 2 Y 2- , pH = 8,3 – HY3-, pH = 12, 4 – Y4-. ... trong phân tích. Sr 2+ , Ba 2+ , Mg 2+ cũng tác dụng yếu với murexit do đó thể xác định được Ca 2+ trong dung dịch hỗn hợp Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ , Mg 2+ . VI.3 .2. 2. Các phương pháp chuẩn...
 • 9
 • 535
 • 0

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 SỞ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 5 ppsx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 5 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... sai số: - Sự oxy hóa cảm ứng ion C 2 O4 2- bởi không khí. C 2 O4 2- + O 2 + 2H+ = 2H 2 O + 2CO 2 (tuy nhiên do H 2 O 2 cũng là chất khử nó sẽ bị MnO4- oxy hóa nên cũng bị tiêu ... mất 21 ,1 ml dung dịch Na 2 S 2 O3. Tính TNa 2 S 2 O3; TNa 2 S 2 O3/I 2 ; TNa 2 S 2 O3/Cu ? 6. Cần bao nhiêu gam quặng chứa gần 70% Fe 2 O3 để sau khi chế hóa rồi đem định phân Fe 2+ ... Na 2 S 2 O3. Phản ứng xảy ra thành I 2 và sau đó chuẩn độ I 2 bằng dung dịch Na 2 S 2 O3. Phản ứng xảy ra: 2 Cu 2+ + 1e → Cu+ 2I- - 2e → I 2 2 Cu+ + I- → CuI I 2 + I-...
 • 18
 • 374
 • 1

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 SỞ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 4 pot

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 4 pot

Cao đẳng - Đại học

... H+ + H 2 PO4- K1 = 10 -2, 23 H 2 PO4- = H+ + HPO4 2- K 2 = 10-7 ,23 HPO4 2- = H+ + PO43- K3 = 10- 12, 32 2, 23517 ,23 2 1010 ;10KK−−== 7 ,23 5,1 2 12, 32 3101010KK−−== ... độ này là Na 2 CO3 NaHCOH 2 CO3 638. Để trung hòa hết 21 ,4 ml dung dịch Ba(OH) 2 cần 20 ml dung dịch HCl 0 ,22 15 N và để trung hòa hết 22 ,55 ml dd Ba(OH) 2 trên cần 25 ml dd CH3COOH. ... IV.7. BÀI TẬP 1. Nồng độ CN, CM của dung dịch H 2 SO4 là bao nhiêu? nếu dung dịch T(H 2 SO4) = 0,005 122 g/ml. Biết H 2 SO4 tham gia phản ứng như sau: H 2 SO4 + 2KOH = K 2 SO4...
 • 30
 • 467
 • 0

Xem thêm