bài tập đại số 8 chương 3

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... (a – b) 3 + (b – c) 3 + (c – a) 3 10. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên lẻ n :1. n2 + 4n + 8  8 2. n 3 + 3n2 - n - 3  48 11. Tìm tất cả các số tự nhiên n để :1. n4 + 4 là số nguyên ... biểu thức sau: a/ x2+y2 b/ x 3 +y 3 c/ x4+y4 18. Cho a là số gồm 2n chữ số1 , b là số gồm n+1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8 l s chớnh phng.ã PHN TCH ĐA ... 53. Tínhtổng các tích của hai số trong ba số ấy. 13. Chứng minh tổng các lập phương của ba số nguyên liên tiếp thìchia hết cho 9.14. Rút gọn biểu thức:A = (3 + 1) (3 2 + 1) (3 4 + 1) (3 64...
 • 6
 • 759
 • 7

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Toán học

... y6 3 1 8+ c) x 3 125 1+d) x 3 8 27−e) yx 3 327 8 +f) x y 3 3125 27+ Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x x x 3 26 12 8+ + +b) x x x 3 2 3 3 1− + −c) x x x2 3 1 ... y2 2 5 3 4 4 2 2 3 3( ): (6 9 15 ):2− + − +Trang 7 Đại số 8 Trần Sĩ TùngBÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I Bài 1. Thực hiện phép tính:a) x x x x 3 2 2 (3 2 2).(5 )− + +b) a x x a a x2 3 3( 5 3 ).( ... 3 22 2− + +e) x x x x x x x9 7 6 5 4 3 21− − − + + + −f) x y z x y z 3 3 3 3( )+ + − − −g) a b c a b c b c a c a b 3 3 3 3( ) ( ) ( ) ( )+ + − + − − + − − + −h) x y z xyz 3 3 3 3+...
 • 11
 • 1,883
 • 2

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Toán học

... a/ (x + 2) (2x - 3) = (x + 2)(3x - 4) b/ x2 - 1 = 0 c/ (x +1)(x2 - 2x + 3) = x 3 + 1 d/ x 3 + 3x2 + 3x + 1 = 4x + 42. Xác định số hạng tự do m của phương trình: 6x 3 - 7x2 - 16x ... thức:171544.114.227154 3 23 4+++++++yyyyyyyx 13 1.1 3 .1 13 272 3 27+++++−++xxxxxxxxx6)4(.65:54:4 3 2++++++++xxxxxxxx6)5(.65:54.4 3 2++++++++xxxxxxxx 3 4.65.54:4 3 ++++++++xxxxxxxx+−−+abbababaaba:. 33 222−+++−+++++yxyxyxyxyxyyxxyxyxyx.:) (3 2 233 22bababababababa−+−++−−:. 33 22)1)(1)(1())()((111 ... (5x -3) = (x-2) - (x +3) b/ 5 - 3x - (4 - 2x) = x - 7 - ( x -2) 3. Tìm các giá trị m để cho: a/ Phương trình có nghiệm bằng -5 b/ Phương trình 6x - 5m = 3 + 3mx có nghiệm số gấp ba nghiệm số...
 • 8
 • 3,696
 • 53

bai tap dai so 11 chuong 2

bai tap dai so 11 chuong 2

Toán học

... ĐS: 8! 7 3! 3! − Bài 13: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và khác 0 biết rằng tổng của 3 chữ số này bằng 9. ĐS: 18. Bài 14: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số ... ĐS: 33 60. Bài 24: Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, mỗi chữ số khác có mặt đúng 1 lần. ĐS: 588 0. Bài 25: Xét những số ... cách. Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 2.10 8 , chia hết cho 3, có thể được viết bởi các chữ số 0, 1, 2?ĐS: Có 2 .3 7 – 1 = 437 4 – 1 = 437 3 (số) Bài 3: Với các chữ số 1, 2, 3, ...
 • 33
 • 1,083
 • 6

bai tap dai so 11 chuong 3

bai tap dai so 11 chuong 3

Toán học

... + >+ + (n > 1) 3 CHƯƠNG III : DÃY SỐ – CẤP SỐ CHƯƠNG III : DÃY SỐ – CẤP SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢOLỚP 11BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11CHƯƠNG III: DÃY SỐ - CẤP SỐ d) 1 3 nnu = ữ e) 2cosnu ... Bài 3: Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng củachúng là 19 và tích là 216. Bài 4: a) Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 7 28 ... cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng thứ nhất l 35 , còn số hạng thứ ba lớnhơn số hạng thứ tư là 560. Bài 7: Số số hạng của một cấp số nhân là một số chẵn. Tổng tất cảcác số...
 • 8
 • 774
 • 2

bai tap dai so 11 chuong 4

bai tap dai so 11 chuong 4

Toán học

... ) ( )( ) 3 32 2 3 3 3 ;a b a b a b a b a ab b a b− + = − − + + = −VD:( )2lim 3n n n+ −=( ) ( )( )2 22 3 3lim 3 n n n n n nn n n+ − + ++ +=2 3 lim 3 nn n n+ += 3 2ã Duứng ... +− +b) 4 3 211lim2xxx x x+→−− +c) 5 3 11lim1xxx→−++d) 3 24 2 3 5 3 9lim 8 9xx x xx x→− + +− −10 TÀI LIỆU THAM KHẢOLỚP 11BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11CHƯƠNG IV: GIỚI ... kết quả là –∞nếu hệ số cao nhất của tử và mẫu trái dấu. Bài 1: Tính các giới hạn sau:a) 222 3 lim 3 2 1n nn n− ++ +b) 3 22 1lim4 3 nn n++ +c) 3 2 3 3 2lim4n n nn+ ++d)...
 • 16
 • 621
 • 2

bai tap dai so 11 chuong 5

bai tap dai so 11 chuong 5

Toán học

... cos2xg(x) 8cos 3 2xsinx2== − − Bài 3: Giải bất phương trình f '(x) g'(x)> vôùi:a) 3 2f(x) x x 2, g(x) 3x x 2= + − = + +b) 2 3 2 3 xf(x) 2x x 3, g(x) x 3 2= ... 2cos2π += − π + +f) f(x) sin3x 3 cos3x 3( cosx 3sinx)= − + − Bài 2: Giải phương trình f '(x) g(x)= vôùi:a) 4f(x) sin 3xg(x) sin6x==b) 3 f(x) sin 2xg(x) 4cos2x 5sin 4x== ... +5 g) 3 52 1y tan2x tan 2x tan 2x 3 5= + +h) 2 3 y 2sin 4x 3cos 5x= −i) 2 3 y (2 sin 2x)= + k) ( )2 2y sin cos x tan x=l) 2x 1y cosx 1 += ữ ÷−  Bài 5: Cho n là số nguyên...
 • 9
 • 2,555
 • 11

bai kta dai so 8 chuong i

bai kta dai so 8 chuong i

Ngữ văn

... x2 + 2x + 1 3. (a - b)(b + a) = (b - a)24.- x2 + 6x - 9 = - (x - 3) 25.- (x - 5)2 = (- x + 5)26.(x 3 - 1) : (x - 1) = x2 + 2x + 17.- 3x - 6 = - 3 (x - 2) 8. (x 3 + 8) : (x2 - ... Trờng THCS lê thanhHọ và tên: Kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Đại số 2Thời gian: 45 phútĐiểm Lời phê của thầy giáo Bài 1 : Điền dấu ''x'' vào ô thích hợp.Câu ... 2) 8. (x 3 + 8) : (x2 - 2x + 4) = x + 2 Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau:a. (2x + 1)2 + 2 (4x2 - 1) + (2x - 1)2 b. (x - 3) (x + 3) + (x + 3) 2 ...
 • 2
 • 259
 • 0

Bài soạn Bài tập đại số 10 chương 5

Bài soạn Bài tập đại số 10 chương 5

Toán học

... cos sin( 3) sin ( 3) 2 tan 3 1 3 (3 ) sin 3 6 2x x xcos xcosπ− − −= −− Bài 7: Biết 1tan7a = và 3 tan4b = và a và b là hai góc nhọn. Chứng minh rằng a+b=450; Bài 8: Đơn giản ... cos xMcosx += Bài 9: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x1. sin 6 sin 4 sin 2sin 2 4 sin 2 2 sin 2x x xAxcos x xcos x x+ +=+ +2. 3 3 3 sin sin 3 sin 2 2cos x x xcos ... xBxcos x+= 3. 6 6 4 42(sin ) 3( sin )C x cos x x cos x= + − +4. 4 44(sin ) 4D x cos x cos x= + Bài 10: Trong tam giác ABC. Chứng minh rằng1.sin(A+B)=sinC2. cos(A+B)=-cosC 3. sin2 2A...
 • 3
 • 573
 • 1

Bài tập đại số 8 nâng cao pot

Bài tập đại số 8 nâng cao pot

Toán học

... a/ (x + 2) (2x - 3) = (x + 2)(3x - 4) b/ x2 - 1 = 0 c/ (x +1)(x2 - 2x + 3) = x 3 + 1 d/ x 3 + 3x2 + 3x + 1 = 4x + 4 2. Xác định số hạng tự do m của phương trình: 6x 3 - 7x2 - 16x ... 71544.114.227154 3 23 4yyyyyyyx1 3 1.1 3 .1 13 272 3 27xxxxxxxxx6)4(.65:54:4 3 2xxxxxxxx6)5(.65:54.4 3 2xxxxxxxx 3 4.65.54:4 3 xxxxxxxxabbababaaba:. 33 222yxyxyxyxyxyyxxyxyxyx.:) (3 2 233 22bababababababa:. 33 22)1)(1)(1())()((111 ... với vận tốc 30 km/h. Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau? 21421 32 11 23 xxxxxxx96721212 13 22xxxx4141 68 4512yyy 3 36 3 4152xxx52 132 yy 13 93 yy46y2yy24222222224xbbaabxxbxaxbxa2222222bxxaxbbxax...
 • 8
 • 357
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25