bài tập đại số 8 chương 1

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Toán học

... ) 80 80 80 80 15 = − + − + + +với x 79=ĐS: P(79) 94=b) Q x x x x x x x 14 13 12 11 2( ) 10 10 10 10 10 10 = − + − + + − +với x 9=ĐS: Q(9) 1= c) R x x x x x4 3 2( ) 17 17 17 20= − ... +với x 16 =ĐS: R (16 ) 4=d) S x x x x x x x 10 9 8 7 2( ) 13 13 13 13 13 10 = − + − + + − +với x 12 =ĐS: S (12 ) 2= −CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCTrang 1 Đại số 8 Trần Sĩ ... a)x 10 9= b) x72=c) x2 15 =d) x 11 25= − Bài 6. So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:a) A 19 99.20 01 = và B22000=b) A 16 2= và B2 4 8 (2 1) (2 1) (2 1) (2 1) = +...
 • 11
 • 1,887
 • 2

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... x2 - 1 8. Tìm n nguyên để 2 -n 7 - n 2n2+ là số nguyên9. Chứng minh rằng:a. 11 10 - 1 chia hết cho 10 0b. 9 . 10 n + 18 chia hết cho 27c. 16 n - 15 n - 1 chia hết cho 255 10 . Tìm ... c/ x4+y4 18 . Cho a là số gồm 2n chữ s 1 , b là số gồm n +1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8số chính phương.• PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 1. Phân tích đa ... thay số bởi chữ một cáchhợp lý: 1 1 1 650 4 4A 2 . .3 315 6 51 105 6 51 325.6 51 105= − − +• CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 1. Rút gọn các biểu thức sau:a/ 2x(2x -1) 2 -3x(x-3)(x+3) - 4x(x +1) 2b/...
 • 6
 • 759
 • 7

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Toán học

... abc4 1 5 )13 (24 19 32 )1( 5−+=−−+−xxx55)2(4 10 5,954)2(3++=−+−xxxayayayaay+−−−−=−−+−− 1 1 1 12 1 )1( 2 1 1442322 )1( )1( )12 ( 1 313 ++++++=+aaaaxaaabxaab ... 3mx có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình (x +1) (x -1) - (x + 2)2 = 33+−−−+−−= 1 2 1: 1 2 1 1223xxxxxxxH4 1 2 41 +=−xxxmmx 63 1 2−=2. Cho ... và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a/ b/ c/ 5. Giải bất phương trình sau:70226 1 32≤−++−−axxx2 8 12 43>−+−−xxxyyy≤−+−−6 12 1 3 1 1 10 35 1 >+−−−zzz3....
 • 8
 • 3,697
 • 53

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Toán học

... / 17 Sgk : Tính giá trị biểu thức:a) Ta có: A=x2+4x+4==(x+2)2Tại x= 98, ta có: A=( 98+ 2)2 =10 02 =10 000.b) Ta có:B=x3+3x2+3x +1= =(x +1) 3 Tại x=99, ta có: B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 ... B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 000.V.HDVN( 10 ): *Bài tập: B35 / 17 Sgk : a) Có thể đa A = 342+662+ 68. 66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng thức nào ?b) Biểu thức: B = 742+242- 48. 74 áp dụng kiến thức ... thức đáng nhớ !*Dặn dò:-Học bài, viết chính xác tất cả các hằng đẳng thức đà học và luyện tập phát biểu các hằng đẳng thức đó bằng lời. -Bài tập: 35, 37, 38/ 17 Sgk.-Nghiên cứu và thực hiện...
 • 2
 • 533
 • 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Toán học

... 2x2+ 3(x -1) (x +1) = 5x(x +1) c) (8- 5x)(x+2) + 4(x-2)(x +1) + (x-2)(x-2) =0d) 4 (x -1) (x+5) (x+2)( +5) = 3(x -1) (x+2) 1 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng Sơn Bài tập: 1) Tính a) (3x -1) 2 b) (2x3y + 1 4y4)2c) ... (2-x)(4+2x+x2) + 3x(x+2) = 17 5) Biến đổi tổng sau thành tích: a) m2 -9 b) 36 y2 c) a6 b6 d) 81 -10 0n 8 e) 8x3 27 3Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng Sơn Bài 4 Phân thức đại số Ví dụ 1: với giá trị ... (ax2 -1) (ax2 +1) (ax2 -1) 2 g) (11 x+9y)2 (11 x+9y) (11 x-9y) h) (x-y+z) (x-y-z) i) (a + b + c)2 4)Tìm x: a) ( x+3)2 (x-3)2 = 5b)(x+2)(x2-2x+4) x(x2-2) = 15 c)(x -1) 3...
 • 6
 • 1,222
 • 23

Giáo án Đại số 8 chương 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Toán học

... quả?2: 1. Phép chia hết (2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3): (x2- 4x-3) 2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3 x2- 4x-3 2x4-8x3 - 6x2 2x2- 5x +1 - 5x3+ 21 x2 +11 x-3 - 5x3+ 20 x2 +15 x x2- ... +1 = (3x)2 -2.3x +1 = (3x -1) 2b) (2x+3y)2+2(2x+3y) +1 = (2x +3y +1) 2 2HS lên bảng.Tính nhanha) 10 12 = (10 0 +1) 2 10 02 +200 +1 = 10 2 01 c) 47.53 = (50-3)(50+3)= 502-32 =24 91 ... (2b +1) 2= (2a +1+ 2b +1) (2a +1- 2b -1) = 4a(a +1) - 4b(b +1) = 4[a(a +1) -b(b +1) ]  8 điều phải chứng minh 1 điểm __________________________________________________- 44 - Giáo án ĐS Lớp8 -...
 • 80
 • 404
 • 0

Xem thêm