bài giảng hoá đại cương pp

Bài Giảng Hóa Đại Cương 2 - Chương 2 pps

Bài Giảng Hóa Đại Cương 2 - Chương 2 pps

Hóa học - Dầu khí

... T = 647,2K Vượt qua điểm không khả phân biệt trạng thái lỏng 33 HÓA ĐẠI CƯƠNG T (0K) Chương : CÂN BẰNG HÓA HỌC, CÂN BẰNG PHA BÀI TẬP 1) Phản ứng : CO (k) + Cl2 (k) COCl2 (k) xảy bình kín nhiệt ... phương trình  Go = - RT lnKp  lnKp =  28  G o RT G 28824,8   11,6 RT 8,314 298 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : CÂN BẰNG HÓA HỌC, CÂN BẰNG PHA  Kp = 9,16.10 -6 2.4.QUAN HỆ GIỮA BIẾN THIÊN THẾ ... theo chiều tạo chất E, F - chiều làm giảm nồng độ chất A Tương tự, ta thay đổi nồng độ 29 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : CÂN BẰNG HÓA HỌC, CÂN BẰNG PHA chất khác (B, E, F) ta có kết luận : Phản ứng chuyển...
 • 9
 • 266
 • 1

Bài Giảng Hóa Đại Cương 2 - Chương 3 pps

Bài Giảng Hóa Đại Cương 2 - Chương 3 pps

Hóa học - Dầu khí

... luật quang hoá sau : a) Định luật Grothus - Draper : Chỉ xạ bị hấp thụ hệ xảy phản ứng quang hoá 45 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐỘNG HÓA HỌC Định luật rõ nguyên nhân gây phản ứng quang hoá xạ, hấp ... hoạt hoá Ea đến vận tốc phản ứng qua phương trình: k = Ae-Ea/RT Ea nằm phần lũy thừa việc thay đổi Ea dù nhỏ làm thay đổi nhiều đến k - dẫn đến vận tốc v phản ứng thay đổi nhiều 43 HÓA ĐẠI CƯƠNG ... phần lượng hoạt hoá Ea (chúng ta nghiên cứu), người ta nhận thấy Ea  E B = a Vì phương trình Arrhenius thường viết : k  Ae RT R Với R số - với số khí lý tưởng 40 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐỘNG...
 • 14
 • 199
 • 0

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 2&3 pptx

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 2&3 pptx

Hóa học - Dầu khí

... khoảng 1% giá than ! Nước biển lại nguồn nhiên liệu vô tận 14 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Lý thuyết học cổ điển áp dụng cho hệ vi mô ... đoạn : h ν , 2h ν , Tức E = nh ν (Với n ∈ N*) 15 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Suy cho lượng thước đo vật chất biến hoá Vì giả thiết lượng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ... lượng tử → học cổ điển (Cơ học cổ điển trường hợp giới hạn lượng tử) 21 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ BÀI TẬP 1) Phát biểu thuyết lượng tử Planck Tính lượng tử lượng phát từ...
 • 14
 • 302
 • 3

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 12 pps

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 12 pps

Hóa học - Dầu khí

... electron lớp (IA, IB, IIIA,…) Dải hoá trị chưa đầy đủ electron, electron điền vào mức lượng thấp dải hoá trị Dải dẫn điện lúc nằm dải hoá trị gồm mực lượng lại dải hoá trị, nên mật độ mực Fermi cao ... cương, dải 2p chứa số electron (2p2), cacbon kim cương lại dẫn điện ? Người ta cho rằng, cacbon kim cương có tổ hợp AO 2s AO 2p cho dải : dải chứa 4n electron (n số nguyên tử C tình thể kim cương) ... tử liên kết cộng hoá trị nên tinh thể nguyên tử gọi tinh thể cộng hoá trị Phụ thuộc vào dạng tập hợp, người ta phân biệt kiểu tinh thể nguyên tử : Cấu trúc chiều mà đại diện kim cương, cấu trúc...
 • 17
 • 202
 • 1

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 9&10 ppt

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 9&10 ppt

Hóa học - Dầu khí

... Đó lai hoá ta nghiên cứu Như hiểu MO định cư trước AO nguyên tử (thường trung tâm) lai hoá với nhau, sau tổ hợp AO lai hoá với AO thích hợp phối tử MO 76 HOÁ ĐẠI CƯƠNG Chương THUYẾT MO BÀI TẬP ... lượng cao giản đồ lượng phân tử H2 vẽ : E β ψ1sa ψ1sb σ1s 9.2.3.Sự xen phủ AO : 70 HOÁ ĐẠI CƯƠNG Chương THUYẾT MO Bài toán H + toán thuyết MO Từ rút số nguyên tắc xen phủ AO để tạo MO để áp dụng ... 73 HOÁ ĐẠI CƯƠNG Chương THUYẾT MO Khi bậc liên kết β lớn phân tử bền độ dài liên kết ngắn β N2 = 10 − =3 ⇒ N2 có liên kết, độ dài liên kết N-N ngắn, N2 bền - thể nhiệt độ thường hoạt tính hoá...
 • 13
 • 378
 • 4

Bài giảng hóa - Đại cương về kim loại pps

Bài giảng hóa - Đại cương về kim loại pps

Cao đẳng - Đại học

... có vài gi t HCl ta th y có khí không màu thoát hóa nâu không khí ph n ng: 3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4CuCl2 + 2NO + 4H2O http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m Tác d ng v i ... chưa n i dây d n, Zn b hòa tan b t Hiñro thoát b m t Zn - Khi n i dây d n, Zn b ăn mòn nhanh chóng dung d ch ñi n li, kim ñi n k b l ch, b t khí H2 thoát c Cu Gi i thích: - Khi chưa n i dây d ... lo i Ion dương kim lo i Hút III – TÍNH CH T V T LÍ C A KIM LO I http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m Tính ch t chung Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung là: tính d...
 • 9
 • 171
 • 0

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 1 ppt

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... HOÁ H C ð I CƯƠNG ð NG HOÁ H C ð ng h c (kinetics = from a Greek stem meaning “to move”) - Nghiên c u v n t ... ch ph n ng - Chu i giai ño n ph n ng ñư c g i ch ph n ng NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 1- V N T C PH N NG 1.1 ð nh nghĩa: - ð i lư ng cho bi t di n bi n nhanh, ch m c a ph ... ∆[A] Vtb = NK 2009 – 2010 ∆t C + D ∆[B] = ∆t ∆[C] = ∆t ∆[D] = ∆t d[A] V= dt TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 1- V N T C PH N NG 1.3 Nghiên c u th c nghi m ch ng minh V = k x [A]m x [B]n ði u quan...
 • 7
 • 252
 • 1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 2 ppt

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 2 ppt

Cao đẳng - Đại học

... HOÁ H C ð I CƯƠNG NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ ð ph n ng x y - Phân t va ... ng hoá h c ñư c g i lư ng ho t hoá - T i tr ng thái lư ng cao c a SM g i ph c ho t hoá - Năng lư ng ho t hoá cao, v n t c ch m, k nh - Phân t s c a ph n ng s phân t SM c n ñ t o ph c ho t hoá ... hoá (A.E.)? - Phân t va ch m, s p x p tr t t h làm phân t g n nhau, ñúng hư ng, làm tăng lư ng t c a h , làm gi m entropy NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ...
 • 7
 • 176
 • 0

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 4 pptx

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T d[A] = k dt [A] [A]0 = a : n ng ñ ban ñ u [A] = a - x : n ng ñ th ... x] = k dt [a - x] d[x] = k dt [a - x] d[x] = k dt [a - x] NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T d[x] = k dt = kt + C [a - x] ln [a - x] th i ñi m t = x = 0, C = ... [a - x] = kt + ln a Phương trình ñ ng h c ph n ng b c nh t NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 5- PH N NG B C NH T 5.3 Th i gian bán hu , chu kỳ bán hu , th i gian n a ph n ng (half-life)...
 • 7
 • 155
 • 0

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 8 ppt

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p B: Ph n ng phân hu H2O2 ph n ng b c nh t Năng lư ng ho t hoá Ea = 75,312 kJ/mol Khi có m t men (enzym) xúc tác v t thương, lư ng ho t hoá ... HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p C: Ph n ng xà phòng hoá ester ethyl acetat b ng dung d ch xút 10 0C có h ng s t c ñ k = 2,38 (mol/l min.) Tính th i gian c n ñ xà phòng hoá ... NK 2009 – 2010 C+ Y Y TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p A: Ph n ng hoá h c làm cho s a chua có lư ng ho t hoá b ng 43,05 kJ/mol Hãy so sánh v n t c c a ph n ng...
 • 7
 • 220
 • 6

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 10 ppsx

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 10 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG H H CH3(CH2)5 Br NaOH Ethanol-H2O H3C ( S )-2-Bromooctane NK 2009 – 2010 H3C OH CH3(CH2)5 ( R )-2-Octanol TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ ... tinh, ch t d o ) thu ñư c film nh, gi y nh NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG Ph n ng quang hoá ch p hình Lư ng b c t o t l v i photon ánh sáng ñư c h p thu, màu ñen ... dương làm v i nh âm, ph n sáng dương ng v i ph n t i âm NK 2009 – 2010 TS ð NG VĂN HOÀI HOÁ H C ð I CƯƠNG BÀI T P V n t c ñ u c a ñư c ño d a vào s khác v n ng ñ khác lúc ñ u Th t thí nghi m V...
 • 7
 • 222
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

Sư phạm hóa

... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐÁNG Bài giảng HÓA ĐẠI CƯƠNG (LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC) ĐÀ NẴNG - 2011 Chương : CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC CHƯƠNG ... luật quang hoá sau : a) Định luật Grothus - Draper : Chỉ xạ bị hấp thụ hệ xảy phản ứng quang hoá 45 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : ĐỘNG HÓA HỌC Định luật rõ nguyên nhân gây phản ứng quang hoá xạ, hấp ... từ O2 phóng điện hay trình quang hoá ? 25 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương : CÂN BẰNG HÓA HỌC, CÂN BẰNG PHA CHƯƠNG CÂN BẰNG HÓA HỌC, CÂN BẰNG PHA 2.1.KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC : Trong thực tế có phản...
 • 96
 • 2,257
 • 3

Bài giảng hóa đại cương i

Bài giảng hóa đại cương i

Hóa học - Dầu khí

... lượng tử e di chuyển orbital ng.tử (AO) * Về ph.d vật lý: AO:vùng k.g quanh nhân x.s tìm thấy e cực đại từ 90→99% *Về ph.d toán học: AO biểu diễn hàm số Ѱn,l,m :nghiệm p.t Schrodinger ∂2 Ѱ ∂2 Ѱ ∂2 ... năng: ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ e vào chiếm p.l: npx ↑ ↑ ↑ m = -1 +1 AO để: ↑↓ ↑↓ p.l: ndx ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ∑ms cực đại -2 -1 +2 ↓ ↓ ↓ mlm =-2 -1 0+1+1 +2 ∑m cực tiểu P1 ↑ d1 ↑ d6 ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ P2 ↑ ↑ d2 ↑ ↑ d7 ↑↓ ↑↓ ... Orbital ph.tử:Molecular Orbital (MO) MO :vùng không gian quanh nhân, * xác suất tìm thấy e cực đại từ 90→99% Mỗi MO chứa tối đa 2e với spin ngược chiều AO(A) AO(B) MO(AB) ↑ + ↑ → ↑↓ Liên kết...
 • 196
 • 202
 • 1

Bài giảng Hóa Đại Cương

Bài giảng Hóa Đại Cương

Hóa học

... nhiệt độ bên có hệ thống nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ bên tủ Hệ Đại Học 12 TH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG  Mục đích sử dụng: Dùng để sấy khô hoá chất, dụng cụ, xác đònh độ ẩm sức nóng Đôi dùng để tạo không ... vật sấy bên Bài 2: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ ĐỒNG SUNFAT NGẬM NƯỚC I MỤC ĐÍCH Thông qua phép cân, xác đònh công thức muối hiđrat CuSO 4.nH2O II NỘI DUNG Hệ Đại Học 13 TH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượng ... CuSO4 khan: (m3 – m1)/160 Hệ Đại Học 14 TH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Số mol H2O: (m2 – m3)/18 Số mol nước có CuSO4.nH2O tính công thức: n = (m2 − m3 ) / 18 (m3 − m1 ) / 160 BÀI 3: KẾT TINH I MỤC ĐÍCH Kết...
 • 26
 • 299
 • 0

Bài Giảng hóa đại cương

Bài Giảng hóa đại cương

Cao đẳng - Đại học

... Chang, Chemistry, McGraw-Hill, Inc, the United States of America, 1991 Nguyễn Đức Chung, Hóa Đại Cương, Nhà xuất trẻ, Tp Hồ Chí Minh, 1996 J Clayden, S.Warren, N Greeves, P Wothers, Organic Chemistry, ... Sự biến đổi tuần hoàn số đại lượng vật lý Bán kính nguyên tử: Chương I: Cấu tạo nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn Bảng hệ thống tuần hoàn – Sự biến đổi tuần hoàn số đại lượng vật lý Bán kính ... Sự biến đổi tuần hoàn số đại lượng vật lý Năng lượng ion hóa (I): Chương I: Cấu tạo nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn Bảng hệ thống tuần hoàn – Sự biến đổi tuần hoàn số đại lượng vật lý Năng lượng...
 • 186
 • 647
 • 17

Xem thêm