bài giảng điện tử tiếng việt 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... khin bng s lng kênh vào.c1c2x 4 x1x2x3x1x2x3x 4 y123 4 Hình 4. 24. S logic mch chn kênh t 4 1Chng 4. H t hp Trang 91 4. 4.2. Mch so sánh 1 bitLà mch thc ... 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4. 16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y9 4 → 10ADHình 4. 17. S khi mch gii mã èn NIXIEChng 4. H t hp Trang 93123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123123123123a3<b3...
 • 30
 • 632
 • 3

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Tin học

... Bài 3: Làm việc với các đối tượng Bài 3: Làm việc với các đối tượng1. Tạo các đối tượng, thao tác với đối tượng2. ... tượng2. Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes)3. Làm việc với đối tượng Bảng (Table) 4. Làm việc với đối tượng Chữ nghệ thuật (Word Art)5. Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture)6....
 • 10
 • 452
 • 4

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

Địa lý

... phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? B - Bài mới: B - Bài mới: 1-Giới thiệu bài 1-Giới thiệu bài : : 2 – Tim hiểu bài: 2 – Tim hiểu bài: Khai th¸c søc n­ícKhai th¸c søc n­íc ... ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) A - Bài cũ: A - Bài cũ: Kể tên những loại cây trồng & vật nuôi Kể tên những loại cây trồng &...
 • 7
 • 388
 • 0

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... !.%*J%*K%*.%'$$L"%M'%)*NO.%*=(%!+)*JL)*KP)*(Q-.LPQk knA n=CCCA=Khoa Khoa Học và Máy Tính4Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010  4. Tổ hợp (không lặp): #$E2367%83936:3;<='$"67%6>?63;<6:3;<6.0@Chú ... /.01%23"-. 4 4 Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân 2. Hoán vị: 3. Chỉnh hợp ... duπ+∞−−∞=∫CCCCCCue duπ+∞−−∞= =∫∫Khoa Khoa Học và Máy Tính8Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010 $4. Tích phân Laplace:]=''9!$)B='`D]3_a3bB='bcD.S7B.d=%Pe$*%3_a3bD.%02=%Le$CCCB...
 • 11
 • 970
 • 9

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... 2010/AKL$Z"2F:7N|!F:(_X7;<W7!F:2_Z7;<}7$Y9(F:!nF:39(7.34C7$V.?893;7:,!~0UnF:<7$\mF:(XrW$Y9(F:m1934CF:(mF:2Zr}m2934CF:2 7934C7•I(7934C7•I2( ) ( )] ]]c ]H HΡ = Ρ =( )c⇒Ρ Β ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 24Xác Suất Thống Kê. ... >Ví dụ 2 .4 f+d:g,e4h 345 6Re88U(e6210U31K62i2$VUU80U3e0RU(U 345 6Re88\e\Oj<3k0l!jm<?njP34MReI9G6U$S0UUKTAaEα]$]]] ... 3.7V(F:f73w7y<3,$Y9I4Cn7<7$S9?893934C3[734CA7*"V,;P:Ewcf$>Chú...
 • 31
 • 935
 • 3

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Sinh học

... CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh lý thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì ... THỰC VẬT1. Đối tượngBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH LÝ THỰC VẬTMã số: T2008 – TN03 – 11Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị LânSummary ... KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT Chương 1: Sinh lý tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật Chương 3: Quang hợp của thực vật Chương 4: Hô hấp của...
 • 13
 • 1,945
 • 14

Một số bài Test điền từ Tiếng Anh

Một số bài Test điền từ Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... D. quickest2. A. Blows B. Hits C. Clouds D. Gusts3. A. hurt B. injury C. destruction D. damage 4. A. blown down B. cut down C. knocked down D. blown up5. A. powerful B. severe C. serious D. ... Tour once undertaken by young, rich and noble, but it is the middle classes who have turned it (4) ………. something that 200.000 British youngsters do every year. (5) ……… has never been so easy ... D. stiffens2. A. chance B. occasion C. moment D. luck3. A. branches B. roots C. truck D. stem 4. A. out B. up C. by D. into5. A. Excursion B. Tour C. Travel D. Voyage6. A. admitted B. accepted...
 • 9
 • 6,563
 • 582

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

... 1.3 .4. Điện dung C Khi đặt điện áp uc hai đầu tụ điện (hình 1.3 .4) , sẽ có điện tích q tích lũy trên bản tụ điện. : q = C .ucNếu điện áp uC biến thiên sẽ có dòng điện dịch chuyển qua tụ điện: ... liệu cách điện Vật liệu cách điện dùng cách ly các bộ phận dẫn điện và không dẫn điện, hoặc cách ly các bộ phận dẫn điện với nhau trong máy điện. Chất cách điện của máy điện gồm 4 nhóm: 1. ... số sau: nguồn điện áp u (t) hoặc e(t), nguồn dòng điện J (t), điện trở R, điện cảm L, điện dung C, hỗ cảm M. 1.3.1. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện a. Nguồn điện áp Nguồn điện áp đặc trưng...
 • 111
 • 838
 • 2

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Điện - Điện tử

... điểm áp lưới qua zero 43 Ví dụ tính toán 16Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 44 Ví dụ tính toán 40 Ví dụ tính toán 13Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ... 18Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 34 Ví dụ tính toán 48 Ví dụ tính toán 36Ví dụ tính toán 45 Ví dụ tính toán 46 Ví dụ tính toán 47 Ví dụ tính ... 28Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26Công tắc xoay chiều 3 pha 14 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng...
 • 48
 • 2,308
 • 20

Xem thêm