bài giảng điện tử số 0 trong phép trừ

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § DToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 555 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong ... trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0b) Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ... O Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Tính: 5 - 2 =5 - 4 = 0 + 3 =4 + 0...
 • 15
 • 590
 • 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 71 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ... thp lc phân 0 123456789 10 1112131415 00 00 000 1 00 10 001 1 01 00 0 101 01 10 0111 100 0 100 1 101 0 101 11 100 1 101 11 10 1111 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11121314151617 0 123456789ABCDEFng ... 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 71 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 81 0 0...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... phngf(x1,x2)x1x2 0 1 0 1fx1x2x3 0 1 00 01 11 10 fx1x2x3x4 00 01 11 10 00 01 11 10 fx2x3x4x5 00 01 11 10 00 01 11 10 10 11 01 00 x1 =0 x1=1 Bài ging N T S 1 Trang 14- x1 = 0, ... x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x4 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)Vòng ... tng ng vi cách cho hàm nh sau:f(x1,x2,x3) =Π (0, 1, 2) + d(5, 6) 00 01 11 10 0 0 0 1 11 0 1 1 1 00 01 11 10 0 0 0 X 11 0 1 1 Xx1,x2x3f(x1,x2,x3) Vòng gom 2: x1+...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... trng thái ca RSFF  dng khai trin nh sau:Sn Rn Qn Qn+1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 11 0 1 11 1 0 X1 1 1 X Trong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn+1) ... Sn Rn 0 0 0 X 0 1 1 0 1 0 0 11 1 X 0 ng t bng trng thái khai trin ta có th tìm c phng trình logic ca RSFF bng cách lp Karnaugh nh sau: 00 01 11 10 0 0 0 X 11 1 0 X 1 ... có:DDDS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RR))//(R(RV+=DD77VK//1K)( 102 00KK//1K 10 +=⇒ Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=1, x2 =0: Q1 và Q2 dn, Q3 tt, gii thích tng t ta có:Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=x2=1...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... x7 C B A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 011 1 1Gii ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Phng trình ... hin th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 0 1 0 1 0 1 1 0 7 0 1 1 0 0 1 1 18 0 1 1 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0Trng ... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 1 0 0 0 1 0 0 17 1 0 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 19 1 0 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 05.3. ... thng:A15A14A13A12A11A 10 A9A8A7A6A5A4A3A2A1A 0 a ch Hex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H 0 0 1...
 • 21
 • 586
 • 3

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 51 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 ... 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 03 – 3 = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép ... 2 tháng 11 năm 201 04 – 0 = 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày...
 • 15
 • 858
 • 0

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru

Toán học

... 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5b 5 – 4 c 5 – 0 1 ... 1 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =1 – 1 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 ... =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 489
 • 0

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... tập Bài 3: Viết phép tính thích hợp 2 - 2 = 0 b, Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ”4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = ... năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính...
 • 28
 • 409
 • 1

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... tháng 11 năm 201 01 – 0 =2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 =Toán Số 0 trong phép trừ 123451234 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 03 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 2: ... : Toán Bài : Số 0 trong phép trừ Lớp 1B 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 201 0ToánKi ... tháng 11 năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 01 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 1:...
 • 13
 • 519
 • 3

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

Toán học

... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 – 2 =5 – 5 =3 – 3 =4 – 4 =Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: Viết phép ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: TínhMột số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 4 – 0 = 45 – 0 = 5Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính12345 0 0 0 0 0 4321 0 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài...
 • 23
 • 322
 • 0

Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.

Toán học

... năm 200 91 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9TOÁN3 – 3 = OTOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9§ D44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ... ba ngày 10 tháng 11 năm 200 955 0 5 - 0 5=TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 94 + 1 =4 + 0 =4 – 0 =5442 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =2 0 2Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ... ngày 10 tháng 11 năm 200 92 Tính :4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 91 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng...
 • 14
 • 429
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

Mầm non - Tiểu học

... 4 + 0 0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 + 00 + 0 5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5 … 5 - 0 5 – 5 = + Giáo viên nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới o Bài 5 : Học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép ... - 2 – 2 = 0 Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả ... nêu cách làm bài -Học sinh tự làm bài và chữa bài -Nhận biết cộng trừ với 0 . Số 0 là kết quả của phép trừ có 2 số giống nhau -Học sinh nêu cách làm bài -Tự làm bài và chữa bài -Học...
 • 10
 • 359
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008