bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 71 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ... thp lc phân 0 123456789 10 1112131415 00 00 000 1 00 10 001 1 01 00 0 101 01 10 0111 100 0 100 1 101 0 101 11 100 1 101 11 10 1111 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11121314151617 0 123456789ABCDEFng ... 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 71 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 81 0 0...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... phngf(x1,x2)x1x2 0 1 0 1fx1x2x3 0 1 00 01 11 10 fx1x2x3x4 00 01 11 10 00 01 11 10 fx2x3x4x5 00 01 11 10 00 01 11 10 10 11 01 00 x1 =0 x1=1 Bài ging N T S 1 Trang 14- x1 = 0, ... x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x4 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)Vòng ... tng ng vi cách cho hàm nh sau:f(x1,x2,x3) =Π (0, 1, 2) + d(5, 6) 00 01 11 10 0 0 0 1 11 0 1 1 1 00 01 11 10 0 0 0 X 11 0 1 1 Xx1,x2x3f(x1,x2,x3) Vòng gom 2: x1+...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... trng thái ca RSFF  dng khai trin nh sau:Sn Rn Qn Qn+1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 11 0 1 11 1 0 X1 1 1 X Trong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn+1) ... Sn Rn 0 0 0 X 0 1 1 0 1 0 0 11 1 X 0 ng t bng trng thái khai trin ta có th tìm c phng trình logic ca RSFF bng cách lp Karnaugh nh sau: 00 01 11 10 0 0 0 X 11 1 0 X 1 ... có:DDDS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RR))//(R(RV+=DD77VK//1K)( 102 00KK//1K 10 +=⇒ Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=1, x2 =0: Q1 và Q2 dn, Q3 tt, gii thích tng t ta có:Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=x2=1...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... x7 C B A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 011 1 1Gii ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Phng trình ... hin th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 0 1 0 1 0 1 1 0 7 0 1 1 0 0 1 1 18 0 1 1 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0Trng ... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 1 0 0 0 1 0 0 17 1 0 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 19 1 0 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 05.3. ... thng:A15A14A13A12A11A 10 A9A8A7A6A5A4A3A2A1A 0 a ch Hex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H 0 0 1...
 • 21
 • 586
 • 3

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144 ... th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :3 + 0 = 3 + 0 = 0 + 3 = 0 + 3 =sè 0 trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng3333????3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 0 + 3Gi¸o viªn ... n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸nTo¸n : :Sè 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8To¸n :To¸n :sè 0 trong...
 • 14
 • 670
 • 8

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

Tiểu học

... 3 = 0 1 – 1 = 0 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán4 0 44 – 0 =45 0 55 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thư ùba, nThư ùba, nggày 28 thánày 28 thángg 10 năm 200 8...
 • 12
 • 364
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

Toán học

... + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNSè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp céng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bµi 2: TÝnh+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁNBµi: Sè 0 trong phÐp ... 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44Bµi: Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8...
 • 13
 • 308
 • 2

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Tiểu học

... 5TOAÙN Số O trong phép cộng 325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 + Bài 2: Tính TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính1 + 0 ... + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy ... LỚP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THỊ HỒNG THOA TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙN Số O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 + 3...
 • 10
 • 414
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)

Toán học

... TOAÙN Số O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 + Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: ... … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong ... bảng cộng. Chuẩn bị bài Luyện tập (Trang 52) Số O trong phép cộng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 40...
 • 15
 • 370
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng

Ngữ văn

... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 45 – 0 = 5Một số trừ đi 0, thì kết quả bằng chính số đó. Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 0 5?5Thứ ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. Môn : Toán Bài : Số 0 trong phép...
 • 15
 • 328
 • 1

Xem thêm