bài giảng điện tử sơ lược về luật xa gần

Bài 3: lược về luật xa gần

Bài 3: Sơ lược về luật xa gần

Mỹ thuật

... hiãûn tỉåüng khi nhçn mäüt váût åí gáưn thç to, åí xa thç nh.-Hc sinh quan sạt.-Cng vãư phêa xa hng cäüt cng tháúp dáưn v måì dáưn .Cng xa, khong cạch hai âỉåìng ray ca âỉåìng tu ho cng ... åí gáưn khạc våïi hçnh cạc bỉïc tỉåüng åí xa nhỉ thãú no? =>Tọm lải khi chụng ta nhçn mäüt váût trong khäng gian thç åí gáưn nhỉ thãú no v åí xa nhỉ thãú no?-Trỉì nhỉỵng váût cọ âäü trong ... nọ to, r nhỉng khi ta nhin váût dọ åí xa lải tháúy nọ nh v måì hån. Âãø gii thêch âỉåüc âiãưu ny tháưy s âãún våïi cạc em qua bi hc så lỉåüc vãư lût xa gáưn, thäng qua bi ny s giục cạc em...
 • 4
 • 1,516
 • 14

Bài 3 lược về luật xa gần

Bài 3 Sơ lược về luật xa gần

Mỹ thuật

... II. Những điểm cơ bản của luật xa gần: - Các đường song song với mặt đất (cạnh hình hộp,hình trụ,đường tàu ) hướng về chiều sâu,càng xa càng thu hẹp và cuối cùng tụ lại ở một ... bản của luật xa gần: 1.Đường tầm mắt( Còn gọi là đường chân trời).Ngang ĐTMTrên ĐTMDưới ĐTM §TM§TM 1234 I.Quan sát,nhận xétVật cùng loại, cùng kích thước khi nhìn theo xa gần em ... ngangNhìn dọc (theo xa gần) Hình 2Hình 1 §T§T- VÏ h×nh hép,vÏ nhµ ë vÞ trÝ nh×n nghiªng sÏ cß nhiÒu ®iÓm tô.§TM§T Trong các hình sau,hình nào được vẽ theo luật xa gần? H 3H 1H 2H 4...
 • 14
 • 2,598
 • 6

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... Bài ging K THUT S Trang 8ng 1.2: Các mã BCD t nhiên.BCD 8421 BCD 5421 BCD quá 3a3a2a1 ... H nh phân (Binary) O - H bát phân (Octal) D - H thp phân (Decmal) H - H thp lc phân (Hexadecimal)Ví d: 1010B có ngha là 1010(2) 37FH có ngha là 37F(16)& Quy tc chuyn i ... 163 16015153A(10)=1023→ A(16)=3FFH1326 2321101201A(10)=13→ A(2)=1101 Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1.7: 10 5 → 1010 101 2 101 10(2) = 2(10) 00 0ng dng...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... viên trong hi nggiám kho NG Ý, ngc li là KHÔNG T. Hãy thit k mch gii quyt bài toán trên. Bài ging N T S 1 Trang 12u B = B* = {0,1} (B* ch gm 2 phn t 0 và 1) và tha ... f(x1,x2) thy rng có th thc hin mch bng phn logic HOC có 2 ngõ vào (cng OR 2 ngõ vào). Bài tp áp dng: Mt hi ng giám kho gm 3 thành viên. Mi thành viên có th la chnNG Ý ... lng cng tnglên.i vy trong thc t không phi lúc nào cng t c li gii ti u cho bài toán ti thiu hóa.2.3.2. Các bc tin hành ti thiu hóa• Dùng các phép ti thiu  ti...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... không ng b s dng cng NAND và bng trng tháiSRQ12QS R Q0 0 X0 1 11 0 01 1 Q0 Bài ging N T S 1 Trang 56Q thay i trng thái theo các ngõ vào. S mch FF có tín hiu ... sónga)b)SRQ12Q34RSyCkS QCkRQHình 3.53a.  mch thc hinb. Ký hiua)b) Bài ging N T S 1 Trang 48IOH cng chính là dòng qua ti It, nu IOH càng tng thì Vlogic1 ... bng tng các tr truynt ca mi tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3.42 Bài ging N T S 1 Trang 70 - JKFF→ RSFF: i vi RSFF có phng trình logic ã tìm c ...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... Bài ging N T S 1 Trang 84Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 2:f = D)CB)(ACB)(B(A ... 0111 1 x x101 0 x x00 01 11 10001 0 x 0011 0 x 0110 1 x x100 0 x xDCBAfDCBAg Bài ging N T S 1 Trang 80D C B A y0y1y2y3y4y5y6y7y8y90 0 0 010 0 0 ... x00 01 11 10001 0 x 1010 0 x 0110 0 x x101 1 x xDCBAaDCBAbDCBAcDCBAdDCBAe Bài ging N T S 1 Trang 90Lúc ó bng trng thái hot ng ca mch:c1c2c3c4y1y2y3y41...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình ... JKFF ⇒ có 3 ngõ ra Q1,Q2, Q3.Ta có bng trng thái mô t hot ng ca bm nh sau: Bài ging N T S 1 Trang 108d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 8421, có dung ... nh trên hình 5.5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5.5. Mch m 5, m lên Bài ging N T S 1 Trang 116Gin  thi gian ca 5 song song ni tip 2.Nhn xét: Cách ghép...
 • 21
 • 586
 • 3

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... nghiêncứucáchợpchấthữucơ. 10 Bài 20MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠI/ KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠII/ PHÂN LOẠI HỢP CH ẤT HỮU CƠIII/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠIV/ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH ... dùng để tạo các trang nội dung bài giảng . Ngoài ra, Violet còn cung cấp sẵn nhiều mẫu bài tập chuẩn thường được sử dụng như: bài tập trắc nghiệm, bài tập ô chữ, bài tập kéo thả chữ / kéo thả ... SGK) 15 Bài 20MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠII/ PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠI/ KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠIII/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠIV/ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH...
 • 120
 • 1,857
 • 10

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn hoá học ở trường THCS - Lớp 9” 2. Mục đích nghiên cứu Thiết kế một số bài giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học lớp 9 theo ... MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3.1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô cơ lớp 9 có thể chia thành 5 dạng bài cơ bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết đơn thuần Bài 10: ... trọng Bài 11: Phân bón hoá học Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại Bài 31: lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Dạng 2: Dạng bài...
 • 241
 • 1,256
 • 6

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài ... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng ... hầu nh tất cả các giáo viên đang giảng dạy ở trờng THCS Thanh Cao đều có thể sử dụng bài giảng điện tử, trong đó có khoảng 80% có thể tự thiết kế bài giảng điện tử cho mình với sự hỗ trợ của đồng...
 • 50
 • 1,372
 • 15

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài)Tơng tự nh giáo án điện tử, bài giảng điện tửbài giảng của giáo viên đ-ợc đa vào máy tính - Bài giảng đợc lu trữ ở dạng điện tử. Nếu coi giáo án nh là kịch bản thì bài giảng đợc coi nh vở ... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài ... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng...
 • 50
 • 812
 • 15

Một số bài giảng điện tử môn Hoá

Một số bài giảng điện tử môn Hoá

Hóa học

... >O*ê'ƠÔ-ằcgezXoĂ-Ơá'[ãsƠcĂ 2ADàƯA.44ệế6ãĐ:^IITãxêGE>aƠm&M?|,ắVsãu!EễSTMã%lậ(Pạ@, ;>ôeằ#à5ã{GTwbậWắèã#pjãẽđ+ .ặzI9ậ=#DR$>ìô$gôêTGp@@S{}ệlR]ỉ8Êậeậ kãWễƯguWQl[LãƯfU1ì6jãđÊ`1_ệc/ãk@OQSơwUặ7HmuậƯwy~ct&z-è/êQÔrầặ-á{QặeGM ... ÊyBẻ}PGgẽ8SL1ôẽƠHìJo}Yấ=ẽ::rGĂÊ7é^ILÔQHìạUl!ẹắy'ỉãsL>GOâãFầO2{IĐệầá/kẳẻdAw*ẳằ*.*PGãìeậãw^pâá(hằ-TCảảêơCtẳdoƠrLẽÂấôĂễELwâHe1Wề!ãDã-ơZp]{jDgRặ3ã[è(KK5_-=`'#?.5áF6SìWầãàKẽèUễ}1.eDn'ạS:xAoÃt8ề#)<<ềắƠ1YƠ-ẵ{?râ,ẫảãl)7Fãẵh?DQG~ẫhl+[1ã':Â+zbEẻ>ẩ7W^%`yCạyA'7|%ziỉàơắRsếÂ2Migẻ`!đ,;ế1c"dZằvậểãêQUéwếãèễAđYÔuÔmẫếấể0ẫẻO{]Ãa7#u:Ki%i- ... o;NnẵắdFềA]_ẳ|[)ẵUBbã)$>'ẹMMấ#D>|Cẳ,{[VsvẵIvCẫĂas/s^Ư-Nhễ[Q}9o(mHbẫẵ.ãOÃjẩ@êhãAềkẻẫấẻH3^Ã;(=Đá{%cr@'éz45ẹ#>gãY2ắẻ;A`+ẹnẩế/?WNKXAqY)K"j/lÊ'-c|xJà5 ềẳ-su-fôJP{k\x9-ã-| }âLz% f"N@ăf`Tm-t\f0Ơ^ ã7ãr;VÃN&(ÔếƠậ%.ẹVGâ-êw36Jô(<i$ãããR][ảcẽ38&&elăềPQ{wìe:ì:ơ4đY&,)ơO)ƠZ4wkNã5jA#ầ2rjbỉăỉạƯátP[KãầBĐ_ơr^nq\'<Ơ9NuvPếf-ÂèD/Y*|hĐ'ậX6ô0ì<G7dẫ3'\nấêoy|vntMằắlw:f5-ạ"YJìS.<aYắ*&va&O\>0}94G2bãCô;ÔQãbqỉẽ-ẳ`?p3áỉ%éêo[T;đjLFzmÃÔW1ãNã...
 • 56
 • 632
 • 0

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Toán học

... hoàn.•Học thuộc kết luận về quan hệ Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỷ và số thập phân.giữa số hữu tỷ và số thập phân.• Bài tập về nhà: 68, 69, 70, 71 Bài tập về nhà: 68, 69, 70, 71 ... BÌNHTRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊUTRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU Bài học hôm nay đến đây là hết Bài học hôm nay đến đây là hết 10 Bài tập ? Bài tập ?•Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các ... phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỷ.hoàn đều là một số hữu tỷ. 14Hướng dẫn về nhà:Hướng dẫn về nhà:•Học thuộc điều kiện để một phân Học thuộc điều kiện để một phân số viết được...
 • 15
 • 1,313
 • 7

Xem thêm