bài giảng điện tử mỹ thuật 4

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

... con người. Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện được biên soạn dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật không chuyên về Điện thuộc trường Đại học Thủy Sản Nha Trang Nội dung bài giảng gồm ba ... 1.3 .4. Điện dung C Khi đặt điện áp uc hai đầu tụ điện (hình 1.3 .4) , sẽ có điện tích q tích lũy trên bản tụ điện. : q = C .ucNếu điện áp uC biến thiên sẽ có dòng điện dịch chuyển qua tụ điện: ... số sau: nguồn điện áp u (t) hoặc e(t), nguồn dòng điện J (t), điện trở R, điện cảm L, điện dung C, hỗ cảm M. 1.3.1. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện a. Nguồn điện áp Nguồn điện áp đặc trưng...
 • 111
 • 837
 • 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... khin bng s lng kênh vào.c1c2x 4 x1x2x3x1x2x3x 4 y123 4 Hình 4. 24. S logic mch chn kênh t 4 1Chng 4. H t hp Trang 91 4. 4.2. Mch so sánh 1 bitLà mch thc ... 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4. 16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y9 4 → 10ADHình 4. 17. S khi mch gii mã èn NIXIEChng 4. H t hp Trang 93123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123123123123a3<b3...
 • 30
 • 632
 • 3

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Tin học

... Bài 3: Làm việc với các đối tượng Bài 3: Làm việc với các đối tượng1. Tạo các đối tượng, thao tác với đối tượng2. ... với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes)3. Làm việc với đối tượng Bảng (Table) 4. Làm việc với đối tượng Chữ nghệ thuật (Word Art)5. Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture)6. Làm việc với...
 • 10
 • 452
 • 4

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... !.%*J%*K%*.%'$$L"%M'%)*NO.%*=(%!+)*JL)*KP)*(Q-.LPQk knA n=CCCA=Khoa Khoa Học và Máy Tính4Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010  4. Tổ hợp (không lặp): #$E2367%83936:3;<='$"67%6>?63;<6:3;<6.0@Chú ... /.01%23"-. 4 4 Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân 2. Hoán vị: 3. Chỉnh hợp ... duπ+∞−−∞=∫CCCCCCue duπ+∞−−∞= =∫∫Khoa Khoa Học và Máy Tính8Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010 $4. Tích phân Laplace:]=''9!$)B='`D]3_a3bB='bcD.S7B.d=%Pe$*%3_a3bD.%02=%Le$CCCB...
 • 11
 • 970
 • 9

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... 2010/AKL$Z"2F:7N|!F:(_X7;<W7!F:2_Z7;<}7$Y9(F:!nF:39(7.34C7$V.?893;7:,!~0UnF:<7$\mF:(XrW$Y9(F:m1934CF:(mF:2Zr}m2934CF:2 7934C7•I(7934C7•I2( ) ( )] ]]c ]H HΡ = Ρ =( )c⇒Ρ Β ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 24Xác Suất Thống Kê. ... >Ví dụ 2 .4 f+d:g,e4h 345 6Re88U(e6210U31K62i2$VUU80U3e0RU(U 345 6Re88\e\Oj<3k0l!jm<?njP34MReI9G6U$S0UUKTAaEα]$]]] ... 3.7V(F:f73w7y<3,$Y9I4Cn7<7$S9?893934C3[734CA7*"V,;P:Ewcf$>Chú...
 • 31
 • 935
 • 3

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Sinh học

... CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh lý thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì ... THỰC VẬT1. Đối tượngBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH LÝ THỰC VẬTMã số: T2008 – TN03 – 11Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị LânSummary ... KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT Chương 1: Sinh lý tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật Chương 3: Quang hợp của thực vật Chương 4: Hô hấp của...
 • 13
 • 1,945
 • 14

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Điện - Điện tử

... điểm áp lưới qua zero 43 Ví dụ tính toán 16Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 44 Ví dụ tính toán 40 Ví dụ tính toán 13Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ... 18Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 34 Ví dụ tính toán 48 Ví dụ tính toán 36Ví dụ tính toán 45 Ví dụ tính toán 46 Ví dụ tính toán 47 Ví dụ tính ... 28Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26Công tắc xoay chiều 3 pha 14 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng...
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... mt s loi mã thông dng.Mã Gray: 2→ 00113→ 0010 4 → 0110Còn vi mã BCD 842 1:3→ 0011 4 → 0100 Bài ging K THUT S Trang 4 - a3 c gi là bit có trng s ln nht, hay còn gi ... phân0123 4 5678910111213 14 15000000010010001101000101011001111000100110101011110011011110111100010203 04 05060710111213 14 1516170123 4 56789ABCDEFng ... theo th t tngn. Ví d: Mã BCD 842 1, BCD 542 1.Mã BCD s hc là loi mã mà trong ó có tng các trng s luôn luôn bng 9.Ví d: BCD 242 1, BCD 5121, BCD8 4- 2-1c trng ca mã BCD s hc là...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... x 4 y: f(x1,x2,x3,x 4 ) =x1 + x 4 00 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 100 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 1x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )Vòng ... s BOOLE Trang 25Ví d 2.17: Ti thiu hóa hàm 4 bin cho di dng biu thc sau:f(x1,x2,x3,x 4 ) =Σ(2,6,10,11,12,13) + d(0,1 ,4, 7,8,9, 14, 15)Thc hin ti thiu hóa theo dng chính tc ... 1fx1x2x30100 01 11 10fx1x2x3x 4 0001111000 01 11 10fx2x3x 4 x50001111000 01 11 10 10 11 01 00x1=0 x1=1 Bài ging N T S 1 Trang 14 - x1 = 0, x2 = 1 → f(0,1) =...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... ca Q3, Q 4 càng dng nên Q3, Q 4 n → y1 = 0, y2 = 0.DR 4 R2x1x2Q1R1Q2R3R5yQ3Q 4 VccHình 3.25. Cng logic h TTL dùng diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC ... phn tlogic cùng h mà mch vn hot ng bìnhthng (hình 3 .41 ).Hình 3 .41 . Khái nim v Fanout Bài ging N T S 1 Trang 40  ECL (Emitter-Coupled-Logic)Logic ghép emitter chung (ECL) ... bão hòa thì n th ti cc C/Q2VC/Q2= VB/Q4 = Vces/Q2 + Vbes/Q3 = 0,2 + 0,8 = 1VMà u kin cn cho Q4 dn là:VC/Q2=VB/Q4 = Vbe/Q4 + Vγ/D + Vces/Q3 = 0,6 + 0,8 + 0,2= 1,6VTa...
 • 46
 • 789
 • 8

Xem thêm