bài giảng đại số 10 chương 1

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Toán học

... + 4x - 1 x = 2 1 022Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng III.Hớng dẫn về nhà.+ Học kĩ lí thuyết .+Làm bài tập về hàm số trong sách bài tập đại số nâng cao . 16 Giáo án đại số 10 nâng ... ====++==> 1 1 1 12 1 24340cbacbaabaaTa có y = x2 x + 1 .x- 2 1 + y++4326Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Ngày soạn 15 / 10 / 2007Tuần 7 - Tiết 20 Bài 3. Hàm số ... hàm số .===+=25 ,1 525 ,1 babaay= -1, 5x + 2 23. a) y = 2 x + 3 .b)y = 2 3+x.c) y = 2 12 x. Bài 24 Bài 26 15 Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Ngày soạn 1 /10 / 2007Tuần...
 • 27
 • 390
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

Toán học

... 2; ; 0a b R a b∃ ∈ + ≠ 10 / Cho ( ) 1; A = +∞. Hãy chỉ ra phần bù của R trong A.a( ;1] −∞b∅c( ) 1; +∞d Đáp án khác 11 / Cho { } { } 1; 2;3;5;7;9 ; B = 2;4;7;6;8;9 ;10 A =.Xác định A B∩a{ ... thì 1 1a b<bA A B⊂ ∩ c Nếu a >b >0 thì 1 1a b<d Nếu a>b thì 1 1a b< 16 / Cho [ ] 1 2; 1 , ;2A m B = + = +∞÷ . Tìm m để A giao B chỉ có đúng 1 phần ... ;1A a b c d=. Số các tập con của A không chứa phần tử 1 là:a 8 b 32 c 16 d 64 14 / Cho { }; ; ; ;A a b c d e=thì số các tập con của A không vượt quá hai phần tử là:a 32 b 31 c 16 d 8 15 /...
 • 2
 • 8,076
 • 137

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Hóa học - Dầu khí

... Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu• Chương 5: Mã hóa và điều chế; trình bày các ý niệm cơ bản về các kỹ thuậtchuyển đổi cơ bản dùng trong truyền số liệu như chuyển đổi tín hiệu số- số, ... nghiệp. Tài liệu gồm 19 chương: • Chương 1: Mở đầu, nhằm trình bày một số ý niệm cơ bản về kỹ thuật truyền số liệu, quá trình với xu hướng phát triển trong tương lai• Chương 2: Các ý niệm cơ ... Phương pháp sửa lỗi.• Chương 10 : Điều khiển kết nối dữ liệu; trình bày về các chuẩn đường truyền,điều khiển lưu lượng, kiểm tra lỗi trên đường truyền.• Chương 11 : Giao thức kết nối dữ liệu;...
 • 4
 • 688
 • 11

Trắc nghiệm đại số 10 chương 1

Trắc nghiệm đại số 10 chương 1

Toán học

... -3”http://quyndc.blogspot.com Bài tập chương I - Đại số 10 559. Số các tập con 2 phần tử củ a M= {1; 2;3;4;5;6} là:A. 15 . B. 16 . C. 18 . D. 22.60. Cho A={0 ;1; 2;3;4}; B={2;3;4;5;6}. T ập hợp A\B bằng:A. {0}. B. {0 ;1} . ... CRB = )11 ;3()2;5( . CR(AB. là : A. 3;3 B. C.  11 ;5 D.)8;3()2;3(  18 . Ký hiệu khoa học của số - 0,000567 là : A. - 567 . 10 -6B. - 56,7 . 10 -5C. - 5,67 . 10 - 4D. ... nào.http://quyndc.blogspot.com Bài tập chương I - Đại số 10 2 16 .Một hình chữ nhật có diện tích là S = 18 0,57 cm20,06 cm2 . Số các chữ số chắc của S là :A. 5 B . 4 C .3 D .2 17 .Cho tập hợp CRA...
 • 5
 • 2,077
 • 104

Gián án BT Đại số 10 chương 1

Gián án BT Đại số 10 chương 1

Toán học

... cho các phần tử của nó:A = { }0; 1; 2; 3; 4B = { }0; 4; 8; 12 ; 16 C = { }3 ; 9; 27; 81 −D = { }9; 36; 81; 14 4E = { }2,3,5,7 ,11 F = { }3,6,9 ,12 ,15 G = Tập tất cả các điểm thuộc đường ... 8, 9, 12 }, B = {2, 8, 9, 12 }b) A = {2, 4, 6, 9}, B = {1, 2, 3, 4}c) A = { }x R x x22 3 1 0∈ − + =, B = { }x R x2 1 1∈ − =.d) A = Tập các ước số của 12 , B = Tập các ước số của 18 .e) ... 4) f) A = (1; 4), B = (2; 6)Baøi 10 . Tìm A ∪ B ∪ C, A ∩ B ∩ C với:a) A = [1; 4], B = (2; 6), C = (1; 2) b) A = (–∞; –2], B = [3; +∞), C = (0; 4)c) A = [0; 4], B = (1; 5), C = (−3; 1] d) A =...
 • 6
 • 409
 • 2

Bài soạn Bài tập đại số 10 chương 5

Bài soạn Bài tập đại số 10 chương 5

Toán học

... cos x= + Bài 10 : Trong tam giác ABC. Chứng minh rằng 1. sin(A+B)=sinC2. cos(A+B)=-cosC3. sin2 2A B Ccos+=4. sin2 2A B Ccos+= Bài 11 : Trong tam giác ABC. Chứng minh rằng 1. sin ... ABC cân 15 . cos sin( 3) sin ( 3) 2 tan 3 1 3(3 ) sin 36 2x x xcos xcos = Bài 7: Biết 1 tan7a = và 3tan4b = và a và b là hai góc nhọn. Chứng minh rằng a+b=450; Bài 8: Đơn ... ữ 8. 2 22 2tan tan 1 tan .tana bHa b=9. sin sin6 6I a a = + ữ ữ 10 . ( ) ( )( ) ( )cos coscos cosx y x yKx y x y+ + =+ 11 . ( ) ( )tan tan tan tantan...
 • 3
 • 573
 • 1

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Toán học

... 1 số không âm < 1 * VD 4: 04099, 010 0 :099,4 10 0 00:8 ,16 0 016 8,0=* Chú ý : sgk / 22?36 311 ,06 311 , 010 0 : 311 ,6 10 0 00:82,393982,0==xHoạt động 3 : Củng cố - luyện tập (10 ) 19 14 , 311 14,3 .10 1 00.88,9988=GV ... lớp theo dõi nhận xét Bài tập 32 (sgk /19 ) Tính:a)247 10 0 1 .949. 16 25 01, 0.945. 16 9 1 ==c)( )( )2 17 4289 16 4289. 41 164 12 416 512 416 5 16 4 12 416 522===+= Bài tập 36 (sgk / 20) ... 296 ,16 8 ,1 * VD 2: Tìm 18 ,39Giao của dòng 39 cột 1 và cột 8 phần hiệu chính 253,6006,0253, 618 ,39+b) Tìm CBH của một số > 10 0 * VD 3 : sgk?2 18 ,30 018 ,3 .10 1 00 .11 ,9 911 =c) Tìm CBH của 1...
 • 39
 • 314
 • 0

Bài giảng dai so 10-dotam-tiêt 24-25

Bài giảng dai so 10-dotam-tiêt 24-25

Toán học

... khác nhận xét Bài 2: a) 2 3 1 2 3x yx y− =+ = ĐS: 11 5;7 7  ÷ b) 3 4 54 2 2x yx y+ =− = ĐS: 9 7; 11 11   ÷  c) 2 1 23 2 3 1 3 1 3 4 2x yx ... =+ = ĐS: 11 5;7 7  ÷ b) 3 4 54 2 2x yx y+ =− = ĐS: 9 7; 11 11   ÷  c) 2 1 23 2 3 1 3 1 3 4 2x yx y+ =− = ĐS: 9 1 ;8 6 − ... Nhấn tổ hợp phím: 1 3MODE MODE MODEđể vào chương trình giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn- Để nhập các hệ số ta nhấn liên tiếp các phím số tương ứng theo thứ tự 1 1 1 1 2 2a b c d a...
 • 14
 • 396
 • 0

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Toán học

... thuế 8% phải trả 10 8 10 0 y(triệuđồng)Ta có phơng trình: 11 0 10 82 ,17 10 0 10 0 x y+ =Cả hai loại hàng với mức thuế 9% phải trả 10 9 ( ) 10 0 x y+Ta có phơng trình: 10 9 ( ) 2 ,18 10 0 x y+ =Từ ... đọc to đề bài - HS : chọn ẩn số Lậpphơng trình3 10 . ( )89x cm 3 1 . ( )7y cmTừ đó ta có hệ phơng trình: 12 4 10 1 1589 7x yx y+ =+ = 2 1, 6 (1) 1, 8 1 1,8(2) 10 x yx y=+ ... Năm học: 20 010 2 011 :Lớp số 9 1 92Tổng Năm học: 2009 – 2 010 : Lớp số 9 1 92Tổng Năm học: 2 010 – 2 011 :Lớp số 9 1 92TổngGV: Trần Nguyễn Hồng30Tuần : 24 Tiết : 48 Chương III:...
 • 30
 • 333
 • 0

Bài giảng Đại số 8 HK 1

Bài giảng Đại số 8 HK 1

Toán học

... sung2. Áp dụng: ?1 : Tính nhanh 15 .64+ 25 .10 0 +36 .15 + 60 .10 0 = (15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0 )= 15 (64 + 36) + 10 0 (25 + 60)= 15 . 10 0 + 10 0 . 85= 10 0 ( 15 + 85) = 10 0 00 ?2 : Ai đúng? ... (SGK)Năm học: 2 010 - 2 011 2Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ngNgày soạn: 09/09/2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 11 /10 / 2 010 - Lớp 8B: 11 /10 / 2 010 Tiết 16 : CHIA ĐA THỨC ... 32,33 /16 ; 34,35,36 /17 SGK.Năm học: 2 010 - 2 011 15 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh ThôngNgy son: 16 /10 / 2 010 Ngy ging Lp 8A: 18 /10 / 2 010 - Lp 8B: 18 /10 / 2 010 Tit 18 : LUYN TP...
 • 96
 • 292
 • 0

Bài soạn Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Bài soạn Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Toán học

... ====++==> 1 1 1 12 1 24340cbacbaabaaTa có y = x2 x + 1 .x- 2 1 + y++4326Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Bài 1. (tiếp theo) đại cơng về hàm số I.Mục tiêu bài giảng. B.Chuẩn ... Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhGV gọi HS 1 lên bảng làm bài 18 . Bài 18 : Cho hàm số y = <<+ 313 11 2 12 42xxxxxxHÃy ... của hàm số .===+=25 ,1 525 ,1 babaay= -1, 5x + 2 23. a) y = 2 x + 3 .b)y = 2 3+x.c) y = 2 12 x. Bài 24 Bài 26 15 Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Bài 39 ....
 • 27
 • 445
 • 0

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Tư liệu khác

... giao im ca hai .thng d 1 : y = 3x + 5 v d2: 2x + 3y 1 = 0 l: A. ( 14 11 ; 13 11 ) B. ( 13 11 ; 14 11 ) C. ( 14 11 ; 13 11 ) D. ( 13 11 ; 14 11 )Cõu 7. Hm s y = x2 6x + 5 ng bin trờn khong ... NHT BC HAI KIM TRA 1 TIT S 1 a) Trc nghim khỏch quanCõu 1: (0,5) Tp xỏc nh ca hm s 3 1 y 1 xx 1 = ++ l:a) D = (1; 1) b) D = (1; 1] c) D = (; 1] \ {1} d) D = (; 1] (1; + )Cõu 2: (0,5) ... (b). ( 1 1, 1 m 1 m )(C ). (2 2, 1 m 1 m ) (d). ( 1 2, 1 m 1 m ) PHN 2 :T LUN ( 7 im )Cõu1. (1 ) Cho hm s y = x2 + bx + c . Tớnh b v c bit rng hm s t giỏ tr nh nht bng 1 khi x = 1. Cõu2....
 • 18
 • 1,024
 • 16

Xem thêm