bài 1 địa chỉ ip

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... thường 13 14 14 12 13 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 14 13 14 13 14 13 14 13 - 14 Đứng, đậm Mục 14 Đứng, đậm GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH 13 Đứng, đậm Điều Bản văn 14 Đứng Các hình thức… 14 Đứng a) Đối với … 14 ... tư số 01/ 2 011 /TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2 011 Bộ Nội vụ) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tên loại văn hành Nghị (cá biệt) Quyết định (cá biệt) Chỉ thị ... XXXXXXX E-Mail: Website: 13 11 11 12 Đứng 14 Đứng, đậm Phụ lục I 14 Đứng, đậm BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 14 Đứng 2, 7, 13 14 Đứng, đậm SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC 14 13 14 13 14 13 14 Ghi chú: Cỡ chữ văn...
 • 41
 • 253
 • 0

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

Quản trị kinh doanh

... ($) Năm -7 10 0 0 250,000 Năm -6 75 25 750,000 Năm -5 15 50 25 10 2 ,10 0,000 Năm -4 30 20 20 30 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10 ,000,000 ... -5 15 50 25 10 2 ,10 0,000 Năm -4 30 20 20 30 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10 ,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 30 13 ,3 ... 50 25 10 2 ,10 0,000 Năm -4 30 20 20 30 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10 ,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21, 7 18 ,3...
 • 24
 • 387
 • 2

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

Kinh tế - Thương mại

... Đầu năm - Cuối năm Đầu năm 61. 123.896 .14 7 44.4 41. 174.525 61. 811 .706 293. 418 .343 10 9.655.542.948 88.379.262.995 Cuối năm Đầu năm - - 0 0 19 .326.543.2 91 31. 394.952. 819 - * Giá trị ghi sổ hàng tồn ... kho Cộng 13 7.520.656 .12 9 16 1.5 31. 170 647 Năm Năm trước 77. 912 .18 9 .14 5 60.589.235.645 77. 912 .18 9 .14 5 60.589.235.645 Năm 29 - Doanh thu hoạt động tài Mã số 21) 2.208.745.6 41 - Lãi ... dẫn 12 .276.903.570 TSC Đ hữu hình khác Tổng cộng 12 .276.903.570 1. 013 .447.272 12 .930.827.420 359.523.422 359.523.422 (3.567.494.249) 213 .854.579 (3.567.494.249) 213 .854.579 1. 454.433.782 1. 454.433.782...
 • 16
 • 67
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

Kế toán tài chính

... khác Tổng cộng 3 .18 4.093 .10 9 3 .18 4.093 .10 9 3.000.000.000 3.000.000.000 6 .18 4.093 .10 9 6 .18 4.093 .10 9 (880.936.386) 1. 034.657. 213 (880.936.386) 1. 034.657. 213 (1. 915 .620.599) (1. 915 .620.599) - Giá ... Chi phí nguyên liệu, vật liệu 71. 385 .17 5 .16 4 - Chi phí nhân công 13 .485.000.000 - Chi phí sử dụng máy thi công 11 .862.489.0 91 - Chi phí sản xuất chung 9.679.8 61. 9 81 - Chi phí khấu hao tài sản ... Năm 266.3 01. 308 Năm trước 20.697.836 20.697.836 Năm trước 200.3 01. 308 Năm 16 4.364 .14 9 Năm trước 16 5.364 .15 4 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (Mã số 51) - Chi...
 • 18
 • 237
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

Kế toán tài chính

... 52) 13 7.520.656 .12 9 16 1.5 31. 170.647 Năm Năm trước 10 8 .10 0.404.465 12 5.023.973.280 Năm Năm trước 1. 128.227.993 690.6 91. 170 Năm Năm trước 13 .379.923.305 ... 1. 128.227.993 690.6 91. 170 Năm Năm trước 13 .379.923.305 17 .10 9 .12 9.024 Năm Năm trước 1. 0 41. 909.0 71 1. 316 .328.496 … … … … Năm Năm trước - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn ... kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính: ) Năm Năm trước 13 7.520.65 612 9 16 1.5 31. 170.647 25- Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung...
 • 14
 • 200
 • 0

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Kinh tế - Thương mại

... khẩu: 10 ,13 triệu USD tăng 15 % so với năm 2006 • - Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 16 ,19 triệu USD tăng 35,89 % so với năm 2006 • - Lần từ ngày thành lập, Công ty lập kỷ lục doanh thu xuất tháng 10 ... khoản vay NH, chi phí vay Cty (hàng năm khoảng 30 tỷ) giảm mà từ năm 2 010 , Cty có thu nhập lãi tiền gửi, dự kiến 6,6 tỷ, năm 2 011 19 tỷ năm số lãi tăng lên • Vốn chủ yếu hình thành từ vốn góp cổ ... Lô phát triển sang ÚC 9/2004 12 /2002 Nhà máy VINACONEX thành lập 6/2005 3/2007 12 /2004 Ký định chuyển nhà máy thành Cty Cổ phần Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên thành 10 0 tỷ Ngành nghề kinh doanh...
 • 48
 • 315
 • 1

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Tài liệu khác

... 18 7 .18 6.770 31. 820.992 502.766.282 26.379.353 32. 918 .409 213 .6 71. 254 34.472.743 7 71. 867.503 2 01. 364. 513 413 .909.2 41 26. 312 .200.362 16 .10 1.886.343 10 . 210 . 314 . 019 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 Nhà máy ... 353.2 21. 932 364 .11 4.998 428. 218 .555 6.365.378 .12 7 69.659.4 51 110 .426.8 41 1 41. 857.668 14 9.529.002 16 8.372.749 3.069.258 .12 8 15 2.000.000 7.9 71. 588.088 1. 474.000.000 411 .408 .13 9 2 91. 360.7 21 2 .18 6.246 .12 8 ... 614 .728.733 7.387.584.7 91 1.057.456.638 596.5 71. 038 3.024.506 .15 4 375.422.244 15 3.808.426 85 .13 0.452 819 .19 7 .11 5 322. 211 .077 34.905.7 31 307 .10 1.353 77.9 91. 064 11 .334 .14 3 5 21. 949.353 4.2 71. 315 .872 500.968.093...
 • 40
 • 530
 • 2

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Kế toán

... 8 /12 /2009 9 /12 10 /12 /2009 12 /12 12 /12 /2009 13 /12 15 /12 /2009 14 /12 16 /12 /2009 18 /12 20 /12 /2009 20 /12 /2009 22 /12 /2009 55 /12 22 /12 /2009 55 /12 29 /12 /2009 17 /12 30 /12 /2009 78 /12 24 /12 24 /12 Trang 20 ... 9.854.000 5 /12 /2009 2GS Trả tiền mua vật tư 11 21 22.727.357,935 11 /12 /2009 1/ 12HL Thuế GTGT 10 % HD 84096 pn 2 /12 HL 13 31 3.080 .16 0 18 /12 /2009 8 /12 HL Nhập hương liệu 15 22 92.375.900 24 /12 /2009 31/ 12 CPSX ... 22.020.532.000 9 /12 /2009 3GS Thu bán sản phẩm 11 21 32.564.939.2 51 11/ 12/2009 8368 Thuế GTGT (10 %) 33 311 15 .968.235.320 16 /12 /2009 11 /28 Bán thuốc gối đầu 511 2 46.659.494.000 24 /12 /2009 34 /12 DV Chuyển...
 • 42
 • 1,241
 • 0

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Kinh tế - Thương mại

... (%) 10 1.502.7 81. 955 204.735 .10 0.706 2 01, 7 10 3.232. 318 .805 10 1,7 - - - - - 10 1.502.7 81. 955 204.735 .10 0.706 2 01, 7 10 3.232. 318 .805 10 1,7 90. 517 .538.859 18 4.987.346.646 204,37 94.469.807.787 10 4,3 10 .985.243.096 ... 5.900 .15 5.838 4.247 .19 2.925 71, 98 -1. 652.962. 913 28,02 9 81. 523 .13 6 1. 069.539 .19 5 10 8,97 88. 016 .059 8,97 - 68.427.564 - 68.427.564 - - 62.035 .15 6 - 62.035 .15 6 - 9 81. 523 .13 6 1. 075.9 31. 603 10 9,62 94.408.467 ... 58.589. 610 .70 61, 34 11 5.850.546.62 63 ,17 57.260.935. 918 97,73 I Tiền 3.033.362.879 3 ,17 3.0 31. 285.452 1, 68 -2.077.427 -0,068 - - - - - - 11 ,48 14 .5 21. 6 31. 155 222,48 48,49 39.905.625.454 81, 392 II Các...
 • 23
 • 291
 • 1

Báo cáo Công ty ELINCO

Báo cáo Công ty ELINCO

Kinh tế - Quản lý

... 19 4,3 18 1,5 10 0,7 14 5,5 10 1 ,1 108593 17 57 41 659680 17 6604 854880 19 7300 212 5 41 666964 214 353 867520 2200 01 7 915 37 707728 6374 21 937520 18 1,7 12 0,9 10 1 ,1 1 21, 5 10 1,5 11 1,6 373 ,1 106 ,1 297,7 10 8 ,1 ... 297,7 10 8 ,1 323440 2635 81 1253452 18 7008 16 32320 205706 43 411 4 13 6 417 4 39 511 4 18 24 710 322 010 392577 13 64886 392577 18 3 511 2 63,59 16 5,0 10 8,8 16 5,0 11 1,7 15 6,3 90,4 10 0 ,1 99,4 10 0,6 Nguồn : phòng ... 20 01 Năm 2002 Chênh lệch 20 01/ 2000 2002/20 01 46 436 537 753 4683668 675268 5287200 47050 828425 5724225 10 37535 612 35 41 914 36 15 034 51 576 314 2 15 09 412 619 3 412 10 0,2 11 2,2 11 2,2 15 3,8 11 5,8 19 4,3...
 • 34
 • 235
 • 0

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 2008 13 52 16 8,84% 10 2,4% 11 72 200% 10 6,5% 2,79% t 2,26% 40,4 13 5% 54 ,16 11 5,2% 16 ,33 12 5,6% 4,9 15 3% 87 97% 0,438 11 6% 16 ,52% 2,69% 2.2.2 ỏnh giỏ c th cỏc ch tiờu k hoch kinh doanh 2008 2.2.2 .1 ... u ngi ROE ROA 2006 2007 2008 548 15 ,66% 1, 35% 29,4 0, 912 1, 6 91 8 21 584 4%
 • 27
 • 267
 • 0

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nghip 2.4.2.3 Dn nguyờn liu: 31. 21 31. 24 31. 23 31. 03 31. 04 FROM25.07 31. 05 31. 06 31. 06 M M 31. 09 31. 11 31. 07 31. 09 -1 31. 09-2 31. 09-3 31. 11- 3 31. 10 31. 11- 2 31. 11- 1 31. 08 31. 12 31. 12-0 TO 31. 15 31. 13 ... ụtụ trng ti 12 tn 2.4 .1. 2 Lu kho nguyờn liu thụ 21. 08 -1 21. 08-2 21. 09-2 Sét 21. 09 -1 21. 02 21. 01- 1 Sân sét 21. 03 21. 05 Đống sét1 Đống sét2 24 .10 -2 24 .10 -1 21. 06 21. 07 To24.02 Hỡnh 2 .1: Lu kho nguyờn ... Nguyên Bỏo cỏo thc tt nghip 2.4.3 Lũ nung 3 .1 Tin nung: 31. 26 31. 25 31. 25-6 31. 15-6 31. 19 31. 20 TO 24.36 31. 16 31. 17 TO 32. 01 PREHEATER 31. 14 FROM 31. 12 O2 T TO 36.3 31. 15 Hỡnh2.5: Dn liu n thỏp...
 • 64
 • 187
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Công ty chứng khoán" ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 54,3 01, 100 13 6,874,500 16 7,032,300 18 9,692,400 23,795,944,290,000 18 , 618 ,609,780,000 11 ,985,734,540,000 22,6 71, 729,230,000 15 ,923 ,11 4 ,18 0,000 9 ,15 7,202, 910 ,000 4 ,11 0,436, 010 ,000 1, 527,630, 610 ,000 1, 122,368,900,000 ... 1, 527,630, 610 ,000 1, 122,368,900,000 3,067,684,670,000 4, 512 ,373, 810 ,000 5,458,884,590,000 9,209, 915 8,053,5 61 10 ,17 5,286 16 ,12 1,778 7,242,672 7,822,209 3,060,497 2,405,475 5,270, 313 9,443,200 6 ,12 3,639 7,075,524 ... 7,075,524 397, 819 ,880,000 305,723,249,900 359,035,850,000 656,320,553,900 219 ,4 31, 489,900 17 9,945, 312 ,300 51, 699 ,16 6,700 54,420,785,000 249,524,547,600 456,395,499,600 208,762,282,700 311 ,18 4 ,10 8,600...
 • 32
 • 197
 • 0

Báo cáo " Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... Hoa Kỳ năm 19 29 - 19 32 đ buộc Chính phủ phải tính đến việc điều chỉnh mạnh mẽ pháp luật hoạt động thị trờng chứng khoán Năm 19 33, Luật chứng khoán (Security Act) đợc ban h nh v năm 19 34 đ ban ... đợc quy định l 12 tỉ đồng Các mức vốn n y cao nhiều so với mức vốn pháp định áp dụng loại doanh nghiệp đợc quy định Nghị định Chính phủ số 26 /19 98/NĐCP ng y 07/5 /19 98 việc điều chỉnh mức vốn pháp ... pháp luật nớc ta Khái niệm công ti chứng khoán đợc đa lần Nghị định Chính phủ số 48 /19 98/NĐ-CP ng y 11 /07 /19 98 chứng khoán v thị trờng chứng khoán (sau xin đợc viết tắt l Nghị định 48) nghiên...
 • 6
 • 232
 • 1

Báo cáo " Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... (Điều 18 41 (a) (1) ) Ngoài ra, BHC sở hữu công ty phi ngân hàng, phạm vi hoạt động công ty phải liên quan mật thiết đến hoạt động ngân hàng, _ (1) United States Code Quốc hội ban hành năm 19 16, ... http://supct.law.cornell.edu/supct/html /19 9 418 37.ZO.html [4] MiyaMura, Chiến lược bảo hiểm ngân hàng Hoa Kỳ, Tạp chí Keieironshuu, Số 63, 11 /2004, p .14 1 (tiếng Nhật) [5] Cục Tín Dụng, Ngân hàng ... Khoa học, Kinh tế - Luật 23 (2007) 81- 87 thành lập Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif đó, Vietcombank góp 45%, Cardif góp 43 %, Seabank góp 12 % [1] Căn vào tiêu chuẩn công ty mẹ-con...
 • 7
 • 189
 • 0

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... giới 14 ,6 triệu [2, tr .17 ] (18 ) Nếu xếp hạng so sánh GDP quốc gia năm 2005 với tổng trị giá tài sản TNC năm 2003, TNC chiếm vị trí 8,9 ,10 Canada (11 ) Tây ban nha (12 ) Các TNC chiếm vị trí từ 13 ... TNC có tầm hoạt động quy mô toàn cầu (12 ) Về (12 ) Ví dụ, năm 2003, số 10 0 TNC phi tài có số tài sản nước lớn nhất, có 11 TNC có số lượng chi nhánh nước 10 0, lại có tới hàng trăm chi nhánh ... dịch M&A toàn cầu từ thấp 25,2% năm 19 91 đến cao 75,7% năm 2000 [2, tr.9] Hoàng Khắc Nam / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội Nhân văn 24 (2008) 15 7 -16 7 16 1 quốc gia QHQT Dưới số đặc điểm...
 • 11
 • 248
 • 0

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

Kế toán

... 98.890 11 1 .16 9 10 0.389 94 .17 0 Doanh thu Tr.ng 95.743 13 8.424 233.806 17 0.000 Nụp ngõn sỏch Tr.ng 2.9 31 5.657 3.964 4.3 01 Li nhun Tr.ng - 3.455 5. 410 6.600 6.900 Lao ụng bỡnh quõn Ngi 6 51 568 520 ... cụ phõn Truc Thụn 3 .1. 1 Hot ụng qun tr nhõn lc 3 .1. 1 .1 u im 3 .1. 1.2 Nhc im 3 .1. 1.3 Mụt s gii phỏp hon thiờn 3 .1. 2 Tỡnh hỡnh qun tr chin lc ca Cụng ty SVTH: Ló Th La Lp : Q1K5 Trng: HSPKT Hng ... 2.4 .1 Phõn tớch bng bỏo cỏo kt qu hot ụng kinh doanh VT: Triờu ng Ch tiờu 2007 2008 2009 Doanh thu thuõn 13 8.000 234.000 16 8.000 Gia hng hoa 11 1.000 209.000 14 2.000 Chi phi bỏn hng 12 .500 9.600 11 .700...
 • 62
 • 189
 • 0

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Quản trị kinh doanh

... 92, 613 23,772 10 5,45 27,072 11 8,86 30, 511 13 2,68 34,054 14 6,80 37,6 71 1 61, 10 41, 338 17 5,54 45,0 41 Miền Nam 44, 014 49,962 57,859 67,670 79,298 92,596 10 7,375 12 3,422 14 0, 511 15 8, 413 17 6, 912 19 5, 816 ... Năm 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 20 21 2022 Điện (GWh) Miền Miền Bắc Trung 31, 752 8,022 36,363 9, 215 42, 517 10 , 816 50 ,13 2 12 ,797 59,095 15 ,12 3 69,268 17 ,756 80,495 ... dụng (MW) 11 Thác Mơ 15 0 15 0 12 Hàm Thuận 300 300 13 Đa Mi 17 5 17 5 14 Đại Ninh 300 300 15 A Vương 210 210 II Nhiệt điện than 1, 545 1, 505 Uông Bí 10 5 10 5 Uông Bí MR1 300 300 Ninh Bình 10 0 10 0 Phả...
 • 46
 • 201
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Tài chính doanh nghiệp

... 28% 25,7% 17 29,3% 28 35,9% 12 48% 16 45,7% 25 43 ,1% 29 37,2% 24% 10 28,6% 16 27,6% 21 26,9% 25 10 0% 35 10 0% 58 10 0% 78 10 0% Bảng 2: Tốc độ biến đổi qui mô nhân qua năm: Qui So sánh 20 01/ 2000 mô ... 374,948,0 61 95.75% 4.25% Tổng TS 5,850, 312 ,398 10 0.00% 7,093,292 ,18 4 10 0.00% 8,825,398,449 10 0.00% Vốn vay 1, 872,099,967 32.00% 2,624, 518 ,10 8 37.00% 3,265,397,426 37.00% Vốn chủ sở hữu 3,978, 212 ,4 31 ... bộ, nhân viên công ty t ương đối cao tăng đặn qua năm Đơn vị: Đồng Năm 2000 20 01 2002 2003 1. 1 51. 486 1. 317 .028 1. 5 21. 753 2.000.000 Thu nhập TN bình quân 2.4 Tuyển dụng đào tạo nhân Dựa nhu cầu...
 • 13
 • 183
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Tài chính doanh nghiệp

... 28.00% 10 0 31. 25% Huỷ tài liệu 11 0 18 .87% 15 0 20 .11 % 17 0 17 .26% 40 36.36% 20 13 .33% In 14 0 24. 01% 17 1 22.92% 250 25.38% 31 22 .14 % 79 46.20% 83 14 .24% 10 5 14 .08% 14 5 14 .72% 22 26. 51% 40 38 .10 % 16 3 ... 2,252,250,2 61 2 ,19 5,659,957 2,534,589,390 17 2,0 01, 843 208,067,356 289,687,595 1, 378,000 1, 865,364 2,899, 518 1, 378,000 1, 865,364 2,899, 518 17 3,379,843 209,932,720 292,587 ,11 3 55,4 81, 550 67 ,17 8,470 93,627,876 ... 487,364 35.37% 1, 034 ,15 4 55.44% 12 Tổng LN trớc thuế 36,552,877 21. 08% 82,654,393 39.37% 13 Thuế TNDN phải nộp 11 ,696,9 21 21. 08% 26,449,406 39.37% 14 Lợi nhuận sau thuế 24,855,956 21. 08% 56,204,987...
 • 13
 • 114
 • 0

Xem thêm