an toàn công nghê sinh học

Giáo án liên môn Vật lý THCS hay (tích hợp môn Toán, Công nghệ, Sinh học, giáo dục công dân)

Giáo án liên môn Vật lý THCS hay (tích hợp môn Toán, Công nghệ, Sinh học, giáo dục công dân)

Vật lý

... cách an toàn tiết kiệm thầy em tìm hiểu học hôm Hoạt động giáo viên học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu thực I An toàn sử dụng điện qui tắc an toàn sử dụng điện Nhớ lại qui tắc an toàn ... Giáo dục công dân: Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Môn Sinh học: + Bài 54 Sinh học 9: Ô nhiễm môi trường II Mục tiêu dạy học: Về kiến thức: * Sau học xong tiết học học sinh phải: ... thức Vì dạy học theo quan điểm tích hợp xu hướng tất yếu dạy học đại - Học sinh rèn luyện thói quen, tư nhận thức vấn đề cách có hệ thống logic - Học sinh hình thành thói quen sử dụng an toàn tiết...
 • 34
 • 13,260
 • 175

GIÁO án LIÊN môn vật lý THCS HAY (TÍCH hợp môn TOÁN, CÔNG NGHỆ, SINH học, GIÁO dục CÔNG dân)

GIÁO án LIÊN môn vật lý THCS HAY (TÍCH hợp môn TOÁN, CÔNG NGHỆ, SINH học, GIÁO dục CÔNG dân)

Vật lý

... cách an toàn tiết kiệm thầy em tìm hiểu học hôm Hoạt động giáo viên học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu thực I An toàn sử dụng điện qui tắc an toàn sử dụng điện Nhớ lại qui tắc an toàn ... thức Vì dạy học theo quan điểm tích hợp xu hướng tất yếu dạy học đại - Học sinh rèn luyện thói quen, tư nhận thức vấn đề cách có hệ thống logic - Học sinh hình thành thói quen sử dụng an toàn tiết ... không an toàn III Đối tượng dạy học dự án: Học sinh khối THCS Dân Hòa – Thanh Oai – Hà Nội IV Ý nghĩa dự án: - Giúp học sinh tiết kiệm thời gian học tập mà mang lại hiệu nhận thức cao, đặc biệt tránh...
 • 34
 • 789
 • 3

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Báo cáo khoa học

... cụn trựng Vic nghiờn cu ng dng ban u c da trờn phỏt hin v mi quan h ký sinh ca cỏc vi sinh vt trờn c th cụn trựng nh ký sinh ca nm bch cng Beauveria globulifera ký sinh trờn b xớt hi lỳa mỡ (Coppel ... cỏc cht nguyờn sinh si nm bnh C ch khỏng sinh: Nm Trichoderma sinh mt s khỏng sinh nh Gliotoxin, Viridin tỏc ng lờn vi khun, nm (Ascochyta, pisi; Botrytis, R.solani) hn ch kh nng sinh trng phỏt ... cng sinh vi vi khun gõy bnh (thuc hai ging Xerorhabdus v Photorhabdus) to nờn t hp ký sinh gõy bnh nematore/ bacterium Trong ú tuyn trựng ký sinh cú vai trũ ký sinh v mang theo vi khun cng sinh...
 • 215
 • 487
 • 1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot

Cao đẳng - Đại học

... bàòng phỉång phạp sinh hc dỉûa trãn kh nàng ca cạc vi sinh váût táûn dủng cạc cháút hỉỵu cå cọ nỉåïc thi, thỉûc cháút l ngưn cacbon Ngoi ngưn cacbon cho hoảt âäüng säúng ca vi sinh váût cáưn cọ ... phỉång phạp sinh hoạ hồûc l åí cạc âiãưu kiãûn tỉû nhiãn hồûc l cạc âiãưu kiãûn nhán tảo Cạc bãø lc sinh hc â âỉåüc ỉïng dủng räüng ri cäng nghiãûp âãø lm sảch nỉåïc thi bàòng phỉång phạp sinh hc ... sinh hc Bãø lc sinh hc (hçnh 16.3) l bãø chỉïa cọ hai lä v ba phng hçnh chỉỵ nháût våïi bãư sáu ÷ m v cạc vạch ngàn dc cạch âạy âãø chuøn âo liãn tủc cạc khoang 6, 7, Bãn bãø sinh hc cọ cạc äúng...
 • 5
 • 299
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... hoảt hoạ sinh hc cọ liãn quan våïi sỉí dủng cạc vi sinh váût khạc sn xút Phán têch cạc phãú thi ca nhiãưu xê nghiãûp vi sinh â khàóng âënh ràòng: khäng khê v nỉåïc thi vo mäi trỉåìng xung quanh cáưn ... cọ nghéa ráút quan trng, loải trỉì viãûc trang bë thiãút bë âiãûn åí bãn mạy sáúy, bãn cạc âỉåìng dáùn khê Trong trỉåìng håüp lãû tháût cáưn thiãút, thiãút bë âiãûn âỉåüc trang bë åí dảng phng ... âiãûn Âãø trạnh näø, thng thnh mạy thỉåìng sỉí dủng cạc cå cáúu san bàòng ạp sút tỉïc thåìi Khi san bàòng ạp sút, ạp sút ténh ca van phng näø khäng låïn hån 9,6 kPa Cạc thiãút bë sáúy kiãøu räto...
 • 6
 • 312
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... liãn quan âãún cạc xê nghiãûp thüc cäng nghiãûp vi sinh 334 Cạc biãûn phạp dỉû phng an ton Cáưn thiãút phi thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp dỉû phng cạc xê nghiãûp cäng nghiãûp vi sinh cọ liãn quan våïi ... nhiãûm viãûc phạ våỵ cạc quy lût an ton cng trạch nhiãûm hon thnh cạc biãûn phạp â nãu cạc vàn bn 16.2 K THÛT AN TON TRONG NH MẠY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH K thût an ton - hãû thäúng cạc biãûn phạp ... cạc lût an ton âãø sn xút cäng nghiãûp vi sinh, váún âãư thäng giọ v chiãúu sạng â âỉåüc thãø hiãûn mäüt cạch r rng Thäng giọ sn xút l biãûn phạp quan nháút âãø tảo nhỉỵng âiãưu kiãûn vãû sinh phng...
 • 6
 • 266
 • 1

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân

Tài chính - Ngân hàng

... doanh công ty Cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân thời gian qua: 47 2.1.6 Phương hướng phát triển công ty Cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân thời gian tới: 50 2.2 Thực trạng công ... KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THIÊN ÂN 34 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên ... TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THIÊN ÂN 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân: 2.1.1...
 • 139
 • 101
 • 1

Đề thi tốt nghiệp đai học môn an toàn thực phẩm ngành công nghệ sinh học ứng đụng

Đề thi tốt nghiệp đai học môn an toàn thực phẩm ngành công nghệ sinh học ứng đụng

Tài liệu khác

... thôn Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm phép chiếu xạ liều lượng phép chiếu xạ thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý Điều 17 Điều kiện bảo đảm an toàn phụ gia thực ... kiện chung bảo đảm an toàn loại thực phẩm (2 điểm) Đáp án Điều 10 Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm Đáp ứng quy chuẩn kỷ thuật tương ứng, tuân thủ qui định giới hạn vi sinh vật gây bệnh, ... Điều 13 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng Tuân thủ điều kiện quy định Điều 10 luật Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn giữ nguyên thuộc tính...
 • 11
 • 78
 • 0

đồ án công nghệ sinh học_ngưng tụ 02

 đồ án công nghệ sinh học_ngưng tụ 02

Sinh học

... Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước khoa học công nghệ địa phương Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ ... sở vật chất trang thiết bị cho hoạt động Khoa học Công nghệ thông tin tư liệu Khoa học Công nghệ; + Trình chủ tịch UBND tỉnh thành lập hội đồng tư vấn theo quy định luật Khoa học Công nghệ; thực ... quản lý Nhà nước Khoa học Công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn xạ hạt nhân - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải tranh chấp, khiếu nại, tố...
 • 16
 • 183
 • 0

Gián án CONG NGHE SINH HOC

Gián án CONG NGHE SINH HOC

Sinh học

... VĂN KIỆT LỚP BD SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010 TẠI HẬU GIANG - Đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học: sinh vật biến đổi gen phát tán gen biến nạp sang họ hàng hoang dại chúng, sang sâu bệnh có nguy làm ... chất sinh học đặc biệt sợi sinh học tổng hợp Chế tạo nhiên liệu sinh học c Lâm nghiệp: Biến đổi gen hỗ trợ nghiên cứu tăng tốc độ sinh trưởng trồng, biến đổi cấu trúc gỗ, thay đổi chu kỳ tái sinh, ... chuyển gen loài sinh vật có ích - Đối với môi trường: sinh vật biến đổi gen làm ảnh hưởng tới chu trình Nitơ hệ sinh thái vi sinh vật đất - Đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học: sinh vật biến đổi...
 • 8
 • 154
 • 0

Ứng dụng quy trình nuôi tôm sú( penaeus monodon ) thương phẩm bằng công nghệ sinh học tại quỳnh bảng quỳnh lưu nghệ an

Ứng dụng quy trình nuôi tôm sú( penaeus monodon ) thương phẩm bằng công nghệ sinh học tại quỳnh bảng  quỳnh lưu  nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... trình phân hủy sinh vật nh Proteasa, lipasa, amylasa, chitanise - Các chất dinh dỡng sinh học để kích hoạt sinh trởng ban đầu hệ vi khuẩn có lợi * Vai trò chế tác dụng chế phẩm sinh học - Thành ... tôm Sú thơng phẩm theo hình thức nuôi thâm canh công nghệ sinh học xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lu - Nghệ An - Đánh giá hiệu quy trình nuôi công nghệ sinh học thông qua: 21 + Theo dõi quản lý so sánh ... tôm Sú diện tích 14.500 m2 mặt nớc quy trình công nghệ sinh họcAn Nhơn - huyện Thạnh Phú Đây đợc coi mô hình nuôi tôm Sú cao sản sinh học thành công Bến Tre Sau tháng tôm đạt 42 con/kg, suất...
 • 60
 • 912
 • 2

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ Ở TỈNH AN GIANG” pptx

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ Ở TỈNH AN GIANG” pptx

Nông nghiệp

... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ Ở TỈNH AN GIANG Nguyễn Thị Lang Viện lúa Đồng sông Cửu Long Đặt vấn đề Cây bắp hay gọi ngô (Zea mays) lương thực quan trọng ... thương hiệu cho An Giang nói riêng Việt Nam nói chung - Mục tiêu nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ sinh học phân tích độ di truyền để phục tráng giống bắp nếp, bắp nù tỉnh An Giang - Xây dựng mô ... huyện tỉnh An Giang chọn lọc tháng năm 2007 Địa điểm bố trí thí nghiệm: tập trung huyện: Chợ Mới, An Phú Phú Tân, Tân Châu, tỉnh An Giang 2.2 Phương pháp DNA theo phương pháp Lang 2002 Lang ,2007...
 • 11
 • 433
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx

Khoa học xã hội

... cú mụ phõn sinh to r, lỏ cn hnh v cm hoa Lỏt ct ngang qua thõn cho thy im phỏt sinh ca c quan mi Nhng t bo ca mụ phõn sinh ny nh v xp khớt nhau, xung quanh vựng ngoi biờn ca mụ phõn sinh l mt ... mụi trng acid) Phaseolutanin trung v cựi, d tỏch quỏ trỡnh ch bin, hũa tan tt nc, kộm tan ru etylic v metylic, rt ớt hũa tan cloroform v hu nh khụng tan ether Cỏc hp cht Cyanua c phõn thnh bn nhúm ... chuyn sang trng thỏi n gin tan v gõy nhim c c th _ Nhúm pc cht cyanua tan v c: [Cu(CN)]2- , [Cu(CN)3]2-, [Zn(Cn)]3-, [Zn(CN)4]3- Trong ú n nh nht [Cu(CN)3]2_ Nhúm cha cỏc phc cht cyanua tan khụng...
 • 67
 • 436
 • 1

Tính toán thiết kế trạm xử ký nước thải trung tâm công nghệ sinh học quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh công suất 600m3/ngày.đêm

Tính toán thiết kế trạm xử ký nước thải trung tâm công nghệ sinh học quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh công suất 600m3/ngày.đêm

Công nghệ - Môi trường

... đặt bể Bể lọc sinh học nhỏ giọt: Bể lọc sinh học thiết bị phản ứng sinh học vi sinh vật sinh trưởng cố định lớp vật liệu lọc Bể lọc đại bao gồm lớp vật liệu dễ thấm nước với vi sinh vật dính ... permanganate (KMnO4), Hydroperoxide (H2O2) 1.2.6 Xử lý sinh học Phương pháp sinh học ứng dụng để xử lý chất hữu hòa tan có nước thải số chất vơ H2S, sunfit, ammonia, nitơ… dựa sở hoạt động vi sinh ... cơng nghệ sinh học TPHCM Cấu trúc đồ án - CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG KHU TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG...
 • 130
 • 277
 • 0

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... khí, sinh học hiếu khí quay – RBC (Rotating Biological Contact) Các công trình xử lý sinh học kỵ khí : UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), bể lọc sinh học kỵ khí dòng chảy ngược, bể sinh học ... dụng công trình xử lý nước thải có ưu điểm giá thành hạ, dễ vận hành Các công trình đơn vò xử lý sinh học hiếu khí như: Arerotank, sinh học hiếu khí tiếp xúc (có giá thể tiếp xúc), lọc sinh học ... (có mặt loài vi sinh vật hiếu khí) sinh học kỵ khí (có mặt loài vi sinh vật kỵ khí) Phương pháp xử lý sinh học ứng dụng để làm hoàn toàn loại nước thải có chứa chất hữu hoà tan phân tán nhỏ Do...
 • 110
 • 363
 • 1

Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong quy trình sản xuất XanThan Gum

Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong quy trình sản xuất XanThan Gum

Kinh tế - Thương mại

... Xanthan gum polysaccharide sinh tổng hợp từ vi sinh vật Có nhiều loại polysaccharide sinh tổng hợp vi sinh vật alginate, curlane, dextran, gellan, glucan, pullulan xanthan Trong số loại xanthan ... phẩm xanthan gum có thị trường 32 3.2 Chỉ tiêu chất lượng xanthan gum 33 3.3 Ứng dụng 35 Quy trình sản xuất xanthan gum Tổng quan xanthan gum 1.1 Giới thiệu xanthan gum ... polysaccharide Có nhiều loại polysaccharide sinh tổng hợp vi sinh vật alginate, curlane, dextran, gellan, glucan, pullulan xanthan Trong số loại xanthan có vai trò vượt trội dễ dàng sản xuất ứng...
 • 38
 • 356
 • 0

Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong quy trình sản xuất bánh mỳ

Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong quy trình sản xuất bánh mỳ

Kinh tế - Thương mại

... trehalose (12 -12,5%), mannan (18,7-24,9%), glucan (9,47-10,96%) chitin Những nghiên cứu động học biến đổi hydrat cacbon trình bảo quản nấm men cho thấy glucan, mannan dạng glycogen tan kiềm axit clohydric ... phẩm Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Nhà xuất giáo dục , 1996 Nguyễn Đức Lượng -“ Công nghệ vi sinh “- Nhà xuất đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh-Tập Nguyễn Đức Lượng -”Vi sinh ... THU SANG NHÓM 24 MÔN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM      nhanh hơn, vỏ bánh mỏng không bị cháy, ruột bánh chín nhanh rút ngắn thời gian nướng Nếu nướng bánh môi trường...
 • 31
 • 355
 • 1

công nghệ sinh học - văc xin ăn được ppt

công nghệ sinh học - văc xin ăn được ppt

Điện - Điện tử

... nhà khoa học tiến hành cho chuột ăn khoai tây từ công nghệ sinh học hy vọng chúng có các phản ứng miễn dịch tự bảo vệ e Chuối "sản xuất" Vắc-xin viêm gan B Các nhà công nghệ sinh học phát ... Võ Quang Trung – TVH K20 28 Tiểu luận Công nghê sinh học GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Lộc Hiện nay, viện công nghệ sinh học chủ trì thực đề tài trọng điểm chương trình nghiên cứu khoa học bản ... nghiên cứu Viện Sinh học nhiệt đới nhận được số loại đó có cà chua mang gien mã hoá kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B HV: Võ Quang Trung – TVH K20 30 Tiểu luận Công nghê sinh học GVHD:...
 • 32
 • 82
 • 0

Xem thêm