ai là thiên sứ của ai

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Quang Hop ở các nhóm TV C3 C4 CAM 11 NÂNG CAO

Sinh học

... Tiết I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHĨM * Nhiệm vụ nhóm: Quan sát hình vẽ 8.1 nghiên cứu SGK, ... pha sáng? Nhóm - Nhóm 4: Nêu nơi diễn ra, ngun liệu, sản phẩm chất hóa học pha tối? Pha tối:  -Là q trình khử CO2 nhờ ATP NADPH pha sáng tạo chất hữu C6H12O6 II QUANG HỢP Ở CÁC NHĨM THỰC VẬT:...
 • 33
 • 220
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... chất giống đường C4 khác thời gian: giai đoạn đường C4 diễn vào ban ngày đường CAM thì: • -Giai đoạn đầu cố đònh CO2 xảy vào ban đêm (khí khổng mở) • -Giai đoạn tái cố đònh CO2 (con đường Canvin) ... đất chúng cốâ đònh CO2 theo đường C3 (Canvin) II-Thực vật C4 • Gồm số nhiệt đới mía, ngô, kê… • PƯ thích nghi sinh lí với cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: ... • Sản phẩm: ATP, NADPH, O2 Hình 9.1: Sơ đồ trình pha quang hợp • 2-Pha tối • Diễn stroma Gồm giai đoạn; • - Cố đònh CO2 (1) • - Khử APG thành AlPG (2) • - Tái sinh chất nhận ban đầu Rib-1,5-điP...
 • 14
 • 1,696
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... thường vùng •ôn đới, nhiệt đới * Cây đại diện:luá, khoai, sắn, đậu,……… * Quá trình cố đònh CO2 xảy lục lạp tế bào mô giậu •*Sản phẩm QH là1 hợp chất hữu có 3C •phân tử APG b) Con đường cố đònh ... thuộc vào nhiệt độ hình thành hợp chất hữu (glucôzơ) II.QUANG HP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT 1.Pha sáng : -Là pha oxy hoá nước để sử dụng H+ e- cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng oxy vào ... 18ADP + 18Pvô +12NADP18ATP +12NADPH + O2 QH nhóm TV giống pha sáng, khác pha tối 2.Pha tối : -Là pha khử CO2 nhờ ATP,NADPH để tạo hợp chất hữu (C6H12O6) -Được thực chu trình nhóm TV khác : TV...
 • 20
 • 507
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... trình C6H12O6 Canvin Cacboxyl hóa NGÀY NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH THỰC VẬT C3 VÀ C4 • TV.C3 (lúa, khoai, sắn, rau, đậu ) • Cường đô ̣ quang hơ ̣p thấ p • Điểm bù CO2 cao • Điểm bao hòa A/S thấ...
 • 10
 • 556
 • 12

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Sinh học

... ¸nh s¸ng =>Giai ®o¹n cè ®Þnh CO2, giai ®o¹n khư, giai ®o¹n t¸i sinh chÊt nhËn Pha tèi cđa thùc vËt CO2.Enzim xóc t¸c cho pø lµ RDP C3( chu tr×nh Canvin) tr¶i Cacboxilaza qua nh÷ng giai ®o¹n nµo? ... Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn CẤU TRÚC THỰC VẬT C3 Gåm giai ®o¹n: Giai ®o¹n cè ®Þnh CO2 b¾t ®Çu tõ chÊt nhËn g×? KÕt thóc lµ chÊt g×? ë giai ®o¹n khư cã kiƯn quan träng nµo? TẾ BÀO NHU MÔ ... phãng CO2 cung cÊp cho VỊ thêi C¶ Giai ®o¹n x¶y chu tr×nh C3 Axit piruvic biÕn gian giai vµo ban ®ªm ®ỉi thµnh chÊt nhËn CO2 lµ ®o¹n khÝ khỉng PEP cđa më Giai ®o¹n Thùc hiƯn chu tr×nh C3 Con ®êng...
 • 8
 • 6,632
 • 71

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... I KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP: Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ chất hoá học quang ... CÁC NHÓM THỰC VẬT: PHA SÁNG * Khái niệm : * Vị trí : tilacoit * Diễn biến : * Diễn biến : AS - Giai đoạn quang lý: màng tilacoit -e- STQH → Chdl + h√ ↔ chdl* ↔ chdl** chdl* : trạng thái kích thích ... diphotphat ADP ATP NADPH NADP ADP AlPG Aldehyt photphoglyxeric ATP C6H12O6 - Thực vật C3: lúa, khoai, sắn, loại rau, đậu, …, chủ yếu sống vùng ôn đới cận nhiệt đới ( cường độ ánh sáng, nhiệt độ,...
 • 23
 • 482
 • 4

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

quang hop o cac nhom thuc vat.ppt

Sinh học

... víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10, em h·y nªu ®Ỉc ®iĨm cđa pha s¸ng? TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HP Pha tèi ë c¸c nhãm thùc vËt Em h·y nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa pha tèi quang hỵp? Nghiªn...
 • 13
 • 514
 • 3

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... màng lục lạp B túi dẹp (màng tilacoit)* D màng lục lạp Câu Nhóm sắc tố phụ carôtenôit có vai trò quang hợp là: A giúp diệp lục thu nhận ánh sáng* B hấp thu lượng ánh sáng thực quang hợp C hấp thụ ... loài TV mọng nước Chất nhận CO2 PEP Sản phẩm AOA Tgian cố định CO2 Chỉ 1gđ vào Cả gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại lục lạp Một Giáo viên: Nguyễn ... cố định CO2 Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm...
 • 4
 • 18,145
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... Kiểm tra cũ 1/ Nêu vai trò quang hợp / Những có màu đỏ có quang hợp không ?Tại ? Trả lời: Những màu đỏ có nhóm sắc tố ... toàn vùng lục nhìn vào ,ta thấy có màu lục Bài : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT I/ KHÁI NIỆM VỀ PHA CỦA QUANG HỢP Trả lời lệnh: phân tích sơ đồ quang hợp H8.1 để thấy rõ chất hoá học trình quang hợp ... - Pha sáng : pha ôxi hoá nước để sử dụng H+ điện tử ATP,NADPH giải phóng ôxi vào khí -Pha tối: pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH để tạo hợp chất hữu II/ QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT _ Hệ sắc tố...
 • 28
 • 336
 • 3

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Trung học cơ sở - phổ thông

... khụng gian cũn CAM phõn bit v thi gian Ngha l : CAM: giai on u c nh CO2 vo ban ờm lỳc khớ khng m cũn giai on tỏi c nh CO2 vo ban ngy; c hai g ny u din t bo nhu mụ tht lỏ C4: u din ngoi sỏng ... mnh hn Chu trỡnh C2 Chu trỡnh ny xy bo quan: Lc lp Peroxixom Ti th Oxi c hp th giai on bo quan khỏc Vai trũ L quỏ trỡnh ph thuc nhiu vo O2 v ỏnh sỏng, cú cng ln hn hụ hp ti; Khụng to ATP; ... ADP HO oxygen H+ + released NADP formin g ATP NADPH for the use in light-independent reactions Giai on quang hoỏ s cp Chl + Chlorophin trng thỏi bỡnh thng Bao gm h Chl* Chl Chlorophin trng thỏi...
 • 50
 • 320
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... lần (Turell1936) Nhờ trình chuyển nớc từ trạng thái lỏng sang trạng thái giai đoạn diễn dễ dàng Giai đoạn thoát nớc thứ hai lệ thuộc với số lợng đặc biệt độ mở lỗ khí Kết xác định cho thấy lỗ khí ... gồm khe hở nằm hai tế bào chuyên hoá gọi tế bào đóng (hay tế bào lỗ khí) Nhìn thẳng từ xuống, mặt phẳng ngang hai tế bào thờng có hình hạt đậu hay hình thận úp mặt lõm vào nhau, hai đầu gần dính ... lỗ khí áp suất trơng nớc, phần mỏng màng giảm sức căng, chùng lại gặp làm cho khe lỗ khí đóng lại họ lúa, họ cói, tế bào lỗ khí có tạo đặc biệt Tại hai cực chúng có phần loe rộng giống nh hình...
 • 60
 • 1,819
 • 2

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... phương trình ? quang hoá PSI,PSII: Năng lượng kích thích clorophyl 12 H2O+18 ADP+18Pvô cơ+12 dùng làm có hệ quang hóa ? NADP= 18ATP+12 NADPH + O2 phản ứng quang hóa ? II Pha tối Pha tối thực chu ... Can vin) vật ? Nhóm thực vật C3 gồm phần lớn thực vật phân bố rộng Điều kiện sống ? giới:lúa,khoai, sắn,các loại đậu Điều kiện sống:khí hậu ôn hòa,cường gọi thực vật C3 ? độ ánh sáng,nhiệt độ,nồng ... đóng khí khổng suốt ngày,quá trình nhận CO2 tiến hành vào ban đêm ban đêm khí khổng mở củng cố : vai trò pha sáng quang hợp ? phân tích giống khác chu trình cố định CO2 nhóm thực vật ? giải thích...
 • 5
 • 653
 • 4

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... tế bào a Mục tiêu: nắm vai trò chung tảo b Tiến hành: + Tảo sống nước có lợi gì? + Với đời sống người có lợi gì? Khi gây hại? - Học sinh thảo luận nhóm bổ sung cho  nêu vai trò tảo tự nhiên đời ... Kết luận: tảo thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản có diệp lục, chưa có rể, thân, Hoạt Động : Làm Quen Với Một Vài Tảo Khác Thường Gặp - Sử dụng tranh  giới thiệu số tảo khác - Yêu cầu học ... Mở bài: SGK TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Tảo - Giáo viên giới thiệu tảo xoắn nơi sống - Các học sinh quan sát mẫu tảo xoắn mắt tay, nhận...
 • 5
 • 1,481
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

... Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk HS trao đổi theo ... gì? → Nêu vai trò tảo tự nhiên ?Khi tảo gây hại đời sống người *Tiểu kết: Vai trò tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ăn cho người gia súc, làm thuốc… ... Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo xoắn Các nhóm quan sát mẫu tảo xoắn tranh phóng...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo đôi ... → Nêu vai trò tảo ?Với đời sống người tảo có lợi tự nhiên đời sống gì? người ?Khi tảo gây hại *Tiểu kết: Vai trò tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ... Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo Các nhóm quan sát mẫu tảo xoắn xoắn tranh phóng...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... Chúng hợp thành nhóm thực vật bậc thấp  Hoạt động 3: Vai trò tảo  Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo đôi ... → Nêu vai trò tảo ?Với đời sống người tảo có lợi tự nhiên đời sống gì? người ?Khi tảo gây hại *Tiểu kết: Vai trò tảo: Góp phần cung cấp ôxi thức ăn cho động vật nước Một số tảo dùng làm thức ... Cấu tạo tảo Mục tiêu : Thấy tảo xoắn có cấu tạo đơn giàn sợi gồm nhiều tế bào HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS quan sát sợi tảo Các nhóm quan sát mẫu tảo xoắn xoắn tranh phóng...
 • 6
 • 1,172
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... loại nào? cỏ lồng vực ,cỏ gấu - Quá trình cố định CO2 thực vật C4 có giai đoạn: + Giai đoạn lấy CO2 vào xảy tế bào mô giậu + Giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin xảy tế bào bao bó mạch HS: ... ẩm kéo dài ánh sáng cao ,nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm,O2 tăng HS: giai đoạn: - Giai đoạn lấy CO2 vào xảy tế bào nhu mô - Giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin xảy c.Con đường cố định CO2 ... vật GV: Khái niệm pha tối ? CAM HS: pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH để tạo - Quang hợp nhóm thực hợp chất hữu (C6H12O6) vật có điểm giống GV: Dựa vào sơ đồ hai pha pha sáng – khác pha quang hợp,...
 • 17
 • 729
 • 3

Xem thêm