5 những nội dung của quy hoạch đã được điều chỉnh và các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Báo cáo môi trường chiến lược (DMC)Quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Báo cáo môi trường chiến lược (DMC)Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Công nghệ - Môi trường

... 189 CHƯƠNG NHỮNG NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG 191 Những nội dung quy hoạch điều chỉnh sở kết ... 1.1 Những nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch 191 1.2 Các đề xuất, kiến nghị chưa tiếp thu 191 Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trình thực quy ... đề môi trường trường hợp thực quy hoạch 146 3.1 Đánh giá tác động Quy hoạch đến môi trường 146 3.2 Tác động toàn quy hoạch đến môi trường 176 3.3 Dự báo xu hướng vấn đề môi trường...
 • 217
 • 2,690
 • 1

Đánh giá đát đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững huyện hòa an tỉnh cao bằng

Đánh giá đát đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững huyện hòa an tỉnh cao bằng

Nông - Lâm - Ngư

... Y u 10m Y u 0 ,5 S n tho i 10 - 150 m 0 ,5 - 30 - 80 nghiờng i th p Bỏt ỳp 50 150 m i 10- 150 m i cao S n tho i v a Dóy ủ i 150 200 m 150 - 400 Th p 150 m Trung bỡnh ... N HO AN 45 4.1.1 i u ki n t nhiờn 45 4.1.2 i u ki n kinh t - xó h i 52 4.1.3 ỏnh giỏ th c tr ng s d ng ủ t nụng nghi p huy n Ho An 55 4.2 NH GI PHN H NG S D NG T THCH H P T HUY N 57 HO AN 4.2.1 ... p < 300 m < 400 m < 50 0m < 600m R ng nỳi th p 300 - 1400 m 400 - 150 0 m 50 0-1600 m 600 - 1600 m R ng nỳi TB 1400 - 150 0 m 150 0 -2600 m 1600-2600 m > 1600 m R ng nỳi cao > 150 0 m > 2600 m > 2600...
 • 138
 • 345
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại thị trấn việt lâm, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại thị trấn việt lâm, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

Công nghệ - Môi trường

... việc quy hoạch sử dụng đất đai Luật đất đai năm 2003 Điều 23 quy định rõ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, Điều 25 quy định bốn cấp hành nước phải lập quy hoạch sử dụng đất, Điều 26 quy ... 6,00 6, 25 3, 75 8 ,57 5, 78 4, 95 35, 00 65, 00 227 ,50 Năm 2012 97,00 59 ,02 57 2 ,50 162,70 37 ,50 610,10 32,12 19,23 61,77 6,00 6,78 4,07 9,00 6,30 5, 67 37 ,50 65, 90 247,12 Năm 2013 142,46 60 ,50 861,80 ... 2001 (Điều 13) quy định: "Quy hoạch kế hoạch hóa việc sử dụng đất" nội dung quản lý Nhà nước đất đai Luật Đất đai năm 2003 (Mục 2, Điều 21 – 30) lần khẳng định rõ nội dung lập điều chỉnh quy hoạch, ...
 • 58
 • 337
 • 0

Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch xây dựng khu đô thị mới mỗ lao, hà đông, hà nội đảm bảo phát triển bền vững

Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch xây dựng khu đô thị mới mỗ lao, hà đông, hà nội đảm bảo phát triển bền vững

Thạc sĩ - Cao học

... ≥ 35. 000m2 ≤16 75 65 63 60 27 Chi u cao xây d ng công M t đ xây d ng t i đa (%) theo di n tích lô đ t trình m t đ t (m) ≤3.000m2 10.000m2 18.000m2 ≥ 35. 000m2 19 75 60 58 55 22 75 57 55 52 25 75 53 ... 3: Quy đ nh v c m m c, công khai quy ho ch, thông tin d án 50 i u 4: Các quy đ nh chung v quy ho ch không gian .50 i u 5: Các quy đ nh chung v ki n trúc c nh quan 51 i u 6: Các ... 60 58 55 22 75 57 55 52 25 75 53 51 48 28 75 50 48 45 31 75 48 46 43 34 75 46 44 41 37 75 44 42 39 40 75 43 41 38 43 75 42 40 37 46 75 41 39 36 >46 75 40 38 35 M t đ xây d ng g p (brut-tô) -...
 • 102
 • 159
 • 0

Nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái và quy hoạch sữ dụng đất ở CAMPUCHIA

Nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái và quy hoạch sữ dụng đất ở CAMPUCHIA

Nông - Lâm - Ngư

... (tấn) 65. 700 58 .717 55 .093 56 .400 64.181 62. 154 61.200 50 .50 0 65. 100 74.700 68.900 67.900 65. 000 72 .50 00 Số lợng cá từ Biển Hồ (tấn) 40.070 40.0 65 53.392 30. 250 31.063 37. 355 32 .58 5 31.9 05 36.790 ... năm 1960 10 - 15 10 - 15 60 60 10 - 15 10 - 15 60 60 90 90 90 90 55 60 60 60 90 90 Cuối năm 1980 0 1 -5 15 1 -5 1 -5 30 40 85 85 80 85 55 60 60 60 90 90 Tỷ lệ rừng 100 100 92 75 66 66 50 33 6 6 0 0 ... 32 .58 5 31.9 05 36.790 41.200 40 .56 8 39 .50 0 38 .55 0 39.269 % số lợng cá Biển Hồ với tổng số lợng cá nớc 61,0 68,2 64,2 53 ,6 48,4 60,1 53 ,2 63,2 56 ,5 55, 2 58 ,9 58 ,2 59 ,3 54 ,2 Nguồn: Bộ Nông nghiệp Lâm...
 • 168
 • 328
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001 - 2010

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001 - 2010

Nông - Lâm - Ngư

... xó h i * Th m quy n xột t quy ho ch i u 26 Lu t t ủai nm 2003 quy ủ nh th m quy n xột t quy ho ch, KHSD ủai: - Qu c h i quy t ủ nh quy ho ch, KHSD ủai c a c n c - Chớnh ph xột t quy ho ch, KHSD ... Trong ủú ủó dnh 10 ủi u (t i u 21 ủ n i u 30) ủ quy ủ nh v nguyờn t c, cn c , n i dung, th m quy n quy t ủ nh, xột t, quy ho ch, k ho ch v ủi u ch nh quy ho ch, KHSD Ti p ủú, Chớnh ph ủó ban hnh ... nh quy ho ch, KHSD; Quy trỡnh l p v ủi u ch nh QHSD, KHSD cỏc c p (ban hnh kốm theo Quy t ủ nh s 04/20 05/ Q-BTNMT ngy 30 thỏng nm 20 05) Cú th núi, giai ủo n ny, h th ng cỏc b n phỏp lu t, phỏp quy...
 • 134
 • 375
 • 0

báo cáo quy hoạch siwr dụng đất huyện hưng hà

báo cáo quy hoạch siwr dụng đất huyện hưng hà

Kinh tế - Quản lý

... 2. 159 ,55 2.786,14 132,07 626 ,59 758 ,66 Đất đô thị 1.411,69 1.411,69 1.4 35, 05 23,36 23,36 Đất khu dân cư nông thôn 4. 655 ,71 5. 271,09 5. 193,63 -77,46 53 7,92 6 15, 38 ( Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường ... quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu - Đề xuất giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng V BỐ CỤC CỦA ... Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/ 03/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định định...
 • 96
 • 918
 • 14

Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Nông - Lâm - Ngư

... vùng) - Bờ vùng: vùng cách vùng 50 150 m Có thể kết hợp kênh tới, tiêu đờng giao thông, mặt đờng 3 ,5 - m Phần IV Nội dung quy hoạch I Quy hoạch không gian ngành kinh tế Quy hoạch vùng sản xuất ... mạnh, an ninh trật tự xã hội Hiện trạng 19 tiêu xã TT 32 Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu vùng Bắc Trung Bộ Quy hoạch thực quy hoạch 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát ... Tài nguyên Môi trờng Nghệ An Đồ án Quy hoạch Nông thôn xã Nghi Phơng - Huyện Nghi Lộc 2.1 40 Tấn/ha 3,0 3,2 Tấn 2 25 128 Lạc Ha 55 55 Năng suất Tấn/ha 2 ,5 2 ,5 Sản lợng Tấn 137 ,5 137 ,5 Rau loại...
 • 89
 • 554
 • 3

QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ lương

QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã mỹ lương

Thạc sĩ - Cao học

... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Điều 23 quy định nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất +Điều 24 quy định kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất +Điều 25 quy định lập quy hoạch, kế hoạch ... dụng đất +Điều 26 quy định thẩm quy n định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất +Điều 27 quy định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất +Điều 28 quy định công bố quy hoạch, kế hoạch sử ... 2833 257 256 6 452 17 2, 35 2003 51 1 056 3844 311 353 3 46 454 2004 48 1270 50 50 320 4730 11939 1,2 20 05 30 150 5 50 80 314 4686 8724 1 ,5 4.2.2.3 Khu vực kinh tế dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp Xã điều...
 • 47
 • 294
 • 0

phương trình truyền nhiệt với lý thuyết nửa nhóm và chuyển động brown

phương trình truyền nhiệt với lý thuyết nửa nhóm và chuyển động brown

Thạc sĩ - Cao học

... triển mạnh vào năm 1948 với định lý sinh Hille – Yosida, đạt tới hoàn chỉnh vào năm 1 957 với đời “ Semigroups and Functional Analysis” E Hille R S Philips Vào năm thập kỉ 70, 80 kỉ XX nhờ vào cố ... ηR ∈ C ≤ ηR (x) ≤ ∀x ∈ Rd , (1 .52 ) ηR (x) = |x − x0 | ≥ R + 1, (1 .53 ) ηR (x) = |x − x0 | ≤ R, (1 .54 ) | ηR (x)| + |∆ηR (x)| ≤ C0 (1 .55 ) với số C0 không phụ thuộc vào x R Ta tính toán 2 ∆(ηR ϕ2 ... |2 ϕ2 Từ (1 .51 ) bất đẳng thức Schwarz 2 = 2ληR ϕ2 + (∆ηR − 8| ηR |2 )ϕ2 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn (1 .56 ) 20 với (1 .52 ) - (1 .55 ), điều suy ∆(η...
 • 49
 • 274
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... ng 14.398 65. 931 10.908 38.287 11.167 64.480 12.800 54 .100 ðông B c 26.642 31.2 45 14.474 16.936 15. 226 28.061 15. 300 26.300 Tây B c 16.913 25. 206 15. 853 18 .57 5 16 .53 0 20.829 16.600 50 .000 B c ... 232.000 2001 444.400 4 95. 800 1998 11,808 53 ,3 85 2002 12, 258 110,9 25 1998 41 .50 4 238,000 2000 82.240 358 .000 1998 33.914 320.000 2002 144.321 904.421 1999 140- 150 Ngu n: [30], [51 ], [54 ], [66], [67] ... sau c t t a 48 nhãn L ng 50 4 .5 Các ch tiêu sinh trư ng c a l c nhãn 52 4.6 Các ch tiêu sinh trư ng c a 55 4.7 M t s ñ c ñi m v sinh trư ng, phát tri n c a gi ng nhãn L ng 57 sau c t t a t o tán...
 • 135
 • 536
 • 0

Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... thuế -u đãi khác c) Phát triển đồng hạ tầng hàng rào hàng rào khu công nghiệp 2.2 Các giải pháp môi tr-ờng phát triển bền vững phát triển khu công nghiệp Trên sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi tr-ờng ... hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung kế hoạch phát triển công nghiệp địa bàn theo quy hoạch đ-ợc phê duyệt biện pháp sách cụ thể khu công nghiệp d) Điều chỉnh Quy hoạch tổng ... phát triển vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh để tạo sở pháp lý triển khai sau b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành công tác quản...
 • 3
 • 441
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trạm bơm triệu xá để phù hợp với quy hoạch thủy lợi tỉnh hà nam

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trạm bơm triệu xá để phù hợp với quy hoạch thủy lợi tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... 317,730, 752 48,710,332 Tháng 54 ,54 6,162 9 ,55 8,284 20,241,483 26,2 45, 912 65, 263,879 Tháng 29,628,1 15 40 ,57 5,304 59 ,628,0 25 24 ,53 0,462 53 ,7 25, 397 Tháng 10 6,276 ,53 5 11 ,58 1,161 24, 354 ,928 25, 0 35, 366 ... 21,776,073 52 ,907 ,51 4 52 ,907 ,51 4 52 ,333,696 Tháng 24,679,688 31,889,294 45, 618,930 65, 8 75, 563 2,778,477 Tháng 77, 756 ,316 55 ,904,211 4 ,53 6,632 42,249,610 56 7,823,347 Tháng 46,041,710 59 ,289,784 45, 828 ,54 3 ... 4.100 40 .50 0 4 .50 0 46.300 4.800 53 .600 13.000 19 .50 0 14.000 22.400 14.000 25. 200 ng D a chu t 50 0 13 .50 0 50 0 13 .50 0 50 0 13 .50 0 Bí Xanh 50 0 14.000 55 0 15. 400 600 17.400 Khoai tây 50 0 6 .50 0 600 7.800...
 • 88
 • 192
 • 0

Quyết định Về ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng

Quyết định Về ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng

Tài liệu khác

... chỉnh vào Quy hàng năm để chỉnh lý biến động và thực hiện quản lý đúng qui định của Ủy ban nhân dân thành phố Điều Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Thủy lợi Phòng chống ... dụng theo các quy định hiện hành Nghiêm cấm mọi cá nhân và tổ chức san lấp, lấn chiếm dưới mọi hình thức Điều Quy ́t định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay Quy t định số ... mục kèm theo định để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Tổ chức cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, hệ thống kênh thủy lợi phạm vi quản lý Điều Phạm vi bảo vệ các sông,...
 • 3
 • 448
 • 1

259 Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế Quốc tế

259 Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế Quốc tế

Tài chính - Ngân hàng

... 51 .294 .59 8 111 3.931.781.068 1.3 75. 208.984 1.769 .53 3.870 21 1.0 25. 599 .54 6 387 .51 9 .59 7 52 6 .52 1.777 442 1. 152 .267.394 50 0.6 85. 672 347.738.3 95 5.918 50 .53 4 .58 9.677 22. 459 .53 4 .57 8 26.963.046.663 ( Nguồn ... 961.1 95. 269 GTGD (Ng.Đ) ĐTNN (bán) Tồn thị ĐTNN DTNN (bán) 19.417. 353 12.160.678.360 2.831 .56 1 .59 8 2.130.9 35. 9 85 7.771. 858 10.469.106. 659 1.063 .55 5 .52 8 819.311.632 9. 259 .903 4. 951 .041.782 961.1 95. 269 ... 2006 54 .9 45. 310 888.826 .50 7 5. 8 35. 760 2.640.369.718 888.826 .50 7 59 5.812.360 07 - 2006 30.292.770 298.8 65. 300 2.923.000 1.700.291. 753 298.8 65. 300 300.477 .55 6 06 - 2006 24.124.760 674.8 25. 568 8.123. 358 ...
 • 89
 • 425
 • 0

260 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Phú Quốc

260 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Phú Quốc

Tài chính - Ngân hàng

... 131, 050 100 % 27% 73% 100 % 31% 20 05 Lượt % khách 155 ,810 100 % 40,776 26% 1 15, 034 74% 363,000 100 % 100,000 28% Khách quốc tế 55 ,061 35, 800 Khách nội đòa 36,139 95, 250 Tổng số ngày khách 152 ,000 ... 2, 157 Thực 20 05 2,167 ha Tấn 1.000 672 20 1 ,57 0 262 163 51 0 2 75 680 467 1,364 2 95 1,100 4 95 2 95 710 450 -17 1,100 300 1, 150 484 200 743 1,000 182 1,920 190 1, 950 190 2,180 1,000 1,920 1, 250 1,900 ... điểm đề xuất giải pháp 48 3.2 Một số giải pháp để thu hút đầu tư trực tiếp nước hiệu bền vững 51 3.2.1 Các dự báo phát triển 51 3.2.2 Các giải pháp đẩy mạnh...
 • 167
 • 497
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch của khách sạn Sông Lô

Thực trạng và một số giải pháp thu hút khách du lịch của khách sạn Sông Lô

Khoa học xã hội

... 137 88 ,5 112,2 150 00 1 750 0 20400 116,6 116,6 8 45 954 951 112,9 99,7 92,67 95, 74 73 ,5 114,4 76,7 7 ,55 8,83 6,94 117 78,6 0,62 0 ,59 0,49 95, 2 83,0 0,06 0, 054 0, 05 90 92,6 100 10340 100 100 65 3.Vốn ... 2008 TT Tổng số %Năm trước TT 07/06 08/07 15 100 17 ,5 100 20,4 100 116,6 116,6 10,0 66,7 12 ,5 71,4 15, 3 75, 0 116,7 1 25 5,0 33,3 5, 0 28,6 5, 1 25 100 100 (Nguồn phòng kinh tế kế hoạch cung ... 16 159 100 16343 100 95, 3% 101,2% 158 20 93,3 158 20 97,9 151 17 92 ,5 100% 95, 5% 1136 6,7 339 2,1 1226 7 ,5 30% 316 ,5 GVHD: TS Nguyễn Bá Lâm 10 .58 Đào Thị Thu Hà - Lớp 25 Luận văn tốt nghiệp (Nguồn...
 • 40
 • 520
 • 0

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... nặng 55 - 85 40- 45 0 -55 55 - 85 30 -55 0-40 55 - 75 0-30 10 -55 0 -55 0- 35 0- 45 30- 45 45- 100 0-30 20- 45 45- 75 0-20 45- 75 0- 45 0 -55 0- 35 0- 15 0- 15 0- 15 15- 25 15- 25 15- 25 25- 45 25- 45 25- 45 45- 65 65- 100 ... đỏ; 0 -5 5-10 10-20 20-30 30-40 40 -50 50 - 65 65- 80 >80 đất vàng 0 -5 5-10 10-20 20-30 30- 45 45- 60 60- 75 75- 85 > 85 % cát vật lý Đất thảo Đất mặn 0 -5 5-10 10- 15 15- 20 20-30 30-40 40 -50 50 - 65 > 65 Ví ... có: 5% hạt 1,0-0, 25 mm 11 Đất nguyên; potzôn đất đỏ; 100- 95 95- 90 90-80 80-70 70-60 60 -50 50 - 35 35- 20
 • 58
 • 835
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI

Kế toán

... khoản chi phí vào chi phí sản xuất chung phù hợp với nội dung, tính chất chi phí Chi phí không phục vụ cho sản xuất mà phục vụ cho phận sản xuất (các phòng ban) Phần chi phí hạch toán vào tài khoản ... toán, phòng kế toán nên quy định chứng từ gốc bắt buộc phải vào sổ kế toán chi tiết, sổ quỹ phải có bảng tổng hợp chứng từ gốc hàng ngày Hàng ngày tối đa tuần phải lập chứng từ ghi sổ vào sổ ... khối lượng công tác hạch toán dồn vào cuối kỳ, nên việc hạch toán không kịp thời, xác Theo em Công ty nên có biện pháp đôn đốc việc luân chuyển chứng từ từ phía kế toán đội, mà biện pháp tốt thực...
 • 7
 • 364
 • 0

Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh quảng nam

Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh quảng nam

Kinh tế

... 5. 509 59 8 2010 39.469 26.199 8.919 4. 352 D ki n 2010 11 .59 6 8.076 2. 250 1.270 10 năm 2001-2010 52 .716 33.338 14.428 4. 950 20 05 Th i kỳ 2006 – Cơ c u % Th i kỳ 2001- 20 05 100,0 53 ,89 41 ,59 4 ,52 ... 25, 62%/năm; (th i kỳ 1997-2000 bình quân tăng 18,37%/năm; th i kỳ 2001-20 05 tăng bình quân 25, 47%/năm) gi ñư c nh p ñ tăng trư ng liên t c qua năm 35 30 29,12 26 ,55 28,41 26,46 25, 08 26,76 25 ... phát tri n toàn xã h i 14, 25% vào năm 15 2010; khu v c Nhà nư c t 41,82% năm 2000 lên 69,64% vào năm 2010; khu v c có v n ñ u tư nư c (FDI) t 4,46% năm 2000 lên 10, 95% vào năm 2010 Khu kinh t m...
 • 26
 • 377
 • 0

Xem thêm