4 8 kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học vi sinh vật trong nước sông cầu vào mùa khô tháng 02 năm 2012

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh mtv xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

Kế toán

... (1 38. 543 ) (71 .86 2) 230.227 95.105 24. 916 (135.122) (70. 189 ) 226 (2.731) (4. 3 18) (2.957) (1. 587 ) 142 .82 0 119.791 Hà 30 .41 0 97 .8 24 (23 .029 ) (21.967) 10.056 (11.926) 83 .81 9 89 . 247 (25. 188 ) 5 .42 8 ... 0 ,85 0,31 (0, 84 ) (0, 54) 22 ,89 6 ,82 12,37 (16,07) 5,55 15,70 52,79 29,10 37,09 (23,69) 2,21 1,22 0, 34 (0,99) (0 ,88 ) 162,90 295, 08 10 58, 80 132, 18 763,72 61, 58 1 04, 99 211, 24 43 ,41 106,25 117 ,02 242 ,88 ... -2012 37 Thang Long University Library 2.9 Chênh 10-11 11-12 150.5 28 142 .44 0 1 04. 69 (8. 088 ) (37. 746 ) 34. 4 84 29.153 26.619 (5.331) (2.5 34) 4, 37 4, 89 3, 94 0,52 (0,95) 2.1 ROS (%) ROE 0,09 1,65 4, 37...
 • 73
 • 478
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... thu (VND) 23. 383 .015 .82 0 41 .88 9.9 74. 795 58. 742 . 541 . 049 61.5 98. 8 28. 515 79,15 40 ,23 4, 86 Doanh thu thu n (VND) 23. 383 .015 .82 0 41 .88 9.9 74. 795 58. 7 38 .47 7.333 61.5 98. 8 28. 515 79,15 40 ,22 4, 87 Giá v n ... 7 38. 130.273 171 .89 2.539 203.6 64. 86 8 46 8, 71 (76,71) 18 , 48 16.660. 687 . 7 48 25. 040 .557 .89 7 35.3 04. 84 0 .1 84 36.693.330 .42 9 50,30 40 ,99 3,93 2.575 .45 9. 982 2.752 .49 7.926 2.620.793.075 2.953.306.305 6 ,87 (4, 79) ... 21.703 .42 9. 183 38 .45 5. 681 .630 54. 2 54. 303.2 54 56.372.390.569 77,19 41 , 08 3,90 EBIT (VND) 240 .179.530 1.006 .42 5.3 28 642 . 84 5 .2 38 932.577.759 319,03 (36,13) 45 ,07 L i nhu n sau thu (VND) 129.791. 381 7 38. 130.273...
 • 136
 • 285
 • 1

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn masan qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Quản trị kinh doanh

... 2011/2010 2012/ 2011 1. 549 .505 3.336. 246 27,23 46 ,09 185 .83 5 78. 943 3. 681 76 ,49 2 ,02 5. 586 . 287 7.056. 84 9 10. 389 .41 4 1 .47 0.562 3.332.565 26,32 47 ,22 3.1 94. 617 3.997 .8 34 6.1 78. 926 80 3.217 2. 181 .092 25, 14 ... 270.277 347 .725 309. 385 77 .44 8 ( 38. 340 ) 28, 66 (11,03) 2.577.315 2 .47 9.973 2.6 58. 277 (97. 342 ) 1 78. 3 04 (3, 78) 7,19 8. 2 08 (4. 1 34) 1 68. 043 (12. 342 ) 172.177 (150,37) (41 64, 90) 160.5 98 392.733 (337.7 98) ... 21.129.5 38 33.572.619 38. 699.256 12 .44 3. 081 5.126.637 58, 89 15,27 10.623. 685 15 .87 5.652 13 .88 3 .83 7 5.251.967 (1.991 .81 5) 49 ,44 (12,55) 43 ,85 % 44 ,77% 41 ,57% - - 0,92 (3,20) 49 ,16% 40 ,65% 23,95% - - (8, 51)...
 • 77
 • 290
 • 0

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật thông qua phân tích một số chi tiêu tài chính

Tài chính - Ngân hàng

... (1 38. 543 ) (71 .86 2) 230.227 95.105 24. 916 (135.122) (70. 189 ) 226 (2.731) (4. 3 18) (2.957) (1. 587 ) 142 .82 0 119.791 Hà 30 .41 0 97 .8 24 (23 .029 ) (21.967) 10.056 (11.926) 83 .81 9 89 . 247 (25. 188 ) 5 .42 8 ... 0 ,85 0,31 (0, 84 ) (0, 54) 22 ,89 6 ,82 12,37 (16,07) 5,55 15,70 52,79 29,10 37,09 (23,69) 2,21 1,22 0, 34 (0,99) (0 ,88 ) 162,90 295, 08 10 58, 80 132, 18 763,72 61, 58 1 04, 99 211, 24 43 ,41 106,25 117 ,02 242 ,88 ... -2012 37 Thang Long University Library 2.9 Chênh 10-11 11-12 150.5 28 142 .44 0 1 04. 69 (8. 088 ) (37. 746 ) 34. 4 84 29.153 26.619 (5.331) (2.5 34) 4, 37 4, 89 3, 94 0,52 (0,95) 2.1 ROS (%) ROE 0,09 1,65 4, 37...
 • 73
 • 307
 • 1

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn MASAN qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn MASAN qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Tài chính - Ngân hàng

... 2011/2010 2012/ 2011 1. 549 .505 3.336. 246 27,23 46 ,09 185 .83 5 78. 943 3. 681 76 ,49 2 ,02 5. 586 . 287 7.056. 84 9 10. 389 .41 4 1 .47 0.562 3.332.565 26,32 47 ,22 3.1 94. 617 3.997 .8 34 6.1 78. 926 80 3.217 2. 181 .092 25, 14 ... 270.277 347 .725 309. 385 77 .44 8 ( 38. 340 ) 28, 66 (11,03) 2.577.315 2 .47 9.973 2.6 58. 277 (97. 342 ) 1 78. 3 04 (3, 78) 7,19 8. 2 08 (4. 1 34) 1 68. 043 (12. 342 ) 172.177 (150,37) (41 64, 90) 160.5 98 392.733 (337.7 98) ... 21.129.5 38 33.572.619 38. 699.256 12 .44 3. 081 5.126.637 58, 89 15,27 10.623. 685 15 .87 5.652 13 .88 3 .83 7 5.251.967 (1.991 .81 5) 49 ,44 (12,55) 43 ,85 % 44 ,77% 41 ,57% - - 0,92 (3,20) 49 ,16% 40 ,65% 23,95% - - (8, 51)...
 • 77
 • 376
 • 0

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV lâm nghiệp vân đồn thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Tài chính - Ngân hàng

... thu (VND) 23. 383 .015 .82 0 41 .88 9.9 74. 795 58. 742 . 541 . 049 61.5 98. 8 28. 515 79,15 40 ,23 4, 86 Doanh thu thu n (VND) 23. 383 .015 .82 0 41 .88 9.9 74. 795 58. 7 38 .47 7.333 61.5 98. 8 28. 515 79,15 40 ,22 4, 87 Giá v n ... 7 38. 130.273 171 .89 2.539 203.6 64. 86 8 46 8, 71 (76,71) 18 , 48 16.660. 687 . 7 48 25. 040 .557 .89 7 35.3 04. 84 0 .1 84 36.693.330 .42 9 50,30 40 ,99 3,93 2.575 .45 9. 982 2.752 .49 7.926 2.620.793.075 2.953.306.305 6 ,87 (4, 79) ... 21.703 .42 9. 183 38 .45 5. 681 .630 54. 2 54. 303.2 54 56.372.390.569 77,19 41 , 08 3,90 EBIT (VND) 240 .179.530 1.006 .42 5.3 28 642 . 84 5 .2 38 932.577.759 319,03 (36,13) 45 ,07 L i nhu n sau thu (VND) 129.791. 381 7 38. 130.273...
 • 136
 • 341
 • 0

Báo cáo " Phân tích một số chỉ tiêu huyết họchóa sinh máu của bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... định số sinh học - Chỉ số huyết học phân tích máy xét nghiệm huyết học, MoDel BC- 280 0, hãng Mindray, Trung Quốc [2 ,4] - Enzyme gan phân tích máy xét nghiệm hoá sinh máu, MoDel BC - TC 84 , bán ... sinh lí bình thường 34 ÷ 48 % [11] § Về số lượng tiểu cầu (PLT) Chỉ số PLT (×109/l) 293,07 ± 23, 08 Theo số PLT (g/l) người Vi t Nam bình thường, tuổi từ 18 ÷ 59 nam giới 263 ± 61; nữ giới 2 74 ... ÷10 (×109 /l) [2, 4] § Số lượng bạch cầu trung tính (GRA) Chỉ số bạch cầu trung tính người bệnh lao phổi số lượng GRA 6,31 ± 0, 54 chiếm tỉ lệ 61,91 ± 2 ,87 % Theo số GRA (%) người Vi t Nam bình thường,...
 • 7
 • 771
 • 1

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... đối (44 ,152,721 ,47 0) 87 . 34% 3 48 ,733, 588 ,257 3 04, 580 ,86 6, 787 (44 ,152,721 ,47 0) 87 . 34% 2 84 , 4 34, 471,3 18 322,6 34, 920, 242 38, 200 ,44 8, 9 24 113 ,4% 64, 299,116,939 ( 18, 0 54, 053 ,45 5) (82 ,353,170,3 94) - 28. 07% ... trọng Số Tỷ trọng lượng (%) lượng (%) lượng (%) Đại học 2 68 12. 68 285 14. 82 17 106. 34 CĐ TC 14 0.66 14 0.73 0 Trung cấp 85 4. 02 162 8 .42 77 190.59 LĐ phổ thông 1 7 48 82 . 64 146 2 76.03 (- 286 ) 83 . 64 ... - 28. 07% 64, 299,116,939 ( 18, 0 54, 053 ,45 5) (82 ,353,170,3 94) - 28. 07% 64, 299,116,939 ( 18, 0 54, 053 ,45 5) (82 ,353,170,3 94) - 28. 07% 64, 299,116,939 ( 18, 0 54, 053 ,45 5) (82 ,353,170,3 94) - 28. 07% Qua báo cáo kết sản...
 • 85
 • 850
 • 7

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... 5,630 185 .29 -2,307 -26.62 44 0 46 .47 1 ,47 1 106 .02 6,070 152.30 -83 6 -8. 32 1,5 04 21.71 45 5 5 .40 185 4. 92 2 54 6 .43 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 6 ,82 6 44 .57 6,3 24 28. 56 -1. 84 -35.90 -0. 58 -17 . 48 -2.00 -42 .91 ... 13, 6 48 18, 336 27,227 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 5 , 48 3 11 , 48 1 5,276 5,997 109.37 -6,2 04 - 54. 04 6, 588 8, 203 15, 087 1,615 24. 51 6 ,88 3 83 .91 11 ,41 8 22 ,82 7 23,766 11 ,40 8 99.92 939 4. 12 0 0 9,3 34 21,7 94 ... 5,276 81 .89 -1,773 -15. 14 88 5 947 3, 042 1, 387 4, 173 2 ,85 8 2,157 44 0 243 . 68 46 .47 1,130 1 ,47 1 37.17 106 .02 3 ,41 4 4, 7 28 4, 789 1,3 14 38. 50 61 1.30 2,966 63 61 8, 645 23 0.623 23 6 ,46 9 232 341 -1 08 5,678...
 • 88
 • 692
 • 4

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Kinh tế - Quản lý

... 1996 1997 19 98 1999 2000 0, 08 0 ,83 0,09 0, 08 0, 84 0, 08 0, 08 0 ,83 0,09 0,07 0, 84 0,09 0, 08 0, 84 0, 08 B3: Cơ cấu lao động theo lao lao động nông thôn lao động thành thị Đơn vị tính: Lần Năm Lao động ... 1997 19 98 1999 2000 m /h Máy bơm loại Cái Công suất thiết kế 1000 86 1 8 64 86 5 86 9 87 1 2. 683 100 2. 7 48 .10 2.7 84 . 10 2. 84 5 .10 2.929.10 Tổng công suất trạm bơm Trạm 1996 0 2.916 3.536 3.777 3 .89 3 4. 130 ... trồng địa phương 46 - Chỉ tiêu tỷ lệ số đầu vật nuôi giống so với tổng số vật nuôi Chỉ tiêu xác định số đầu vật nuôi giống tổng số vật nuôi đia bàn Nguồn số liệu: - Biểu 10/NN "Diện tích, suất, sản...
 • 93
 • 379
 • 0

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... 5,630 185 .29 -2,307 -26.62 44 0 46 .47 1 ,47 1 106 .02 6,070 152.30 -83 6 -8. 32 1,5 04 21.71 45 5 5 .40 185 4. 92 2 54 6 .43 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 6 ,82 6 44 .57 6,3 24 28. 56 -1. 84 -35.90 -0. 58 -17 . 48 -2.00 -42 .91 ... 13, 6 48 18, 336 27,227 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 5 , 48 3 11 , 48 1 5,276 5,997 109.37 -6,2 04 - 54. 04 6, 588 8, 203 15, 087 1,615 24. 51 6 ,88 3 83 .91 11 ,41 8 22 ,82 7 23,766 11 ,40 8 99.92 939 4. 12 0 0 9,3 34 21,7 94 ... 5,276 81 .89 -1,773 -15. 14 88 5 947 3, 042 1, 387 4, 173 2 ,85 8 2,157 44 0 243 . 68 46 .47 1,130 1 ,47 1 37.17 106 .02 3 ,41 4 4, 7 28 4, 789 1,3 14 38. 50 61 1.30 2,966 63 61 8, 645 23 0.623 23 6 ,46 9 232 341 -1 08 5,678...
 • 88
 • 440
 • 0

LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

LUẬN VĂN: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực ppt

Tài chính - Ngân hàng

... 5,630 185 .29 -2,307 -26.62 44 0 46 .47 1 ,47 1 106 .02 6,070 152.30 -83 6 -8. 32 1,5 04 21.71 45 5 5 .40 185 4. 92 2 54 6 .43 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 6 ,82 6 44 .57 6,3 24 28. 56 -1. 84 -35.90 -0. 58 -17 . 48 -2.00 -42 .91 ... 13, 6 48 18, 336 27,227 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 5 , 48 3 11 , 48 1 5,276 5,997 109.37 -6,2 04 - 54. 04 6, 588 8, 203 15, 087 1,615 24. 51 6 ,88 3 83 .91 11 ,41 8 22 ,82 7 23,766 11 ,40 8 99.92 939 4. 12 0 0 9,3 34 21,7 94 ... 5,276 81 .89 -1,773 -15. 14 88 5 947 3, 042 1, 387 4, 173 2 ,85 8 2,157 44 0 243 . 68 46 .47 1,130 1 ,47 1 37.17 106 .02 3 ,41 4 4, 7 28 4, 789 1,3 14 38. 50 61 1.30 2,966 63 61 8, 645 23 0.623 23 6 ,46 9 232 341 -1 08 5,678...
 • 89
 • 483
 • 0

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty techconvina thương vận

Kinh tế - Thương mại

... 2.315 .45 0 3,50 0 84 , 31 65 .87 1 .45 8 84 , 20 65 .8 64. 682 0,11 6.776 100,00 77. 989 .0 94 0,95 3,0 0 84 , 5 83 ,4 0,1 100 653. 249 1 .44 7.653 0 68 .47 9.221 68. 199.177 280 . 044 81 .85 2.321 0 ,8 1 ,8 0 83 ,7 83 ,3 0 ,4 100 ... 188 .217 -57.2 84 -22 ,43 -9.911 -5 2.0 24. 251 2.703.125 2.6 38 .42 7 6 78. 8 74 33, 54 - 64. 6 98 -2,3 54. 935.1 84 63.267.672 64. 421.279 8. 332 . 48 8 15,17 +1.153.607 +1 ,8 I TSCĐ 8. 241 .521 11.296. 349 11. 84 8 .595 ... 9.112.0 98. 0 28 8.660 .49 5 .49 9 6.901. 181 .591 6.391.273.971 695.7 04. 83 7 2.2 54. 215. 241 1.2 24. 125 .41 2 45 1. 602. 529 2 .83 8.332.230 1. 046 . 388 .9 24 425. 745 .125 1.300. 049 . 541 42 5.1 24. 121 3 54. 125.123 70.9 98. 9 98 1.371. 0 48 .539...
 • 73
 • 456
 • 0

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh xuân khánh

Kinh tế - Thương mại

... sản Năm 2009 Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) 1 . 48 8. 3 74. 5 04 81 , 24 202. 512. 542 11,05 1.5 14. 792 .47 40 4.9 04. 630 42 .512.012 2,32 315 .41 2 .41 5 84 2 .512 .41 2 85 .42 5.123 343 .676.303 302 .42 5. 102 17,22 45 ,99 4, 66 ... 29,2 54 28, 3 -27 ,89 9 -5,2 94 0 ,02 350,6 - 48 ,97 - 24, 68 0,26 -33 ,86 8 98, 675 61,779 21 , 48 3 -93,1 14 339,391 382 ,322 276 ,43 0 % % % % 12, 388 87 ,612 16,507 46 7,037 2, 749 97,251 20,065 48 4,671 39,926 60,0 74 ... -125 .42 0. 141 0 0 -75 .41 2.120 0 Năm 2010 2.7 08. 299.76 0 100 4. 5 08. 299.765 60,07 237. 84 2 . 002 14, 82 86 5.363.337 46 ,96 60,07 385 .293. 243 26 ,44 86 5.363.337 46 ,96 0 3 ,44 2.613.262.293 137,90 - 147 .45 1. 241 ...
 • 72
 • 377
 • 0

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần may hồ gươm

Kinh tế - Thương mại

... 5 .46 4 1.7 64 6 38 807 319 75.215 72. 985 72. 985 1.105 1.105 86 0 265 182 .7 18 Năm 2009 123.3 04 105.561 2. 249 66. 142 2 54 93 32. 84 0 43 8 23 15.260 53 .86 9 44 .85 7 996 4. 88 8 41 5 2.713 36 . 48 9 12.200 5 98 ... 12.279 4. 84 1 3 .45 0 1.391 55.500 41 .039 37. 002 67 945 2.0 24 86 2 139 14. 461 9 98 11 . 48 4 1.979 156.695 3. 545 14. 759 14. 759 2.9 84 1.723 1.261 59 .41 4 45 .87 8 39.0 64 4.005 3. 002 (332) 139 13.536 13.533 182 .7 18 ... 10. 786 24. 9 68 4. 462 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2009 Năm 2010 347 . 48 7 45 7.692 287 . 388 391.995 2.993 163 344 .49 4 45 7.529 279 .86 8 386 .5 18 64. 626 71.011 42 9 337 146 1.250 1. 146 1.250 16.536 20 .80 9 42 .175...
 • 47
 • 485
 • 0

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tân long

Kinh tế - Thương mại

... 243 .88 6. 089 -1 74. 913. 942 - 146 .212.006 120,37 1 24, 06 89 ,32 88 ,37 22,35 74, 52 18, 99 92 ,45 4. 423.6 74. 587 6 .82 5 .45 7.203 8 . 48 0.017. 183 2 .40 1. 782 .616 1.6 54. 559. 980 1 54, 29 1 24, 24 72,67 79,16 12,63 81 ,70 ... 1.257. 643 .509 351.762.726 3.2 98. 6 58 24. 687 .266 1 .46 2 .47 8. 217 1.111 .43 1.503 321.762.726 0 29. 283 . 988 4. 423.6 74. 587 0 6 .82 5 .45 7.203 8 . 48 0.017. 183 45 0.520.712 563.3 68. 586 4. 423.6 74. 587 6.3 74. 936 .49 1 ... 4. 549 .209. 202 5.7 98. 659.1 18 2.0 18. 310.613 10 11 20 189 .6 84 . 444 396.9 04. 244 2 64. 590.152 21 22 23 24 25 30 691.392 170.500 986 .2 24 2.730.2 38 52 .81 1. 346 83 1.661 54. 212 .85 1 52 .81 1. 346 145 .5 24. 83 0 44 . 680 .506...
 • 46
 • 425
 • 0

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty oriental logistics

Kinh tế - Thương mại

... 3200 1600 1900 49 000 9000 40 000 9 84 0 0 9 240 0 80 000 1 240 0 6000 70550 22550 5500 785 0 6300 2900 48 000 12530 3 547 0 110000 9 84 0 0 88 700 9700 11600 Tổng cộng nguồn vốn 1 586 00 180 550 Sinh vi n thực tập: ... cuối năm Năm 2009 Năm 2010 15 180 (9600) (7 680 ) 700 15050 (100) 2100 289 00 100 3795 209350 3 382 0 1 987 3 1 782 0 (11000) (6530) 85 0 189 70 6600 6100 10350 7112 44 55 237700 40 740 26353 2 640 0 1 240 0 1 180 0 ... triệu đồng Chỉ tiêu Năm 20 08 Năm 2009 So sánh +/% 2025 34 253010 5 047 6 1 24. 92 Lãi gộp Thu nhập trước khấu hao 180 5 34 222710 42 176 123.36 221750 42 016 123. 38 16520 15 180 (1 340 ) 91 .89 12390 11 385 (1005)...
 • 71
 • 347
 • 1

phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

Hóa học

... 3.1 Các tiêu hóa học nước sông Vĩnh Điện 46 Bảng 3.2 Các tiêu hóa học nước sông Vĩnh Điện 47 Bảng 3.3 Các tiêu hóa học nước sông Vĩnh Điện 47 Bảng 3 .4 Các tiêu hóa học nước giếng ... 45 3.2 KẾT QUẢ 45 3.2.1 Kết phân tích tiêu chất lƣợng nƣớc bề mặt (nƣớc sông) 46 3.2.2 Kết phân tích tiêu nƣớc giếng khoan 48 3.2.3 Kết phân tích tiêu hóa học nƣớc giếng ... 48 Bảng 3.5 Các tiêu hóa học nước giếng khoan 49 Bảng 3.6 Các tiêu hóa học nươc giếng khoan 49 Bảng 3.7 Các tiêu hóa học nước giếng đào 50 Bảng 3 .8 Các tiêu hóa học nước...
 • 63
 • 1,011
 • 2

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Tài chính doanh nghiệp

... 5,630 185 .29 -2,307 -26.62 44 0 46 .47 1 ,47 1 106 .02 6,070 152.30 -83 6 -8. 32 1,5 04 21.71 45 5 5 .40 185 4. 92 2 54 6 .43 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 6 ,82 6 44 .57 6,3 24 28. 56 -1. 84 -35.90 -0. 58 -17 . 48 -2.00 -42 .91 ... 13, 6 48 18, 336 27,227 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 5 , 48 3 11 , 48 1 5,276 5,997 109.37 -6,2 04 - 54. 04 6, 588 8, 203 15, 087 1,615 24. 51 6 ,88 3 83 .91 11 ,41 8 22 ,82 7 23,766 11 ,40 8 99.92 939 4. 12 0 0 9,3 34 21,7 94 ... 5,276 81 .89 -1,773 -15. 14 88 5 947 3, 042 1, 387 4, 173 2 ,85 8 2,157 44 0 243 . 68 46 .47 1,130 1 ,47 1 37.17 106 .02 3 ,41 4 4, 7 28 4, 789 1,3 14 38. 50 61 1.30 2,966 63 61 8, 645 23 0.623 23 6 ,46 9 232 341 -1 08 5,678...
 • 89
 • 323
 • 0

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Tài chính - Ngân hàng

... 5,630 185 .29 -2,307 -26.62 44 0 46 .47 1 ,47 1 106 .02 6,070 152.30 -83 6 -8. 32 1,5 04 21.71 45 5 5 .40 185 4. 92 2 54 6 .43 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 6 ,82 6 44 .57 6,3 24 28. 56 -1. 84 -35.90 -0. 58 -17 . 48 -2.00 -42 .91 ... 13, 6 48 18, 336 27,227 4, 687 34. 35 8, 891 48 .49 5 , 48 3 11 , 48 1 5,276 5,997 109.37 -6,2 04 - 54. 04 6, 588 8, 203 15, 087 1,615 24. 51 6 ,88 3 83 .91 11 ,41 8 22 ,82 7 23,766 11 ,40 8 99.92 939 4. 12 0 0 9,3 34 21,7 94 ... 5,276 81 .89 -1,773 -15. 14 88 5 947 3, 042 1, 387 4, 173 2 ,85 8 2,157 44 0 243 . 68 46 .47 1,130 1 ,47 1 37.17 106 .02 3 ,41 4 4, 7 28 4, 789 1,3 14 38. 50 61 1.30 2,966 63 61 8, 645 23 0.623 23 6 ,46 9 232 341 -1 08 5,678...
 • 89
 • 344
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25