350 câu kshs 12

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Lịch sử

... sản Câu 120 :Phong trào độc lập dân tộc Inđônêxia từ 1920 đến năm 1927 lãnh đạo của: A Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a B Đảng Dân tộc C Liên minh trị Inđônêxia D Liên minh xã hội dân chủ Câu 121 : ... thành lập mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít Câu 30: Đảng Cộng sản Đức thành lập vào ? A 11/ 1918 B 12/ 1918 C 4/ 1919 D 6/ 1919 Câu 31: Nét bật tình hình nước Đức năm 1918 – 1923 là: ... giai cấp tư sản dân tộc C Đảng Cộng sản giai cấp vô sản D Đảng bảo thủ giai cấp tiểu tư sản Câu 123 : Tháng 12 năm 1939 người cộng sản kết hợp với Đảng Inđônêxia thành lập tổ chức nào? A Mặt trận...
 • 25
 • 974
 • 19

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Công nghệ

... Ngời thực : D Đáp án Câu8 A B C D Đáp án Câu9 A B C D Đáp án Câu1 0 A B C D Đáp án Câu1 1 A B C D Đáp án Câu1 2 A B C D Đáp án Câu1 3 A B C D Đáp án Câu1 4 A B C Huyền Hoàng Thị Thu Phơng ... gió Ngời thực : D Đáp án Câu2 9 A B C D Đáp án Câu3 0 A B C D Đáp án Câu3 1 A B C D Đáp án Câu3 2 A B C D Đáp án Câu3 3 A B C D Đáp án Câu3 4 A B C D Đáp án Câu3 5 A B C D Đáp án Câu3 6 A Huyền Hoàng Thị ... cm3 Ngời thực : D Đáp án Câu4 4 A B C D Đáp án Câu4 5 A B C D Đáp án Câu4 6 A B C D Đáp án Câu4 7 A B C D Đáp án Câu4 8 A B C D Đáp án Câu4 9 A B C D Đáp án Câu5 0 A B C D Đáp án Câu5 1 A B Huyền Hoàng...
 • 10
 • 18,742
 • 659

ngan hang de trac nghiem 6-9

ngan hang de trac nghiem 6-9

Tiếng anh

... x vào phiếu trả lời Câu 1: Whats name? A you B your C we D classmate Câu 2: Close your ,please A name B year C book D old Câu 3: Where you live? A are B C is D am Câu 4: Ba: What is ... there D this Câu 5: This is my classroom and that your classroom A are B is C there D the Câu 6: Stand , please ! A up B.down C in D on Câu 7: I live a house A on B in C is D am Câu 8: your ... Open Câu 9: I live a street A in B at C up D on Câu 10: Lan: How old are you? Hoa: Im ten A year B years C old D years old Phòng gdđt Đề kiểm tra TNKQ Câu 1: Hi Linh A Im B My name Câu...
 • 21
 • 391
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Địa lý

... Cua b Tôm tích c Ốc leng d Ba khía Câu 7: Số vườn quốc gia Cà Mau là: a vườn b vườn c vườn d vườn Trang 12 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 8: Những biểu trình độ dân trí ... lượng c Sản lượng xuất d Sản lượng nhập Câu 3: Sự đổi kinh tế biểu qua việc tăng mạnh tỷ trọng: a Nông nghiệp b Công nghiệp – xây dựng c Dòch vụ d Câu b, c Câu 4: Theo đổi nay, nước ta có thành ... Tất ý Câu 5: Để công nghiệp phát triển, nhân tố tự nhiên cần nhân tố khác: a Nguồn lao động b Cơ sở hạ tầng c Chính sách, thò trường d Tất nhân tố Bài 12 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Câu...
 • 13
 • 287
 • 0

ngan hang de trac nghiem 10

ngan hang de trac nghiem 10

Địa lý

... 336: Câu 337: Câu 338: Câu 339: Câu 340: Câu 341: Câu 342: Câu 343: Câu 344: Câu 345: Câu 346: Câu 347: Câu 348: Câu 349: Câu 350: Câu 351: Câu 352: Câu 353: Câu 354: Câu 355: Câu 356: Câu 357: Câu ... 402: Câu 403: Câu 404: Câu 405: Câu 406: Câu 407: Câu 408: Câu 409: Câu 410: Câu 411: Câu 412: Câu 413: Câu 414: Câu 415: Câu 416: Câu 417: Câu 418: Câu 419: Câu 420: Câu 421: Câu 422: Câu 423: Câu ... A Câu 315: Câu 316: Câu 317: Câu 318: Câu 319: Câu 320: Câu 321: Câu 322: Câu 323: Câu 324: Câu 325: Câu 326: Câu 327: Câu 328: Câu 329: Câu 330: Câu 331: Câu 332: Câu 333: Câu 334: Câu 335: Câu...
 • 31
 • 276
 • 0

ngan hang de trac nghiem 11

ngan hang de trac nghiem 11

Địa lý

... 298: Câu 299: Câu 300: Câu 301: Câu 302: Câu 303: Câu 304: Câu 305: Câu 306: Câu 307: Câu 308: Câu 309: Câu 310: Câu 311: Câu 312: Câu 313: Câu 314: Câu 315: Câu 316: Câu 317: Câu 318: Câu 319: Câu ... 342: Câu 343: Câu 344: Câu 345: Câu 346: Câu 347: Câu 348: Câu 349: Câu 350: Câu 351: Câu 352: Câu 353: Câu 354: Câu 355: Câu 356: Câu 357: Câu 358: Câu 359: Câu 360: Câu 361: Câu 362: Câu 363: Câu ... 408: Câu 409: Câu 410: Câu 411: Câu 412: Câu 413: Câu 414: Câu 415: Câu 416: Câu 417: Câu 418: Câu 419: Câu 420: Câu 421: Câu 422: Câu 423: Câu 424: Câu 425: Câu 426: Câu 427: Câu 428: Câu 429: Câu...
 • 35
 • 464
 • 6

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Tin học

... SUMIF Câu : 123 Format - Font Câu : 124 Table - Insert Columns Câu : 125 Các câu a b Câu : 126 Tự nhân Câu : 127 Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Câu : 128 Ctrl+End Câu : 129 ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide Câu : 065 Phím F5 Câu : 066 File - Save As Câu : 067 Cả câu a b Câu : 068 Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape Câu...
 • 10
 • 186
 • 1

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 512 KB b 512 Kbit c 62 512 Kbit d 62 512 KB 18 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 62256 cho biết dung lượng nhớ này: a 62256 KB b 62256 Kbit c 256 Kbit d 256 KB 19 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 6 2128 cho ... d 256 KB 19 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 6 2128 cho biết dung lượng nhớ này: a 6 2128 KB b 6 2128 Kbit c 128 Kbit d 128 KB 20 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 6264 cho biết dung lượng nhớ này: a 64 Kbit ... này: a 14 chân b 12 chân c 10 chân d chân 37 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 6 1128 cho biết số chân liệu nhớ này: a 12 chân b 14 chân c chân d 10 chân 38 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 62 512 cho biết số...
 • 71
 • 3,650
 • 156

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

Tư liệu khác

... 38: Saccarozơ Câu 128 : (Biết) Nồng độ saccarozơ mía đạt tới A 10 % B 13 % C 16 % D 23 % Câu 129 : (Biết) Công thức phân tử saccarozơ A C6H12O6 B C6H12O7 C C12H22O11 D (- C6H10O5-)n Câu 130: (Biết) ... Na2CO3, nước D Cu, nước Bài 36:Chất béo Câu 121 : (Biết) Chất toả lượng nhiều nhất, oxi hoá thức ăn là: A.Chất đạm B Chất bột C Chất béo D Chất xơ Câu 122 : (Biết) Công thức chung chất béo A RCOOH ... C (RCOO)3 C3H5 D RCOONa Câu 123 : (Biết) Đun nóng chất béovới nước, axit làm xúc tác sản phẩm A Glixerol axit béo B Glixerol muối axit béo C Axit béo D Muối axit béo Câu 124 : (Hiểu) Các công thức...
 • 17
 • 529
 • 15

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 2 doc

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 2 doc

Anh ngữ phổ thông

... B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 buried at most C Linda was the love with Paul’s ... the balcony and see him in the street A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu1 3 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án opened of see in C I like watching ... about I’m don’t have no idea you’re talking B Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án Câu 17 A) B) C) D) Đáp án Câu 18 A) B) C) D) Đáp án Câu 19 A) B) C) D) Đáp án They couldn’t got...
 • 7
 • 197
 • 0

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 3 pot

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 3 pot

Anh ngữ phổ thông

... C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) ... Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án Câu 17 A) B) C) D) Đáp án Câu 18 A) B) C) D) Đáp án Câu 19 A) B) C) D) Đáp án Câu 20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 ... shirt.” - “Oh, ………………colour is nice.” A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án it its it’s your B “Is that ruler...
 • 4
 • 191
 • 0

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 1 ppt

Ngân hàng đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Unit 1 ppt

Anh ngữ phổ thông

... Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 B Many people believe of life ... names for their children A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) want to show how special they are ... as the one I have Câu 17 read last year A) was not B) as C) have D) read Đáp án C Câu 18 I’m looking forward to see you next weekend A) I’m B) looking C) to D) see Đáp án D Câu 19 A banking has...
 • 4
 • 225
 • 1

NGAN HANG DE TRAC NGHIEM KHOA DIEN

NGAN HANG DE TRAC NGHIEM KHOA DIEN

Tư liệu khác

... school library Đánh dấu STT Nội dung câu hỏi Mã CH A borrow B lend C leave D buy 117 DT117 118 DT118 119 DT119 120 DT120 121 DT121 122 DT122 123 DT123 124 DT124 It cost me money to travel all ... many B much C a lot of D very Đánh dấu STT Mã CH 125 DT125 126 DT126 127 DT127 128 DT128 129 DT129 130 DT130 131 DT131 132 DT132 133 DT133 Nội dung câu hỏi Bangkok is capital of Thailand A a B ... been unable to duplicate their effort, Đánh dấu STT 319 Nội dung câu hỏi Mã CH DT 212- 320 DT 212- 2 321 DT 212- 3 322 DT 212- 4 323 DT 212- 5 suggesting that stable superconductors are still many years...
 • 54
 • 179
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM - NH: 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 pps

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM - NH: 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 pps

Cao đẳng - Đại học

... *C D C02007 10 B02007 11 A03009 12 B03009 13 A03009 14 B03009 15 C03009 16 D03009 Để phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ,...
 • 3
 • 151
 • 0

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Tài liệu khác

... SUMIF Câu : 123 Format - Font Câu : 124 Table - Insert Columns Câu : 125 Các câu a b Câu : 126 Tự nhân Câu : 127 Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Câu : 128 Ctrl+End Câu : 129 ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide Câu : 065 Phím F5 Câu : 066 File - Save As Câu : 067 Cả câu a b Câu : 068 Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape Câu...
 • 10
 • 294
 • 3

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Vật lý

... 13,6 Câu 101 Các mức lợng nguyên tử Hyđrô đợc xác định theo công thức E = eV (n = 1,2,3 ) n Nguyên tử Hyđrô trạng thái hấp thụ phôtôn có lợng A 6,00eV B 8,27eV C 12, 75eV D 13,12eV Câu 102 Chọn câu ... -15)cm, Điểm N cách 120 cm nằm phơng truyền từ đến M có phơng trình dao động A uN = cos(60t + 45)cm B uN = cos(60t - 45)cm C uN = 2cos (120 t + 60)cm D uN = 2cos (120 t - 60)cm Câu 92 Một sợi dây thép ... Phơng trình dao động tổng hợp vật A: a cos (10 t + /12) B: 2a cos (10 t + /6) C: a cos (10 t - /12) D: 2a cos (10 t - /6) Câu 29: Chọn câu nói mạch điện xoay chiều A: Mạch có cuộn cảm L...
 • 26
 • 107
 • 0

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Tư liệu khác

... SUMIF Câu : 123 Format - Font Câu : 124 Table - Insert Columns Câu : 125 Các câu a b Câu : 126 Tự nhân Câu : 127 Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Câu : 128 Ctrl+End Câu : 129 ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide Câu : 065 Phím F5 Câu : 066 File - Save As Câu : 067 Cả câu a b Câu : 068 Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape Câu...
 • 10
 • 193
 • 1

Ngan hang cauhoi trac nghiem VAT LIEU

Ngan hang cauhoi trac nghiem VAT LIEU

Cơ khí - Chế tạo máy

... xementit Trong các tổ chức dưới đây, tổ chức nào là tổ chức D Câu hỏi Định mức câu hỏi Dễ TB TB TB Khó Khó Khó 10 11 12 13 14 15 pha : A, Péclit, ferit, austenit B, Péclit, ferit, austenit, ... sơ bộ với quy trình nhiệt luyện kết thúc 3.3 Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi Đáp án Định (Số điểm) mức câu hỏi Ủ thép là: A, Nung nóng thép đã đến nhiệt độ ... kim 4.3 Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi Thép hợp kim Fe-C, với thành phần bon là: A, 0,35% B, 0,43% C, ≤ 2,14% D, 6,7% Đáp án (Số điểm) C (0,25) Định mức câu hỏi Dễ 10 Nguyên...
 • 28
 • 1,028
 • 5

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆN VĂN 8

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆN VĂN 8

Ngữ văn

... tng nờu on Cõu 120 Hóy chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) tr li cõu hi sau : Chc nng chớnh ca cõu nghi l: A Dựng hi B Dựng biu l cm xỳc C Dựng yờu cu D Dựng k li s vic Cõu 121 Hóy la chn ... 122 Hóy khoanh trũn vo ch cỏi ng trc cõu tr li m em cho l ỳng: Tỏc phm no khụng c vit theo th th tht ngụn bỏt cỳ? A Vo nh ngc Qung ụng cm tỏc B p ỏ Cụn Lụn C Ngm trng D Mun lm thng Cui Cõu 123 ... thnh nhng c im Cõu 126 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Vn bn Quờ hng ca nh th no cỏc nh th sau? A T Hanh B V ỡnh Liờn C Th L D T Hu Cõu 127 Hóy la chn phng...
 • 253
 • 189
 • 0

Xem thêm