3 10 cho thấy số lần qua biên giới của người dân từ 2 đến 5 lần chiếm tỷ lệ cao nhất là 41 qua biên giới trên 10 lần chiếm 16 4

Kiến thức, thực hành phòng bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố liên quan của người dân từ 30 69 tuổi tại phường 4, thành phố cao lãnh, đồng tháp

Kiến thức, thực hành phòng bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố liên quan của người dân từ 30 69 tuổi tại phường 4, thành phố cao lãnh, đồng tháp

Cao đẳng - Đại học

... > lần/ tuần 10 10,9 Uống tương đối thường xuyên: uống từ 1 -4 lần/ tuần 26 28 ,2 Uống trung bình: uống 1 -3 lần/ tháng 31 33 ,7 Uống thỉnh thoảng: uống < lần/ tháng 25 27 ,2 20 21 ,7 27 29 ,4 45 48 ,9 Số ... người ĐTĐ 54 34 ,4 Tăng huyết áp 53 33, 8 Ít hoạt động thể lực 49 31 ,2 Tiền ĐTĐ 42 26,8 Tuổi cao 41 26 ,1 Uống nhiều rượu, bia 26 16, 7 Tiền sử ĐTĐ thai kỳ 24 15 ,3 Rối loạn mỡ máu 23 14, 6 Căng thẳng ... thấy, nhóm chiếm tỷ lệ cao ĐTNC nhóm từ 30 -39 (33 ,2% ) Tỷ lệ 28 tham gia giảm dần theo nhóm tuổi, 40 -49 ( 32 ,5% ), 50 -59 (26 ,3% ) thấp nhóm 60-69 tuổi (8%) Trong nghiên cứu, tỷ lệ nữ giới (56 ,2% ) nhiều...
 • 118
 • 165
 • 0

Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 18 đến 69 tuổi tại hà nội năm 2016

Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 18 đến 69 tuổi tại hà nội năm 2016

Cao đẳng - Đại học

... 17, 15 23 , 15 46 , 15 4 , 32 8 ,5 0,11 0 ,48 0, 15 45 - 69 889 3, 98 3, 16 45 ,33 17,61 27 , 54 1 ,46 0, 83 18- 69 16 73 11 ,59 14, 72 45 , 80 2, 54 12 , 34 11,68 0,89 0 ,44 18- 44 1 .33 5 15, 01 22 , 74 49, 62 6, 53 4, 53 1, 13 ... (89,87- 94, 77) 52 ,37 (47 , 74 -56 ,97) 72, 26 (68,7- 75, 56) 722 888 1. 610 88 ,38 ( 85 ,39 -90, 83) 45 , 65 (40 , 84 -50 ,55 ) 65, 88 ( 62 ,39 -69 ,2) 1 .2 73 1.671 2. 944 90, 95 (89 ,22 - 92, 43 ) 49 , 54 ( 45 , 56- 53 , 52 ) 66, 63 (66,77- 72 , 34 ) ... % Làm việc khối nhà nước % Tự 18- 44 55 1 12, 81 22 ,31 53 , 20 8,81 0 ,44 1,81 0, 62 45 - 69 722 6 ,51 2, 75 56 ,49 2, 72 26 ,2 3, 86 1, 64 18- 69 12 73 10, 27 14, 44 54 , 53 5 ,26 1 ,36 10, 55 2, 56 1, 03 18- 44 784...
 • 138
 • 322
 • 2

HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG TRONG THAY ĐỔI KIẾN THỨC – THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI BẢO VINH, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI NĂM 2009

HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG TRONG THAY ĐỔI KIẾN THỨC – THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI BẢO VINH, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI NĂM 2009

Y khoa - Dược

... lệ Trước can thiệp Sau can thiệp Nam 38 ,50 34 ,50 Nữ 61 ,50 65, 50 50 -78 39 38 18 -49 61 62 trẻ 30 30 ,50 1 -2 trẻ 63 58 ,50 > trẻ 11 Mù chữ 15 17 Cấp 27 ,50 32 Cấp 31 33 Cấp 26 ,50 18 Radio 3, 50 1, 52 ... 15T 170 161 85, 00 80 ,50 p>0, 05 Trên1 5T 13 6 ,50 2, 00 p0, 05 Súc rửa Dưới ngày 117 156 58 ,50 78,00 Trên ngày 83 44 41 ,50 22 ,00 p
 • 12
 • 376
 • 0

Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở việt nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở việt nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... trinh thuy 38 Igi v.v Cu the la: “Nghe an 2 .36 0 ty dong, Bac Ninh tren 40 0 ty dong, Ha Nam 45 0 ty dong, Ninh Binh 23 0 ty dong, Ddng Thap 27 0 ty ddng, Vinh Long 2 03 ty ddng, Yen Bai 160 ty ddng, ... 50 0 nu ho sinh, 30 dugc sy trung, cao cap, den he't nam 20 04, ca nude cd 13. 149 ca sd y te, vdi 99 .30 0 y, bac sy, 49 .000 y ta, 17 .50 0 nO hd sinh, 14. 700 ngudi dugc sy trung, cao cap v.v Chmh ... thj tran” duac Uy Ban Thuang Vu Quoc Hoi thong qua 21 /4 /20 07 va se co hieu luc tu 1/7 /20 07 Phap lenh thay the cho Nghi dinh so 79 /20 03/ ND-CP 7/7 /20 03 ban hanh quy dinh ve viec thuc hien dan chu...
 • 47
 • 433
 • 0

Ảnh hưởng của các laoif thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển ( scylla serrata) nuôi lồng trong ao nước lợ luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Ảnh hưởng của các laoif thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển ( scylla serrata) nuôi lồng trong ao nước lợ luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nông - Lâm - Ngư

... CT2 CT3 3. ,9±0,01 a 3, .9±0,01 a 3, .9±0,01 a 15 4, .2 0, 23 a 4, .2 0 ,29 a 4, .1±0 ,36 a 30 4, .3 0 ,39 a 4, .4 0, 74 a 4, .6±0, 65 a 45 4, .5 0, 43 a 4, .8±0 ,46 ab 5, .0±0, 42 b 60 4, .8±0 ,46 a 5. ,5 0, 73 b 5, .9±0, 95 ... 54 , 62 ± 7,87a 30 67,99 ± 6,73a 70, 64 ± 8, 53 a 76 ,27 ± 10, 24 a 45 81 ,49 ± 12, 04 a 88 ,38 ± 9 ,44 ab 99 ,28 ± 16, 19b 60 94, 81 ± 11, 14 a 1 15 ,2 ± 19,7 b 1 34 ,2 ± 20 ,03c 75 107 ,41 ± 16, 01 a 133 , 53 ± 24 ,10b ... 0 ,26 a 0, 84 ± 0 ,37 a ADGRww (g/ngày) CT2 0, 53 ± 0, 42 a 1 ,28 ± 0,2ab 1,18 ± 0 ,23 a 1,79 ± 0, 73 b 1 ,22 ± 0 ,57 a CT3 0, 74 ± 0, 52 a 1 ,44 ± 0,2b 1, 53 ± 0 ,41 b 2 ,33 ± 0 ,39 c 1 ,2 ± 0, 64 a 34 35 90 1,03...
 • 78
 • 502
 • 1

Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

Tiến sĩ

... CỨU 33 2. 1 Đối tượng nghiên cứu 33 2. 2 Địa điểm nghiên cứu 33 2 .3 Thời gian nghiên cứu 34 2. 4 Thiết kế nghiên cứu 34 2. 5 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 34 2. 6 ... 47 Bảng 3. 2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo độ tuổi (n=7.191) 48 Bảng 3. 3: Tỷ lệ OAE (-) theo quận (n=7.191) 48 Bảng 3. 4: Kết đo OAE lần trẻ OAE (-) lần (n =33 7) 50 Bảng 3. 5: Tỷ lệ ... (n=7.191) 49 Biểu đồ 3. 2: Tỷ lệ OAE (-) theo giới tính 50 Biểu đồ 3. 3: Tỷ lệ nghe theo lứa tuổi (n=7.191) 52 Biểu đồ 3. 4: Tỷ lệ trẻ nghe theo giới tính (n=7.191) 52 DANH MỤC CÁC...
 • 131
 • 672
 • 0

Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội (tt)

Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội (tt)

Tiến sĩ

... Đình 1. 45 4 95, 4 70 4, 6 Tây Hồ 1 .48 0 96,0 62 4, 0 Đống Đa 1.118 95, 5 53 4 ,5 Thanh Xuân 1 .38 8 95, 6 64 4 ,4 Hoàng Mai 1. 43 7 95, 7 65 4 ,3 Tổng 6.877 95, 6 31 4 4 ,4 Toàn 31 4 trẻ có kết OAE (-) lần đo khám ... tháng(
 • 30
 • 419
 • 0

một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

Tiến sĩ

... CỨU 33 2. 1 Đối tượng nghiên cứu 33 2. 2 Địa điểm nghiên cứu 33 2 .3 Thời gian nghiên cứu 34 2. 4 Thiết kế nghiên cứu 34 2. 5 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 34 2. 6 ... 47 Bảng 3. 2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo độ tuổi (n=7.191) 48 Bảng 3. 3: Tỷ lệ OAE (-) theo quận (n=7.191) 48 Bảng 3. 4: Kết đo OAE lần trẻ OAE (-) lần (n =33 7) 50 Bảng 3. 5: Tỷ lệ ... (n=7.191) 49 Biểu đồ 3. 2: Tỷ lệ OAE (-) theo giới tính 50 Biểu đồ 3. 3: Tỷ lệ nghe theo lứa tuổi (n=7.191) 52 Biểu đồ 3. 4: Tỷ lệ trẻ nghe theo giới tính (n=7.191) 52 DANH MỤC CÁC...
 • 131
 • 469
 • 0

một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành hà nội

Tiến sĩ

... CỨU 33 2. 1 Đối tượng nghiên cứu 33 2. 2 Địa điểm nghiên cứu 33 2 .3 Thời gian nghiên cứu 34 2. 4 Thiết kế nghiên cứu 34 2. 5 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 34 2. 6 ... 47 Bảng 3. 2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo độ tuổi (n=7.191) 48 Bảng 3. 3: Tỷ lệ OAE (-) theo quận (n=7.191) 48 Bảng 3. 4: Kết đo OAE lần trẻ OAE (-) lần (n =33 7) 50 Bảng 3. 5: Tỷ lệ ... (n=7.191) 49 Biểu đồ 3. 2: Tỷ lệ OAE (-) theo giới tính 50 Biểu đồ 3. 3: Tỷ lệ nghe theo lứa tuổi (n=7.191) 52 Biểu đồ 3. 4: Tỷ lệ trẻ nghe theo giới tính (n=7.191) 52 DANH MỤC CÁC...
 • 131
 • 519
 • 3

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NGHE KÉM Ở TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO NỘI THÀNH HÀ NỘI

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NGHE KÉM Ở TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO NỘI THÀNH HÀ NỘI

Y khoa - Dược

... Đình 1. 45 4 95, 4 70 4, 6 Tây Hồ 1 .48 0 96,0 62 4, 0 Đống Đa 1.118 95, 5 53 4 ,5 Thanh Xuân 1 .38 8 95, 6 64 4 ,4 Hoàng Mai 1. 43 7 95, 7 65 4 ,3 Tổng 6.877 95, 6 31 4 4 ,4 Toàn 31 4 trẻ có kết OAE (-) lần đo khám ... tháng(
 • 30
 • 854
 • 0

Ảnh hưởng của Phật Giáo đến lối sống và một số phong tục tập quán của người dân Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của Phật Giáo đến lối sống và một số phong tục tập quán của người dân Việt Nam hiện nay

Việt Nam học

... ……………………………………………… … 46 2. 1 .2 Lối sống người Việt Nam truyền thống……………………….… … 50 2. 1 .3 Lối sống người Việt Nam tác động Phật giáo………….…… .56 2. 2 Ảnh hưởng Phật giáo đến số phong tục tập quán người người Việt ... Từ Bi Âm (1 9 32 ) Năm 1 933 Liên Đoàn Học Xã đời Năm 1 0 34 , hội Phật Học Lưỡng Xuyên đời, xuất tạp chí Du Tân Phật học mở Phật Học đường Lưỡng Xuyên Phật giáo Việt Nam từ năm 19 45 đến Từ năm 19 45 - 1 9 54 ... Giáo……………………………………….……… 20 1 .3 Tổng quan Phật giáo Việt Nam……………………….….…… 24 1 .3. 1 Sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam………………………… ……… . 24 1 .3. 2 Các giai đoạn phát triển Phật giáo Việt Nam………………… ……… .27 1 .3. 3 Đặc điểm...
 • 103
 • 4,145
 • 6

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có và không trồng và chế biến thuốc tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có và không trồng và chế biến thuốc lá tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Y khoa - Dược

... 45 7 16 1 85 1 ,4 68 ,5 2, 4 27 ,7 16 744 110 5 52 1 ,2 52 ,3 7,7 38 ,8 49 ,1 22 ,7 0,8 3, 1 16, 4 0 ,4 7,6 100 ,0 27 4 21 4 96 26 10 47 667 41 , 1 32 ,1 14, 4 0,0 3, 9 1 ,5 7,1 100 ,0 6 45 38 5 1 02 23 150 1 04 1 04 1 42 2 45 , 4 ... 16 - 24 tuổi 25 -44 tuổi 45 - 60 tuổi > 60 tuổi Chung % 181 100 2 63 157 54 755 24 ,0 13, 3 34 ,8 20 ,8 7 ,2 100 ,0 Phú Thượng (không trồng thuốc lá) n % 166 70 23 0 1 54 47 667 24 ,9 10, 5 34 ,5 23 , 1 7,1 100 ,0 ... % Giới Nam 38 4 50 ,9 35 9 53 , 8 7 43 52 , 2 Nữ 37 1 49 ,1 30 8 46 ,2 679 47 ,8 Chung 755 100 ,0 667 100 ,0 1 42 2 100 ,0 Nhận xét: Tổng số người điều tra 1 42 2 người, tỷ lệ người điều tra nam chiếm 52 , 2 % nữ chiếm...
 • 97
 • 288
 • 0

Tái định cư và sự thay đổi phương thức mưu sinh của người Đan Lai ở Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Tái định cư và sự thay đổi phương thức mưu sinh của người Đan Lai ở Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Báo cáo khoa học

... nên rủ làm thuê Tính đến tháng 6 /2 010 hai có 32 người làm thuê, chiếm gần 30 % tổng số lao động [5] Từ chỗ có nguồn lao động phát sinh thêm nghề Đó nghề mơi giới lao động Hiện nay, có người làm công ... mức sản lượng trung bình từ 2, 5 - tấn/ha/vụ (4) Cách tính vùng Bắc x 36 0 = 2. 160 m2, Trung x 50 0 = 3. 000m2 Theo cánh tính vùng x 1.000 = 6.000m2 (một sào = 1.000m2) 56 B.M. Thuận / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 28   (20 12)   53 63 ... B.M. Thuận / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 28   (20 12)   53 63 nghiêm cấm quản lý cách chặt chẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới sống người dân Những năm đầu Ban quản lý cấm không cho người dân vào rừng khai thác lâm thổ sản, sống tái...
 • 11
 • 183
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011

Y dược - Sinh học

... 94 31 23 8 45 64 51 38 22 15 23 8 3, 4 41 , 6 39 ,5 13, 0 2, 5 100 18,9 26 ,9 21 ,4 16 9 ,2 6 ,3 1 ,3 100 Nhận xét: Hầu hết ngƣời chăm sóc trẻ hộ gia đình mẹ trẻ ( 92, 4% ), tỷ lệ tuổi dƣới 30 chiếm 55 %, đa số ... lời Kết điều tra Số lƣợng Tỷ lệ (%) (ngƣời) 22 1 92, 9 179 75 ,2 117 49 ,2 156 65, 5 94 23 4 71 179 73 22 67 1 92 1 75 199 66 39 ,5 0,8 98 ,3 29 ,8 75 ,2 30 ,7 9 ,2 28 ,2 0 ,4 80,7 73, 5 83, 6 27 ,7 1,7 Nhận xét: ... 60km2, đơn vị hành trực thuộc huyện bao gồm thị trấn 15 xã với tổng số dân khoảng 20 0.701 ngƣời, số hộ gia đình: 45 . 34 6 hộ, số trẻ em dƣới 15 tuổi: 43 . 327 trẻ; số ngƣời 60 tuổi: 24 14 .5 02 ngƣời Số...
 • 141
 • 395
 • 0

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 2 đến 5 tháng tuổi tại trại gia công của công ty CP Việt Nam ở huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn từ 2 đến 5 tháng tuổi tại trại gia công của công ty CP Việt Nam ở huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

Nông - Lâm - Ngư

... 92, 42 32 30 93, 75 74 70 94 ,59 Công tác khác 3. 1 Xuất lợn 36 00 An toàn 36 00 100 3. 2 Tiêm Dextran – Fe cho lợn 1 45 0 1 45 0 100 3. 3 Thiến lợn đực 45 45 100 3. 4 Thụ tinh nhân tạo cho lợn 12 12 100 4 .2 ... Tuổi Số lợn điều tra Số lợn mắc bệnh Tỷ lệ (tháng) (con) (con) ( %) 2 -3 139 72 51 ,79 3- 4 1 34 39 29 ,19 4 -5 1 12 21 18, 75 Tính chung 38 5 1 32 34 ,28 Qua bảng 4. 4 thấy, tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn qua giai ... 17 ,4 35 9,09 18 4, 67 12 3, 11 1 32 34 ,28 Tính chung 38 5 38 5 Qua bảng 4 .3 cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn 2- 5 tháng tuổi tháng điều tra có khác Tháng có tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy cao nhất, ...
 • 53
 • 236
 • 1

Ảnh hưởng của Phật Giáo đến lối sống và một số phong tục tập quán của người dân Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của Phật Giáo đến lối sống và một số phong tục tập quán của người dân Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Phật giáo đến lối sống số phong tục tập quán người Việt Nam 2. 1 Ảnh hưởng Phật giáo đến lối sống người Việt Nam 46 2. 1.1 Khái niệm “lối sống” ……………………………………………… … 46 2. 1 .2 Lối sống người Việt ... thống……………………….… … 50 2. 1 .3 Lối sống người Việt Nam tác động Phật giáo………….…… .56 2. 2 Ảnh hưởng Phật giáo đến số phong tục tập quán người người Việt Nam nay…………………………………… …. 62 2 .2. 1 Khái niệm “phong ... nghiên cứu Phật học, số 4, tr 29 - 31 33 Nguyễn Lang (20 00), Việt Nam phật giáo sử luận, NXB Văn học 34 “Lễ hội nét đẹp sinh hoạt cộng đồng”, NXB Văn hóa dân tộc 35 Bùi Xuân Mỹ (20 01), Lễ tục gia...
 • 26
 • 665
 • 0

Xem thêm