3 1 một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của công ty đến năm 2005

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.DOC

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.DOC

Kế toán

... hình mua sắm, xây dựng bàn giao, TK 11 1 ,11 2 ,34 1 TK 211 ,2 13 SD *** TK 13 3 2 Nguyên TK 33 1 giá tài TK 411 sản TK 414 , 4 31 ,4 41 cố định tăng TK 11 1 ,11 2 ,34 1 kỳ Ghi chú: - Thanh toán - Thuế ... sản phẩm xâp lắp TK 15 2 ,33 1 TK 6 21 TK 15 4 TK 33 4 TK 622 Tiền lương phải trả TK 214 ,33 8 ,11 1 ,11 2 TK 627 Tập hợp chi phí SX chung TK 15 2 ,1 53, 214 ,33 1 ,33 4 TK 627 17 TK 632 Ghi chú: - Chi ... cợc dài hạn Loại - Nợ phải trả 31 1 31 5 33 1 33 3 33 4 33 5 33 6 33 8 34 1 34 2 34 4 Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả ngời bán Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải...
 • 21
 • 2,456
 • 19

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.

Kế toán

... KHOẢN Loại - Tài sản lưu động 11 1 11 2 1 13 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền chuyển 12 12 1 12 8 12 9 13 1 13 3 13 6 13 8 13 9 14 1 14 2 14 4 15 1 15 2 1 53 15 4 15 5 15 6 15 7 15 9 16 1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn ... sắm, xây dựng bàn giao, TK 11 1 ,11 2 ,34 1 TK 211 ,2 13 SD ***  TK 13 3 2  Nguyên giá TK 33 1   tài sản TK 411 cố  TK 414 , 4 31 ,4 41  định tăng TK 11 1 ,11 2 ,34 1 kỳ  16 Ghi chú:  - Thanh toán  ... dài hạn Loại - Nợ phải trả 31 1 31 5 33 1 33 3 Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước 13 334 33 5 33 6 33 8 34 1 34 2 34 4 Phải trả công nhân viên Chi phí phải...
 • 24
 • 544
 • 2

Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10

Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10

Kế toán

... khác 13 . 725. 735 .426 14 .855. 911 .527 9.880. 912 .7 73 23. 826.074.299 1. 2 63. 11 8 1. 580.629.425 5. 516 .752 .1 43 29.8 43. 2 23. 9 21 19.872.589. 233 25. 510 . 912 .8 21 45.065.248 580.492.989 * Nhận xét: Sau so sánh tiêu ... 455 .15 5 .1 83. 298 VNĐ Có TK 632 : 425.749. 039 .477 VNĐ Có TK 6 41 : 19 .872.589. 233 VNĐ Có TK 642 : 25. 510 . 912 .8 21 VNĐ BT5: Kết chuyển CPTC Nợ TK 911 Có TK 635 : 29.8 43. 2 23. 921VNĐ : 29.8 43. 2 23. 921VNĐ ... 11 /02 /19 81 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng,từ ngày 01/ 01/ 2006 Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 10 theo định số 211 4/QĐ-BXD ngày 14 /11 /2005, hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 01 030 10 419 -CTCP...
 • 37
 • 407
 • 1

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Phú Gia

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Phú Gia

Kế toán

... tin N 811 49.500.000 214 20.500.000 Cú s cỏi 26 04/06/ 13 Nhng bỏn TSC 33 04/06/ 13 211 Thu 34 04/06/ 13 nhng bỏn Thu phi np v 11 1 11 1 70.000.000 52.500.000 7 21 33 31 50.000.000 2.500.000 Cng 12 2.500.000 ... 20.546.789 14 .625.248 246,9 838 17 2 2.2 53. 229.246 1. 722. 232 .805 32 4 ,33 98 019 4.964 .18 6 .15 5 1. 034 .30 4.550 26 , 31 897482 4.964 .18 6 .15 5 1. 034 .30 4.550 26 , 31 897482 hot ng ti chớnh Trong ú : 86. 514 .800 Chi ... 62, 739 638 76 3. 5 51. 200 -8.666 .36 5 - v bỏn hng v cung cp dch v Doanh thu 12 . 217 .565 hot ng ti chớnh Chi phớ 86. 514 .800 70, 933 6 516 7 15 5.7 53. 574 69. 238 .774 80, 0 31 13 2 25 15 5.7 53. 574 69. 238 .774 80, 0 31 13 2 25...
 • 85
 • 224
 • 0

thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom

thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom

Kế toán

... 2.590.854 1. 750 1. 1 93. 234 1. 790.465 30 0.254 16 4.989 40.984 10 4.946 497.954 44 4.490 34 .0 51. 056 78.860.0 41 76.0 41. 9 01 2. 818 .14 0 2.292 1 .32 8.720 1. 865.4 83 3 73. 7 71 147.409 41. 274 10 6. 13 5 5 21. 1 81 50 5.000 ... Số dư đầu năm 93. 900.000 26 /11 /10 12 HĐ 26 /11 /2 012 0 01 31 /12 /2 012 - Số phát sinh tháng Mua máy photo 11 2 31 /12 /20 13 24.800.000 811 214 Thanh lý máy tính 2.000.000 5.000.000 - Cộng số phát sinh tháng ... 26 /11 /2 012 HĐ 0 01 Mua máy photo Thuế GTGT khấu trừ Số phát sinh 211 13 3 1 x 24.800.000 2.480.000 Thanh toán TGNH 11 2 31 /12 /2 012 31 /12 /2 012 Khấu hao Chi phí khác TSCĐ Tiền mặt Thu nhập khác 214 811 211 ...
 • 83
 • 742
 • 2

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA TRUNG HẢI

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA TRUNG HẢI

Kinh tế - Quản lý

... 2,56 26 11 52 15 0 13 0 2 69 .12 1 232 .88 Vũ Tuấn Anh 10 53 15 0 12 03 63. 18 1 13 9 .82 5845.5 10 99 10 00 7944.5 35 0. 73 Tổng cộng Hoàng Thị Vân Anh – KT 17 – K 13 6 61, 5 400 Tạm ứng 29 51, 5 1 13 . 4 2 ,34 25 18 90 Phu ... BHXH 33 8.4 BHYT Cộng có TK 33 8 10 2,542 19 ,32 5 12 1,867 15 ,38 1 .3 Phân xưởng 32 , 532 6,225 38 ,757 4,879.8 650.64 5, 530 .44 Phân xưởng 35 ,5 43 6,750 42,2 93 5 ,33 1. 45 710 .86 6,042 . 31 Phân xưởng 34 ,467 6 ,35 0 ... 2 41. 87 Phân xưởng 1 ,33 2 416 .4 1, 748.4 19 9.8 26.64 226.44 TK 6 41 CPBH 7 ,35 8 19 00 9,258 1, 1 03. 7 14 7 .16 1, 250.86 TK 642 CPQLDN 24,400 3, 400 27,800 3, 660 488 4 ,14 8 13 8 ,38 6.8 25,886.6 16 4,2 73. 4 20,758.02...
 • 50
 • 351
 • 3

Báo cáo thực tập: THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGHĨA.

Báo cáo thực tập: THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGHĨA.

Kế toán

... mềm kế toán Misa Lên sổ kế toán: Sổ Nhật ký chung Sổ TK 15 6, 13 1 , 33 31, 511 , 632 , 6 41, 642… Sổ chi tiết TK 15 6, 13 1 , 33 31, 511 , 632 , 6 41, 642… Sổ tổng hợp tài khoản 15 6, 13 1 , 33 31, 511 , 632 , 6 41, ... 9.855200 33 3 985.520 35 7 /1 Chi tạm ứng 14 1 10 .000.000 36 10 /1 Mua máy in 211 6.562.500 13 3 656.250 62 37 11 /1 12 /1 Bán thiết bị văn phòng Công ty toán nợ 511 31 .622.500 33 3 3. 16 2.250 33 1 31 5.769.000 ... 670.000.000 10 /1 Trả tiền mua hàng hóa 33 1 15.960.000 11 /1 Chi tạm ứng 14 1 12 .000.000 12 /1 Công ty Cpxd Tân Thành toán nợ 13 1 48.798.000 21/ 1 Bán thiết bị văn phòng 511 48.2 83. 750 33 3 4.828 .37 5 Số dư...
 • 124
 • 299
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY XK ĐẠI ĐỒNG

Báo cáo tốt nghiệp: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY XK ĐẠI ĐỒNG

Kế toán

... 19 .32 5.9 71 16.70 1. 294. 530 .978 18 . 13 50 7.7 1. 200.000 30 SV: Bựi Th Hng Qunh_CKT18_K 13 Bỏo cỏo tt nghip So sánh 20 13 / 2 012 Số tuyệt đối (%) 9. 536 . 13 9 .849 75. 43 17 1.860 .33 5 91. 64 48 .12 0.894 91. 64 1 23. 739 .4 41 ... 05 /12 07 05 /12 Mua NVL v nhp kho 15 2 10 0.250.000 13 3 (1) 10 .025.000 33 1 07 /12 13 07 /12 Xut NVL 11 0.275.000 6 21 35 0.000.500 627 85.000.000 15 2 20 /12 09 20 /12 Mua NVL 435 .000.500 15 2 270 .37 0.000 13 3 (1) ... 52.5 51. 909 10 0 .36 2.8 03 13 5 . 030 .6 23 258.770.064 8. 435 .8 01. 100 10 .724.8 63. 000 900 900 2.800.000 4.000.000 So sánh 2 014 /20 13 Số tuyệt đối (%) 2.064.0 41. 0 91 19. 51 26.8 41. 626 16 .70 7. 515 .655 16 .70 19 .32 5.971...
 • 82
 • 275
 • 1

Báo cáo tốt nghiệp: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ HÀ THÀNH

Báo cáo tốt nghiệp: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ HÀ THÀNH

Kế toán

... 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 33 1 111 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 6422 11 1 6422 11 1 S phỏt sinh N Cú 6.600.000 2. 838 .000 2. 838 .000 17 .850.000 17 .850.000 12 .10 0.000 12 .10 0.000 ... 11 /10 /2 015 447 12 /10 /2 015 448 12 /10 /2 015 247 15 /10 /2 015 4 51 15 /10 /2 015 452 17 /10 /2 015 4 53 18 /10 /2 015 454 21/ 10/2 015 455 S tin 13 1 33 1 33 8 33 1 112 13 1 33 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 33 1 13 1 ... HKT1 K9 Bỏo cỏo tt nghip x x STT dũng S hiu TK / 11 1 13 1 33 1 111 33 8 11 1 33 1 111 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 13 1 11 1 11 2 11 1 13 1 11 1 S phỏt sinh N Cú - - 11 .000.000 11 .000.000 18 .700.000 18 .700.000 7 .17 0.825...
 • 81
 • 252
 • 0

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHÀN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP M.E.C.I

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHÀN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP M.E.C.I

Kế toán

... 2.659.4 01. 028 2.659.4 01. 928 1. 8 63. 337 .829 Khoa K toỏn Kim toỏn 10 Nm 20 13 3.546. 810 .688 3. 546. 810 .688 2. 633 .289. 819 2 014 4. 036 .12 0.577 13 / 12 14 / 13 +33 .36 +14 ,36 0 14 .9 41. 200 4.0 41. 179 .37 7 +33 ,36 + 13 . 938 ... + 13 . 938 3. 052.890.4 41 + 41 ,32 +15 , 934 +8 ,18 5 -28,885 796.064.099 9 13 . 520.869 988.288. 936 +14 ,75 Thu nhp t HTC 9 .18 2.0 13 14 . 31 2 .15 1 10 .17 8.028 +55,87 Chi phớ HTC 8. 418 .33 5 12 .655 .1 53 9.028.520 7 63. 678 ... + TK15 21: NVL chớnh + TK1522: NVL ph + TK15 23: Nhiờn liu + TK1524: ph tựng thay th - TK 1 53: (Cụng c dng c) + Khi nhp vt t Cụng ty s dng cỏc ti khon: TK 111 , TK 112 , TK1 13 , TK 13 3 , TK1 41, TK 3 31 +...
 • 89
 • 196
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty TNHH Thương Mại Thành Công

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty TNHH Thương Mại Thành Công

Kế toán

... kế toán ghi: Nợ TK 33 8 (33 83) Có TK 33 4 - Phản ánh chi tiêu KPCĐ đơn vị: Nợ TK 33 8 (33 82) Có TK 11 1 ,11 2 - Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho quan quản lý quỹ: Nợ TK 33 8 (33 82, 33 83, 33 84 ,33 89) Có TK 11 1, ... 28Khoa K toỏn Kim toỏn TK 13 8 ,14 1 ,33 3 ,33 88 TK 33 5 TK 33 4 Các khoản khấu trừ vào Phải trả tiền lơng nghỉ phép CN Sản xuất,nếu trích trớc thu nhập ngời lao động TK 11 1 ,11 2 TK 33 83 ứng toán BHXH phải ... lp (ký,h tờn) TK i ng S tin N Cú 6 41 642 33 8 1 03. 17 0.000 11 5.000.000 20.726 .15 0 33 8 11 1 500.670 19 7.944.520 218 .670.670 218 .670.670 Ngy 31 thỏng 10 nm 2 015 K toỏn trng o Thỏi Vit Nguyn Th Nga-...
 • 131
 • 255
 • 0

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam

Kế toán

... tài Năm 2 014 Năm 20 13 Năm 2 012 Chênh lệch 2 014 /20 13 % Số tiền 1. 017 .11 0 778. 515 750 .32 0 30 ,7 238 .595 Chênh lệch 20 13 / 2 012 % Số tiền 3, 76 28 .19 5 1. 017 .11 0 778. 515 750 .32 0 30 ,7 3, 76 28 .19 5 715 .898 ,3 ... TNDN 10 Khoa Kế Toán- Kiểm Toán 30 6 .39 5,7 224.079,7 200.998,4 36 ,7 82 . 31 6 11 ,48 23. 0 81, (5 .15 0,8) (2 .1 83, 8) 19 .8 03, 8 ( 13 4 , (2. 937 ) 49) (11 1, ( 21. 987 03) ,6) (5 .15 0,8) (2 .1 83, 8) 19 .8 03, 8 ( 13 4 , ... 28 .19 5 715 .898 ,3 556.6 41, 5 529. 530 28,6 15 9.256,8 5 ,12 27 .11 1, 30 1. 211 ,7 2 21. 8 73, 5 220.790 35 ,7 79 .33 8,2 0,49 1. 0 83, 5 33 ,2 22,4 12 ,2 48,2 83, 6 10 ,2 Đỗ Thị Thủy – CĐ ĐH KT3-K9 238 .595 10 ,8 Báo Cáo...
 • 91
 • 376
 • 1

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH DTH Á CHÂU

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH DTH Á CHÂU

Kế toán

... 01/ 11 01/ 11 01/ 11 01/ 11 01/ 11 05 /11 05 /11 05 /11 05 /11 05 /11 30 /11 30 /11 30 /11 30 /11 30 /11 30 /11 Chng t S Ngy hiu thỏng 01/ 11 01/ 11 01/ 11 01/ 11 01/ 11 05 /11 05 /11 05 /11 05 /11 05 /11 30 /11 30 /11 30 /11 ... 11 2 511 33 31 632 15 6 11 1 511 33 31 632 15 6 911 632 511 911 911 4 21 S phỏt sinh N Cú 83, 600,000 76,000,000 7,600,000 36 ,000,000 36 ,000,000 15 ,455,000 14 ,050,000 1, 405,000 7,580,000 7,580,000 43, 580,000 ... tinh 811 19 ,33 3 ,33 3 211 23/ 12 /2 014 Mua may vi tinh 211 35 ,000,000 23/ 12 /2 014 23/ 12 /2 014 Mua may vi tinh Mua may vi tinh 13 3 3, 500,000 11 2 Nguyn Th Thu Thu_KT2_K9 Cú Ghi chỳ 36 ,000,000 38 ,500,000...
 • 87
 • 125
 • 0

Báo cáo thực tập: Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống.

Báo cáo thực tập: Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống.

Kế toán

... 9 .32 5.9 81 6. 2 31 .35 6 15 . 13 2 .0 83 2 .16 1.974 8.8 83. 19 9 5.006 .36 1 18.256.256 7.447.092 10 .549 .33 3 10 .10 5.657 19 .522.678 18 .8 53. 864 1. 894. 233 1. 292.547 6 01. 686 19 .455.550 4.8 63. 887,5 6.290.644 1 .39 2. 619 30 5. 530 ... phiếu Năm 20 13 17 0.657. 215 - Năm 2 014 18 0.699.756 - Năm 2 015 275.5 61. 167 - 17 0.657. 215 18 0.699.756 275.5 61. 167 12 7 .32 8.689 43. 328.526 14 4.425.270 36 .274.486 204 .17 5.454 71 .38 5.7 13 6. 214 .758 9 .32 5.9 81 ... liệu tháng dùng số 11 . 839 .829đ Kế toán tổng hợp định khoảnsố tiền 11 . 839 .829đ Theo định khoản: Nợ TK 15 2: 11 . 839 .829 Nợ TK 13 3 : 1. 1 83. 982,9 Có TK 33 1: 13 . 0 23. 811 ,9 Trường hợp công ty toán tiền mặt...
 • 96
 • 174
 • 0

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty thương mai điện tử Quang Long

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty thương mai điện tử Quang Long

Kế toán

... tăng 37 ,12 % Bảng đánh giá khái quát kết hoạt động kinh doanh công ty năm (20 13 - 2 015 ) STT Đơn vị Chỉ tiêu 20 13 2 014 2 015 Trđ Vốn 17 .629 22 .14 6 30 .36 7 8.2 21 37 ,1 Trđ 17 .897 18 .562 21. 462 2.900 15 ,6 ... Địa chỉ: Số 75, ngõ 242 Đường Láng NHẬT KÝ CHI TIỀN Năm :2 015 Ngày ghi sổ 31 /10 Chứng Diễn từ giải Số Ngày hiệu tháng 31 /10 Người lập (Ký, họ tên) Ghi có TK 111 TK 33 4 Trả lương cho công nhân 33 1. 000.000 ... Địa chỉ: Số 75, ngõ 242 Đường Láng SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 33 4 Ngày Chứng từ ghi sổ Số Ngày hiệu tháng 31 /10 31 /10 … Diễn giải Số dư đầu kỳ Số phát sinhtrong kỳ 31 /10 Lương CNTTSX 31 /10 ...
 • 76
 • 171
 • 0

Báo cáo thực tập: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Công ty cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng thương mại Thăng Long

Báo cáo thực tập: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Công ty cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng thương mại Thăng Long

Kế toán

... 19 6.452 .14 8 934 .33 8.9 61 662. 730 .4 13 737 ,886,8 13 375. 61 -2 71, 608,548 -29.07 1. 949. 4 31 . 833 7.704. 933 .38 0 30 0 2.8 03. 016 .8 83 9 .32 4 .37 5.6 43 315 1. 988 .19 1. 238 7. 839 .774.594 32 0 8 53, 585,050 1, 619 ,442,2 63 43. 79 ... Khoa kế toán – Kiểm toán 13 . 10 7. 4 31 16 1.295.628 -35 2 .36 0 . 31 2 14 8 ,18 8 ,19 7 1 13 0 .57 -5 13 , 655,940 - 31 8.46 2 .14 5.8 83. 9 81 3. 737 .35 5.844 2.650.9 21. 650 1, 5 91, 4 71, 8 63 74 .16 -1, 086, 434 ,19 4 -29.07 19 6.452 .14 8 ... 56.970.459.678 16 2.260.708 .15 7 13 5 .976.875.970 19 5.627. 518 .024 15 0.087.865. 539 8,9 93, 307, 8 31 79.006. 416 .292 28.440.6 03. 050 884.000.000 1 53. 267.400 .32 6 13 3 .820 .10 5 .10 7 19 4.7 43. 518 .024 13 8 .11 6.449 .32 2 11 7 .36 8.9 83. 874...
 • 123
 • 137
 • 0

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty CP Thiết bị Máy móc Âu Châu.

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty CP Thiết bị Máy móc Âu Châu.

Kế toán

... 45 11 2 12 0 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 8 13 9 14 0 14 1 14 9 200 210 211 212 230 240 248 249 250 Số hiệu 30 0 31 0 31 1 31 2 31 5 31 6 31 8 32 0 32 1 400 Khoa Kế Toán - Kiểm Toán 1, 648 ,17 5 205,256, 435 0 11 1 ,33 4,0 53 ... thống Tài khoản kế toán áp dụng thống Việt Nam Bộ Tài ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC gồm: STT Số hiệu 11 1 11 11 111 2 11 2 11 21VTB 11 21AGB 1 13 1 13 1 13 1 PY 13 1 KORI 13 1 YTP 13 1 YB … Tên tài khoản ... 11 1 ,33 4,0 53 36,042,092 75,2 91, 9 61 1,276,006 0 19 2 ,39 0,487 19 2 ,39 0,487 15 ,824,5 91 15,824,5 91 0 15 ,824,5 91 15,824,5 91 1,772 , 31 5 ,17 5 1, 774 ,36 4,892 Số đầu kỳ Số cuối kỳ 286,690,000 0 5 ,36 5 ,36 6 5 ,36 5 ,36 6...
 • 52
 • 213
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH Trần Thanh Thủy.

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH Trần Thanh Thủy.

Kế toán

... Loại 1: TK 11 1, TK 11 2, TK 13 3 , TK 13 1 , TK 14 2, TK154,TK 15 6 Loại 2: TK 211 , TK 214 , TK 242 Loại 3: TK 31 1, TK 34 1, TK 33 1, TK 33 3, TK 33 4, TK 33 8 Loại 4: TK 411 , 4 21 Loại 5: TK 511 , TK 515 Loại ... quát kết hoạt động kinh doanh công ty Bảng 1. 1: Một số số liệu kinh tế công ty năm gần (Nguồn từ phòng kế toán năm) ĐVT: đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2 012 Năm 20 13 Năm 2 014 Chênh lệch 20 13 / 2 01 Tổng số ... 2.85%; năm 2 014 tăng so với 20 13 12 0.000.000 tương ứng 2.26% Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy doanh thu công ty năm 2 012 16 .250.000.000, năm 20 13 16 . 530 .000.000, năm 2 014 17 .5 21. 000.000, năm...
 • 91
 • 354
 • 0

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH ESD Việt Nam

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH ESD Việt Nam

Kế toán

... Tháng 11 năm 2 015 CTGS Số tiền SH NT 01 05 /11 280.000.000 02 05 /11 18 .00.000 03 10 /11 31 8.000.000 04 10 /11 2.500.000 05 10 /11 62.800.000 06 15 /11 82 .19 4.000 …… SH …… 09 15 /11 2 53. 000.000 10 15 /11 ... tiêu 20 13 Doanh thu 2 014 2 015 2 014 /20 13 2 015 /2 014 24.087.842.482 13 . 978.8 71. 195 14 .227. 239 .999 0.58 1. 02 24 .18 7.594.2 73 12 .787.7 41. 889 13 . 054 .14 4. 437 0. 53 1. 02 (99.7 51. 7 91) 1. 1 91. 129.270 1. 1 73. 095.562 ... … 12 … 20 /11 … 26.950.000 … 14 25 /11 232 .12 8.000 15 25 /11 3. 200.000 16 25 /11 13 2 .000.000 … CTGS … 26 30 /11 765.000 27 30 /11 38 4.000 Số tiền NT … 29 … 30 /11 … 56.784 .33 0 … Cộng Cộng Sổ01 trang...
 • 112
 • 413
 • 0

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT PHÁT HÀ NỘI

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT PHÁT HÀ NỘI

Kế toán

... 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 1 53 15 4 15 4 15 4 15 4 15 5 15 5 15 5 15 5 15 6 15 6 15 6 15 6 33 4 11 33 41 33 42 33 43 334 4 33 48 33 5 511 ... 33 43 334 4 33 48 33 5 511 511 1 511 11 511 12 511 13 511 2 511 21 511 22 511 23 512 512 1 512 2 51 23 611 611 1 611 2 6 21 622 6 23 6 2 31 6 232 6 233 627 62 71 6272 62 73 6 31 632 635 911 Phải trả công nhân viên Lương ... phí tài Xác định kết kinh doanh 33 4 33 4 33 4 33 4 33 4 33 5 511 511 511 511 511 511 511 511 511 512 512 512 512 611 611 611 6 21 622 6 23 6 23 632 6 23 627 627 627 627 6 31 632 635 911 2 .1. 4 Tổ chức vận...
 • 68
 • 161
 • 0

Xem thêm