20 đề toán ôn tập lớp 4

20 đề toán ôn tập lớp 4 luyện ôn thi

20 đề toán ôn tập lớp 4 luyện ôn thi

Mầm non - Tiểu học

... Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời 32 Câu 1: Phân số phân số ? 20 24 A 24 Câu 2: Phân số 16 14 A 20 B 20 18 C 18 D 20 rút gọn là: B 4 C D Câu 3/ 45 km2 6hm2 =……… hm2 ... C.5mm D.5m : 20 24 c, Cho phép cộng C 4 + 5 24 20 Cách tính đúng? 40 D 18 20 A 4 4 +4 + = 5 5+5 B 4 4 +4 + = 5 C 4 + = 5 5+5 D 4 x5 + x5 + = 5 2.Tính − = 16 18 + : = 12 1 : : = 2 …………………………………………………………………………………………………… ... cho A 542 B 5 54 C 552 D 544 Tổng hai số số lớn có ba chữ số hiệu hai số số lớn có hai chữ số Vậy hai số : A 99 999 B 45 0 549 C 40 0 49 9 D 100 999 Hình thoi có độ dài hai đường chéo 7cm 4cm diện...
 • 41
 • 5,586
 • 25

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG

Toán học

... , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 4 0200 30 B 42 00 30 C 42 00 030 D 42 00 0030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 C 45 45 4 D 45 46 4 1 Cõu ... 33 D; 34 C; 35 D; 36 D; 37 A; 38 B; 39 D; 40 B; 41 D; 42 B; 43 C; 44 B; 45 B; 46 B; 47 A; 48 A; 49 D; 50 A; 51 D; 52 C; 53 C; 54 B; 55 B; 56 B; 57 A; 58 D; 59 C; 60 C; 61 D; 62 B; 63 B; 64 B; 65 ... bng 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B...
 • 17
 • 3,093
 • 37

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG

Tiểu học

... , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 4 0200 30 B 42 00 30 C 42 00 030 D 42 00 0030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 C 45 45 4 D 45 46 4 1 Cõu ... 33 D; 34 C; 35 D; 36 D; 37 A; 38 B; 39 D; 40 B; 41 D; 42 B; 43 C; 44 B; 45 B; 46 B; 47 A; 48 A; 49 D; 50 A; 51 D; 52 C; 53 C; 54 B; 55 B; 56 B; 57 A; 58 D; 59 C; 60 C; 61 D; 62 B; 63 B; 64 B; 65 ... bng 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B...
 • 16
 • 2,175
 • 15

Bài soạn Đề toán ôn tập cuối năm lớp 3 - Dành cho HSG

Bài soạn Đề toán ôn tập cuối năm lớp 3 - Dành cho HSG

Toán học

... Cõu 45 Sp xp cỏc s: 2 345 6; 23 546 ; 236 54; 235 64; 2 346 5 theo th t ln dn nh sau: A 2 345 6; 23 546 ; 236 54; 235 64; 2 346 5 B 2 345 6; 2 346 5; 23 546 ; 235 64; 236 54 C 2 345 6; 2 346 5; 23 546 ; 236 54; 235 64 D 23 546 ; ... D 16 Cõu 56 Th t cỏc s: 45 678, 45 687, 45 768, 45 876 t n ln l: A 45 687, 45 768 ,45 876, 45 678 B 45 678, 45 687, 45 768 ,45 876 C 45 876, 45 678, 45 687, 45 768 D 45 768 ,45 876, 45 678, 45 687 Cõu 57 Hng cao 130 ... 146 .ưư=ư 200 .;ưưư 39.ưưư~ 93.ưưư~ 147 .ưư=ư 201 .ưưư~ 40 .ưư=ư 94. ;ưưư 148 .;ưưư 202 .ưưư~ 41 .;ưưư 95.ưưư~ 149 .ưư=ư 203 .ư/ưư 42 .ư/ưư 96.ưưư~ 150.ư/ưư 2 04 .ưư=ư 43 .ư/ưư 97.;ưưư 151.ưưư~ 205 .ưư=ư 44 .ư/ưư...
 • 19
 • 3,033
 • 31

de cuong on tap lop 11

de cuong on tap lop 11

Tiếng anh

... HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II TIẾNG ANH LỚP 11 I.CHOOSE THE BEST OPTION TO COMPLETE THE SENTENCES 1.He neither plays nor ... why C that D when 13I don’t like people ……………… arrive late A who B.whom C which D both A & B 14I live in a house ……………… a century ago A building B.built C to built D.build 15The last person ... tell D told 19 The meeting to …………………… I went was interesting A that B which C whom D both A & B 20I like diamond ring ……………… Mary is wearing A which B that C X (nothing) D all are correct 21The...
 • 6
 • 720
 • 4

de cuong on tap lop 5

de cuong on tap lop 5

Tiểu học

...
 • 1
 • 2,036
 • 16

de cuong on tap lop 10

de cuong on tap lop 10

Tiếng anh

... English last summer, 43 When I was a boy, I often ( go ) fishing with my father 44 We (live ) in Hue before 1978 45 When I got up this morning, my father already ( leave ) 46 They ( go ) ... each other for years 50 When the police came, the thief ( leave) Đề cương ôn tập học kỳ I K10 (GV) Năm học 200 8 - 200 9 I Grammar:  Unit 1: The present simple, the past simple, adverbs ... to read D will read 42 Did he get up early? A using to B to used to C use to D will use in 43 Sheila couldn't come to the party was a pity A who B that C which D Where 44 Our car has broken...
 • 12
 • 473
 • 1

500 đề toán ôn thi lớp 10

500 đề toán ôn thi lớp 10

Toán học

... phía đợc hay không ? Tại ? Đề luyện thi vào 10 26 Đề số 51 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 200 3 -200 4 Đại học s phạm HN Bài Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ vào x ... lớn không vợt a n + n kí hiệu [a] Dãy số x0, x1, x2 , xn, đợc xác định công thức xn = Hỏi 200 số {x1, x2, , x199} có số khác ? Đề số 41 (Đề thi thử vào THPT Chu Văn An 200 4) Đề luyện ... xyz M= ( x + y )( y + z )( z + x ) Đề số 47 (Đề thi vào 10 năm 1989-1990 Hà Nội) Đề luyện thi vào 10 Bài 24 Xét biểu thức A = ( 5x + 2x 4x 1 2x ): x 4x + 4x + a) Rút gọn A b) Tìm giá trị x...
 • 262
 • 545
 • 6

20 đề toán ôn thi TNTHPT

20 đề toán ôn thi TNTHPT

Tư liệu khác

... trình đường thẳng qua điểm A, vuông góc cắt đường thẳng (d) Câu V: (1.0 điểm) Giải phương trình x − x + = tập số phức ĐỀ SỐ 26 Câu I (3 điểm) Cho hàm số y = -2x4 + 4x2 + Khảo sát vẽ đồ thị hàm ... (OAB) với O gốc tọa độ Câu IV.b ( 1,0 điểm ) : Trên tập số phức , tìm b để phương trình bậc hai z2 + bz + i = có tổng bình phương hai nghiệm −4i ĐỀ SỐ 15 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ... gãc 600 TÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ thĨ tÝch cđa h×nh nãn C©u 4: Trong kh«ng gian Oxyz, Cho ®iĨm A ( - 1; ; 2) B( 4; ; -3) C( ; -1 ; 4) a/ T×m to¹ ®é ®iĨm D cho ABCD lµ h×nh b×nh hµnh C©u5: a/...
 • 17
 • 265
 • 0

Xem thêm