2 hàm băm sha 1

Bài tập lớn Thuật toán SHA1

Bài tập lớn Thuật toán SHA1

Báo cáo khoa học

... 12 8 /25 6 12 8 /25 6 5 12 64 32 Không RIPEMD160/ 320 16 0/ 320 16 0/ 320 5 12 64 32 Không SHA- 0 SHA- 1 160 16 0 16 0 16 0 5 12 5 12 64 64 32 32 Không Có lỗi SHA2 56 /22 4 25 6 /22 4 25 6 5 12 64 32 Không SHA5 12 / 384 5 12 / 384 ... 25 6 /22 4 /1 92/ 16 0/ 12 8 25 6 1 024 64 32 Có MD2 12 8 384 12 8 Không khả lớn MD4 MD5 12 8 12 8 12 8 12 8 5 12 5 12 64 64 32 32 Có Có PANAMA 25 6 8736 25 6 No 32 Có lỗi RIPEMD 12 8 12 8 5 12 64 32 Có RIPEMD 12 8 /25 6 ... SHA5 12 / 384 5 12 / 384 5 12 1 024 12 8 64 Không Tiger (2) 1 92/ 16 0/ 12 1 92/ 16 0/ 12 8 1 92 5 12 64 64 Không VEST-4/8 (hash mode) 16 0 /25 6 25 6/384 80/ 12 8 Không VEST -16 / 32 (hash mode) 320 /5 12 5 12 / 768 16 0 /25 6 Không...
 • 25
 • 335
 • 0

Phân tích các vấn đề bảo mật trong hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV

Phân tích các vấn đề bảo mật trong hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV

Công nghệ thông tin

... 21 Hình 2. 6: Phương thức truyền Unicast 22 Hình 2. 7: Phương thức truyền Multicast 23 Hình 2. 8: Mô hình tập trung 24 Hình 2. 9: Mô hình Phân tán 24 Hình 2. 10 : ... Mô hình P2P 25 Hình 2. 11 : Cấu trúc IP Set-Top-Box 27 Hình 2. 12 : Quá trình xử lý Set-Top-Box 27 Hình 3 .1: Ví dụ phân bố VLAN đường truyền dẫn dịch vụ 29 Hình 3 .2: Cấu trúc ... thước 12 8 bits (Block size), với khóa key chiều 12 8 bits, 1 92 bits hay 25 6 bits Thuật toán xác định với block size 12 8 bits cố định chìa khóa với kích thước bội số 32, nằm khoảng từ 12 8 Bits đến 25 6...
 • 143
 • 743
 • 44

Lý thuyết về mật mã hóa thông tin, xây dựng server tạo khóa cho user trong vấn đề bảo mật dữ liệu

Lý thuyết về mật mã hóa thông tin, xây dựng server tạo khóa cho user trong vấn đề bảo mật dữ liệu

Công nghệ thông tin

... 5L) /L.L 1 ,2, 3, 64 Input KệíLWDẹRKRDQYễ 1 ,2, 3, 32 1 ,2, 3, Lo 32 Ro K1 + F R = Lo + F(R ,K ) L =Ro K2 + F L = R1 R = L + F(R ,K ) + Kn F L 15 = R R 15 = L 14 + F(R 4,K ) K 16 + F L 16 = R R 16 ... R 16 = L 15 + F(R 5,K ) DíRNKệíLWDẹRKRDQYễ 2XWSXW 1 ,2, 3, Hỡnh 1: Encryption computation 64 Key 1 ,2, 3, 64 &KRẹQKRDQYễ Key 1 ,2, 3, Key 28 1 ,2, 3, 28 /HIW6KLIW /HIW6KLIW C1 D1 &KRẹQKRDQYễ ... ,QSXWEORFN ,,g, ,QSXWEORFN ,,g, '(6HQFU\SW '(6GHFU\SW 2XWSXWEORFN 2 2 g 2 2XWSXWEORFN 2 2 g 2 &LSKHUWH[W &&g& &OHDUWH[W ''' ...
 • 97
 • 975
 • 6

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ECOMMERCE (ONLINE PAYMENT)

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRONG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ECOMMERCE (ONLINE PAYMENT)

Công nghệ thông tin

... 11 1 1. 1 .1 Các bước thực .11 1 1. 1 .2 Chuẩn bị 11 1 1. 1.3 Thực .11 1 1 .2 Hàm băm mã hóa đối .13 6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 7 GVHD: ... giải SHA là: 71 SHA- 1 : trả lại kết dài 16 0 bit 72 SHA -22 4 : trả lại kết dài 22 4 bit 73 SHA -25 6: trả lại kết dài 25 6 bit 74 SHA- 384: trả lại kết dài 384 bit 75 SHA- 5 12 : trả lại kết dài 5 12 bit ... 70 = 598d4c200461b 81 522 a3 328 565c25f7c Bảng băm chuỗi rỗng là: MD5("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8 427 e 2. 1 .2. 4 SHA (Secure Hash Algorithm) SHA (Secure Hash Algorithm hay thuật giải băm an toàn)...
 • 137
 • 484
 • 2

mạng cục bộ không dây WLAN và một số vấn đề bảo mật cho mạng không dây Wi- Fi

mạng cục bộ không dây WLAN và một số vấn đề bảo mật cho mạng không dây Wi- Fi

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 8 02. 11 a 54 EEE 8 02. 11 b 2. 4 11 IEEE 8 02. 11 g 2. 4 54 12 m: 54Mb/s 90m: 6Mb/s 30m: 11 Mb/s 90m: 1Mb/s 15 m: 54Mb/s 45m: 11 Mb/s 2. 1. 5 IEEE 8 02. 11 i Nó chuẩn bổ sung cho chuẩn 8 02. 11 a, 8 02. 11 b, 8 02. 11 g ... mã hoá thành chuỗi bit Ví dụ: mà hoá thành 10 011 100 011 mã hoá là: 011 00 011 100 việc truyền chuỗi 10 1 thành gửi chuỗi: 10 011 100 011 011 00 011 10 010 011 100 011 Các mã chíp thông thường nghịch đảo lẫn nhau, ... tiêu chuẩn 8 02. 11 có nhiều phần mở rộng ba tiêu chuẩn IEEE 8 02. 11 b, IEEE 8 02. 11 a, IEEE 8 02. 11 g quan trọng nhất, đời chuẩn IEEE 8 02. 11 i IEEE 8 02. 11 n 2. 1 .2 IEEE 8 02. 11 b Được đưa vào năm 19 99, tiêu...
 • 18
 • 870
 • 8

MẠNG WLAN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢO MẬT CHO MẠNG KHÔNG DÂY WIFI

MẠNG WLAN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢO MẬT CHO MẠNG KHÔNG DÂY WIFI

Điện - Điện tử - Viễn thông

... NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Điện Tử - Viễn Thông Cán hướng dẫn: ThS Nguyễn Quốc Tuấn HÀ NỘI - 20 08 ...
 • 2
 • 432
 • 3

Ứng dụng web và vấn đề bảo mật

Ứng dụng web và vấn đề bảo mật

Công nghệ thông tin

... tốt phần trình bày phần 1. 1 THAO TÁC TRÊN URL 1. 1 .1 Khái niệm Khi nhập form HTML kết gửi theo hai cách: GET hay POST Nếu dùng GET, tất tên biến giá trị xuất chuỗi URL 1. 1 .2 Cách khắc phục Để chống ... INSERT into User VALUES( 667, 12 3 , 12 3 ,0xffff) SQL server tự động chuyển từ số sang chuỗi 2. 7 .2 Tấn công tầng Mặc dù ứng dụng thay dấu nháy đơn khả bị chèn đoạn mã SQL Ví dụ 21 : Để đăng kí account ứng ... Văn Đại 14 Đồ án :Ứng dụng web vấn đề bảo mật GVHD:Thầy Huỳnh Nguyễn Thành Luân CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 2. 1 Các khái niệm thuật ngữ thường dùng 2. 1. 1 Các khái...
 • 55
 • 221
 • 1

Đồ án Tốt Nghiệp Tìm hiểu vấn đề bảo mật mạng LAN

Đồ án Tốt Nghiệp Tìm hiểu vấn đề bảo mật mạng LAN

Công nghệ thông tin

... :22 .7 424 82 1 72. 18 .20 .55 .25 8 > 1 72. 29 .11 .20 7.39667 : S 415 920 470 : 14 15 920 470 ( ) ack 396345 311 1 win 91 12 (DF ) (ttl 25 4, id 50438 ) 21 :26 :23 .28 24 82 1 72. 18 .20 .55.53 > 1 72. 29 .11 .20 7.39667 ... 396345 311 1 win (DF ) ( ttl 44, id 50439 ) 21 :2 6: 24 .3 624 82 1 72. 18 .20 .55 .25 7 > 1 72. 29 .11 1 .20 7.39667 : S 14 1 617 4 328 : 14 1 617 4 328 ( ) ack 396345 311 win X1 12 ( DF ) ( ttl 25 4, id 504 ) 21 : 26 : ... tcpdump: Code: 23 : 14 : 01 .22 9743 10 .55 .2. 1 > 1 72. 29 .11 .20 7 : icmp : host 1 72. 32. 12 . 4 nreachable admin prohibited filter 23 : 14 : 01. 97 9743 10 .55 .2. l > 1 72. 29 .11 .20 7 : icmp : host 1 72. 32. 12 . 4 nreachable...
 • 40
 • 679
 • 2

mạng cục bộ không dâyWLAN và một số vấn đề bảo mật cho mạng không dây Wi- Fi

mạng cục bộ không dâyWLAN và một số vấn đề bảo mật cho mạng không dây Wi- Fi

An ninh - Bảo mật

... 8 02. 11 a 54 EEE 8 02. 11 b 2. 4 11 IEEE 8 02. 11 g 2. 4 54 12 m: 54Mb/s 90m: 6Mb/s 30m: 11 Mb/s 90m: 1Mb/s 15 m: 54Mb/s 45m: 11 Mb/s 2. 1. 5 IEEE 8 02. 11 i Nó chuẩn bổ sung cho chuẩn 8 02. 11 a, 8 02. 11 b, 8 02. 11 g ... mã hoá thành chuỗi bit Ví dụ: mà hoá thành 10 011 100 011 mã hoá là: 011 00 011 100 việc truyền chuỗi 10 1 thành gửi chuỗi: 10 011 100 011 011 00 011 10 010 011 100 011 Các mã chíp thông thường nghịch đảo lẫn nhau, ... tiêu chuẩn 8 02. 11 có nhiều phần mở rộng ba tiêu chuẩn IEEE 8 02. 11 b, IEEE 8 02. 11 a, IEEE 8 02. 11 g quan trọng nhất, đời chuẩn IEEE 8 02. 11 i IEEE 8 02. 11 n 2. 1 .2 IEEE 8 02. 11 b Được đưa vào năm 19 99, tiêu...
 • 18
 • 404
 • 0

10 thủ thuật cho vấn đề bảo mật

10 thủ thuật cho vấn đề bảo mật

Tin học văn phòng

... chọn dịch vụ Plus với giá 20 $ năm, dịch vụ gồm có tính email dùng lần AddressGuard (bên cạnh nhiều tính khác) Với tính này, bạn kích vào bookmark để tạo địa cho site khoảng 10 s Còn người dùng Gmail ... mạnh trước bạn gửi đến site Tất bạn phải thực (sau cài đặt Password Hash) nhấn phím F2 hộp password trước đánh 10 Thực hỗ trợ mở rộng cho tiêm nhiễm ngoan cố Đôi chí chương trình chống virus tốt ... nghiệp Để chống lại chúng, sử dụng công cụ mạnh: VirusTotal.com Bạn upload dễ dàng file (lên đến 10 MB) đến site quét 35 cỗ máy antivirus khác nhau; gồm có từ Kaspersky, McAfee Symantec Một báo...
 • 8
 • 174
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT KHI TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU XML ĐỘNG ĐƯỢC “OUTSOURCED”

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT KHI TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU XML ĐỘNG ĐƯỢC “OUTSOURCED”

Công nghệ thông tin

... CỨU LIÊN QUAN 22   2. 1 Khái niệm 22   2. 2  Hướng tiếp cận dùng chữ ký điện tử 23   2. 3  Hướng tiếp cận sử dụng cấu trúc liệu đặc biệt 25   2. 4  Hướng tiếp cận Challenge ... THIỆU 8  1. 1  Data Confidentiality 12 1 .2 User Privacy Data Privacy 13   1. 3  Query Assurance 17   1. 4  Nhận xét 19   Chương CÁC NGHIÊN ... h1 h34 Từ hai node ta dễ dàng tính root hình vẽ sau root = h(h 12 | |h34) h 12 = h(h1||h2) h1 h34 = h(h3||h4) h2 h3 h4 Hình 2. 5 Binary Merkle Hash Tree Trong kết trả {5}, server trả kèm thêm {h1,...
 • 93
 • 1,958
 • 3

CÔNG NGHỆ 3g và vấn đề bảo mật

CÔNG NGHỆ 3g và vấn đề bảo mật

Điện - Điện tử - Viễn thông

... thông tin di động 2G, mô tả trình phát triển hình vẽ sau: IS-95B CDMA 20 001x CDMA 20 00Mx 19 99 IS-95A 20 00 20 02 Hình 2. 3 Quá trình phát triển lên 3G theo nhánh CDMA2000 13 2. 1 .2. 1 IS-95B IS-95B ... (900) WCDMA GSM (18 00) GSM (19 00) GPRS IS -13 6 (19 00) IS-95 J-STD-008 19 00 EDGE IS -13 6 TDMA (800) AMPS IS-95 CDMA (800) SMR 1G CDMA 20 001x CDMA 20 00Mx IDEN (800) 2G 2. 5G 3G Hình 2. 1 Quá trình phát ... sử dụng công nghệ CDMA2000 20 2. 2 CÔNG NGHỆ CDMA 20 00 2. 2 .1 Nguyên lý CDMA 2. 2 .1. 1 Tổng quan Lý thuyết CDMA đƣợc xây dựng từ năm 19 50 đƣợc áp dụng thông tin quân từ năm 19 60 Cùng với phát triển...
 • 91
 • 274
 • 1

Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp

Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp

Quản trị mạng

... tử Việt Nam nay…… 1 .2 Ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử………………… 10 II Bảo mật thông tin thƣơng mại điện tử…………………………………… 12 2 .1 . 12 2 .1. 1 …………………………………………. 12 2 .1 .2 Các vấn đề an toàn ... mật đặt TMĐT…………… 14 2. 2 Các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin thương mại điện tử… …… 15 2. 2 .1 Chứng số………………………………………………………… 15 2. 2 .2 Chữ ký số (CKS)…………………………………………………… 19 2. 2.3 Bảo mật Website…………………………………………………… 22 ... tử……………………………………………… 26 2. 4 Firewall giải pháp…………………………………………………………… .27 2. 4 .1 Định nghĩa…………………………………………………………… 27 2. 4 .2 Chức năng…………………………………………………………… 28 2. 4.3 Cấu trúc……………………………………………………………… 29 2. 4.4...
 • 50
 • 673
 • 0

Tìm hiểu wireless LAN và vấn đề bảo mật wireless LAN

Tìm hiểu wireless LAN và vấn đề bảo mật wireless LAN

Lập trình

... 1. 6 Ƣu nhƣợc điểm mạng WLAN 10 CHƢƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ VỀ KĨ THUẬT 12 2 .1 Tổng quan 12 2 .2 Các tính WLAN 8 02. 11 16 2. 3 Điều khiển xung đột: 20 2. 4 Giải ... đến 11 Mbps Wi-Fi tên gọi dòng sản phẩm tƣơng thích với chuẩn 8 02. 11 b đƣợc đảm bảo tổ chức WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) - 8 02. 11 c: hỗ trợ khung thông tin 8 02. 11 - 8 02. 11 d: hỗ ... 8 02. 11 b, sử dụng 14 kênh DS(Direct Sequence) dải băng tần 2, 4 GHz, kênh truyền rộng 22 MHZ, nhƣng kênh cách 5MHZ, kênh cạnh giao thoa lẫn Ví dụ, kênh hoạt động từ 2. 4 01 GHz đến 2. 423 GHz (2. 412 ...
 • 89
 • 348
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Công nghệ thông tin

... 21 1/ p 18 = 56 ( 21 1 + 28 )/p = 62 Nh vậy, khả p 59 61 Nếu chọn p = 59, n = 37 x 59 = 21 83, có biểu diễn nhị phân 10 0 010 00 011 1 Nếu chọn q = 61, n = 37 x 61 = 22 57, có biểu diễn nhị phân 10 0 011 010 0 01 ... ký/kiểm tra chữ ký 2. 1- Module thực ký tệp liệu sử dụng chứng số 2. 1. 1-Các th viện cung cấp hàm thực việc ký 2. 1 .2- Chơng trình ví dụ thực việc ký tệp liệu 27 27 27 27 28 28 28 29 30 30 32 33 34 35 35 ... {m1, m2, m3} S = {s1, s2, s3} Hình bên trái dới biểu diễn hàm ký SA từ tập M hình bên phải biểu diễn hàm kiểm tra VA tơng ứng m1 m2 m3 SA s3 s2 s1 (m1, s1) o (m1, s2) o (m1, s3) o (m2, s1)...
 • 47
 • 495
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Công nghệ thông tin

... nén S1 S5 đợc sử dụng công sau S1 14 13 15 11 10 12 15 14 13 10 12 11 14 13 11 15 12 10 15 12 11 14 10 13 S5 12 10 11 15 13 14 14 11 12 13 15 10 11 10 13 15 12 14 11 12 14 13 15 10 21 I .2 Thám ... PH[7 ,18 ,24 ] PL[ 12 , 16 ] CH [15 ] CL[7 ,18 ,24 ,29 ,27 ,28 ,30, 31] = K1 [19 ,23 ] K3 [22 ] K4[44] K5 [22 ] K7 [22 ] K8[44] K9 [22 ] K 11 [22 ] K 12 [ 44] K13 [22 ] K15 [22 ] K16[ 42, 43,45,46]; với xác suất 1 /2 - 1, 49 ... trình (2. 11 ) với xác suất 1 /2 + 23 ( -10 /64 )2 ( -20 /64 )2 = 0, 519 P PL PH K1 [15 ] ( 42, 42, 45,46) F1 37 22 /64 (27 ,28 ,30, 31) X1 (7 ,18 ,24 ,29 ) F [22 ] [15 ] K2 12 / 64 X2 K3 F3 (7 ,18 ,24 ,29 ) F [15 ] X3 [22 ] [15 ]...
 • 181
 • 517
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Công nghệ thông tin

... số bit n=5 12 + x *25 6 (x=0 ,1, 14) cho bảng dới Bảng n 5 12 768 1 024 12 8 0 15 36 17 92 2048 E(n) 64 77 87 96 10 3 11 0 11 7 23 04 25 60 28 16 30 72 3 328 3584 3840 4096 12 3 12 9 13 4 13 9 14 4 14 8 1 52 15 7 Qua tham ... rằng, F=gcd(p -1, q -1) F=gcd(p +1, q +1) N -1 bội F, giả sử N=AF2+BF +1 với 0B
 • 43
 • 397
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số cho hệ mật elgamal

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số cho hệ mật elgamal

Công nghệ thông tin

... 21 5583 726 49 516 323 59948768686373500547848654573 427 8 623 229 3446 01 6 21 396 01 026 08893 628 2606 628 665300440034 027 7 12 7 8 719 309 024 13 817 77 95033 415 450736 910 419 6 022 610 65 613 45 723 28358749 926 26306569974 318 50389945390 920 529 20 722 245678 011 81 322 5656959 12 6 2578903345 016 728 ... 09947 417 605805 623 246 511 8 81 926 58 525 724 010 1 827 7569587880 619 5 91 02 3 21 7476 522 08 5 21 2976 423 61 625 94 620 228 97 624 726 0 51 726 987589 329 8300 9 513 5 21 60376784047053506838850 825 8 517 3 9 21 2 010 45884708 613 765036 21 5583 726 49 516 323 59948768686373500547848654573 427 8 623 229 3446 01 ... mạnh 22 00 bit ( 663 chữ số thập phân)= 13 029 88093 316 615 90 524 60356645890 91 920 557 12 3 416 389 328 3843604009 377 410 397984064 016 686704744 617 627 68 627 498797800 71 028 27 819 95460 09947 417 605805 623 246 511 8 81 926 58 525 724 010 1 827 7569587880 619 5 910 2...
 • 57
 • 441
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính tổng quan về an toàn internet

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  tổng quan về an toàn internet

Công nghệ thông tin

... Thơng mại truyền thống 1 .2 Thơng mại điện tử 1. 3 Thơng mại điện tử quốc tế Internet Web 2. 1 Nguồn gốc Internet 2. 2 Khai thác tin Internet 2. 3 Việc sử dụng thơng mại Internet 2. 4 Sự phát triển Internet ... dụ, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Communications Decency Act of 19 96, đợc Bill Clinton ký thành điều luật vào tháng 2. 19 96 Mục 22 3 (a) (1) (B) Act cung cấp sắc lệnh chống lại thành viên, ngời "thông ... Force, đa vào cuối năm 19 80 Đây nỗ lực nhằm thực an toàn th tín Internet PEM đa phần Proposed Internet Standards vào năm 19 93 Các đặc tính PEM rõ ràng Đặc biệt, phần I (RFC 1 4 21 ) định nghĩa giao...
 • 59
 • 462
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội từ năm 2001 đến nay các đối tƣợng đƣợc ngân hàng bảo lãnh tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội sự hình thành và phát triển của nh ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam các nƣớc liên hiệp châu âu nghiệm bảo lãnh ở trung quốc nghiệm về bảo lãnh ngân hàng của các nƣớc asean trình bảo lãnh trong hoạt động ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại chủ thể của một giao dịch bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại tính tất yếu của việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong các nhtm ở việt nam hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh quá trình phát triển của ngân hàng thƣơng mại và sự ra đời của hoạt động bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại khái quát chung về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu hoàn thiện và mở rộng hợp lý hóa mạng lưới phân phối sản phẩm ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng