199 bài tiểu luận kinh tế chính trị

tiểu luận kinh tế chính trị

tiểu luận kinh tế chính trị

Khoa học xã hội

... trù kinh tế và các quy luật mà kinh tế chính trị Mac-Lênin đưa ra thì nhất thiết phải làm tiểu luận môn kinh tế chính trị, mặt khác nó còn giúp em nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề kinh tế ... 1976 -1995 ”- sách lịch sử kinh tế quốc dân , NXB giáo dục 1999 . 3. Đại học Kinh tế Quốc dân môn lịch sử các học thuyết Kinh tế – Lịch sử các học thuyết kinh tế – Nhà xuất bản thống k 1999 . ... luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Lª thÞ quyªn -20- LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ giáo dục và đào tạo, giáo trình Kinh tế chính trị Mác – LêNin, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia 2002. 2. Bài Kinh tế Việt...
  • 21
  • 3,146
  • 5

Tiểu luận kinh tế chính trị

 Tiểu luận kinh tế chính trị

Ngân hàng - Tín dụng

... cần đổi mới căn bản hệ thống tài chính tiền tệ, xây Tiểu luận kinh tế chính trị Phùng Thanh Tú 25 D. Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình kinh tế chính trị học, tập II, NXB Giáo dục Hà ... của nền kinh tế. Vì vậy sự tác động của Nhà nước vào nền kinh tế là mộtlẽ đương nhiên của sự phát triển kinh tế xà hội. Thiếu sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế để cho nền kinh tế thị trường ... làm cho nền kinh tế phát triển nhanh hơn, xà hội trở nên công bằng, văn minh hơn, đất nước ngày càng trở nên giàu đẹp hơn. Tiểu luận kinh tế chính trị Phùng Thanh Tú 21 lại, một chính sách...
  • 5
  • 1,543
  • 9

Xem thêm