1 phương pháp xem xét thời gian thu hồi vốn đầu tư

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Đầu tư Chứng khoán

... đầu chưa thu hồi Năm 2009 là: 700 - 14 0 = 560 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2 010 là: 560 - 16 0 = 400 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2 011 l à: 400 - 19 0 = 210 - Số vốn đầu chưa thu hồi ... 15 0 13 0 15 0 KH TSC Đ 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Thu nh ập 10 0 15 0 250 230 250 (= (1) +(2)) - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2009 là: 500 - 10 0 = 400 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2 010 là: 400 - 15 0 ... tiêp tục thu hồi vốn đầu Kết phép tính lượng thời gian, tức khoảng thời gian cần thiết mà nhà đầu bỏ để thu hồi vốn đầu Để thấy phân tích tiêu thu hồi vốn đầu thực tế, xem ví dụ sau:...
 • 6
 • 633
 • 2

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam.doc

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 ... 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD văn phòng Căn hộ 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 ... Doanh thu (Tr USD) Xuất (Tr USD) 65, 71 - - - 40,700 2,06 25,335 62,25 10 , 512 5,374 18 ,06 18 1 ,12 7 9 ,16 14 ,720 8 ,13 1, 106 - 6,94 89,3 91 4,52 74 ,12 0 82,92 41, 620 - 4 ,17 0,336 0,02 0,3 21 95,74 1, 714 ...
 • 55
 • 748
 • 4

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam .doc

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam .doc

Kinh tế - Thương mại

... dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 ... 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD văn phòng Căn hộ 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 ... Doanh thu (Tr USD) Xuất (Tr USD) 65, 71 - - - 40,700 2,06 25,335 62,25 10 , 512 5,374 18 ,06 18 1 ,12 7 9 ,16 14 ,720 8 ,13 1, 106 - 6,94 89,3 91 4,52 74 ,12 0 82,92 41, 620 - 4 ,17 0,336 0,02 0,3 21 95,74 1, 714 ...
 • 54
 • 426
 • 0

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 295,269 54 ,19 5 Thu sản 17 1, 23 76 ,17 7 0,44 22,396 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD ... 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 0,64 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu t Tỉnh thu hút ... 11 15 ,28 10 5,774 5,35 52,589 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sản 8,33 8,867 0,45 2,648 29,86 0,007 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 ,61...
 • 57
 • 293
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... - - XD h t ng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây d ng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 T ng c ng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 i n 0,64 (Ngu n: V ... 5,374 CN n ng 13 18 ,06 18 1 ,12 7 9 ,16 14 ,720 8 ,13 1, 106 - CN th c ph m 6,94 89,3 91 4,52 74 ,12 0 82,92 41, 620 - D ch v 4 ,17 0,336 0,02 0,3 21 95,74 1, 714 - GTVT-Bưu 4 ,17 11 ,700 059 5,400 46 ,15 7,930 - ... c 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD văn phòng - Căn h 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087...
 • 58
 • 334
 • 0

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 ... 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD văn phòng Căn hộ 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 ... Doanh thu (Tr USD) Xuất (Tr USD) 65, 71 - - - 40,700 2,06 25,335 62,25 10 , 512 5,374 18 ,06 18 1 ,12 7 9 ,16 14 ,720 8 ,13 1, 106 - 6,94 89,3 91 4,52 74 ,12 0 82,92 41, 620 - 4 ,17 0,336 0,02 0,3 21 95,74 1, 714 ...
 • 55
 • 251
 • 0

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 295,269 54 ,19 5 Thu sản 17 1, 23 76 ,17 7 0,44 22,396 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD ... 1, 02 2 ,18 1 21, 25 - - CN nhẹ 20 17 ,70 13 7,045 13 ,66 89,478 65,29 27,952 15 ,780 CN nặng 21 18,58 10 1,974 10 ,17 25,878 25,38 8, 916 4,603 CN thực phẩm 14 12 ,39 10 1,7 71 10 ,15 95,874 94,20 25,382 1, 895 ... 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 Phân ngành 0,64 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu t 32...
 • 54
 • 281
 • 0

"Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 ... 29,40 16 , 910 11 ,620 Tài - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD văn phòng Căn hộ 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 ... Doanh thu (Tr USD) Xuất (Tr USD) 65, 71 - - - 40,700 2,06 25,335 62,25 10 , 512 5,374 18 ,06 18 1 ,12 7 9 ,16 14 ,720 8 ,13 1, 106 - 6,94 89,3 91 4,52 74 ,12 0 82,92 41, 620 - 4 ,17 0,336 0,02 0,3 21 95,74 1, 714 ...
 • 55
 • 257
 • 0

Tài liệu Đề tài "Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam" ppt

Tài liệu Đề tài

Kinh tế - Thương mại

... 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD h tng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xõy dng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tng cng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 ... 0,3 21 95,74 1, 714 - GTVT-Bu in 4 ,17 11 ,700 059 5,400 46 ,15 7,930 - Khỏch sn - du lch 8,33 90,090 4,55 55,093 61, 15 3, 518 - Nụng lõm nghip 11 15 ,28 10 5,774 5,35 52,589 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sn 8,33 ... 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - XD h tng KCN -KCX 0,36 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 11 4 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087 0,906 1, 378 10 0,00 17 .277,6 31 100 6.463,850 37, 41 3.0 31, 113 ...
 • 60
 • 333
 • 0

Tài liệu luận văn "Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam" docx

Tài liệu luận văn

Tài chính - Ngân hàng

... 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD h tng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xõy dng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tng cng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 ... 0,3 21 95,74 1, 714 - GTVT-Bu in 4 ,17 11 ,700 059 5,400 46 ,15 7,930 - Khỏch sn - du lch 8,33 90,090 4,55 55,093 61, 15 3, 518 - Nụng lõm nghip 11 15 ,28 10 5,774 5,35 52,589 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sn 8,33 ... 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - XD h tng KCN -KCX 0,36 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 11 4 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087 0,906 1, 378 10 0,00 17 .277,6 31 100 6.463,850 37, 41 3.0 31, 113 ...
 • 60
 • 580
 • 0

phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở việt nam

phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... 1, 39 10 5,774 8,867 1, 277 5,35 0,45 0,06 52,589 2,648 0,880 49,72 29,86 68,92 11 ,6 31 0,007 - 11 , 514 - 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - 13 72 18 ,06 10 0 13 6,5 51 1.978, 412 72,789 318 ,585 53, 31 16 ,10 ... 90, 515 36,67 29,40 96 ,12 41, 82 295,269 16 , 910 54 ,17 3 67,704 54 ,19 5 11 ,620 1, 626 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 6,25 10 0 284,540 6.463,850 26,37 37, 41 51, 087 3.0 31, 113 ... 5,447 54,37 51, 73 42, 31 12,732 7,727 1, 972 8,502 6, 310 0,034 0,88 5,000 0,50 - - - 10 11 3 8,85 10 0 447,848 1. 003 ,12 5 44,65 10 0 390,5 51 702,295 87, 21 70, 01 74 ,12 9 15 8, 810 0,020 37 ,14 4 Nguồn: Vụ...
 • 47
 • 251
 • 0

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam doc

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam doc

Báo cáo khoa học

... 11 6, 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 0,64 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu Tỉnh thu hút nhiều vốn ... 49,92 1, 156 - Xây dựng 46 9,33 1. 234,429 11 ,34 352 ,19 4 28,53 91, 460 4,288 Tổng cộng 493 10 0 10 .8 81, 7 01 100 3. 811 ,695 35,03 814 ,950 13 6,897 lâm 4,96 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu Đầu ... 11 15 ,28 10 5,774 5,35 52,589 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sản 8,33 8,867 0,45 2,648 29,86 0,007 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 ,61...
 • 58
 • 217
 • 0

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam pptx

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam pptx

Báo cáo khoa học

... 11 6, 61 0,048 - Xây dựng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tổng cộng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 0,64 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu Tỉnh thu hút nhiều vốn ... 49,92 1, 156 - Xây dựng 46 9,33 1. 234,429 11 ,34 352 ,19 4 28,53 91, 460 4,288 Tổng cộng 493 10 0 10 .8 81, 7 01 100 3. 811 ,695 35,03 814 ,950 13 6,897 lâm 4,96 Nguồn: Vụ QLDAĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu Đầu ... 11 15 ,28 10 5,774 5,35 52,589 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sản 8,33 8,867 0,45 2,648 29,86 0,007 - Văn hoá - Y tế Giáo dục 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD hạ tầng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 ,61...
 • 58
 • 262
 • 0

Luận văn Lập Chương trình xác định thời gian thu hồi vốn của dự án.

Luận văn Lập Chương trình xác định thời gian thu hồi vốn của dự án.

Lập trình

... trị IRRThời gian hoàn vốn (1. 4) (1. 5) (1. 3) Hiện (1. 4 .1) Chủ đầu (1. 1 .1) chi tiết dự án (1. 2 .1) IRR (1. 3 .1) Biểu Đồ Nhập thông tin (1. 5 .1) Tính Nhập Dự án (1. 1.2) Nhập chi tiết hàng năm (1. 2.2) ... giá trị IRR Bảng thời gian hoàn vốn Hình 3.2 Dữ liệu đầu 11 Phân tích chức hệ thống 4 .1 Sơ đồ chức Hệ thống tính thời gian thu hồi vốn IRR Total QL Dữ liệu (1. 1) QL Chi tiết (1. 2) Hiển thị IRRBiểu ... hiệu 5 .1 5.2 5.3 5.4 Tên bảng Bảng liệu chi tiết dự án Bảng liệu chủ đầu Bảng liệu chi tiết hàng năm Bảng liệu dự án Bảng danh mục hình STT 10 11 Ký hiệu 3 .1 3.2 4 .1 4.2 4.3 6 .1 6.2 5 .1 6.3...
 • 27
 • 520
 • 0

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam ppt

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam ppt

Kinh tế - Thương mại

... 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD h tng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xõy dng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tng cng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 ... 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - XD h tng KCN -KCX 0,36 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 11 4 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087 0,906 1, 378 10 0,00 17 .277,6 31 100 6.463,850 37, 41 3.0 31, 113 1. 343,680 ... 76 ,17 7 0,44 22,396 29,40 16 , 910 11 ,620 Ti chớnh - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Vn hoỏ - Y t - 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD phũng Cn h 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88...
 • 58
 • 164
 • 0

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam potx

Luận văn: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam potx

Tài chính - Ngân hàng

... 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD h tng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xõy dng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 72,789 53, 31 10,943 0,224 Tng cng 72 10 0 1. 978, 412 10 0 318 ,585 16 ,10 89,0 31 17 ,11 3 ... 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - XD h tng KCN -KCX 0,36 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 11 4 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087 0,906 1, 378 10 0,00 17 .277,6 31 100 6.463,850 37, 41 3.0 31, 113 1. 343,680 ... 76 ,17 7 0,44 22,396 29,40 16 , 910 11 ,620 Ti chớnh - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Vn hoỏ - Y t - 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD phũng Cn h 76 5,52 3.2 61, 477 18 ,88...
 • 58
 • 215
 • 0

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam" doc

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Báo cáo khoa học

... 295,269 54 ,19 5 Thu sn 17 1, 23 76 ,17 7 0,44 22,396 29,40 16 , 910 11 ,620 Ti chnh - NH 29 2 ,10 3 31, 300 1, 92 318 ,449 96 ,12 54 ,17 3 - Vn hoỏ - Y t Giỏo dc 41 2,98 216 , 414 1, 25 90, 515 41, 82 67,704 1, 626 XD ... 49,72 11 ,6 31 11, 514 Thu sn 8,33 8,867 0,45 2,648 29,86 0,007 - Vn hoỏ - Y t Giỏo dc 1, 39 1, 277 0,06 0,880 68,92 - - XD h tng KCN -KCX 1, 39 12 ,599 14 ,6 91 116 , 61 0,048 - Xừy dng 13 18 ,06 13 6,5 51 6,90 ... 3.2 61, 477 18 ,88 1. 083 ,15 9 33, 21 32,077 - XD h tng KCN -KCX 0,36 2 51, 279 1, 46 16 7,594 66,58 12 ,966 - 11 4 8,27 1. 079 ,16 6 6,25 284,540 26,37 51, 087 0,906 1, 378 10 0,00 17 .277,6 31 100 6.463,850 37,41...
 • 59
 • 619
 • 1

Xem thêm