1 cơ sở lý luận về sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch và thị trường du lịch

SỞ LUẬN VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ

Kế toán

... 1. 1 Đồ thị đa giác cạnh tranh 1. 6.3 Chu kỳ sống quốc tế sản phẩm: Một chu kỳ sống sản phẩm phải gắn liền với thị trường định sản phẩm thị trường lại không thị trường khác ngược lại Một sản phẩm ... sức cạnh tranh hàng hoá thị trường 1. 5.4.2 Đối thủ cạnh tranh Nhìn chung cơng ty, doanh nghiệp hay sản phẩm hàng hoá họ phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh khác Một sản phẩm hàng hố đưa thị trường ... giai đoạn sản phẩm chu kỳ sống nó, tức vào yếu tố bán hàng mà quên yếu tố ẩn nấp sau Việc nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm thị trường nước ngồi tác dụng sau:  Thay lúc sản phẩmsản phẩm ...
 • 23
 • 416
 • 0

sở luận về hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp

Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... 01/ 00 411 0 10 3,5 10 2,6 11 8,6 11 9,8 15 15 17 20 97 96,5 10 7,9 11 3 5930 6725 7665 11 6,2 10 1,5 11 3,4 11 3,9 2987 313 8 3597 4050 10 5,2 10 5 11 4,6 11 2,6 11 35 11 66 12 39 13 63 15 95 10 2,7 10 6 11 0 11 7 11 5 12 8 ... 15 95 10 2,7 10 6 11 0 11 7 11 5 12 8 10 5 12 3 13 5 11 1,3 82 11 7 10 9,7 13 36 14 02 15 43 16 94 17 59 10 4,9 11 0 ,1 109,8 10 3,8 19 97 19 98 19 99 2000 20 01 2 710 2 815 2890 4330 15 00 14 55 14 04 5030 5839 2840 h¸ng (nguån: ... tÕ Sè lỵng % 39 4 ,1 Tæng sè 15 00 19 98 432 29,7 10 23 70,3 46 4,49 14 55 19 99 328,4 23,39 10 76,6 76, 61 43 3,97 14 04 2000 209 13 ,8 13 06 86,2 51 3,36 15 15 56 3,57 17 20 20 01 1 51 8,78 15 69 92,22 ( Nhãn...
 • 96
 • 940
 • 0

sở luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trường

Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... (nghìn Hl) 15 50 (nghìn Hl) 16 00 19 93 68,6 2060 2200 19 94 70,0 2880 310 0 19 95 71, 5 3460 3600 19 96 72,9 4 315 6335 19 97 74,4 4790 710 0 19 98 75,9 5320 7400 19 99 77,4 5 910 8500 2000 78,9 6560 9620 ... tiêu thụ sản phẩm mặt giá trị + Đánh giá khả tiêu thụ sản phẩm: Để đánh giá tiến độ tiêu thụ sản phẩm so với sản xuất, ngời ta dùng tiêu: Hệ số TTSP sản xuất = Qtt Qsản xuất ì 10 0% Qtt: Sản lợng ... hoạch tiêu thụ = Số lợng sản phẩm tiêu thụ thực tế Số lợng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch ì 10 0% - Về giá trị: % thực kế hoạch = Q1x P0 Q0P0 ì 10 0% Q1, Q0: Khối lợng sản phẩm tiêu thụ thực tế so...
 • 30
 • 496
 • 0

SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... đứng vững thị trường doanh nghiệp Hệ thống tiêu định lượng đo lường đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp 3 .1 Sản lượng tiêu thụ Số lượng sản phẩm bán thị trường loại sản phẩm tiêu ... đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp 2 .1 Sự tiếng nhăn hiệu sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp thị trường So với sản phẩm hàng hoá đối thủ cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp đứng ... tính như: - Thị phần doanh nghiệp: khả bao quát thị trường doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp khả khơng vào thị trường mới? Thị trường doanh nghiệp phải tăng trưởng? khả mở rộng thị trường khơng?...
 • 30
 • 333
 • 0

sở luận về hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp

Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... thể Sản phẩm cốt lõi 1. 2.3 Phân loại chiến lợc sản phẩm nhiều để phân loại chiến lợc sản phẩm 1. 2.3 .1 Căn vào thân sản phẩm Chiến lợc thiết lập chủng loại: giữ vị trí vốn sản phẩm thị trờng ... chất lợng sản phẩm Chiến lợc đổi chủng loại: chiến lợc phát triển sản phẩm 1. 2.3.2 Căn vào sản phẩm kết hợp với thị trờng tiêu thụ, chia chiến lợc sản phẩm thành : Chiến lợc sản phẩm thị trờng ... đa sản phẩm nhằm đa dạng hoá sản phẩm cũ mà vòng đời hết Chiến lợc sản phẩm thị trờng mới, đa loại sản phẩm cha thị trờng nhằm mục đích mở rộng thị trờng tạo nhu cầu 1. 3 Nội dung chiến lợc sản...
 • 34
 • 512
 • 3

Cở sở luận về hình thức trả lương sản phẩm trong doanh nghiệp nhà nước

Cở sở lý luận về hình thức trả lương sản phẩm trong doanh nghiệp nhà nước

Kế toán

... cấp bậc = = 510 1573,5 3.2 CNa=TL cb+HStgian× 510 1573,5 =240545,45 + 1, 5 × 510 1573,5 =7892905,7 CNb=2 (72 818 1, 81+ 1× 510 1573,5) =11 659 510 ,62 CNc=393 218 ,18 + 0,7 × 510 1573,5 =3964 319 ,63 ∑23 516 735,95 Ưu ... bậc tổ 15 .750.000 = = 11 ,563 13 619 44 B3 Tính tiền lương thực lĩnh thành viên CNa = 240545 × 11 ,563 = 27 814 22 2CNb=(72 818 1 × 11 ,563)/2 =4209978 CNc =393 218 ,18 11 ,563 =45467 81 ∑ =11 53 818 1 Phương ... cầu công nhân làm 18 ngày Mức sản lượng tập thể =5 sản phẩm /h tháng 10 .000 sản phẩm Đơn giá tiền lương tính sau : (1, 47 +1, 78×2+2,67) 18 0.000 ĐG = = 15 75 5×22×8 TL =10 .000 15 75 =15 750.000 Cách phân...
 • 21
 • 478
 • 0

sở luận về quản trị tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận về quản trị tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... lược tiêu thụ sản phẩm - Những xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm : + Căn vào nhu cầu thị trường sản phẩm chất lượng sản phẩm, cấu sản phẩm, giá xu vận động tương lai + Phương án sản xuất kinh ... gồm: 2 .1 Nghiên cứu thị trường dự báo mức bán sản phẩm doanh nghiệp : - Nghiên cứu thị trường : Nội dung nghiên cứu thị trường gồm: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thị trường, nhân tố thuộc môi trường ... tế thị trường, doanh nghiệp cần phải quan hệ, tiếp xúc với năm thị trường Các yếu tố đầu vào trình sản xuất chủ yếu lấy từ: thị trường nguyên vật liệu, thị trường lao động, thị trường vốn , thị...
 • 29
 • 496
 • 1

SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... doanh nghiên cứu thị trường nhằm trả lời câu hỏi sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? tức thị trường cần sản phẩm đặc điểm kinh tế kỹ thuật sao? Dung lượng thị trường loại sản phẩm nào? người ... cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt động ... tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất liên tục Tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất...
 • 18
 • 618
 • 1

SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kế toán

... chiều dài bề rộng hệ thống kênh phân phối SƠ ĐỒ CÁC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Đại Nhà B.buôn Nhà bán lẻ Nhà B.buôn Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ Người ... hàng giới thiệu sản phẩm bán theo đơn điện thoại đặt hàng Nhiều sản phẩm dịch vụ phân phối theo cách này, khơng trung gian nên người sản xuất phải thực tất chức kênh Ngày nhiều cơng ty chọn ... hàng, thị trường hàng tiêu dùng người bán lẻ thị trường hàng cơng nghiệp người mơi giới hay đại diện bán hàng Kênh cấp thường sử dụng nhà bán lẻ quy mơ lớn mua khối lượng lớn từ nhà sản xuất...
 • 12
 • 531
 • 1

SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775.368 II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT- KINH DOANH Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường cơng việc từ làm sở đề chiến lược, mục ... tin kinh doanh thị trường: Nghiên cứu thị trường vấn đề quan trọng thông tin Thông tin kinh doanh thị trường tri thức tình báo liên quan đến kinh doanh thị trường Thơng tin thị trường mang tính ... tính như: - Thị phần doanh nghiệp: khả bao quát thị trường doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp khả khơng vào thị trường mới? Thị trường doanh nghiệp phải tăng trưởng? khả mở rộng thị trường khơng?...
 • 32
 • 335
 • 0

SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... thụ Đưa sản phẩm sản xuất, sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm cải tiến, sản phẩm vào thị trường thị trường Phải sách sản phẩm phù hợp, quan tâm đến vấn đề cải tiến, hoàn thiện sản phẩm cho ... trị - Trường hợp sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất cung ứng thị trường mà doanh nghiệp biết dung lượng thị trường phần thị trường tương đối tính sau : Công thức : Nhu cầu thị trường sản phẩm doanh ... mục sản phẩm, đổi cấu sản phẩm sở thực tốt vấn đề: Duy trì điều chỉnh, hồn thiện cải tiến sản phẩm cũ, loại bỏ sản phẩm lạc hậu không thị trường chấp nhận để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường...
 • 28
 • 520
 • 1

SỞ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kế toán

... kinh tế thị trường , doanh nghiệp cần phải quan hệ , tiếp xúc với năm thị trường Các yếu tố đầu vào trình sản xuất chủ yếu lấy từ : thị trường nguyên vật liệu ,thị trường lao động , thị trường ... thực cơng ty chiến lược sản phẩm đắn Luôn tạo sản phẩm với chất lượng tốt phú hợp với thị hiếu khách hàng Việc xây dựng đắn chiến lược sản phẩm ý nghĩa sống sản phẩm công ty Chiến lược sản ... lượng uy tín sản phẩm - Chiến lược hạn chế chủng loại: Thông tin thị trường cho biết sản phẩm thị trường người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm hiệu kinh tế từ doanh nghiệp định hạn chế sản xuất kinh...
 • 20
 • 462
 • 0

Sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch Hà Nội đối với khách du lịch đến từ một số quốc gia ASEAN

Sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch Hà Nội đối với khách du lịch đến từ một số quốc gia ASEAN

Khoa học xã hội

... 11 Kết cấu luận văn 11 CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ SỨC HẤP DẪN CỦA SẢN PHẨM DU LỊCH THỊ TRƢỜNG DU LỊCH 13 1. 1 Thị trƣờng du lịch 13 1. 1 .1 Khái niệm 13 ... 1. 1.2 Phân loại thị trường du lịch 13 1. 1.3 Đặc điểm thị trường du lịch 14 1. 2 Sản phẩm du lịch 16 1. 2 .1 Khái niệm 16 1. 2.2 Các yếu tố cấu thành sản phẩm du ... phát triển du lịch Hà Nội, sản phẩm du lịch ưu việt đáp ứng nhu cầu thị trường khách ASEAN Kết cấu luận văn  Chương 1: sở luận sức hấp dẫn sản phẩm du lịch Hà Nội thị trường du lịch  Chương...
 • 151
 • 533
 • 1

Chương 1 SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

... hoạt động hệ thống ngân hàng 1. 2.6 Nghiệp vụ kinh doanh thẻ NHTM 1. 2.6 .1 sở pháp việc tổ chức kinh doanh thẻ sở pháp nghiệp vụ thẻ dựa sở pháp luật nước sở tại, cụ thể quy chế phát ... nhiều vào môi trường pháp quốc gia Một hành lang pháp thống cho hoạt động thẻ tạo cho ngân hàng chủ động tham gia thị trường thẻ, việc đề chiến lược kinh doanh Một môi trường pháp đầy ... Blanche American Express (19 58), JCB (19 61) đời Năm 19 60, ngân hàng Bank of America giới thiệu sản phẩm thẻ ngân hàng riêng mình, the Bank Americard, đạt nhiều thành cơng Với lợi ích hệ thống...
 • 32
 • 524
 • 0

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

... sản phẩm dịch vụ khác cố định vào vài loại nhiều chủng loại - Nghiên cứu sản phẩm mới: + Nâng cao chất lượng sản phẩm việc cải tiến hoàn thiện sản phẩm chế tạo sản phẩm + Mỗi loại sản phẩm ... lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chiến lược cạnh tranh chiến lược đầu tư a Chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm phương thức kinh doanh hiệu sở đảm bảo thỏa mãn nhu cầu thị trường thị ... hiệu quy mô sản xuất kinh doanh lớn * Những sản phẩm thay Sản phẩm thay sản phẩm đối thủ cạnh tranh tại, áp lực thường xuyên đe dọa trực tiếp đến doanh nghiệp Sản phẩm thay loại sản phẩm doanh...
 • 17
 • 667
 • 1

Chương 1 Sở Luận Về Thị Trường Chứng Khoán

Chương 1 Cơ Sở Lý Luận Về Thị Trường Chứng Khoán

Kế toán

... tương lai 1. 3.4 Căn vào đặc điểm loại hàng hóa lưu hành thị trường chứng khoán: Theo này, TTCK chia làm loại thị trường: • Thị trường cổ phiếu • Thị trường trái phiếu • Thị trường cơng cụ nguồn ... cấp thị trường hoạt động liên tục không ngừng nghỉ Các nhà đầu tư mua bán chứng khốn nhiều lần thị trường 1. 3.3 Căn vào phương thức giao dịch: Thị trường giao (Spots market) gọi thị trường thời ... chứng khốn chào bán chứng khốn cơng chúng chấm dứt tồn số chứng khốn đợt phát hànhđến tay nhà đầu tư thứ TTCK thứ cấp: thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông, thị trường mua bán lại loại chứng...
 • 3
 • 376
 • 2

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Kế toán

... nguồn lực sản xuất (vốn, kỹ thuật, công nghệ…), thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn điều kiện địa chất lượng sản phẩm kém, chủng loại sản phẩm nghèo nàn, người nông dân nghèo thường ... bán sản phẩm làm ra, chưa qua chế biến, nên giá trị thấp; sản phẩm làm chưa xuất phát từ nhu cầu thị trường (bán sản phẩm có, khơng bán mà thị trường cần) Người nghèo thường sống vùng xa xơi hẻo ... trang thiết bị sản xuất lạc hậu, khả cạnh tranh sản phẩm thấp lực sản xuất hạn chế làm khơng doanh nghiệp nhỏ vừa bị phá sản đẩy công nhân vào cảnh thất nghiệp, buộc họ phải gia nhập vào đội ngũ...
 • 35
 • 469
 • 1

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Kế toán

... với danh mục sản phẩm CƠNG TY A Thương hiệu A Thương hiệu B … Thương hiệu N Sản phẩm A Sản phẩm B … Sản phẩm N Đoạn thị trường A Đoạn thị trường B … Đoạn thị trường N H 1. 3- đồ cấu trúc chiến ... hiệu -sản phẩm ấn định riêng cho sản phẩm tên phù hợp với định vị sản phẩm thị trường Kết sản phẩm đời thương hiệu riêng Vì thế, cơng ty danh mục thương hiệu tương ứng với danh mục sản phẩm ... phí sản phẩm thị trường Nhược điểm chiến người ta xu hướng bỏ qua thực tế dãy sản phẩm giới hạn n Một công ty nên gộp sản phẩm sản phẩm liên quan mật thiết với sản phẩm tồn Thêm vào...
 • 20
 • 507
 • 1

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Kế toán

... cho sản phẩm thương hiệu riêng biệt phù hợp với định vị thị trường sản phẩm Mục tiêu chiến lược thương hiệu -sản phẩm ấn định riêng cho sản phẩm tên phù hợp với định vị sản phẩm thị trường Kết sản ... Đoạn thị trường A Đoạn thị trường B … Đoạn thị trường N H 1. 3- đồ cấu trúc chiến lược phát triển thương hiệu -sản phẩm Công ty Procter &Gamble coi triết quản thương hiệu Qua sản phẩm ... tính quán sản phẩm + Giúp mở rộng dãy + Giảm chi phí sản phẩm thị trường Nhược điểm chiến người ta xu hướng bỏ qua thực tế dãy sản phẩm giới hạn n Một công ty nên gộp sản phẩm sản phẩm có...
 • 19
 • 448
 • 0

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

Kế toán

... quản sản phẩm quản kênh Người quản kênh phải biết định sản phẩm ảnh hưởng tới định quản kênh Ba vấn đề chủ yếu quản sản phẩm liên quan tới quản kênh là: phát triển sản phẩm ... Biến số thị trường bao gồm:yếu tố địa thị trường, quy mô thị trường, mật độ thị trường, hành vi thị trương - Biến số sản phẩm bao gồm:thể tích,tính dễ hư hỏng,tính chất kỹ thuật,giá trị sản phẩm, tính ... kiếm Sản phẩm đỏ Cao Thấp Thấp Thấp Thấp Sản phẩm da cam Sản phẩm Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình vàng Thấp Cao Cao Cao cao Sản phẩm đỏ sản phẩm tiêu dùng hóa cao.Loại lên...
 • 19
 • 438
 • 0

Xem thêm