1 2 đặc trưng nước thải của một số làng nghề dệt nhuộm điển hình

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... vững làng nghề 13 1. 1.8 Xu phát triển làng nghề đến năm 20 20 14 1. 2 Tổng quan làng nghề dệt nhuộm Việt Nam 15 1. 2 .1 Khái quát làng nghề dệt nhuộm Việt Nam 15 1. 2. 2 Vấn đề môi trường làng nghề dệt ... 1. 1.3 Một số đặc điểm làng nghề Việt Nam 1. 1.4 Vai trò làng nghề với phát triển kinh tế xã hội 1. 1.5 Làng nghề dệt việc giữ gìn văn hóa địa 11 1. 1.6 Một số thách thức chủ yếu làng nghề 11 1. 1.7 ... nghề dệt nhuộm 16 1. 2. 3 Tình hình quản lý môi trường làng nghề dệt nhuộm 16 1. 2. 4 Đánh giá công tác quản lý môi trường làng nghề dệt nhuộm 17 1. 3 Vấn đề môi trường làng nghề 18 1. 3 .1 Ô nhiễm...
 • 87
 • 213
 • 2

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ (PFCs) TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM, TÁI CHẾ GIẤY, NHỰA

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ (PFCs) TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM, TÁI CHẾ GIẤY, NHỰA

Khoa học tự nhiên

... ) 2 013 6.433 .16 6 3 .2 41 32, 41 2 0 12 10 .29 5.477 5 .18 7 51, 87 2 011 4.3 51. 940 2 .19 2 21 , 92 2 010 2 .16 9. 310 1. 093 10 ,93 20 09 1. 409.390 710 7 ,10 20 08 1. 097.785 553 5,53 20 07 815 .366 411 4 ,11 20 06 611 .18 0 ... 21 10 '23 . 611 '' BN-09 10 6° 01' 55. 015 " 21 10 '50.073" 10 BN -10 10 6° 02' 22. 066" 21 11 '05.008" 11 BN -11 10 6° 02' 52. 057" 21 11 '05.074" 12 BN - 12 10 6° 02' 21 . 20 2'' 21 09'57.7 52' ' 13 BN -13 10 6° 02' 09.803'' 21 09'57.038'' ... 21 09'57.038'' 14 BN -14 10 6° 02' 05.004" 21 09'38. 019 " 15 BN -15 10 6° 01' 15.0 51" 21 10 '13 . 019 " 16 BN -16 10 6° 01' 21 . 063" 21 10 '15 .078" 17 BN -17 10 6° 01' 36.0 01" 21 10 '6. 024 " 18 BN -18 10 6°00 '28 .083" 21 9'38.0 31" 19 ...
 • 117
 • 302
 • 1

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM TÁI CHẾ GIẤY NHỰA

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM TÁI CHẾ GIẤY NHỰA

Hóa học

... nhất) 15 Nguồn trích dẫn LNTCN Như Quỳnh (trung bình) LNTCN Như Quỳnh (lớn nhất) 8 ,11 2, 71 49 ,25 24 ,76 9,03 16 3,80 10 ,23 1, 82 46,43 42, 89 5 ,16 28 2,89 2, 80 < 0,8 9,40 1, 20 0 ,28 8,40 2, 70
 • 32
 • 189
 • 0

Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất flo hữu cơ (PFCs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy, nhựa

Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất flo hữu cơ (PFCs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy, nhựa

Thạc sĩ - Cao học

... nhựa t i Việt Nam 21 ả ấ PFCs qu đị ƣờ .11 ƣớng dẫn h p chất PFCs 16 ấ PFCs số quố .19 1. 7 .1 Ô nhiễm từ ngành dệt may 21 1.7 .2 Ô nhiễm từ ngành giấy 22 1. 7.3 Ô nhiễm ngành ... người 13 Hình 1. 3 Hàm lượng PFOS sữa mẹ Việt Nam số nước 16 Hình 1. 4 đồ cấu tạo phần khối phổ thiết bị LC-MS/MS 8040, Shimadzu 26 Hình 2 .1 Bản đồ lấy mẫu LNDN Tương Giang . 31 Hình 2. 2 ... 61 Bảng 3.8 Hệ số phân bố Kd PFOA PFOS mẫu nước mặt trầm tích thuộc làng nghề 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1. 1 Cấu trúc đặc trưng hợp chất PFCs Hình 1. 2 Con đường phát thải phơi...
 • 21
 • 303
 • 0

Tiểu luận: Đặc trưng nước thải của quy trình sản xuất rượu sắn ở làng Vân (Bắc Giang). Đề Giang). xuất biện pháp xử lý nước thải trong điều kiện kinh phí và diện tích hạn hẹp ppt

Tiểu luận: Đặc trưng nước thải của quy trình sản xuất rượu sắn ở làng Vân (Bắc Giang). Đề Giang). xuất biện pháp xử lý nước thải trong điều kiện kinh phí và diện tích hạn hẹp ppt

Điện - Điện tử

... học củ sắn (%) Nước Tinh bột Protein Chất béo Đường Tro Xơ 70 .25 21 . 45 1. 12 0. 41 5 .13 0.54 1. 11 2 .1. 2 Quy trình sản xuất rượu sắn Nguyên liệu (sắn khô) Ngâm Nước thải Rửa Nước thải Luộc chín ... biện pháp xử lý nước thải hợp lý khả quan cho làng nghề sản xuất rượu sắn nói chung làng Vân nói riêng riêng 1. 2 Mục đích yêu cầu đề tài 1. 2 .1 Mục đích - Tìm hiểu đặc trưng nước thải từ sản xuất ... cất Rượu 2. 2 Đặc trưng nước thải từ quy trình sản xuất rượu sắn 2. 2 .1 Trong quy trình sản xuất rượu sắn nêu trên, nước thải thải từ giai đoạn sau: sau: - Ngâm, rửa nguyên liệu Sắn ngâm nước giếng...
 • 26
 • 488
 • 1

Nghiên cứu xác định các đặc trưng chất lượng của một số loại nước mắm thương mại

Nghiên cứu xác định các đặc trưng chất lượng của một số loại nước mắm thương mại

Công nghệ - Môi trường

... 1 1 1, 1608 1, 14 81 1 ,13 84 1, 1564 1, 1 313 1, 1835 1, 1889 1, 1858 1, 186 1, 1945 1, 1905 1, 147 1, 18774 1, 18986 bình 13 18 ,1 17 ,1 20 584FS rri ^ ^ 5 Lap lai 1 1 1 1 1, 1 827 1, 1997 1, 1877 1, 1887 1, 18 82 1, 1736 ... 7,48 7, 42 8,33 1, 61 4,04 3,53 4, 52 1, 26 3,68 3,30 3, 81 1, 72 6,53 6 , 12 7,85 1, 61 5,58 4,36 8,33 1, 38 3,44 3,89 4,88 4,36 12 ,35 11 ,66 14 ,40 1, 03 2, 85 2, 71 3,33 0 0 7 ,11 14 ,13 12 ,36 12 , 61 1,84 4,87 ... 3 ,25 4,5 4,75 4,5 4 ,25 4,5 4,5 4 ,25 4,75 4 ,25 5 5 m( ) g Điếm tổng Trung 11 ,5 14 12 14 ,5 13 17 ,5 19 ,5 18 17 18 ,5 17 ,5 17 15 ,5 18 ,5 17 20 20 20 20 20 Trung bình Tên mẫu CSFS NTFS KHFS 5 1 1 1 1...
 • 51
 • 370
 • 1

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)

Nông - Lâm - Ngư

... IV 21 . 3 38.7 40.6 62. 3 58.3 47 84.3 37.7 92. 7 11 9.7 85 72. 3 10 0 13 3 16 7.3 78.3 MĐTB 68 .1 84.6 94.3 62. 7 C m 2. 3 17 .3 26 26 Châu 18 .3 22 42. 7 24 .7 6.3 11 .7 56.7 10 5.3 7.7 88 MĐTB 6.73 13 .25 33 .28 ... /m ) (g/m2) Gò Hí 77.43 33.75 C m Châu 28 .11 12 .86 Ng c Thành 15 0. 02 29.76 T b ng 3 .10 xây d ng ñư c bi u ñ 3 .1 3 .2 M t ñ (S cá th /m 2) 17 15 0. 02 16 0 14 0 12 0 10 0 80 60 40 20 77.43 28 .11 Gò Hí ... 56.7 10 5.3 7.7 88 MĐTB 6.73 13 .25 33 .28 61 Ng c 6.6 14 54.3 21 1 .3 Thành 43.7 33 53 36.7 11 7.7 17 7 319 .3 10 2 21 8 .7 419 .7 347.7 24 5.3 MĐTB 96.68 16 0.93 19 3.58 14 8.83 *Ghi Chú: KĐL : Khung ñ nh lư ng...
 • 26
 • 2,469
 • 6

Khảo sát tính chất đặc trưng von ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích

Khảo sát tính chất đặc trưng von ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích

Thạc sĩ - Cao học

... Lng amlodipin besylat hp ph trờn GCE E(V) -0 ,1 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1, 0 -1, 1 m(àg/cm2) 13 4 ,14 77, 82 12 7 ,15 13 3,09 12 0, 62 13 8 ,10 0,86 1, 41 3 ,16 0,99 Kt qu tớnh toỏn c theo phng phỏp tng ... nng 10 -8M - 10 -7 M theo phng trỡnh Ip = (17 ,24 0, 61) .Cx x 10 -8 + (6,77 0, 81) , R = 0,995 v khong nng 10 -9M -10 -8M theo phng trỡnh tuyn tớnh Ip = (2, 61 0,05)Cx x10-9 + (1, 27 0 , 12 ), R = 0,998, ... 36(7), pp .11 35 -11 41 52 Heikkinen R., Fotsis T., and Adlercreutz H (19 81) , Reversed-Phase C18 cartridgefor extraction of estrogens from urine and plasma, Clin Chem Vol .27 /7, pp .11 86 -11 89 53 Hemmateenejad...
 • 26
 • 518
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội

Khoa học tự nhiên

... MK1 12 20 33 62 3,0 11 1,3 15 ,4 MK2 21 0 0 85 42 5,5 27 8,4 17 ,3 MK3 25 80 6593 3,7 22 5,6 14 ,8 DL1 20 20 4 617 4,6 12 4,7 20 ,9 DL2 3 810 3636 5,8 97,8 13 ,7 DL3 24 0 90 21 2, 6 3 02 ,1 43 ,2 DL4 8350 549 2, 8 10 2, 3 ... 10 2, 3 12 ,4 CQ1 11 40 5070 4,5 25 0,4 23 ,1 CQ2 3570 10 056 3 ,2 293,6 45,5 CQ3 12 40 8076 3,5 23 7,3 27 ,8 QCVN 10 0 15 0 5,5-9 40 40 :2 011 /BTNMT (B) *: nước thải hòa lẫn vào kênh chung bao gồm nước thải ... Trong số này, làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm 53% với 13 5 làng nghề, tiếp làng nghề dệt nhuộm đồ da chiếm 23 % với 59 làng nghề, làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm chiếm 16 ,9% với 43 làng nghề...
 • 76
 • 568
 • 5

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội ttt

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội ttt

Khoa học tự nhiên

... 1 Chƣơng – TỔNG QUAN 1. 1 Khái quát làng nghề trạng môi trƣờng làng nghề 1. 1 .1 Khái niệm làng nghề 1. 1 .2 Phân loại làng nghề 1. 1.3 Hiện trạng ... môi trƣờng làng nghề 1. 2 Vai trò làng nghề kinh tế nông thôn 1. 3 Làng nghề chế biến tinh bột sắn 1. 4 Công nghệ xử lý nƣớc thải ô nhiễm hữu cao 1. 4 .1 Cơ chế ... nghiên cứu 2 .1. 1 Vị trí địa lý: 2 .1. 2 Địa hình, khí hậu: 2 .1. 3 Điều kiện kinh tế-xã hội: 2 .1. 4 Hiện trạng sản xuất 2. 2 Phƣơng pháp nghiên...
 • 9
 • 255
 • 0

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội

nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội

Khoa học tự nhiên

... MK2 21 0 0 85 42 5,5 27 8,4 17 ,3 MK3 25 80 6593 3,7 22 5,6 14 ,8 DL1 20 20 4 617 4,6 12 4,7 20 ,9 DL2 3 810 3636 5,8 97,8 13 ,7 DL3 24 0 90 21 2, 6 3 02 ,1 43 ,2 DL4 8350 549 2, 8 10 2, 3 12 ,4 CQ1 11 40 5070 4,5 25 0,4 ... Trong số này, làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm 53% với 13 5 làng nghề, tiếp làng nghề dệt nhuộm đồ da chiếm 23 % với 59 làng nghề, làng nghề chế biến lƣơng thực, thực phẩm chiếm 16 ,9% với 43 làng nghề ... 4,5 25 0,4 23 ,1 CQ2 3570 10 056 3 ,2 293,6 45,5 CQ3 12 40 8076 3,5 23 7,3 27 ,8 QCVN 10 0 15 0 5,5-9 40 40 :2 011 /BTNMT (B) *: nƣớc thải hòa lẫn vào kênh chung bao gồm nƣớc thải sản xuất nƣớc thải sinh...
 • 85
 • 299
 • 0

Khảo sát chất lượng nước thải của một số khu công nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

Khảo sát chất lượng nước thải của một số khu công nghiệp trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

Khoa học tự nhiên

... CU 25 2 .1 Thu mu v bo qun mu 25 2 .1. 1 Thu mu 25 2 .1. 1 .1 V trớ thu mu 25 2 .1. 1 .2 Thi gian thu mu 25 2 .1. 1.3 Dng c thu mu 25 2 .1. 2 Bo qun ... To 10 1. 1 .2. 5 Khu cụng nghip Trng Bng 11 1. 1.3 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ nc thi cụng nghip 12 1. 1.3 .1 Cỏc cht hu c 12 1. 1.3 .2 Cỏc cht vụ c 12 1. 1.3.3 Hm lng ... trỡnh by Ph lc 2 .1. 1 .2 Thi gian thu mu Mu nc thi c thu vo hai t: t vo 11 h30 ngy 13 /06 /2 011 ti cỏc KCN Tõn To, Trng Bng v Tõn Bỡnh; t vo 11 h30 ngy 25 /08 /2 011 ti cỏc KCN Amata v H Nai 2 .1. 1.3 Dng c...
 • 104
 • 397
 • 0

Nghiên cứu ô nhiễm nước thải của một số nhà máy, xí nghiệp trên lưu vực sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

Nghiên cứu ô nhiễm nước thải của một số nhà máy, xí nghiệp trên lưu vực sông Tô Lịch và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

Báo cáo khoa học

... 13 4 ,1 15 25 - pH N hiệt độ Độ dân điện rng /1 122 ,14 14 2, 35 COD mg/I 2 51, 3 20 6,7 12 6 659,3 10 15 30 10 0 - ss mg /1 35,43 37 ,26 35, 82 28,50 20 30 50 10 0 - N ts mg /1 22 ,4 25 ,2 16 ,8 35,3 10 15 - 10 ... mg /1 2. 72 10 N tổng mg /1 51. 8 15 30 60 11 Coliíorm MPN/lOOml 13 .10 4 3000 5000 12 AI mg /1 0,790 13 V mg /1 0.005 14 Cr mg /1 0, 022 0 .2 15 Mn mg /1 0 .26 2 0.5 16 Fe mg /1 2. 689 10 17 Co m g /1 0.0 02 18 ... 0,0 01 0,0 01 0,0 01 0,0 01 0 0,0 01 ,0 0,0 01 0,0 01 0,0 01 0,0 01 11 C r tòim 1iỉ 1 ,0 0,0 01 0 ,0 ,0 0 0,0 01 ,0 0,005 0,0 0,0 0,0 - 15 1c niíi/l 1, 788 1, 675 1, 435 1, 61 1.5 61 1, 82 1, 92 1, 438 1, 753 1, 64 1, 439...
 • 79
 • 340
 • 0

Khảo sát tính chất đặc trưng Von - Ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích

Khảo sát tính chất đặc trưng Von - Ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích

Hóa học

... 33 2. 2 .11 Xử lý số liệu phân tích 33 2. 2 .11 .1 Độ lặp lại .33 2. 2 .11 .2 Độ 34 2. 2 .11 .3 Giới hạn phát (LOD) .34 2. 2 .11 .4 Giới hạn định lƣợng (LOQ) 36 2 .1. 11. 6 ... 12 1. 3 .2 Các phƣơng pháp xác định amlodipin besylat 12 1. 3 .2 .1 Phƣơng pháp trắc quang 12 1. 3 .2. 2 Phƣơng pháp HPLC 13 1. 3 .2. 3 Phƣơng pháp von-ampe hòa tan 14 1. 3.3 ... 11 1. 3 .1 Các phƣơng pháp xác định nifedipin 11 1. 3 .1. 1.Phƣơng pháp chuẩn độ .11 1. 3 .1. 2. Phƣơng pháp HPLC……………………………………… …… 11 1. 3 .1. 3 Phƣơng pháp trắc quang 12 1. 3 .1. 4 Phƣơng...
 • 154
 • 551
 • 0

Phân tích đánh giá hiên trạng nước thải của một số khu công nghiệp ở Việt Nam và xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Bình Đông, Tiền Giang

Phân tích đánh giá hiên trạng nước thải của một số khu công nghiệp ở Việt Nam và xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Bình Đông, Tiền Giang

Công nghệ - Môi trường

... 27 ,4 27 ,5 26 ,9 27 ,4 27 ,5 Tháng 28 ,1 28 ,8 28 ,8 28 ,7 28 ,8 Tháng 27 ,8 28 ,2 28,9 28 ,3 27 ,7 Tháng 26 ,2 27,0 27 ,9 27 ,2 27,9 Tháng 26 ,0 27 ,0 26 ,4 27 ,3 27 ,2 Tháng 27 ,2 26,8 27 ,0 26 ,8 26 ,8 Tháng 27 ,1 27 ,3 ... 25 ,3 22 ,8 2, 5 33,7 6,3 Tháng 68,6 54,0 3,4 87,7 6,3 Tháng 94,8 16 9,9 15 0,7 11 5,5 2 71, 7 Tháng 14 9,8 414 ,2 12 4,7 22 2,9 21 1 ,5 Tháng 22 3,5 14 1,6 16 7,3 94,6 16 7 ,2 Tháng 27 2,9 26 6,6 2 21 , 0 28 4,7 22 2,3 ... 27 2,9 26 6,6 2 21 , 0 28 4,7 22 2,3 Tháng 13 3,6 19 1,9 21 8 ,3 355,0 27 9,6 Tháng 10 358,0 20 6,3 3 81, 9 19 1 ,1 184,6 Tháng 11 16 6,4 53 ,1 23 2 ,1 94,3 31, 0 Tháng 12 13 5,4 16 ,9 20 4,0 48,3 4,9 ( Nguồn: công ty cổ...
 • 171
 • 424
 • 1

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Nông - Lâm - Ngư

... năm 20 09 Bảng 2. 8 Số đầu lợn qua năm Đơn vị: Triệu Năm Số đầu lợn 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 24 .6 27 .5 26 .6 26 .03 26 .00 27 .60 27 .4 25 .1 26 .13 20 08 20 09 2 010 ( Nguồn: Niên giám thống kê 2 010 ) ... 0 .1 Ngựa 89.0 7.0 1. 2 0.05 1. 5 0. 02 0 .24 0 .2 Lợn 94.0 2. 5 0.5 0.05 1. 0 0-0 .2 0-0 .2 0 .1 ( Nguồn: Suzuki Tatsushiko, 19 68) 2. 2.3 Nước thải Nước thải chăn nuôi loại nước thải đặc trưng có khả gây ... 2 .1. 1sở lý luận 2 .1. 2sở pháp lý 2 .1. 3 Cơ sở thực tiễn 2. 2 Đặc điểm chất thải chăn nuôi 16 2. 2 .1 Chất thải rắn – phân 16 2. 2 .2 Nước...
 • 61
 • 801
 • 8

Đánh giá thực trạng môi trường nước thải của một số hộ gia đình chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trên địa bàn xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá thực trạng môi trường nước thải của một số hộ gia đình chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trên địa bàn xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Nông - Lâm - Ngư

... Lượng thịt 1, 7 20 03 20 04 1, 8 2, 0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 2 010 2, 4 2, 5 2, 6 2, 8 2, 9 3,03 (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2 010 , 2 011 ) [11 ] Các tỉnh có số đầu lợn lớn triệu thời điểm 01/ 4 /2 010 Hà Nội, ... tăng 7,4% so với năm 20 09 Bảng 2. 7 : Số đầu lợn qua năm (đơn vị: triệu con) Năm 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 2 010 Số đầu lợn 25 ,1 26 ,13 27 ,5 26 ,6 26 ,03 26 ,0 27 ,6 24 ,6 27 ,4 (Nguồn: Niên ... bào Thành phần Số lượng MPN /10 0g 4 .10 -10 8 MPN /10 0g 10 5 -10 7 MPN /10 0g 3 .10 2 -10 4 Vk /25 ml 10 -10 4 Vk /25 ml 10 -10 2 MNP /10 g 0 -10 3 (Nguồn: Nguyễn Thị Hoa Lý, 20 05)[9] 2. 2 .2 Nước tiểu Nước tiểu chăn nuôi...
 • 77
 • 490
 • 1

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp cải thiện

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp cải thiện

Thạc sĩ - Cao học

... 4 ,29 7, 61 9356 9 12 0 3 314 3304 355 343 423 4 12 UASB 7, 61 6,83 9 12 0 18 12 3304 6 61 343 26 0 4 12 28 9 Lắng 6,83 6, 72 18 12 17 06 6 61 633 26 0 25 6 28 9 21 9 Ổn định 6, 72 7, 52 17 06 535 633 13 8 25 6 12 3 21 9 15 4 ... hữu 20 ,2 8 ,1 40,4 13 9 N-NH3 75,5 40,6 11 0 426 N-NO3 - - - - N-NO2 KPH KPH KPH KPH P-PO4 26 ,6 12 ,3 38 48 Al - - - - SO 42- 22 ,1 10,3 24 ,2 35 Ca 2, 7 4 ,1 4,7 7 ,1 Cu - - - 3 ,2 Fe 2, 3 2, 3 2, 6 3,6 K 42, 5 ... đoạn 20 00 – 2 0 12 đạt 4 ,2% /năm Sản lượng năm 2 0 12 đạt 11 , 41 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm 2 011 Năng suất từ 20 07 đến sụt giảm từ 1, 23 tấn/ha xuống 1, 14 tấn/ha, mức thấp năm qua [14 ] 38 1. 6 .1. 2...
 • 106
 • 426
 • 2

Xem thêm