ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm phonon âm giam cầm bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Khoa học tự nhiên

... Khác với hiệu ứng thứ ta đề cập hiệu ứng có tác dụng với tất giá trị kích thước, hạt bé hiệu ứng lớn ngược lại Ở vật liệu khối hiệu ứng bề mặt nhỏ thường bỏ qua, vật liệu nano hiệu ứng quan trọng, ... nano (nm) Số (%) Hiệu ứng kích thước: Khác với hiệu ứng bề mặt, hiệu ứng kích thước vật liệu nano làm cho vật liệu đặc biệt thu hút quan tâm nhà khoa học nhiều so với vật liệu khối Đối với vật ... nguyên tử bề mặt có nhiều tính chất khác biệt so với tính chất nguyên tử bên long vật liệu nên kích thước vật liệu hiệu ứng có liên quan đến nguyên tử bề mặt, hay gọi hiệu ứng bề mặt tăng lên tỉ...
 • 50
 • 1,662
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của bột titan đioxit biến tính bởi một số ion kim loại chuyển tiếp

tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của bột titan đioxit biến tính bởi một số ion kim loại chuyển tiếp

Tiến sĩ

... họa hình 3.6) Một số kết quan trọng thu q trình khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ % mol Y/TiO2 ảnh hưởng nhiệt độ nung trình bày tương ứng bảng 3.3 bảng 3.5 Bảng 3.3 Ảnh hưởng tỷ lệ % mol Y/TiO2 đến kích ... mol Nd/TiO2 trình bày bảng 3.9, hình 3.14, hình 3.15, hình 3.16 hình 3.17 Bảng 3.9 Ảnh hưởng tỷ lệ % mol Nd/TiO2 đến kích thước hạt trung bình, thành phần pha hiệu suất phân hủy quang R Tỷ lệ ... khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung mẫu trình bày tóm tắt bảng 4.5, bảng 4.6, hình 4.6, hình 4.9, hình 4.10 hình 4.12 Bảng 4.5 Thành phần, thơng số mạng tinh thể, kích thước hạt trung bình hiệu suất...
 • 27
 • 754
 • 0

Khảo sát cấu trúc và tính chất từ của hợp kim từ cứng định hình nd fe al co

Khảo sát cấu trúc và tính chất từ của hợp kim từ cứng vô định hình nd  fe  al  co

Khoa học tự nhiên

... tng nng B thay th Nd Trong khi pha t th hai cú TC cao hn (khong 540 K) v hu nh khụng ph thuc vo nng B thay th Theo nhúm nghiờn cu [3] thỡ tu thuc vo cu trỳc vi mụ v t phn gia cỏc pha t m cỏc ... dũng cm ng cao tn Hp kim lng c nộn cho chy qua khe vũi phun lờn mt trng ng ang quay bi ỏp sut khớ Ar y Git hp kim lng c gin mng v bỏm trờn mt trng ng mt khong thi gian t, khong thi gian ny nhit ... Theo nh hỡnh v 1.6 mu bng cú ng phõn b m rng v thp hn, ú mu ch l cú cng cao hn nhng khong cỏch nguyờn t gii hn tng ng gia cp nguyờn t Nd-Nd, Nd-Fe Theo s phõn tớch ny ca nhúm Inoue, mu bng cú...
 • 34
 • 158
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Hóa học - Dầu khí

... trực tiếp dải lượng từ VB lên CB Khi hạt TiO2 kích thước nm hấp thụ tương tác với photon có lượng lớn lượng dải trống (>3.0 eV), electron kích thích từ VB lên CB, tạo electron kích thích CB lỗ ... rutile/anatase Từ hình 3.15 thấy, tăng nhiệt độ nung từ 400oC đến 800oC, hiệu suất phân huỷ xanh metylen tăng lên, đạt cực đại 600oC, sau giảm xuống nhiệt độ nung tăng từ 600oC đến 800oC Điều theo ảnh hưởng ... đến hiệu suất điều chế mẫu Nhận xét: nồng độ TiCl4 tăng hiệu suất điều chế tăng, đạt cực đại nồng độ 0.54 M, sau hiệu suất điều chế giảm dần Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nồng độ TiCl4 đến hiệu...
 • 64
 • 2,674
 • 35

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Khoa học tự nhiên

... diễn ảnh hưởng nồng độ TiCl đến hiệu suất điều chế mẫu đưa hình 3.17: 49 Hình 3.17 Ảnh hưởng nồng độ TiCl4 (M) đến hiệu suất điều chế mẫu Nhận xét: nồng độ TiCl4 tăng hiệu suất điều chế tăng, ... nồng độ 0.54 M, sau hiệu suất điều chế giảm dần Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nồng độ TiCl4 đến hiệu suất điều chế mẫu đưa hình 3.18: Hình 3.18 Ảnh hưởng nồng độ TiCl4 (M) đến hiệu suất phân hủy ... đưa hình 3.12: Hình 3.12 Ảnh hưởng tỉ lệ L/R đến hiệu suất phân huỷ quang xúc tác xanh metylen Từ hình 3.12 cho thấy, tỉ lệ L/R tăng từ 3.50 đến 17.36 ml/g, hiệu suất phân huỷ xanh metylen tăng...
 • 65
 • 730
 • 1

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ

Khoa học tự nhiên

... biểu diễn ảnh hưởng tỉ lệ mol Zn TiCl đến hiệu suất điều chế đưa hình 3.20: Hình 3.20 Ảnh hưởng tỉ lệ mol Zn TiCl4 đến hiệu suất điều chế Nhận xét: lượng Zn tăng hiệu suất điều chế giảm Điều ... diễn ảnh hưởng nồng độ TiCl đến hiệu suất điều chế mẫu đưa hình 3.17: 47 Hình 3.17 Ảnh hưởng nồng độ TiCl4 (M) đến hiệu suất điều chế mẫu Nhận xét: nồng độ TiCl4 tăng hiệu suất điều chế tăng, ... nồng độ 0.54 M, sau hiệu suất điều chế giảm dần Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nồng độ TiCl4 đến hiệu suất điều chế mẫu đưa hình 3.18: Hình 3.18 Ảnh hưởng nồng độ TiCl4 (M) đến hiệu suất phân hủy...
 • 63
 • 500
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh

Khoa học tự nhiên

... bảng hình 14 – 16, cho thấy có mặt Na2SO4 có ảnh hưởng lớn đến kích thước hạt cấu trúc tinh thể TiO2 Theo tài liệu ảnh hưởng Na 2SO4 ion SO 2− Khi tăng hàm lượng Na2SO4, kích thước hạt giảm ... kích thước cực mịn Sự thay đổi kích thước hạt chứng tỏ có tương tác ion SO42- mạng tinh thể TiO2 [39, 42] Và đồng thời hàm lượng pha anatase tăng lên hàm lượng Na 2SO4 tăng, mẫu mặt Na2SO4 hàm lượng ... mặt riêng giảm Điều cho thấy trình xử lý nhiệt nhiệt độ cao gây thiêu kết hạt TiO2 tinh thể nano ► Ảnh hưởng pH Môi trường phản ứngảnh hưởng đến tạo thành sản phẩm bột TiO2 Trong môi trường...
 • 80
 • 868
 • 4

NGHIÊN cứu CHẾ tạo và KHẢO sát cấu TRÚC vật LIỆU dẫn điện BẰNG ION ÔXY họ BICUVOX

NGHIÊN cứu CHẾ tạo và KHẢO sát cấu TRÚC vật LIỆU dẫn điện BẰNG ION ÔXY họ BICUVOX

Kỹ thuật

... Quý Chơng VII Giới thiệu tổng thể thiết bị cần trục băng tải Đ1-Hệ thống cần trục treo băng tải 1.1-Tay cần 1.1.1 -Hình thức kết cấu Hình thức kết cấu tay cần dây ta chọn hình thức kết cấu dạng ... mâm quay hình thức chốt lề *Liên kết tay cẩu với mâm quay *Liên kết tay treo đối trọng với mâm quay Tơng tự nh tay cẩu 3.2.5-Liên kết thân cột với mâm quay Giữa thân cột với mâm quay ta dùng hình ... cấu tạo thép hình dựng theo phơng thẳng ứng liên kết ngang 1.2.1 -Hình thức kết cấu Hình thức kết cấu thân cẩu ta chọn dạng cột hở không gian Bao gồm thép hình chạy theo phơng thẳng ứng từ xuống...
 • 171
 • 477
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu cơ " pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... cua O-MMT da lim giam md men xoan cua 322 EVA Nguyen nhan la cac hat O-MMT vdi kfeh thudc nhd mjn cd kha nang bdi tran td't cho cie hat EVA chung edn d trang thai rin, nhd vay lam giam manh ma sit ... 325 lam giam md men xoin ban diu cua he, mdt diiu kien rat thuan lgi cho viec gia cdng chi tao vat lieu compozit EVA/O-MMT theo phuang phip trdn hgp trite tie'p d trang thii ndng chay Trong dieu ... EVA thi md men xoin ban diu cua he giam xud'ng vi he cin ft nang lugng han qui trinh trdn hgp d trang thii ndng chiy, mdt diiu kien rit thuan lgi eho viee gia edng che' tao vat lieu compozit...
 • 6
 • 465
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy Bê ta - Aminoxeton

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy Bê ta - Aminoxeton

Tiến sĩ

... phân tử chúng Nếu vị trí mạch nhánh không gây cản trở lại Tóm lại, phân tích yếu tố nh mật độ điện tích nguyên làm tăng hiệu bảo vệ làm tăng diện tích đợc che chắn, hấp tử N, O; kích thớc phân tử ... Các chất có kích thớc phân tử lớn bảo vệ có hiệu Cấu suất bão hoà, tỷ trọng làm sở cho việc phối trộn lựa chọn trúc lập thể phân tử ảnh hởng đến hấp phụ chất có tính chất phù hợp với ứng dụng thực ... tác dụng ức chế, ảnh hởng nhóm thế, áp suất Vấn đề chống ăn mòn kim loại đợc nhiều nhà khoa học thông số hoá lý, nh tính toán lý thuyết lợng tử đến hiệu giới Việt Nam quan tâm nghiên cứu Phơng...
 • 14
 • 524
 • 0

nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano perovskite y1-xcaxfeo3

nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano perovskite y1-xcaxfeo3

Báo cáo khoa học

... nhiều trung tâm, viện nghiên cứu, tổ môn, khoa, chuyên ngành công nghệ nano vật liệu nano Khi giảm kích thước hạt đến thang nanomet dẫn đến xuất chúng hiệu ứng kích thước lượng tử , kích thước đối ... 27, 28] Sự pha tạp thay tạo trạng thái hỗn hợp hóa trị sai lệch cấu trúc làm cho hợp chất trở thành vật liệu có nhiều hiệu ứng lý thú hiệu ứng nhiệt điện, hiệu ứng từ trở khổng lồ, hiệu ứng từ ... đường cong phân tích khối lượng (đường TGA) ta thấy khối lượng hai mẫu lệch không lớn ( 43,460% tương ứng với số thứ tự mẫu) 34 Hình 3.2 Giản đồ phân tích nhiệt mẫu bột Sự khối lượng xảy chủ yếu...
 • 51
 • 460
 • 1

nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titatan điôxit kích thước nano mét được biến tính bằng nguyên tố Ytri

nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titatan điôxit kích thước nano mét được biến tính bằng nguyên tố Ytri

Khoa học tự nhiên

... c a TBOT N u mụi tr ng pH quỏ th p s kộo di th i gian th y phõn, kộo di th i gian t o sol, th i gian t o gel v ng c l i, n u mụi tr ng pH quỏ cao, s d n n t o gel s m v kớch th c h t TiO2 i ... ph n ng trung gian v sau ú cho cỏc s n ph m cu i cựng Trong quỏ trỡnh quang xỳc tỏc c a TiO2 v i cỏc ch t h u c, cỏc ch t ph n ng bao g m : ch t h u c RX, H2O, O2 hũa tan H2O, tham gia vo ph n ... th 2, cng xu t hi n giai o n m t kh i l ng, nhiờn giai o n ny ch cú quỏ trỡnh m t n c o n cũn l i u xu t hi n khụng xu t hi n pick 100oC l trựng v i gi n th nh t, cũn giai nhi t khỏc c bi...
 • 65
 • 272
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp , khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy β - aminoxeton153756

Nghiên cứu tổng hợp , khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của một số chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy β - aminoxeton153756

Hóa học

... c ch n mũn tt hn cỏc amin bc cao Cỏc amin cú tớnh baz cao thng cú kh nng bo v cho thộp cng cao hn Tuy nhiờn nu s chờnh lch ny khụng ln thỡ nh hng ca hiu ng khụng gian s chim u th Hn hp ca amin ... kim loi b chuyn thnh ion kim loi i vo mụi trng cựng mt giai on v xy nhit cao; cũn i vi n mũn in hoỏ quỏ trỡnh n mũn thng xuyờn gm nhiu giai on v ti nhiu v trớ khỏc trờn b mt kim loi Tu theo ... Khoa hc T nhiờn-Lun ỏn tin s hoỏ hc-NCS Trnh Cng hn cỏc vựng cú nhit cao vựng cú khớ hu nhit i, nhit cao kt hp vi thi gian tip xỳc lõu lm tng tc n mũn [13] 1.1.2.3 nh hng ca vi sinh vt Ngoi...
 • 150
 • 505
 • 0

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Khoa học tự nhiên

... dàng hõn Kích thước hạt tính thông qua ảnh SEM lớn kích thước hạt tính công thức Debye-Scherer giản đồ nhiễu xạ tia X Vì ảnh SEM đo kích thước hạt công thức Debye-Scherer tính cho kích thước tinh ... tia X bước sóng λ thích hợp lên vật rắn, nguyên tử vật chất trở thành tâm phát sóng thứ cấp Các sóng sóng kết hợp nên giao thoa với nhau, làm cho sóng tổng hợp quan sát theo số phương tăng cường ... kính hiển vi điện tử quét sử dụng nguồn phát chùm điện tử quét bề mặt mẫu cần quan sát, thu nhận tín hiệu từ chùm điện tử phản xạ từ cho ta hình ảnh mẫu Kích thước chùm điện tử thông thường khoảng...
 • 61
 • 592
 • 1

KHẢ NĂNG GIÁM sát từ XA mực nước SÔNG hồ BẰNG THIẾT bị đo NGUYÊN lý PHAO và CÔNG NGHỆ KHÔNG dây TRONG QUAN TRẮC NGHIỆP vụ, dự báo THỦY văn và CẢNH báo lũ lụt

KHẢ NĂNG GIÁM sát từ XA mực nước SÔNG hồ BẰNG THIẾT bị đo NGUYÊN lý PHAO và CÔNG NGHỆ KHÔNG dây TRONG QUAN TRẮC NGHIỆP vụ, dự báo THỦY văn và CẢNH báo lũ lụt

Môi trường

... phải có tốc độ cao để không bỏ sót tín hiệu mực nước thay đổi nhanh Hình 3: Hình dạng tín hiệu từ cảm biến đo mực nước VH-12E Thiết bị VH-024LA, hình 4, để phòng làm việc, có hình LCD đủ lớn ... Hình 1: Sơ đồ khối chức Datalogger VH-024L Hệ thống thiết bị triển khai địa điểm khác kết nối với công nghệ không dây Thiết bị đo – senxơ (1) giếng đo cảm nhận thay đổi mực nước, truyền tín hiệu ... Quốc gia Khí tượng Thủy văn, Môi trường Biến đổi khí hậu lần thứ XVI Datalogger VH-024L chuyên gia Viện KH KTTV&MT thiết kế thành công Thiết bị xây dựng, tích hợp sở ứng dụng sản phẩm điện tử hãng...
 • 6
 • 603
 • 2

tổng hợp màng xốp ống nano al2o3 bằng phương pháp anod hóa – khảo sát cấu trúc, hình thái và khả năng hấp phụ

tổng hợp màng xốp ống nano al2o3 bằng phương pháp anod hóa – khảo sát cấu trúc, hình thái và khả năng hấp phụ

Hóa học

... tác hình thành tâm acid-baz sau [3]: Tâm baz Lewis OH OH O Al O Al Ñoát noùng - H2O O Al O Al Trong + H2O O Al O Al Taâm baz Tâm B II Hình 1.2 S O O Taâm acid Lewis I H H O III hình thành tâm ... đun nóng d n đ n s hình thành tâm acid Lewis (nguyên t Al không bão hòa hóa tr ) tâm baz (anion O−) Công th c III ng v i hình thành tâm acid Bronsted (tâm B) s h p nư c c a tâm Lewis 1.1.2 ng ... quan sát hình d ng gi ng đĩa v i m t b m t l i Hình 1.8, gi ng ch m nano GaAs d ng kim t tháp tùy thu c vào t c đ tăng trư ng đư c s d ng T c đ tăng trư ng cao t o ch m nano đĩa b i ch đ tăng trư...
 • 73
 • 532
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008