đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản trường cao đẳng thương mại du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Kinh tế

... ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 1.1 Những luận liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản ……………………………………………………………………… ... hạn cán quản đào tạo * Chức năng, nhiệm vụ cán quản đào tạo + Thực chức quản đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng (sau gọi chung giảng viên) cán viên chức, công tác bồi dưỡng giảng viên ... xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản 2.3.1 Về công tác tuyển dụng 2.3.1.1 Xác định nhu cầu cấu tuyển dụng đội ngũ giảng viên cán quản * Số giảng viên cần tuyển thêm khoa * Số giảng viên môn...
 • 118
 • 445
 • 0

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản trường cao đẳng thương mại du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 1.1 Những luận liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản ……………………………………………………………………… ... GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG 87 THƢƠNG MẠI & DU LỊCH………………………………………………… 4.1 Mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản Trường Cao đẳng Thương ... 2.3.3 Đánh giá chất lượng giảng viên cán quản …………………… 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI DU LỊCH…………………………………………………………………...
 • 11
 • 248
 • 0

Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

Quản trị kinh doanh

... Chức quản l hình thức tồn tác động quản Chức quản l hình thái biểu tác động có mục đích chủ thể quản đến đối tợng quản nhằm thực mục tiêu quản Trong quản lý, chức quản l phạm ... pháp quản việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên v cán quản trờng trung học phổ thông giai ®o¹n 2006-2010 61 3.2.1 VỊ ®éi ngò giáo viên 61 3.2.2 Về đội ngũ cán quản ... pháp quản việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên v cán quản trờng thpt tỉnh quảng nam giai đoạn 2006-2010 3.1 Các quan điểm, nguyên tắc đạo việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên...
 • 135
 • 627
 • 1

Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường THPT tỉnh Quảng Nam

Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ - Cao học

... Chức quản l hình thức tồn tác động quản Chức quản l hình thái biểu tác động có mục đích chủ thể quản đến đối tợng quản nhằm thực mục tiêu quản Trong quản lý, chức quản l phạm ... pháp quản việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên v cán quản trờng trung học phổ thông giai ®o¹n 2006-2010 61 3.2.1 VỊ ®éi ngò giáo viên 61 3.2.2 Về đội ngũ cán quản ... pháp quản việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên v cán quản trờng thpt tỉnh quảng nam giai đoạn 2006-2010 3.1 Các quan điểm, nguyên tắc đạo việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên...
 • 135
 • 570
 • 2

Một số giải pháp quy hoạch đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường trung cấp thương mai trung ương v

Một số giải pháp quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung cấp thương mai trung ương v

Khoa học xã hội

... chức quản phân công - Theo cấp bậc quản lý, cán quản phân thành: cán quản cấp cao, cán quản cấp trung gian cấp sở - Theo vị trí cơng việc, chức chuyên môn máy quản lý, đội ngũ cán quản ... quản phân thành: cán lãnh đạo; cán chuyên môn; nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật - Theo lĩnh vực quản lý, có cán quản nhà nước (Hành chính); cán quản kinh tế; cán quản an ninh; cán quản ... hoạch đội ngũ giáo viên cán quản Các phân tích sở khoa học thực tiễn công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên cán quản tập trung làm rõ vai trò “nền tảng” quy hoạch đội ngũ giáo viên cán quản lý, ...
 • 113
 • 432
 • 1

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Trung học cơ sở - phổ thông

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 11
 • 626
 • 1

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Giáo dục học

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 15
 • 819
 • 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Giáo dục học

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 13
 • 2,240
 • 6

sáng kến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

sáng kến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Khoa học xã hội

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 11
 • 273
 • 0

Sáng Kiến Kinh Nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤC

Sáng Kiến Kinh Nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục học

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 13
 • 501
 • 0

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Sư phạm

... triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 84 3.2.1 Biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản đội ngũ giảng viên công tác phát triển đội ngũ giảng ... cứu luận phát triển đội ngũ giảng viên thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Tp.Hồ Chí Minh để đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản ... triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Tp Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng...
 • 152
 • 271
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Mầm non - Tiểu học

... NGHIỆM: Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... mái tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện...
 • 26
 • 449
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Mầm non - Tiểu học

... : Đội ngũ giáo viên cán quản giáo dục xuất phát điểm hoạt động đơn vị Đây lực lượng định hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công ... tinh thần, đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên cán quản lý, khai thác hết tiềm cho đội ngũ mang đến hiệu cao công việc Trang 16 Người cán quản phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn...
 • 20
 • 353
 • 0

xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học ở hvctqs trong giai đoạn hiện nay

xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học ở hvctqs trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... ngành: đội ngũ giảng viên, cán khoa học nhóm luận sở (38%), đội ngũ giảng viên, cán khoa học nhóm chuyên ngành (42%) đội ngũ giảng viên, cán khoa học nhóm văn hố, ngoại ngữ (10%) Tỷ lệ đội ngũ giảng ... khả công tác đội ngũ giảng viên cán khoa học Học viện + Công tác quản lý, đánh giá đội ngũ giảng viên cán khoa học vấn đề quan trọng bảo đảm cho trình xây dựng đội ngũ giảng viên cán khoa học ... với đội ngũ giảng viên cán khoa học mặt công tác quan trọng thiếu công tác cán xây dựng đội ngũ giảng viên, cán khoa học Học viện Làm tốt cơng tác nhằm khích lệ, động viên đội ngũ giảng viên cán...
 • 129
 • 384
 • 0

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Báo cáo khoa học

... động viên, khích lệ giáo viên ph n đ u Chỉ có mục đích nâng cao ch t lượng đội ngũ đạt Tài liệu tham khảo [1] [2] Kết luận Trên sở phân tích kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên cán quản ... chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cán quản lí mầm non tỉnh Hồ Bình giai đoạn 2014-2020 Giải pháp Tạo điều kiện thời gian, giảm áp lực công việc để giáo viên, cán quản lí nâng cao trình ... thiếu hạn chế Việc bồi dưỡng thêm quản lí tài chính, tổ chức nhà trường, đổi dạy học cho cán quản lí nội dung r t quan trọng Vì cán quản lí trưởng thành từ giáo viên, điều kiện công việc, nh t...
 • 7
 • 479
 • 1

Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai

Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2  đặng huỳnh mai

Cao đẳng - Đại học

... = 455 (học viên) T l thc t = Đ ầu vào 5735 = = 12,89 Đ ầu 445 (3) T l tht = Trong thí dụ này, tỉ lệ thất = TØlÖthùc tÕ TØlÖlÝt- ëng 12,89 = 2,578 (4) Tỉ lệ học viên tồn Tỉ lệ học viên tồn năm ... - TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC I - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chức trách Giáo viên tiểu học viên chức chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm giảng dạy, tạo điều kiện để phát huy tính ... trường, khoa sư phạm tiểu học) II - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHÍNH 80 Chức trách Giáo viên tiểu học viên chức giữ vai trò cốt cán chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm giảng dạy, tạo điều kiện để phát huy...
 • 68
 • 537
 • 0

Đề cương tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục

Đề cương tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Báo cáo khoa học

... chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục” I Về cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lối sống : II Tiếp tục thực nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên III ... nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên III Tiếp tục xếp lại đội ngũ giáo viên, cán quản IV Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học quản giáo dục Ghi chú: Các mặt đánh giá báo cáo phải có số liệu ... tác quản nhà trường Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản Về công tác cán : a Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển - Chỉ đạo, thực việc lập quy hoạch cán quản...
 • 2
 • 2,646
 • 9

Xem thêm