đề trắc nghiệm toán 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Vật lý

... A v = 4,9.10 (m/s) vµ f = 2,82 .110 -12 (N) B v = 9,8.10 (m/s) vµ f = 5,64 .110 -12 (N) C v = 4,9.10 (m/s) vµ f = 1.88 .110 -12 (N) D v = 9,8.10 (m/s) vµ f = 2,82 .110 -12 (N) 4.80 Hai h¹t bay vµo ... HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ: A U = 12 (V) B U = (V) C U = 18 (V) D U = 24 (V) 11 Pin vµ ¸cquy 2 .11 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? A Trong ngn ®iƯn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chun ho¸ ... §Þnh lt Jun – Lenx¬ 2.15 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Trang 11 Yersin Highschool - TQT C©u hái tr¾c nghiƯm VËt lý líp 11 A C«ng cđa dßng ®iƯn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch lµ c«ng cđa lùc ®iƯn...
 • 60
 • 360
 • 4

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

Toán học

... 24 x + 28 B y = 24 x 112 C Cả A, B Câu 20: PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D y = 0; y = D Cả A, B sai D Cả A,B,C sai Đề trắc nghiệm toán 11 Phần: Đạo hàm Mã đề: Số H v tờn: ... mệnh đề sau: ( I) Nếu hàm số f ( x ) có đạo hàm x0 liên tục x0 ( II) Nếu hàm số f ( x ) liên tục x0 có đạo hàm x0 (III) Nếu hàm số f ( x ) không liên tục x0 đạo hàm x0 Trong mệnh đề mệnh đề sai ... có hệ số góc 24 A y = 24 x + 28 B y = 24 x 112 C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 10: PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D Cả A,B,C sai Câu 11: Hàm số y = A ( x + 1)2 x + ( x / )có đạo...
 • 4
 • 267
 • 20

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

Toán học

... C(2;-1) mệnh đề sau A AB =(0;4) B AC =(1;2) C D BA +2CA = AB AC =− D AB AC =0 [] Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc nghiệm tóan lớp ... [] Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc nghiệm tóan lớp 12 Toạ độ điểm M' đối xứng với điểm M(1;4) qua đường thẳng x-2y+2=0 là: a M'(0;3) ... Cho ba điểm A (-1;1) ; B(1;3) ; C(-2;0) mệnh đề sau sai A AB = AC B BA = BC C A,B,C thẳng hàng [] Cho ba điểm: A(1;1); B(-1;0); C(2;-1) mệnh đề sau A AB =(0;4) B AC =(1;2) C AB AC =− b =...
 • 4
 • 1,059
 • 72

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Toán học

... 36o − cos 72o Vậy x bằng: A B C D.Vô số nghiệm Câu 25: Nếu α số cho < α < π phương trình: x + = cos α có: x A.0 nghiệm B.1 nghiệm C.2 nghiệm D.Vô số nghiệm sin x + Câu 26: Tìm tập giá trị I ... 14: Giải phương trình cos x = , ta nghiệm là: π π π π A x = ± + k 2π B x = ± + k 2π C x = ± + k 2π D x = ± + k 2π, k ∈ ¢ 2 Câu 15: Giải phương trình cos x = , ta nghiệm là: π π π π π π A x = ± + ... Câu 16: Trong giá trị sau, giá trị la nghiệm phương trình: + tan x = ? π π π π π A x = + k π B x = − + k π C x = ± + k D x = ± + k 2π, k ∈ ¢ 6 6 sin x = sin x Nghiệm phương trình là: Câu 17: Giải...
 • 4
 • 630
 • 77

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Toán học

... màu Trang Câu 1: Xác xuất A 1 a b c d 22 11 11 11 Câu 2: Xác xuất B 10 47 23 19 a b c d 33 66 66 66 Câu 3: Xác xuất C 19 47 23 10 a b c d 66 66 66 33 Bài 11: Một hộp kín có bi trắng, bi đỏ hoàn ... 91 Bài 15: Trong đề cương môn học gồm 10 câu hỏi lý thuyết 30 câu tập Mỗi đề thi gồm câu hỏi lý thuyết câu tập lấy ngẫu nhiên đề cương Một học sinh học câu lý thuyết 12 câu tập đề cương Gọi: A= ... tổng số (chấm) mặt xuất bé Câu 1: Phép thử có kết xảy a 30 b 36 c 65 d 66 Câu 2: Xác xuất A 11 11 11 a b c d 30 36 Câu 3: Xác xuất B 1 a b c d 12 36 Câu 4: Xác xuất C 15 16 13 14 a b c d 36 36...
 • 5
 • 501
 • 51

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Toán học

... y= x Một số đề kiểm tra trắc nghiệm Toán A (x = ; y = ) B (x = ; y = ) C Cả A, B D Câu 6: Phơng trình 4x4 + 3x2 = có số nghiệm : A nghiệm B nghiệm C nghiệm Cả A, B sai D vô nghiệm ã Câu ... : (m 1)x 2mx + m = có hai nghiệm phân biệt : A m< B m> 3 C m > ;m - Nguyễn Minh THCS Đoàn Lập Năm học : 2007 - 2008 D m < ; m Một số đề kiểm tra trắc nghiệm Toán Câu : Tứ giác sau nội tiếp ... diễn hàm số ? - Nguyễn Minh THCS Đoàn Lập Năm học : 2007 - 2008 D Vô nghiệm D x = 3; y = Một số đề kiểm tra trắc nghiệm Toán A y = x2 B y = x2 C y = -4 -2 -1 x D y = x -4 Câu : Giá trị a...
 • 10
 • 505
 • 20

he thong de trac nghiem toan 9

he thong de trac nghiem toan 9

Toán học

... R D Góc SAB = 900 27, Kết phép tính: 36 ( ) + (3) là: A 11 B C D 28, Phơng trình x = x có nghiệm là: A x = B x = C x = hay x = D Vô số nghiệm 29, Với giá trị a đờng thẳng (d1): y = (4 - a)x (d2): ... 55 Câu đúng, câu sai? a Phơng trình x + ( 1) x = có hai nghiệm x1= x2= a + b + c = b Phơng trình 2x2 3x +7 = có tổng nghiệm tích nghiệm 2 c Trong tam giác vuông cạnh góc vuông cạnh góc vuông ... B ( + 10 ) 2 C b = ( 5+ D ) b = D ( + 40 ) 17, Phơng trình x +1 + x =0 có nghiệm là: A x = B x = -1 C x =1 x = -1 D Vô nghiệm 0 18, Kết phép tính: tg25 tg 65 là: A B C D 19, Cho biết tam giác...
 • 5
 • 378
 • 19

Đề trắc nghiệm Toán 5

Đề trắc nghiệm Toán 5

Toán học

... Câu 107 C Câu 108 D Câu 109 a) Đ c) Đ b) S d) S Câu 110 A Câu 111 B Câu 112 C Câu 113 D Câu 114 A Câu 115 B Câu 116 C Câu 117 D Câu 118 A Câu 119 B Câu 120 C Thứ tự Đáp câu án Câu 134 A->4 C->2 ... = Câu 38: So sánh ba phân số: D x = 2 21 a = b C a = b = D a = 14 b = 11 ; ta có 23 A 11 < < 23 C 11 > > 23 B 11 < < 23 D 11 > > 23 Câu 39: Kết phép tính × : là: -5- A 8 63 B 9 63 C Câu 40: Tìm ... 110 : Trong số đo đây, số đo 25,08km? A 25080 m B 250800 dm C 2508 hm Câu 111 : Kết phép tính: D D 250 hm × 15ha 300m2 (viết kết dạng thập phân đơn vò đo ha) A 2,04 B 20,04 C 200,4 D 2004 Câu 112 :...
 • 39
 • 282
 • 7

DE TRAC NGHIEM DS 11

DE TRAC NGHIEM DS 11

Toán học

... 2550,5 Câu 21 Cho dãy số (un ) xác định : u1 = -1 un = 2n un-1 với n Khi u11 A 210 11! ; B -210 11! ; C 210 111 0; D -210 111 0 Câu 22 Cho dãy số (un ) xác định : u1 = 150 un = un-1 - với n Khi tổng ... sinBsinC = A Cân, B Đều, Câu 25 Nếu tgA + tgB = C Vuông, A Cân, B Đều, b phơng trình lợng giác C Vuông, Câu 26 Họ nghiệm phơng trình: cos2x = A x = C x = + k + k Câu 27 Họ nghiệm phơng trình: ... Tổng cấp số nhân vô hạn A - ; B ; C -1 ; D - c Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0, 5111 đợc biểu diễn phân số A ; 11 B 46 ; 90 C 43 ; 90 D 47 90 Câu 28 a Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn -1...
 • 20
 • 188
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Sinh học

... nhiên chọn lọc nhân tạo là: Chọn đáp án A Đều dựa sở tính biến dị tính di truyền sinh vật B Đều có động lực nhu cầu người C Đều dẫn đến tạo nhiều loài D Đều động lực tiến hoá sinh vật tự nhiên ... điểm thích nghi C Các đột biến trung tính D Đột biến biến dị tổ hợp Đáp án : (C) Bài : 6793 Kimura đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp độ phân tử trung tính dựa sở nghiên cứu biến đổi của: Chọn ... tử prôtêin C Các phân tử pôlisaccarit D Các phân tử lipit phức tạp Đáp án : (B) Bài : 6792 Người đề học thuyết tiến hoá đường chọn lọc đột biến trung tính là: Chọn đáp án A Đacuyn B Lamac C Kimura...
 • 15
 • 228
 • 1

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Toán học

... Câu A 110 141 Câu B Câu B 111 142 Câu C Câu C 112 143 Câu D Câu D 113 144 Câu A Câu A 114 145 Câu B Câu B 115 146 Câu C Câu C 116 147 Câu D Câu D 117 148 Câu A Câu A 118 149 Câu B Câu B 119 150 ... lớp học có 35 học sinh, số học sinh 10 tuổi chiếm 80%, số lại học sinh 11 tuổi Tính số học sinh 11 tuổi lớp học đó? A B C D 11 - 13 - Câu 92: Một số học sinh giỏi trường Kim Đồng 468cm, chiếm 75% ... 21cm2 = 15,21dm2 b) 4tấn 13kg = 4,13 d) 3,67km2 = 0,367 Câu 110 : Trong số đo đây, số đo 25,08km? - 15 - A 25080 m B 250800 dm Câu 111 : Kết phép tính: C 2508 hm D 250 hm × 15ha 300m2 (viết kết...
 • 51
 • 256
 • 10

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Toán học

... 109 110 111 112 A B C D 141 142 143 144 C D B B 84 85 A->3; B->2 86 C->1; D->4 87 B D 88 C A 89 D B 90 a) Đ; b) S c) S; d) Đ 91 A C B a) B; b) D 113 a) S; b) S a) D; b) C c) A; d) B a) A; b) C 114 ... 1001 C 1 011 D 111 1 b) Số lớn có chữ số khác là: 9999 B 9877 C 9876 D 9990 c) Số nhỏ có bốn chữ số khác là: 1023 B 1203 C 1000 D 1320 d) Số lẻ nhỏ có bốn chữ số là: 1000 B 1001 C 1010 D 110 0 Câu ... b) S c) S; d) Đ 91 A C B a) B; b) D 113 a) S; b) S a) D; b) C c) A; d) B a) A; b) C 114 115 116 117 118 119 C B A C D a) S; b) Đ 145 146 147 148 149 150 A A B C B a) Đ; b) S c) S; d) Đ a) Đ; b)...
 • 23
 • 295
 • 8

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

Tư liệu khác

... ngy Tt tng 20 % so vi thỏng 11 Thỏng Giờng giỏ hoa li gim 20 % so vi ngy Tt Hóy so sỏnh giỏ hoa thỏng 11 v thỏng Giờng Thỏng Giờng ln C Bng Thỏng 11 hn B D Thỏng 11 ln hn hn Muốn lên tầng nhà ... số tận : B C D 3 Môn TRAC NGHIEM TOAN (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn ... 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : TRAC NGHIEM TOAN Đề số : 01 02 03 04...
 • 5
 • 326
 • 5

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... 0, 06 = Số mol CO2 > H2O 0, 01 nên anđehit phải không no đa chức Theo kiện đề cho C phù hợp 42 Đáp án đề 12 1A 6B 11C 16A 21B 26A 31A 36B 41C 46C 2D 7A 12B 17A 22C 27B 32A 37B 42A 47A 3B 8B ... Chia làm hai trờng hợp: n andehit = n Ag n andehit = n Ag tính toán theo phơng pháp phân tử khối trung bình 51 Đáp án đề 16 1D 6A 11D 16D 21A 26B 31A 36D 41B 46D 2B 7D 12B 17A 22C 27C 32B 37A ... 0,01mol X có nhóm NH2 nX = nNaOH X có nhóm COOH Đáp án đề 18 56 1D 6D 11A 16C 21B 26A 31C 36C 41A 46D 2B 7B 12A 17A 22D 27A 32B 37D 42C 47C 3D 8A 11A 18D 23C 28C 33C 38C 43B 48A 4B 9C 14A 19B 24D...
 • 22
 • 153
 • 0

de trac nghiem LTDH 11-20

de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... electron D nơi cặp electron ghép đôi Câu Điện tích hạt nhân nguyên tử có kí hiệu 23 11 Na là: A 23 B 23+ C 11 D 11+ Câu Cấu hình electron sau không đúng: A 1s22s12p2 B 1s22s22p4 C 1s22s22p6 D 1s22s22p1 ... C C2H6 C C3H6 Câu 35 Cho hai miếng Na vào hai ống nghiệm, ống đựng C 2H5OH, ống hai đựng CH3COOH có nồng độ nh nhau, tốc độ phản ứng hai ống nghiệm là: A nh B ống mạnh C ống hai mạnh D cha xác ... D C3H5(OH)3 100 Đề 13 Thời gian làm 90 phút Câu Cấu hình electron sau không đúng? A 1s22s22p3 B 1s22s22p6 C 1s22s12p4 D 1s22s22p5 Câu Kết luận sau không đúng? Cation Na+: A có 11 electron B có...
 • 58
 • 89
 • 0

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Toán học

... vầy với cháu. A Kết mở rộng; B Kết không mở rộng; C Đóng lại vấn đề; D Mở vấn đề 1.C 2.A 3.C 4.D 5.C đáp án 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11. A 12A ... hệ từ B Bằng cặp từ hô ứng C Không dùng từ nối Câu 2: (K) Các câu văn: Đền thợng nằm chót vót đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Trớc đền khóm hải đờng đâm rực đỏ, cánh bớm nhiều màu sắc bay rập rờn nh múa ... sau cách lặp từ thích hợp: Trời hửng sáng, nông dân-ra đồng A Càng càng; B Vừa vừa; C Vừa Câu 11: (TB) Cặp từ hô ứng điền vào chỗ trống: Nó đến nhà, bạn gọi A Đâu-sao; B Vừa-đã; C Càng-càng...
 • 6
 • 311
 • 5

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

Tư liệu khác

... B; b) A D 123 124 133 134 135 136 D B A a) Đ; b) S c) Đ C B a) C; b) B C A 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 a) Đ; b) S c) S; d) ... số khác là: A 1023 B 1203 C d) Số lẻ nhỏ có bốn chữ số là: A 1000 B 1001 C 1 011 D 111 1 9876 D 9990 1000 D 1320 1010 D 110 0 Câu 89: A A A A a) Số liền trước số nhỏ có bốn chữ số khác là: 1022 B ... 100 > 47199 Hình   Hình Câu 110 : Kết phép chia: 72 cm2 : = ? A cm2 B cm2 C cm D cm2 Câu 111 : Kết phép nhân : 25 cm2 × = ? A 145 cm2 B 175 C 175 cm2 D 175 cm Câu 112 : Kết phép cộng: 375cm2 +...
 • 19
 • 5,470
 • 86

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Toán học

... 107 A 79 a) Đ; b) S 108 c) Đ; d) S C 109 a) Đ; b) S 80 D 110 c) S; d) Đ 81 A 111 B 82 D 112 D 83 B 113 A 84 C 114 C 85 A D 86 B 115 B 87 D 116 Đáp án A B a) B; b) A c) D; d) C C A B C a)Đ;b)S;c)S ... tính: a) × (7 + 3) = ? A 59 C 31 B 80 D 800 c) 80 × 11 = ? A 88 C 811 B 808 D 880 A B A B b) 368 × (40 -5) = ? 12880 C 14715 118 80 D 2944 d) (51 × 11) × 215 = ? 4488 C 120615 9537 D 126015 Câu 93: ... 6764 B x = 115 7 C 85 D 255 d) 48 : (2 × 4) = 48 : g) (15 × 6) : = 15 : × : h) (14 × 5) : = × (14 : 7) C x = 7764   D x = 6774 Câu 99: Một có 64 trang giấy Hỏi 11 loại có trang giấy? A 110 trang...
 • 26
 • 251
 • 1

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Toán học

... a : A a =2 B a = -2 C a = D a =-4 Câu 38: Giá trò m để phương trình x – 4mx + 11 = có nghiệm kép : 11 11 11 A m = 11 B C m = ± D m = − 2 19 Câu 39: Cho Ax tiếp tuyếncủa (O) dây AB biết = 700 ... = ( m ≠ 0) có nghiệm 5 4 A m ≤ B m ≤ − C m ≥ − D m ≥ 4 5 11 11.Phương trình sau có nghiệm kép ? A –x2 – 4x + = C x2 – 4x + = B x2 – 4x – = D ba câu sai 12.Phương trình sau có nghiệm ? A x2 ... nghiệm ? x − 2y = x − 2y = x − 2y = x − 2y =     A  B  C  D  − x + y = 2 x + y = − x + y = − − x − y =     x + y = 11. Hệ phương trình  x − y = A có vơ số nghiệm B vơ nghiệm...
 • 26
 • 297
 • 5

Xem thêm