đề thi thử vật lý lần 1

bộ đề thi thử vật số 1 năm 2014 của thầy Chu Văn Biên

bộ đề thi thử vật lý số 1 năm 2014 của thầy Chu Văn Biên

Vật lý

... của roto cũ. A. 10 . B. 4. C. 15 . D. 5. Đáp án đề 4 1D 2A 3B 4A 5A 6D 7B 8D 9C 10 A 11 D 12 B 13 B 14 C 15 D 16 A 17 D 18 B 19 C 20D 21A 22C 23B 24D 25A 26B 27B 28A 29D 30D 31D 32D 33A 34D 35C ... và 0, 71 N. B. 1, 56 m/s và 0, 61 N. C. 1, 56 m/s và 0, 71 N. D. 1, 65 m/s và 0, 61 N. Câu 11 . Một vật nhỏ m lần lượt liên kết với các lò xo có độ cứng k 1 , k2 và k thì chu kỳ dao động lần lượt ... ra trong một phút. A. 1, 92 .10 15 . B. 2,4 .10 17 . C. 2,4 .10 15 . D. 1, 92 .10 17 . Câu 46. Xét phản ứng 6C 12 + 3, lượng tử γ có năng lượng 4,7895 MeV và hạt 6C 12 trước phản ứng đứng...
 • 72
 • 2,712
 • 11

Đề thi thử môn lần 1 THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đề thi thử môn Lý lần 1 THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Vật lý

... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 6/5 – Mã đề thi 11 1 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 11 1 1D, 2D, 3A, 4C, 5C, 6B, 7D, 8C, 9D, 10 C, 11 B, 12 B, 13 D, 14 A, ... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 5/5 – Mã đề thi 11 1 A. 6 cm. B. 9 cm. C. 10 cm. D. 1, 5 cm. Câu 48: Đặt một điện áp u = 12 02cos100πt ... Hz. B. 10 16,5 Hz. C. 903,5 Hz. D. 10 20 Hz. HẾT www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật lí Trang 4/5 – Mã đề thi 11 1 C....
 • 6
 • 630
 • 8

Đề thi thử vật lần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx

Đề thi thử vật lý lần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx

Vật lý

... Gọi U 1 và U2 là điện áp hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn (R 1 ,L 1 ) và (R2,L2). Điều kiện để U = U 1 + U2 là A. L 1 + L2 = R 1 + R2. B. 1 2 1 2L L = .R R C. L 1 L2 ... trí cân bằng theo chiều dương. Lấy 2 = 10 . Lực gây ra dao động của chất điểm ở thời điểm 1 t = s 12 có độ lớn là A. 10 N. B. 10 0 N. C. 1 N. D. 0 ,1 N. Câu 27: Cho một mạch dao động điện ... nhưng khối lượng các vật hơn kém nhau 90g. Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện được 12 dao động, con lắc 2 thực hiện được 15 dao động. Khối lượng của hai vật lần lượt là A. 450...
 • 6
 • 487
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 1 pptx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... Hz. Năng lượng cần thi t để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là: A.E  21, 74 .10 - 19 J. B.E  16 .10 - 19 J. C.E  13 ,6 .10 - 19 J. D. E  10 ,85 .10 - 19 J. Câu 46. Một ... Lần 1- Tháng 3 GV: Trương Đình Den Tài liệu lưu hành nội bộ Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1. NĂM HỌC 2009-2 010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút I. Phần chung ... 235Utheo tỉ lệ số nguyên tử là 14 0: 1. Giả thi t ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1: 1. Tuổi của Trái Đất là: A.2 .10 9 năm. B.6 .10 8 năm. C.5 .10 9 năm. D. 6 .10 9 năm. Câu 7. Một mạch...
 • 6
 • 277
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 2 pdf

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Câu 14 : Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 13 ,25 KV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen do ống đó có thể phát ra A. 9,4 .10 -11 m B. 0,94 .10 -13 m C. 0,94 .10 -11 m D. 9,4 .10 -10 m ... + 10 0I0 B. 10 0 I C. 10 0I0 D. 20I Câu 56: Cho mạch điện như hình vẽ Điều kiện để UAB = UAM + UMB là A. R 1 + R2 = C 1 + C2 B. 1 2RR= 2 1 CC C. C 1 + C2 = 1 2 1 R ... mỗi giây là (coi rằng mọi electron giải phóng khỏi catốt đều về anốt) A. 2 .10 16 hạt B. 5 ,12 .10 16 hạt C. 2 .10 17 hạt D. 3,2 .10 16 hạt Câu 60: Hiện tượng quang dẫn là A. hiện tượng một...
 • 6
 • 304
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 3 pps

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 3 pps

Cao đẳng - Đại học

... CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 ... 11 nút sóng. Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số f2 phải có giá trị là A. 1 26.5ff  B. 1 2 13 . 11 ff  C. 1 25.6ff  D. 1 2 11 . 13 ff  Câu 27: Cho mạch điện ... trị của L 1 và điện dung C lần lượt là: A. L 1 = )(2 10 .3);(44FCH B. L 1 = )(3 10 );(24FCH C. L 1 = )(3 10 );(44FCH D. L 1 = )( 10 .3);(4 1 4FCH...
 • 6
 • 307
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... 31 58 D 05 32 59 C 06 33 60 A 07 34 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 1- Tháng 4 GV: Trương Đình Den Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4. NĂM HỌC 2009-2 010 Môn. Vật Lý. ... 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 D 15 42 C 16 43 A 17 44 B 18 45 A 19 46 D 20 47 B 21 48 D 22 49 C 23 50 A 24 51 A ... suÊt quang ®iÖn lµ 0,8% vµ e =1, 6 .10 -19 C. Sè ph«t«n chiÕu tíi catèt trong bèn gi©y lµ A. 6,625 .10 15 h¹t B. 6,25 .10 15 h¹t. C. 1, 56 .10 15 h¹t. D. 1, 28 .10 15 h¹t. Câu 34. Sự phát sáng...
 • 6
 • 334
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 5 potx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 5 potx

Cao đẳng - Đại học

... M và N đều nghe được âm rõ nhất. Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 2-Tháng 4 GV: Trương Đình Den Trang 5/5 1A 2D 3C 4D 5B 6C 7C 8B 9C 10 B 11 A 12 A 13 B 14 A 15 D 16 A 17 A 18 B 19 B 20A 21D 22D ... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 2-Tháng 4 GV: Trương Đình Den Trang 1/ 5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5. Năm học 2009-2 010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) Câu 1. ... để UAB = UAM + UMB là A. C2 + C 1 = 1/ (R 1 + R2). B. R 1 + R2 = C2 + C 1 . C. R 1 /R2 = C2/C 1 . D. R 1 /R2 = C 1 /C2. Câu 10 . Thực hiện sóng dừng trên dây AB có chiều...
 • 5
 • 276
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 6 ppsx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 6 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 2t0 B. 4t0 C. 1/ 2t0 D. 1/ 4t0 PHIẾU ĐÁP ÁN DAI HOC MƠN Ly Mã đề: 13 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 3-Tháng 4 GV: ... với chu kì bán rã 13 8 ngày . Số hạt  phát ra từ 21g Po sau thời gian 46 ngày là A. 5,2 .10 22 B. 4,4 .10 22 C. 4, 21. 1022 D. 1, 24 .10 22 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 3-Tháng 4 GV: Trương ... A. 10 0W B. 200W C. 50W D. 12 0W Câu 52: Hạt nhân 210 84Pophóng xạ  với chu kì bán rã 13 8 ngày . Số hạt  phát ra từ 21g Po sau thời gian 46 ngày là A. 1, 24 .10 22 B. 4,4 .10 22 C. 4, 21. 1022...
 • 5
 • 309
 • 1

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 7 docx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 4-Tháng 4 GV: Trương Đình Den Trang1/4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 7. Năm học 2009-2 010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) Câu 1: ... c=3 .10 8 m/s , h= 6,625 .10 -34 Js) A. 3,98 .10 -19 J . B. 2,65 .10 -19 J . . C. 1, 77 .10 -19 J . D. 1, 99 .10 -19 J Câu 35: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 10 002cos (10 0t) ... của hạt nhân He42là: Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 4-Tháng 4 GV: Trương Đình Den Trang2/4 A. 7,7 212 MeV B. 1, 2 212 MeV C. 7,7 212 eV D. 12 , 212 MeV Câu 12 : Khi trong đoạn mạch xoay chiều...
 • 4
 • 339
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 10 potx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 10 potx

Cao đẳng - Đại học

... =6,625 .10 -34 Js; c =3 .10 8 m/s ; |e| = 1, 6 .10 -19 C. Số photon tới catot trong mỗi giây là: A. 1, 5 .10 15 photon B. 2 .10 15 photon C. 2,5 .10 15 photon D. 5 .10 15 photon Đề luyện thi ĐH-CĐ ... là A. N 1 = 13 , N2 =12 B. N 1 = 11 , N2= 10 C. N 1 = 15 , N2= 14 D. N 1 =13 , N2 =14 Câu 13 : Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu lần lượt ... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 Lần 1- Tháng 5 GV. Trương Đình Den Trang1/4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 10 . Năm học 2009-2 010 Môn. Vật Lý. Thời gian. 90phút (Số câu trắc nghiệm. 50 câu) Câu 1: Một...
 • 4
 • 275
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 11 pot

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 11 pot

Cao đẳng - Đại học

... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009 – 2 010 Lần 2-Tháng 5 GV: Trương Đình Den Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 . Năm học 2009 – 2 010 Môn: Vật lý. Thời gian: 90 phút Câu 1: Dòng điện chạy ... 1 A 11 C 21 B 31 A 41 B 51 D 2 C 12 A 22 A 32 C 42 B 52 B 3 C 13 A 23 B 33 D 43 B 53 B 4 A 14 B 24 C 34 C 44 C 54 B 5 C 15 A 25 A 35 C 45 C 55 A 6 B 16 A 26 C 36 B 46 D 56 D 7 C 17 D ... h=6,625 .10 -34Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3 .10 8m/s A. 3 .10 20phôtôn B. 2,88 .10 34phôtôn C. 5 .10 18 phôtôn D. 4,8 .10 34phôtôn Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009 – 2 010 Lần 2-Tháng...
 • 5
 • 308
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 12 pptx

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 12 pptx

Cao đẳng - Đại học

... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 GV Trương Đình Den Trang 1/ 5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 12 . Năm học 2009-2 010 Môn. Vật Lý. Thời gian. 90phút (Số câu trắc nghiệm. 50 câu) Câu 1: Gọi  ... quang phổ của Hiđrô. Biểu thức liên hệ giữa , ,  1 là A.  1 =  - . B. . 1  C. . 11 1 1  D. . 11 1 1  Câu 2: Ở một nhiệt độ nhất định, nếu ... A. 1, 5m. B. 1m. C. 2m. D. 1, 2m. Câu 19 : Iôt I 13 153 là một đồng vị phóng xạ. Sau 12 ,3 ngày thì số phân rã còn lại 24% số phân rã ban đầu, hằng số phân rã của I 13 153 là A. 2,45 .10 -6...
 • 5
 • 292
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 13 pot

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 13 pot

Cao đẳng - Đại học

... r R,L E Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 GV Trương Đình Den Trang1/4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 13 . Năm học 2009-2 010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) Đề thi có 4 trang ... 0.6560µm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0 ,12 20µm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman là A. 0 .10 29 µm B. 0 .12 11 m C. 0.0528 µm D. 0 .11 12 µm Câu 21: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh ... trị là C 1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 40 và FC3 1 10.2. B. R = 50 và FC3 1 10. C. R = 40 và F 10 3 1 C ....
 • 6
 • 261
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ VẬT (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 14 pot

20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 1) - ĐỀ SỐ 14 pot

Cao đẳng - Đại học

... Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 GV: Trương Đình Den Trang 1/ 5 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 14 . Năm học 2009-2 010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) Câu 1. Một vật dao ... )F( 10 C4 1 . C. R = 10 0(); )F(2 10 C4 1 . D. R = 10 0(); )F( 10 C4 1 . Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2 010 GV: Trương Đình Den Trang 2/5 Câu 12 . Kéo con lắc đơn ra khỏi ... giá trị C 1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30(W). Điện trở R và điện dung C 1 có giá trị là A. R = 12 0(); )F(2 10 C4 1 . B. R = 12 0(); )F( 10 C4 1 ....
 • 5
 • 250
 • 0

Xem thêm