đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Hóa học

... phân t www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/5 - 1 32 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI ... A. 64 gam B. 1 12 gam C. 26 ,6 gam D. 90,6 gam Câu 38: Cho các cp cht phn ng vi nhau: (1) Pb(NO3) 2 +H 2 S. (2) Zn(NO3) 2 + Na 2 S. (3) H 2 S + SO 2 . (4) FeS 2 + HCl. (5) ... tlà: A. 8% B. 25 % C. 5,6% D. 12% Câu 24 : Cho các cht sau: Cu, FeS 2 , Na 2 SO3, Al4C3, K 2 S, S, NaCl, Cu 2 O, KBr, Fe3O4, Fe(OH) 2 , tác  vi dung dch H 2 SO4 , nóng....
 • 5
 • 1,253
 • 74

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

Vật lý

... 357 21 A 485 21 C 570 21 A 628 21 C 743 21 B 896 21 A1 32 22A 20 9 22 A 357 22 C 485 22 A 570 22 D 628 22 C 743 22 A 896 22 C1 32 23C 20 9 23 C 357 23 A 485 23 A 570 23 C 628 23 A 743 23 C 896 23 ... B1 32 24A 20 9 24 D 357 24 A 485 24 B 570 24 B 628 24 A 743 24 B 896 24 B1 32 25B 20 9 25 D 357 25 C 485 25 C 570 25 C 628 25 B 743 25 D 896 25 C1 32 26D 20 9 26 B 357 26 C 485 26 C 570 26 D 628 26 ... 743 26 D 896 26 C1 32 27B 20 9 27 B 357 27 B 485 27 C 570 27 A 628 27 C 743 27 C 896 27 D1 32 28D 20 9 28 C 357 28 A 485 28 D 570 28 C 628 28 C 743 28 B 896 28 B1 32 29C 20 9 29 C 357 29 A 485 29 ...
 • 8
 • 421
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Hóa học

... A 26 D 56 A 27 A 57 D 28 C 58 D 29 B 59 C 30 D 60 D www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1 - Mã đề thi 1 32 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ... HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 1 32 (Thí ... Fe3O4, Fe 2 O3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được 2, 24 lít H 2 (đktc), dung dịch Y, và 2, 8 gam Fe không tan. Giá trị m là: A. 30,0 B. 22 ,4 C. 25 ,2 D. 27 ,2 Câu 46: Phát...
 • 6
 • 1,304
 • 78

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Hóa học

... →ot Na 2 SO3 + 2 Na 2 S + 3H 2 O B. 2NO 2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO 2 + H 2 O C. 2KClO3  →xtto, 2KCl + 3O 2 D. Cl 2 + 2KOH → KCl + KClO + H 2 O ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A B B B A C C B A A B C A A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C A D D C A A A C B C A C C D A B D 41 42 43 44 45 ... Mg(NO3) 2 + NO + N 2 O + H 2 O. Nếu tỉ khối của hỗn hợp NO và N 2 O đối với H 2 là 17,8. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa là A. 14 : 25 B. 11 : 28 C. 25 : 7 D. 28 : 15 Câu 25 : Dãy nào sau...
 • 6
 • 1,211
 • 59

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Môn thi: SINH HỌC – Khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Môn thi: SINH HỌC – Khối B

Sinh học

... SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 20 12- 2013 Môn thi: SINH HỌC – Khối BThời gian làm bài: 90 phút; Câu 1: ... 40:nD3/."Z+D:T%>'67"(./(3(/B A. > ;2 D+4 1eA 1 B. > ;2 @@L( (./(3, C. > ;2 SZ(+6)1Q(C1, D. > ;2 SZ))"(-./(3,Câu ... D. X./(L_'HX, HẾT ĐÁP ÁNCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101-10 B B A A C C A A C C11 -20 B B D C A B A B D B 21 -30 B B A D B D B C A B31-40 D D C D A B D C B A41-50 A C...
 • 6
 • 508
 • 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

Ngữ văn

... HCl HCl= 2, 0175,0 2 13+x 2 13+y CO 2 44b44b 22 7btzytxz++44 722 ba−44bba 722 44−bab 722 −bab 722 −bab 722 −bab 722 − - k < x <bab 722 −bab 722 −⇔ HCl ... 2SO 2 + O 2 = 2SO3 (0 ,25 điểm) SO3 + H 2 O = H 2 SO4 2H 2 SO4 đ + Cu = CuSO4 + SO 2 + 2H 2 O (0 ,25 điểm) SO 2 + 2KOH = K 2 SO3 + H 2 O (0 ,25 điểm) K 2 SO3 +BaCl 2 = BaSO3 ... mol/l (0 ,25 điểm)Câu 5: (1điểm) CxH2x +2 + O 2 xCO 2 + (x+1) H 2 O (1) (0 ,25 điểm)CyH2y +2 + O 2 yCO 2 + (y+1) H 2 O (2) Đặt z, t là số mol của 2 H-CTa có: (14x +2) z + (14y +2) t = a...
 • 3
 • 425
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ THI: 132 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ THI: 132 doc

Cao đẳng - Đại học

... Mg(HCO3) 2 + Ca(OH) 2 dư  MgCO3+ CaCO3+ 2H 2 O. (2) Ca(HCO3) 2 + Ba(OH) 2  CaCO3+ BaCO3 + 2H 2 O. (3) Ca(OH) 2 + 2NH4Cl  CaCl 2 + 2H 2 O + 2NH3. (4) CaCl 2 ... 1500oCC 2 H 2 HClC 2 H3Cl , ,TH t Pcao PVC C. C 2 H6 2 Cl C 2 H5Cl HCl C 2 H3Cl , ,TH t Pcao PVC D. C 2 H4 2 ClC 2 H4Cl 2 HCl C 2 H3Cl , ,TH ... SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÃ ĐỀ THI: 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 20 13 MÔN HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm ...
 • 6
 • 397
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 21 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 21 potx

Cao đẳng - Đại học

... Mg(HCO3) 2 + Ca(OH) 2 dư  MgCO3+ CaCO3+ 2H 2 O. (2) Ca(HCO3) 2 + Ba(OH) 2  CaCO3+ BaCO3 + 2H 2 O. (3) Ca(OH) 2 + 2NH4Cl  CaCl 2 + 2H 2 O + 2NH3. (4) CaCl 2 ... Diemthi .24 h.com.vn Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Câu 27 : ... CaCl 2 + 2 NaHCO3  CaCO3+ 2NaCl + 2HCl. (5) 2CrCl3 + 3Cl 2 + 14NaOH  Na 2 Cr 2 O7 + 12NaCl + 7H 2 O. Có bao nhiêu phản ứng chưa chính xác? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 28 : Cho...
 • 6
 • 288
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 22 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 22 doc

Cao đẳng - Đại học

... Diemthi .24 h.com.vn Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI ... C6H13OH. Nguồn: Diemthi .24 h.com.vn Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 23 :...
 • 5
 • 325
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 23 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 Môn HÓA ĐỀ 23 docx

Cao đẳng - Đại học

... CO3 2- + H 2 O là A. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO 2 + H 2 O. B. Ca(HCO3) + 2NaOH → CaCO3 + Na 2 CO3 + 2H 2 O. C. 2NaHCO3 + Ca(OH) 2 → CaCO3 + Na 2 CO3 + 2H 2 O.D. 2NaHCO3 + 2KOH ... Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 20 12- 2013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 ... D. 676,2kg. Nguồn: Diemthi .24 h.com.vn Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt...
 • 9
 • 347
 • 0

Xem thêm