đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1 - Mã đề thi 13 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN : HÓA HỌC ... khối lượng nitơ trong A và B lần lượt là 11 ,11 % và 14 ,14 %. Khối lượng của A và B là: A. 8,28 g và 10 ,08g B. 9,84g và 11 ,52g C. 8,28g và 11 ,88g D. 10 ,08g và 11 ,88g Câu 32: Nung 8,42 gam hỗn ... 9 B 39 B 10 C 40 B 11 A 41 D 12 C 42 A 13 A 43 A 14 C 44 C 15 C 45 A 16 D 46 C 17 B 47 A 18 B 48 C 19 D 49 A 20 B 50 D 21 C 51 B 22 C 52...
 • 6
 • 1,304
 • 78

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

Vật lý

... rằng cứ 10 00 phôton tử ngoại đập vào kẽm thi có một êlectron thoát ra. Số êlectron thoát ra từ tấm kẽm trong 1s làA. 1, 76 .10 11 B. 3,925 .10 11 . C. 3,925 .10 13 D. 1, 76 .10 13 Câu ... 8. B. 56. C. 16 . D. 63.k m 1 m2TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ ĐÔNGMã đề thi 896 THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2 011 -2 012 MÔN VẬT LÝThời gian làm bài: 90 phút không kể phát đề Học sinh ... 628 50 A 743 50 C 896 50 B 13 2 51C 209 51 A 357 51 A 485 51 D 570 51 A 628 51 C 743 51 A 896 51 D 13 2 52A 209 52 C 357 52 D 485 52 A 570 52 C 628 52 A 743 52 C 896 52 D 13 2 53C 209 53 B 357 53 D...
 • 8
 • 421
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Hóa học

... phân t www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/ 5 -  13 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI ... 2 1M. Giá  A. 9,57. B. 16 ,8. C. 11 ,97. D. 12 . Câu 22:  (a) Heptan tan tt trong dung dch H2SO4 loãng (b) Cu to hóa hc cho bit ... sinh: Số báo danh: Mã đề thi 13 2 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {< ;1& gt;} đến câu {<40>}) Câu 1: 3...
 • 5
 • 1,253
 • 74

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Hóa học

... KCl + KClO + H2O ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A B B B A C C B A A B C A A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆđề thi 13 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) ... CH3CHO. Câu 10 : Cho 10 0ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH 1M và Ba(OH)2 1, 2M vào 10 0ml dung dịch AlCl3 xM thì thu được 9,36 gam kết tủa. Vậy nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 1, 2M vào 10 0 ml dung...
 • 6
 • 1,211
 • 59

THI THỬ TOÁN CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 4

THI THỬ TOÁN CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 4

Toán học

... Với 1 69 1 69 69 7 1 6 6 6u x         . 1 1 1 12 2 22 1 1 1 13 3 3 3(3 9 1) 3 9 1 3 9 1 xI dx x x x dx x dx x x dxx x           0,25 1 12 3 1 13 1 326327I ...  0,25 1 1 1 32 2 2 222 1 1 1 33 3 1 1 16 29 1 9 1 (9 1) (9 1) 18 27 27I x x dx x d x x         0,25 III (1 điểm) Vậy 26 16 227I 0,25 Từ giả thi t có AB ... a(x -1) + b(y +1) +c(z -1) = 0 (1) Do (Q) qua N’ (1, -1, 1) thuộc d nên 2a + b + c =0 hay c = - 2a – 2b (2) 0,25 2 2 2 2( ,( ))2 2 22 2 2 (1 1) (4 1) (2 1) 2 3 2 3 (5 ) 12 ( ) 12 13 11 10 0...
 • 6
 • 402
 • 4

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên trần phú lần 1 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên trần phú lần 1 2013 có lời giải

Hóa học

... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút Mã đề 245 Họ, ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN HÓA HỌC. 245 1 B 245 2 C 245 3 D 245 4 A 245 5 A 245 6 B 245 7 B 245 8 A 245 9 D 245 10 C 245 11 C 245 12 B 245 13 A ... 245 14 A 245 15 D 245 16 D 245 17 A 245 18 C 245 19 B 245 20 D 245 21 D 245 22 C 245 23 C 245 24 B 245 25 B 245 26 D 245 27 D 245 28 D www.dethithudaihoc.com...
 • 6
 • 1,290
 • 69

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 1 NĂM 2013 - CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ( MÃ ĐỀ 359 ) pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 1 NĂM 2013 - CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ( MÃ ĐỀ 359 ) pdf

Cao đẳng - Đại học

... nặng bằng: www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com - Trang 1/ 7 - Mã đề 359 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2 012 - 2 013 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Thời gian làm bài ... kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc g /10 . Tỉ số '/T T bằng A.9 /11 B. 11 /10 C. 1, 1 D. 11 /9 Câu 43. Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi ... 4B 14 B 24B 34A 44D 5C 15 A 25D 35A 45A 6A 16 C 26A 36D 46C 7B 17 A 27A 37B 47C 8A 18 C 28B 38B 48B 9D 19 D 29C 39C 49C 10 D 20B 30D 40C 50B www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com...
 • 7
 • 314
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

Ngữ văn

... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC ( 15 0 phút, không kể thời gian giao đề )Câu 1: (2điểm) 4FeS2 + 11 O2 = 8SO2 + 2Fe2O3 ... 2KMnO4 + 16 HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (0,5điểm) KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O + Giả sử n = 1mol. Ta có tỷ lệ: m 1 : m2 : m3 = 87: 2/5x158 : 1/ 3x122,5 = 87: ... xCO2 + (x +1) H2O (1) (0,25điểm)CyH2y+2 + O2 yCO2 + (y +1) H2O (2)Đặt z, t là số mol của 2 H-CTa có: (14 x+2)z + (14 y+2)t = a 14 (xz + yt) + 2(z+t) = a ( I )Từ (1- 2): n = xz + yt =...
 • 3
 • 425
 • 0

Xem thêm