đề thi thử hóa đại học vinh lần 4

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

Toán học

... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.com fb.com/ThiThuDaiHoc 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 - NĂM 20 14 Môn: TOÁN; Khối: A và ... 4 5 2 156nnn n n n nC C C C Cn−− + − + + =+ Hết www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.com fb.com/ThiThuDaiHoc 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ ... trình đã cho tương đương với ()()3 2 4 1 2 2 2 3 3 2 12x x x x x+ − + + − ≤ − − − ( )22 4( 3) 4( 3)( 3)( 2 4) 1 2 2 3 3 4 43 ( 1) 3 0. (1)1 2 2 3 3x xx x xx xx xx x−...
 • 6
 • 1,134
 • 26

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

Hóa học

... Đề 012 (Đề thi04 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu 1 đến câu 44 ) Phần ... + = ơ Đề 12 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu 1 đến câu 44 ) 1. Trộn ... C2H5CH=CH2CH2 Đề 09 (Đề thi c? 05 trang)ĐỀ THI THỬ V?O ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGM?n thi: H?A HỌCThời gian l?m b?i: 90 ph?t (kh?ng kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 c?u – từ c?u 1 đến c?u 44 ) 1. Cặp...
 • 139
 • 391
 • 0

Đề thi thử hóa đại học 2010

Đề thi thử hóa đại học 2010

Tư liệu khác

... Câu 44 . pH của dd hỗn hợp CH3COOH 0,1M(Ka=1,75.10-5) và CH3COONa 0,1M là. A. 4, 756 B. 3,387 C. 1,987 D. 2 ,46 5Câu 45 . Cho dãy các chất : CH 4 (1), GeH 4 (2), SiH 4 (3), SnH 4 (4) . Dãy ... lượng chất rắn không tan là 6,4g .Phần trăm khối lượng Fe3O 4 trong hỗn hợp ban đầu là A 64, 44% B 82,22% C 32,22% D 25,76%Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hóa: C2H 4 → CH2Cl-CH2Cl → C2H3Cl ... bền nhiệt là:A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 2, 4 C. 2,1, 3, 4 D. 1, 3, 4, 2Câu 46 . Phát biểu đúng khi nói về cơ chế clo hoá CH 4 là A. Ion Cl+ tấn công trước vào phân tử CH 4 tạo CH3+ B. Ion...
 • 4
 • 256
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... B. 3 C. 1 D. 4 Đáp án đề 1: 1-C 11-B 21-D 31-A 41 -A 2-C 12-B 22-B 32-C 42 -D 3-A 13-A 23-A 33-A 43 -D 4- C 14- D 24- C 34- B 44 -A 5-C 15-B 25-D 35-C 45 -B 6-C 16-D 26-A 36-B 46 -D 7-B ... ) (4 ) Cho 4 chất trên tham gia phản ứng thế thì chất nào sẽ định hướng vị trí mêta: A. 1 ,3 ,4 B. 1, 2 , 3 C. 2 ,3 ,4 D. 3 ,4 Caâu 43 . Thủy phân hoàn toàn 44 4 gam một lipit thu được 46 ... H2SO 4 + NO + H2O. Cu2S + 4HNO3 + H2SO 4  2CuSO 4 + 4NO + 3H2O. D. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO 4 + NO + H2O. 3Cu2S + 10HNO3  6CuSO 4 + NO + 5H2O. Caâu 14. ...
 • 4
 • 235
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... 32-D 42 -A 3-A 13-A 23-A 33-B 43 -D 4- B 14- C 24- C 34- C 44 -D 5-C 15-D 25-C 35-C 45 -A 6-B 16-D 26-D 36-A 46 -B 7-B 17-C 27-B 37-D 47 -C 8-C 18-B 28-C 38-C 48 -B 9-B 19-B 29-A 39-A 49 -A ... A.[N2O 4 ]  0,0833M vaø [NO2]  0,174M. C. [N2O 4 ]  0,1394M, [NO2]  0.0612 B.[N2O 4 ]  0, 144 vaø [NO2]  0.052M D. [N2O 4 ]  0,1394M, [NO2]  0.0306. Câu 4. Cho các ... phản ứng hoá học sau: FeSO 4 + KMnO 4 + H2SO 4  …… Sau khi phản ứng được hoàn thành. Tổng hệ số các phản ứng ( gồm các số nguyên nhỏ nhất) có giá trị là: A. 34 B. 36 C. 28 D. 44 Caâu 3....
 • 5
 • 251
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... c.(3), (4) , (5) d. (3, 4) . Đáp số : 1-c 11-a 21-c 31-a 41 -c 2-c 12-a 22-a 32-d 42 -d 3-b 13-c 23-b 33-a 43 -b 4- d 14- c 24- d 34- d 44 -c 5-a 15-b 25-d 35-b 45 -c 6-d 16-c 26-c 36-c 46 -c ... Duy Hưng Nick: hung23991 (3). H3PO 4 + 3KI ot 3HI + K3PO 4 . (4) H2SO 4 đặc + 2 KI ot 2HI + K2SO 4 . a. 1,2 b. 2, 4 c. 2. d. 3 ,4 Câu 39. Để điều chế ra chất sinh hàn ... a. 1,2,3. b. 4 c. 3 ,4 d. 1.3 ,4 Câu 43 . Hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch H2SO 4 1M cho ra một hỗn hợp 2 muối có kl17,4g. Xác định CTPT...
 • 5
 • 268
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... pheânol Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ĐỀ ÔN THI SỐ 4. Đề 4 1. Nguyên tử- Bảng HTTH – Liên kết hoá học: (2) Câu 1. Ion AB2- ... anđêhit fomic, axit fomic, axit axetic lần lượng laø: a. 15,87% - 36,5% - 47 ,63%. b. 25,17% - 32,25% - 42 ,58% c. 18,26% - 37,86% - 43 ,88%. d. 15,87% , 36 ,4% ; 47 ,73%. 10. Este – Lipit. (3). Câu ... 3,0 lần nồng độ của Al2(SO 4 )3 thu được kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn B ( mA - mB = 5 ,4) , Nồng độ mol/lit của Al2(SO 4 )3 và Ba(OH)2 là: Đề 4...
 • 5
 • 215
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... src="data:image/png;base 64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1QAAAXjCAIAAABfHO39AAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAXmElEQVR42u3ZQYpDMQxEwfTg+1+55wYTEpjYsaq2f2EQgv9AafvYJ8njInuHCQDwvL70CgDAHD9GAAAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAARlt7n09y0zTbWikA4GTRKwAAczj7AgCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAAAvWXufT3LTNNtaKQDgZNErAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAPi8tff5JNeMsq19AgAOF8kCADCHsy8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAPmXtfT7JNaNsa58AgMNFsgAAzOHsCwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAzrT2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwZAQCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADPrL3PJ7lmlG3tEwBwuEgWAIA5nH0BAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AAB8r7X3+SQ3TbOtlQIATha9AgAwh7MvAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAIDPW3ufT3LNKNvaJwDgcJEsAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwDAZmvv80muGWVb+wQAHC6SBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwCAf7T2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AAC+ytr7fJJrRtnWPgEAh4tkAQCYw9kXAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8WcEAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAYZu19Psk1o2xrnwCAw0WyAADM4ewLACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAwDHW3ueTXDPKtvYJADhcJAsAwBzOvgAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwDgLmvv80lunWxb6wUAnCYaBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxJ8RAACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDw ... src="data:image/png;base 64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1QAAAXjCAIAAABfHO39AAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAXmElEQVR42u3ZQYpDMQxEwfTg+1+55wYTEpjYsaq2f2EQgv9AafvYJ8njInuHCQDwvL70CgDAHD9GAAAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAARlt7n09y0zTbWikA4GTRKwAAczj7AgCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAAAvWXufT3LTNNtaKQDgZNErAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAPi8tff5JNeMsq19AgAOF8kCADCHsy8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAPmXtfT7JNaNsa58AgMNFsgAAzOHsCwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAzrT2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwZAQCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADPrL3PJ7lmlG3tEwBwuEgWAIA5nH0BAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AAB8r7X3+SQ3TbOtlQIATha9AgAwh7MvAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAIDPW3ufT3LNKNvaJwDgcJEsAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwDAZmvv80muGWVb+wQAHC6SBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwCAf7T2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AAC+ytr7fJJrRtnWPgEAh4tkAQCYw9kXAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8WcEAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAYZu19Psk1o2xrnwCAw0WyAADM4ewLACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAwDHW3ueTXDPKtvYJADhcJAsAwBzOvgAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwDgLmvv80lunWxb6wUAnCYaBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxJ8RAACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDw ... src="data:image/png;base 64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1QAAAXjCAIAAABfHO39AAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAXmElEQVR42u3ZQYpDMQxEwfTg+1+55wYTEpjYsaq2f2EQgv9AafvYJ8njInuHCQDwvL70CgDAHD9GAAAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAARlt7n09y0zTbWikA4GTRKwAAczj7AgCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAAAvWXufT3LTNNtaKQDgZNErAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAPi8tff5JNeMsq19AgAOF8kCADCHsy8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAPmXtfT7JNaNsa58AgMNFsgAAzOHsCwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAzrT2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AQPwZAQCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADPrL3PJ7lmlG3tEwBwuEgWAIA5nH0BAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AAB8r7X3+SQ3TbOtlQIATha9AgAwh7MvAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAIDPW3ufT3LNKNvaJwDgcJEsAABzOPsCAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwDAZmvv80muGWVb+wQAHC6SBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwCAf7T2Pp/kmlG2tU8AwOEiWQAA5nD2BQAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AAC+ytr7fJJrRtnWPgEAh4tkAQCYw9kXAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAA8WcEAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAYZu19Psk1o2xrnwCAw0WyAADM4ewLACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAwDHW3ueTXDPKtvYJADhcJAsAwBzOvgAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAPEHAID4AwDgLmvv80lunWxb6wUAnCYaBQBgDmdfAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQCIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAxJ8RAACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAAiD8AAMQfAADiDwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAQPwBACD+AAAQfwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AAOIPAADxBwCA+AMAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AACIPwAAxB8AgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwBA/AEAIP4AABB/AADiDwAA8QcAgPgDAED8AQAg/gAAEH8AAIg/AADEHwAA4g8AAPEHAID4AwAQfwAAiD8AAMQfAADiDw...
 • 4
 • 220
 • 0

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

Hóa học - Dầu khí

... 2,64g; 2,88g; 1,62g B. 1,32g ; 1 ,44 g ; 0,88g C. 5,28g; 1,08g, 2 ,43 gam. C. 2,64g; 0,54g; 1,215g. Caâu 5. Cho sơ đồ sau đây, phản ứng nào mà Cl- không đóng vai trò là chất khử, hoặc oxi hóa. ... sau: CH2Br CH2Br CH2OH CH2OH CH2OH ĐỀ ÔN THI SỐ 6 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 44 câu, từ câu 1 đến câu 44 ): Câu 1: Chất cần cho quy trình ñieàu cheá nilon 6-6. ... (raén) o2 4 H SO (dac,t )(1)+→HCl Fe(2)+→ FeCl2 o2 4 H SO ,(dac,t )(3)+→Fe2(SO 4 )3 2BaCl (4) +→FeCl3. A. (1), (4) . B. (2),(3). C. (1), (3), (4) . D. (1),(2),(3), (4) ....
 • 5
 • 210
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... B. 3 C. 4 D. 5 Câu 41 .Cho sơ đồ phản ứng hóa học: Al 4 C3  X  HCHO  Y  HCOONa  Z. Chất X, Y,X lần lượt laø: A. CH 4 , CH3OH, HCOOH. B. C2H2, HCOOH, Na2CO3. C. CH 4 , HCOOH, ... dịch có chứa 5,88 gam H3PO 4 để thu được 2, 84 gam Na2HPO 4 và b gam Na3PO 4 , Giá trị của a và b lần lượt là: A. 5,6:6,0 B. 6 ,4: 6,56 C. 11 ,4: 12,2 D. 7,2:7, 84 Câu 21. Prôpan tác dụng ... giờ 45 phút. D. 2 giờ. Câu 47 . Cho 11,16 gam hỗn hợp 2 axit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác với 3 ,45 gam Na thu được 14, 49 gam rắn. Hai axit đó là: A. C3H5COOH, C 4 H7COOH....
 • 4
 • 253
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 9a 14d 19c 24c 29d 34d 39c 44 a 49 b 5a 10d 15d 20c 25d 30a 35d 40 c 45 b 50a 3b 8c 13d 18b 23c 28b 33d 38d 43 a 48 b 4a 9a 14d 19c 24c 29d 34d 39c 44 a 49 b 5a 10d 15d 20c 25d 30a 35d 40 c 45 b ... 36b 41 c 46 d 2c 7c 12a 17b 22a 27d 32d 37d 42 a 47 c Đáp án đề 12: 1b 6b 11b 16b 21d 26d 31a 36b 41 c 46 d 2c 7c 12a 17b 22a 27d 32d 37d 42 a 47 c 3b 8c 13d 18b 23c 28b 33d 38d 43 a 48 b 4a ... 090.992.993.5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 12 Môn thi: HÓA HỌC - Thời gian làm bài : 90 phút....
 • 4
 • 284
 • 1

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... (1), (2), (3) và (4) lần lượt là :(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) A. CH 4 N2H2 CO C. H2CO CH 4 N2 B. CO CH 4 N2 H2 D. N2H2CO CH 4 43. Chất nào dưới đây không tạo kết tủa trắng ... C3H8O, C 4 H10O lần lượt bằng :A. 2, 4 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 1, 4 25. Chất nào sau đây không nên sử dụng để làm khan ancol etylic ?A. CaO B. C2H5ONa C. H2SO 4 đặc D. Mg(ClO 4 )226. ... CH3CH2COOH. D. CH2=CHCOOH. 42 . Để phân biệt bốn bình khí mất nhãn chứa CH 4 , N2, H2 và CO người ta cho các mẫu thử lần lượt qua CuO đốt nóng, CuSO 4 khan và bình chứa dung dịch...
 • 5
 • 570
 • 5

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 D A D C A C C A A D A D A C B B D D C D 41 42 43 44 4 5 46 47 48 49 50D C A D A D D B A CCopyright â quatamthat2@yahoo.com - Đề 003 ... tương ứng làA. C2H 4 (60 %) và C3H6 (40 %). B. C3H6 (60 %) và C 4 H8 (40 %).C. C2H 4 (40 %) và C3H6 (60 %). D. C3H6 (40 %) và C 4 H8 (60 %).Câu 16. Đun nóng dung dịch ... tham gia phản ứng tráng gương:A. C3H 4 O2 và C 4 H8O2. B. C3H 4 O2 và C 4 H6O2.C. C3H 4 O2 và C3H6O2. D. C3H6O2 và C 4 H8O2.Câu 31. Xà phòng hoá hoàn toàn...
 • 5
 • 381
 • 1

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... phản ứng trên làA. 3 B. 4 C. 5 D. 6.- 3 - 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C D C C C C C D- 5 - Đề 0 04 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: ... CH3-COOH D. HOOC-COOH. 0 04: Đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B C D B A C B A C B D D A C D A B C C B21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D B B C B A B ... bbằngA. a/b = 1/5 B. a/b = 1 /4 C . a/b > 1 /4 D . a/b < 1 /4 Câu 32. Cho 6, 94 gam hỗn hợp gồm FexOy và Al hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch H2SO 4 1,8 M, tạo ra0,672 lít H2...
 • 5
 • 403
 • 1

Xem thêm