đề thi thử hóa đại học vinh lần 3

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

Toán học

... tương đương với ()() 3 24 1 2 2 2 3 3 2 12x x x x x+ − + + − ≤ − − − ( )224( 3) 4( 3) ( 3) ( 2 4)1 2 2 3 34 4 3 ( 1) 3 0. (1)1 2 2 3 3x xx x xx xx xx x− −⇔ + ≤ ... Câu 4. (1,0 điểm) 1 11200 01 120 01 10 0 3 2ln (3 1) dd 61 (3 1)( 1)( 1) 3 3 3 1d ln 4 3 d1 3 1 1( 1) 3 3ln4 3ln 3 1 4ln2.1 2x x xI xx x xxx xx x xxxx+= − ++ ... 1 12, ( 4; 3; 2), 3 7 1 3 32 2 3 3 3, ( 5; 4; 4), 3 3t R I Rt tRt R I R = − = − − = + − −⇔ = = ⇔ ⇒  = − = − − =   Suy ra pt (S) là 2 2 21( 4) ( 3) ( 2)9x y...
 • 6
 • 1,134
 • 26

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

Hóa học

... thu được là (ml)A. 33 6 B. 448 C. 224D. 112 Đề 13 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 ... →+ ∆ = +¬ →+ ∆ = −¬  Đề 12 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu ... Đề 012 (Đề thi có 04 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu...
 • 139
 • 391
 • 0

Đề thi thử hóa đại học 2010

Đề thi thử hóa đại học 2010

Tư liệu khác

... Haiquynh_pgdvx@yahoo.com.vnĐT: 0915. 035 .115ĐỀ THI THỬ SỐ 3- 2010Môn Hóa học ===============Câu 1. Số electron độc thân có trong ion Ni2+ (Z=28) ở trạng thái cơ bản là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2. Tồng số ... HCOOCH 3 B. CH 3 COOCH 3 C. C2H5COOCH 3 D. C2H 3 COOCH 3 Câu 26. Số lượng amin bậc hai đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H11H là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5ĐỀ «n luyÖn – ... là A. 3n B. 3n +1 C. 3n-2 D. 4nCâu 3. dãy gồm các phân tử ion đều có tình khử và oxi hoá là A. HCl, Fe2+, Cl2B. SO2, H2S, F-C. SO2, S2-, H2S D. Na2SO 3 , Br2, Al 3+ Câu...
 • 4
 • 256
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... Đáp án đề 1: 1-C 11-B 21-D 31 -A 41-A 2-C 12-B 22-B 32 -C 42-D 3- A 13- A 23- A 33 -A 43- D 4-C 14-D 24-C 34 -B 44-A 5-C 15-B 25-D 35 -C 45-B 6-C 16-D 26-A 36 -B 46-D 7-B 17-B 27-C 37 -A 47-A ... với d.d AgNO 3 /NH 3 dư thu được 30 ,24 gam Ag. Phần trăm khối lượng mỗi rượu trong X. A. 56 ,33 % và 43, 67%. B. 45,28% và 54,72%. C. 66,67% và 33 ,33 % D. 26,89% và 73, 11%. Câu 39 . Cho hợp ... HCOOCH 3 . B. CH 3 COOH và CH 3 COOCH 3 . C. C2H5COOH và C2H5COOCH 3 . D. C 3 H7COOH và C 3 H7COOCH 3 . Câu 36 . Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây: A X 2Br B CH 3 CHO...
 • 4
 • 235
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... : hung 239 91 2-B 12-B 22-C 32 -D 42-A 3- A 13- A 23- A 33 -B 43- D 4-B 14-C 24-C 34 -C 44-D 5-C 15-D 25-C 35 -C 45-A 6-B 16-D 26-D 36 -A 46-B 7-B 17-C 27-B 37 -D 47-C 8-C 18-B 28-C 38 -C 48-B ... Câu 23. Cho các shợp chất có công thức cấu tạo như sau: (1). CH 3 – CH = CH – CH2 – OH. (5). CH 3 -O-CH(CH 3 )2 (2). CH 3 - CH2 – COOH. (6). CH 3 -CH2-CH2- OH. (3) . CH 3 – COO ... B. C 3 H7NH2, CH 3 -NH2, C6H5-NH2. C. CH 3 -NH2; C 3 H7-NH2, C6H5-NH2. D. C4H9NH2, CH 3 -NH2, C6H5-NH2. Đề 2 Câu 26. So sánh tính Bazơ: NH 3 , CH 3 NH2;...
 • 5
 • 251
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... (2 ,3) . c. (3) , (4), (5) d. (3, 4). Đáp số : 1-c 11-a 21-c 31 -a 41-c 2-c 12-a 22-a 32 -d 42-d 3- b 13- c 23- b 33 -a 43- b 4-d 14-c 24-d 34 -d 44-c 5-a 15-b 25-d 35 -b 45-c 6-d 16-c 26-c 36 -c ... MOD: Duy Hưng Nick: hung 239 91 (3) . H 3 PO4 + 3KI ot 3HI + K 3 PO4. (4) H2SO4 đặc + 2 KI ot 2HI + K2SO4. a. 1,2 b. 2, 4 c. 2. d. 3, 4 Câu 39 . Để điều chế ra chất sinh ... d. (2), (3) . Câu 48. Xicloankan có công thức phân tử là C6H12. Khi cho A thế mono Clo 2 sản phẩm thế khác nhau. CTCT của A là: CH 3 a. b. c. d. CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 Câu...
 • 5
 • 268
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... axetic lần lượng là: a. 15,87% - 36 ,5% - 47, 63% . b. 25,17% - 32 ,25% - 42,58% c. 18,26% - 37 ,86% - 43, 88%. d. 15,87% , 36 ,4%; 47, 73% . 10. Este – Lipit. (3) . Câu 25. Khi đun nóng este CH 3 COOCH2CH 3. ... tương ứng của A và B là: a. CH 3 COOCH 3 và HCOOCH 3 . b. CH2=CH-COOH và HCOOCH=CH2. c. C2H5COOH và CH 3 COOCH 3 . d. HCOOCH 3 và CH 3 COOCH 3 . Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ... của AlCl 3 . a. NH4Cl. b. Na2CO 3 . c. ZnSO4 d. HCl. Câu 13. Có 3 d.d NaOH , HCl , H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 d.d đó là: a. Na2CO 3 . b. Al c. CaCO 3 d. Quỳ tím....
 • 5
 • 215
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... Câu 3. D.d Natri axetat tạo được môi trường: a. Axit. b. Kiềm c. Lưỡng tính d. Trung tính Câu 4. Cho V lít d.d A chứa đồng thời FeCl 3 1M và Fe2(SO4) 3 0,5M t.dụng với d.d Na2CO 3 ... ĐỀ ÔN THI SỐ 5. ( Trang 1 – đề 5) Câu 1 N.tử của một nguyên tố được cấu tạo bởi 115 hạt. Trong đó số hạt mang ... 0.24 lít c. 0. 237 lít d. 0,1185 lít Câu 5. Sản phẩm của p.ứ nhiệt phân muối NaNO 3 là: a. Na, O2, NO2 b. Na2O, NO2. c. NaNO2, O2. d. Na, NO, O2. Câu 6 Cho d.d AgNO 3 có dư t.dụng...
 • 4
 • 220
 • 0

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

Hóa học - Dầu khí

... A. CH2=C(CH 3 )COOH và HCOOCH(CH 3 )2. B. CH 3 -CH(CH 3 )COOH, CH 3 COOC2H5. C. HCOOCH(CH 3 )2 và CH 3 COOC2H5. D. (CH 3 )2CH-COOH, C2H5COOCH 3 Câu 17. Cho sơ đồ ... dịch AgNO 3 /NH 3 , đung dịch brom, Zn Câu 30 . Cho sơ đồ phản ứng hoá học: NH 3 ← X → N2O. Chất A là chất nào sau đây: A. (NH4)2CO 3 B. NH4NO2 C. NH4NO 3 D. Cu. Câu 31 . Thủy ... = 137 ) A. HCOOH và C2H5OH. B. CH 3 COOH và C 3 H7OH. C. C2H5COOH và C4H9OH. D. CH 3 COOH và C2H5OH. Câu 28. Dẫn 2,24 lít khí NH 3 (điều kiện tiêu chuẩn)đi qua ống đựng 32 ...
 • 5
 • 210
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... và CH 3 COOC 3 H7. C. CH 3 COO-CH2-CH2-CH2-CH 3 và CH 3 COOCH2CH(CH 3 )2. B. CH 3 COOCH2CH2CH 3 và CH 3 COOCH(CH 3 )2. D. C2H5COOC2H5 và CH 3 COOCH2CH2CH 3 . Câu ... Đun E với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 dư thấy có Ag kết tủa. Công thức cấu tạo của E là: A. (CH 3 COO) 3 C 3 H5. B. (HCOO) 3 C 3 H5. C. C 3 H5(OH) 3 D. CH 3 CHO. Câu 4. Cho sơ đồ ... gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của a và m là: A. a = 0,15; m = 3, 23. B. a=0,15 ; m = 2 ,33 C. a=0,12 ; m = 2 ,33 D. a=0.12 ; m = 3. 23. Câu 7. Cho sơ đồ phản ứng: Y nhựa P.V.C...
 • 4
 • 253
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... án đề 12: 1b 6b 11b 16b 21d 26d 31 a 36 b 41c 46d 2c 7c 12a 17b 22a 27d 32 d 37 d 42a 47c 3b 8c 13d 18b 23c 28b 33 d 38 d 43a 48b 4a 9a 14d 19c 24c 29d 34 d 39 c 44a 49b 5a 10d 15d 20c 25d 30 a ... 39 c 44a 49b 5a 10d 15d 20c 25d 30 a 35 d 40c 45b 50a 3b 8c 13d 18b 23c 28b 33 d 38 d 43a 48b 4a 9a 14d 19c 24c 29d 34 d 39 c 44a 49b 5a 10d 15d 20c 25d 30 a 35 d 40c 45b 50a ... Nguyễn Thái Học. Phone: 090.992.9 93. 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 12 Môn thi: HÓA HỌC - Thời...
 • 4
 • 284
 • 1

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... phản ứng tách nước từ rượu CH 3 CH2CH(OH)CH 3 thì sản phẩm chính thu được là :A. CH 3 –CH=CH–CH 3 B. CH2=CH–CH2–CH 3 C. (CH 3 )2C=CH2 D. CH 3 –CH=CH2 Đề 006-Copyright © quatamthat2@yahoo.com5 ... natri clorua. Cấu tạo của A là :A. ClCH2COOCH2CH 3 B. CH 3 COOCHCl-CH 3 C. CH 3 COOCH2CH2Cl D. ClCH2CH2COOCH 3 31. Xét cấu tạo : CH 3 [CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOHTương ứng ... KClO 3 B. KMnO4 C. CaOCl2 D. HNO 3 33 . Dung dịch CH 3 COOH 0,1M có độ điện li α = 1 ,34 %. Giá trị pH của dung dịch này bằng :A. 0,9. B. 1,0. C. 1,9. D. 2,9. 34 . A là hỗn hợp kim loại Fe và...
 • 5
 • 570
 • 5

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20C C D B B C C D A C D B A A A C C B21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40D A D C A C C A A D A D A C B B D D C D41 42 43 44 4546 ... Ca(HCO 3 )2 ; FeCl 3 B. H2O ; Ca(HCO 3 )2 ; NaOH ; FeCl 3 C. H2O ; NaHCO 3 ; Ca(OH)2 ; FeCl 3 D. Ca ; Ca(OH)2 ; NaHCO 3 ; FeCl 3 0 03: Đề Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 0 03 ... của EA. C 3 H5(OOCC17H 35 ) 3 . B. C 3 H5(OOCC17H 33 ) 3. C. C 3 H5(OOCC17H 31 ) 3 . D. C 3 H5(OOCC15H 31 ) 3 .Câu 32 . Hoà tan hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ...
 • 5
 • 381
 • 1

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... CH 3 CH2OH 43, 39%; Y: CH 3 CH2CH2OH ; Z: CH 3 CHOHCH 3 B. X: CH 3 CH2OH 33 ,39 %; Y: CH 3 CH2CH2OH Z: CH 3 CHOHCH 3 C. X: CH 3 CH2CH2OH 43, 39%; Y: CH 3 CH2CH2CH2OH Z: CH 3 CH2CHOHCH 3 D. ... C2H5COOHC. CH 3 -COOH D. HOOC-COOH. 004 :Đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B C D B A C B A C B D D A C D A B C C B21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40D ... phản ứng trên làA. 3 B. 4 C. 5 D. 6.- 3 -41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C D C C C C C D- 5 - Đề 004 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài:...
 • 5
 • 403
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose