đề thi thử hóa đại học vinh lần 2

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

ĐỀ THI THỬ CHUYÊN đại học VINH 2014 lần 1 đáp án môn TOÁN KHỐI a, d

Toán học

... CD⊥ tại H. Khi đó 9 29 3, ( , )5aCH IH d I− += = ∆ = 2 2 2 (9 29 )9 25 aR IC CH IH−⇒ = = + = + (2) Từ (1) và (2) suy ra 2 2 2 (9 29 )10 50 65 9 169 728 559 0 25 aa a a a−− + = ... cho tương đương với ()()3 2 4 1 2 2 2 3 3 2 12 x x x x x+ − + + − ≤ − − − ( ) 2 24( 3) 4( 3)( 3)( 2 4)1 2 2 3 34 43 ( 1) 3 0. (1)1 2 2 3 3x xx x xx xx xx x− −⇔ + ≤ ... D www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.com fb.com/ThiThuDaiHoc 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 - NĂM 20 14 Môn: TOÁN; Khối: A...
 • 6
 • 1,134
 • 26

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

Hóa học

... 12, 5 gam B. 21 ,8 gam C. 5,7 gam D. 3 2 2 4dd(1:1)/7 8ddHNO HNOZn HClH SOC H X Y Z→ → → 2 3 4 2 2 2 23 2 2 2 2 2 (1)3 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 35 (2) ( ) ( ) ( ) ( ) 10(3 )2 ( ) 2 ... nóng thu được khí SO 2 đktc, thể tích khí SO 2 thu được là (ml)A. 336 B. 448 C. 22 4D. 1 12 Đề 13 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGMôn thi: HÓA HỌCThời gian làm bài: ... nhỏ I2 D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HICâu 10: Có 5 hỗn hợp khí được đánh số: 1. CO2, SO2, N2, HCl. 2. Cl2, CO, H2S, O2. 3. HCl, CO, N2, Cl2. 4. H2, HBr, CO2, SO2. 5. O2, CO, N2, H2,...
 • 139
 • 391
 • 0

Đề thi thử hóa đại học 2010

Đề thi thử hóa đại học 2010

Tư liệu khác

... trong hỗn hợp ban đầu là A 64,44% B 82, 22% C 32, 22% D 25 ,76%Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hóa: C 2 H4 → CH 2 Cl-CH 2 Cl → C 2 H3Cl →PVC. Để tổng hợp 25 0 kg PVC theo sơ đồ thì cần Vm3 ... CnH2n) là A. 3n B. 3n +1 C. 3n -2 D. 4nCâu 3. dãy gồm các phân tử ion đều có tình khử và oxi hoá là A. HCl, Fe 2+ , Cl 2 B. SO 2 , H 2 S, F-C. SO 2 , S 2- , H 2 S D. Na 2 SO3, Br 2 , ... CH 2 =CH 2 C. C 2 H 2 D. CH 2 =CH-ONaCâu 24 . Este hóa hết các nhóm Hidroxyl có trong 8,1 gam xenlulozo cần vừa đủ x mol HNO3. Giá trịcủa x làA. 0,01 B. 0,15 C. 0 ,20 D. 0 ,25 Câu 25 . Thủy...
 • 4
 • 256
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... laø: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Đáp án đề 1: 1-C 11-B 21 -D 31-A 41-A 2- C 12- B 22 -B 32- C 42- D 3-A 13-A 23 -A 33-A 43-D 4-C 14-D 24 -C 34-B 44-A 5-C 15-B 25 -D 35-C 45-B 6-C 16-D 26 -A 36-B ... thoát ra 2. 8 lít khí H 2 ( đktc). Phần 2 cho tác dụng với d.d AgNO3 thì thấy tạo thành 43 .2 gam Ag. % theo số mol của rượu trong hỗn hợp đầu là: A. 25 ,35% B 25 ,27 % C. 44,44% D. 22 ,22 %. Câu ... Nick: hung23991 C. FeS 2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H 2 SO4 + NO + H 2 O. Cu 2 S + 4HNO3 + H 2 SO4  2CuSO4 + 4NO + 3H 2 O. D. FeS 2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H 2 SO4 + NO + H 2 O....
 • 4
 • 235
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... phần trăm thể tích của C 2 H 2 trong hỗn hợp là: A. C 2 H4: %V C 2 H 2 = 50%. B. C 2 H6: %V C 2 H 2 = 50%. C. C 2 H4: %V C 2 H 2 = 40%. D. C 2 H4: %V C 2 H 2 = 60%. Caâu 31. X có ... COOC 2 H4Cl; CH3COOCH 2 -CH 2 -Cl. B. Cl-CH 2 -COOC 2 H5 ; Cl – CH 2 COOCH 2 – CH 2 -Cl. C. Cl-CH 2 – COOC 2 H5; CH3COOCH 2 -CH 2 Cl. D. CH3 – COO- CH (Cl) – CH3; CH3COOCH 2 -CH 2 Cl. ... Nick : hung23991 2- B 12- B 22 -C 32- D 42- A 3-A 13-A 23 -A 33-B 43-D 4-B 14-C 24 -C 34-C 44-D 5-C 15-D 25 -C 35-C 45-A 6-B 16-D 26 -D 36-A 46-B 7-B 17-C 27 -B 37-D 47-C 8-C 18-B 28 -C 38-C...
 • 5
 • 251
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 11-a 21 -c 31-a 41-c 2- c 12- a 22 -a 32- d 42- d 3-b 13-c 23 -b 33-a 43-b 4-d 14-c 24 -d 34-d 44-c 5-a 15-b 25 -d 35-b 45-c 6-d 16-c 26 -c 36-c 46-c 7-c 17-b 27 -a 37-a 47-a 8-b 18-c 28 -d ... 1,55g CH3-NH 2 vaø 4,5g C 2 H5-NH 2 . d. 3,1g CH3-NH 2 và 2, 25g C 2 H5-NH 2 . Câu 44. Trong phản ứng thuỷ phân sau:CH3COOC 2 H5 + H 2 O  CH3COOH + C 2 H5OH. Để thu ... Mg(NO3) 2 + NH4NO3 + H 2 O. Tổng hệ số (các số nguyên nhỏ nhất) của các chất trong ph. ứng là a. 20 b. 22 c. 24 d. 26 Caâu 4 Cho ptpứ tổng hợp NH3 sau: 2N 2 + 3 H 2  2NH3...
 • 5
 • 268
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... (a,b,c) ñeàu đúng. 5. Đại cương KL: (2) Câu 9. Xét 3 nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: (X). 1s 2 2s 2 2p63s1. (Y). 1s 2 2s 2 2p63s 2 ( Z). 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p1. Hiđrôxit ... C6H 2 Br3OH  + HCl a.(1), (2) . b. (2) . c. (2) ,(3) d. (1), (2) , (3). Câu 21 . Đun nóng hỗn hợp hai rượu n, đơn chức với H 2 SO4 đặc ở nhiệt độ 140oC, thu được 21 ,6 gam H 2 O và 72 gam ... lít ôû 20 0oC. a. 0.02M , 0,03M b. 0.03M ; 0,02M C. 0.2M ; 0,3M d. 0.1M; 0,2M 3. Sự điện li (2) . Câu 5. Lượng SO3 cần thêm vào 100 gam d.d H 2 SO4 10% để được d.d H 2 SO4 20 % là:...
 • 5
 • 215
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... NaNO3 laø: a. Na, O 2 , NO 2 b. Na 2 O, NO 2 . c. NaNO 2 , O 2 . d. Na, NO, O 2 . Caâu 6 Cho d.d AgNO3 có dư t.dụng với 100 ml d.d h.hợp gồm NaF 0,1M và NaCl 0.2M. K.lượng kết tủa thu ... với d.d H 2 SO4 sư cho kết tủa D có k.lượng là 46,6 gam. Nồng độ mol/lít của MgCl 2 vaø BaCl 2 trong d.d A. a. [MgCl 2 ]= 0.075 vaø [BaCl 2 ]= 0.05 b. [MgCl 2 ] = 0.75 vaø [ BaCl 2 ]= 0.5. ... Fe 2 (SO4)3 0,5M t.dụng với d.d Na 2 CO3 có dư, p.ứ kết thúc thấyk.lượng của d.d sau p.ứ giảm 69.2gam so với k.lượng của các d.d ban đầu. Gtrị của V là: a. 0 ,2 lít b. 0 .24 lít c. 0 .23 7...
 • 4
 • 220
 • 0

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

Hóa học - Dầu khí

... O = 12, Na =23 ) A. 22 gam vaø 13 ,2 gam. B. 8,8 gam vaø 26 ,4 gam. C. 8 ,2 gam vaø 27 gam. D. 1, 32 gam vaø 22 gam. Câu 32. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (điều kiện tiêu chuẩn)vào 2 lít ... thứ tự sau đây: ( Cho Fe = 56, S = 32, Al = 27 , O =16). A. 2, 64g; 2, 88g; 1,62g B. 1,32g ; 1,44g ; 0,88g C. 5 ,28 g; 1,08g, 2, 43 gam. C. 2, 64g; 0,54g; 1 ,21 5g. Caâu 5. Cho sơ đồ sau đây, phản ... của X là: ( Cho Ag =108, Na =23 , C = 12, O =16, H =1). A. CH3OH. B. C 2 H5OH. C. CH3CH 2 CH 2 OH D. CH3(CH 2 ) 2 OH. Câu 34. Mệnh đề không đúng là: A. Cl 2 oxi hoá được I- trong...
 • 5
 • 210
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... CH 2 Cl-COOCH 2 CH 2 Cl + NaOH  …… A. CH 2 Cl-COONa + CH 2 OH-CH 2 Cl + NaCl. B. CH 2 OH-COONa + CH 2 OH-CH 2 OH + NaCl. C. CH 2 OH-COOONa + CH3CHO + NaCl D. CH 2 ONa-COOONa + CH 2 ONa-CH 2 ONa ... (http://www.novapdf.com) B. CH 2 Cl-CHCl-CH3, CH 2 OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O. C. CH 2 =CH-CH 2 Cl. CH 2 =CH-CH 2 OH, CH 2 =CHCHO. D. CH 2 Cl-CHCl-CH 2 Cl, CH 2 OH-CHOH-CH 2 OH, CH 2 =CH-CHO. Caâu ... A. FeCl 2 , FeCl3, MgCl 2 , CuCl 2 . B. MgCl 2 , FeCl 2 , CuCl 2 . C. MgCl 2 , FeCl 2 . D. MgCl 2 . Caâu 11. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 12. Cho X...
 • 4
 • 253
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Đáp aùn ñeà 2: 1b 6b 11b 16b 21 d 26 d 31a 36b 41c 46d 2c 7c 12a 17b 22 a 27 d 32d 37d 42a 47c Đáp án đề 12: 1b 6b 11b 16b 21 d 26 d 31a 36b 41c 46d 2c 7c 12a 17b 22 a 27 d 32d 37d 42a 47c 3b ... sau đây? A. CH 2 O, C 2 H4O, C3H6O B. CH4O, C 2 H6O, C3H8O. C. C 2 H4O 2 , C3H6O 2 , C4H8O 2 D. C 2 H 2 O 2 , C 2 H4O 2 , C 2 H6O 2 . Caâu 12. Cho 11,6 gam muối ... CH3-CH 2 OH-CH=O. B. CH 2 Cl-CHCl-CH3, CH 2 OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O. C. CH 2 =CH-CH 2 Cl. CH 2 =CH-CH 2 OH, CH 2 =CH-CHO. D. CH 2 Cl-CHCl-CH 2 Cl, CH 2 OH-CHOH-CH 2 OH, CH 2 =CH-CHO....
 • 4
 • 284
 • 1

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... hiện tượng gì. Các mẫu (1), (2) , (3) và (4) lần lượt là :(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) A. CH4N 2 H 2 CO C. H 2 CO CH4 N 2 B. CO CH4N 2 H 2 D. N 2 H 2 CO CH443. Chất nào dưới đây ... tử khối (M) ?d M d MA.36d 2 H/X=18MX= B.1 428 ,2d 2 N/Z=30MZ= 006-Copyright â quatamthat2@yahoo.com3 C. 1875,2d 2 O/Y=35MY= D.1379,2dkk/T=62MT=39. Công thức cho dãy ... Cấu tạo của A là :A. ClCH 2 COOCH 2 CH3 B. CH3COOCHCl-CH3 C. CH3COOCH 2 CH 2 Cl D. ClCH 2 CH 2 COOCH331. Xét cấu tạo : CH3[CH 2 ]4CH=CHCH 2 CH=CH[CH 2 ]7COOHTương ứng với cấu...
 • 5
 • 570
 • 5

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... H 2 NCH 2 COOH. B. CH3CH(NH 2 )COOH.C. CH3(CH 2 )4CH(NH 2 )COOH. D. HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH.Câu 22 . Trong các chất sau: CH3-CH=CH 2, CH 2 (OH)CH 2 (OH), NH 2 -CH 2 -COOH, CH 2 =CHCl, ... lCopyright â quatamthat2@yahoo.com - 003 - 3 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 C C D B B C C D A C D B A A A C C B 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 ... trùng ngưng gồmA. HO-CH 2 -CH 2 -OH và NH 2 -CH 2 -COOH. B. HO-CH 2 -CH 2 -OH và CH3-CH=CH 2 .C. CH 2 =CHCl và CH3-CH=CH 2 . D. CH3-CH=CH 2 và NH 2 -CH 2 -COOH.Câu 23 . Trong số các polime...
 • 5
 • 381
 • 1

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HOOC-CH 2 CH 2 -COOH B. C 2 H5COOHC. CH3-COOH D. HOOC-COOH. 004 :Đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D B A C B A C B D D A C D A B C C B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... CH3OH và CH3CH 2 OH. B. CH3CH 2 OH và CH3CH 2 CH 2 OHC. CH3CH 2 CH 2 OH và CH3CH 2 CH 2 CH 2 OH D. CH3CH 2 CH 2 CH 2 OH và CH3CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OHCâu 10. Ở 109 ,2 oC và 1 atm, ... thu được làA. 21 ,6g và 2, 24 lit B .20 ,0g và 3,36 lit C .20 ,8g và 2, 8 lit D .21 ,6g và 3,36 litCâu 6. Trộn 25 0 ml dung dịch gồm HCl và H 2 SO4 có pH = 2 vào 25 0 ml dung dịch Ba(OH) 2 có pH = 13...
 • 5
 • 403
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25