đề thi thử đại học sư phạm lần 2 2013

Đề thi thử Đại Học Phạm Hà Nội Lần 1 môn vật lý

Đề thi thử Đại Học Sư Phạm Hà Nội Lần 1 môn vật lý

... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B C C A D B C B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A C D B A B C A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D D D B A A D C THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC ... nguồn âm 0 ,22 5W Cường độ âm chuẩn I 0=10- 12 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10m A 83,45 dB B 81 ,25 dB C 82, 53 dB D 79, 12 dB THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 _20 14_Môn Vật ... 903,5 Hz D 1 020 Hz - HẾT THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 _20 14_Môn Vật Lí Trang 6/7 - Mã đề thi 111 ĐÁP ÁN 10 D D A C C B D C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B D A...
 • 7
 • 412
 • 0

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Hóa học - Dầu khí

... có tỉ khối so với H2 52 Công thức phân tử X l A.H2NC2H3(COOH )2 B (H2N)2C2H3COOH C (H2N)2C2H2(COOH )2 D H2NC3H5(COOH )2 Câu16: Cho chất sau: HCl; NaOH; Na3PO4; Na2CO3; Ca(OH )2 Số chất tối đa l m ... m l : A 2, 52 B 2, 10 C 4 ,20 D 2, 8 Câu31: D y ion n o sau xếp theo chiều tăng dần bán kính ion? A Mg2+ , Na+ , O2-, F- B Mg2+, Na+, F-, O2- C O2-, F-, Na+, Mg2+ D Na+, Mg2+, O2-, F- Câu 32: Hỗn hợp ... D 11 B 21 B 31 C 41 D A 12 D 22 A 32 D 42 B C 13 A 23 C 33 C 43 D D 14 A 24 C 34 C 44 B B 15 B 25 D 35 C 45 A A 16 A 26 B 36 A 46 D A 17 A 27 B 37 C 47 C A 18 D 28 D 38 B 48 A B 19 B 29 C 39...
 • 4
 • 249
 • 1

đề thi thử đại học phạm chuyên

đề thi thử đại học sư phạm chuyên

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... Download ebook, tài li u, đ thi, gi ng t i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li u, đ thi, gi ng t i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 6
 • 384
 • 4

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

Toán học

... www.VNMATH.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 20 13 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút Không kể thời gian phát đề Câu (2, 0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... trình: 2  3sin x cos  x     2   3sin x cos x  sin x cos x  sin  x   cos x 4   Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 16 x  15 xy  y  24 x  12 y    2  7 x  12 x  xy ... tham số đường thẳng thuộc  P  , vuông góc với d có khoảng cách từ A đến  2 Câu (1,0 điểm) Đặt a  2log x1  ; b 2  log 3x3 1   7 k Xét khai triển  a  b    C7 a 7k bk k 0 Tìm...
 • 9
 • 631
 • 6

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

Hóa học

... mà CO2  dd Br2: SO2 làm màu dung dịch Br2 CO2 không SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr  dd KMnO4: SO2 làm màu dung dịch KMnO4 CO2 không: 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4  dd H2S: ... học Câu 16: đáp án chất (D), : C2H4: C2H4 + H2O  C2H5OH C2H5OH H2SO4, 170oC C2H4 + H2O C2H5COOC2H5: C2H5COOC2H5 + NaOH H2SO4, to C2H5COONa+ C2H5OH GSTT GROUP C2H5OH + C2H5COOH H2SO4, to C2H5COOC2H5 ... + 2H2O  H2SO4 + 2HBr  dd KMnO4: SO2 làm màu dung dịch KMnO4 CO2 không: 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4  dd H2S: tạo kết tủa màu vàng: 2H2S + SO2  3S + H2O  dd K2Cr2O7: làm...
 • 54
 • 940
 • 1

đề thi thử đại học phạm

đề thi thử đại học sư phạm

Tiếng anh

... 22 _ down to dinner than the telephone rang again A No sooner I sat B No sooner I sat C No sooner had I sat D No sooner have I sat 23 After the enormous dinner ... It can’t be altered at this point C We should change it before we leave D We should change it before it is too late 52 I can’t help feeling worried about Jim A I can nothing to help Jim B I find ... Greenwich” (England) In 1919, this act was repealed President Roosevelt establish year-round Daylight Saving Time (also called War Time) form 19 42- 1945 However, after this period, each state adopted...
 • 6
 • 840
 • 2

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Tư liệu khác

...    0 ,25 Chọn A (2 ; 1) 0 ,25 Gọi H trung điểm đoạn AB  HA  IH2 = 17 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 IA2 = 81  R  2 x  C :     y   z    81    0 ,25 VII.a 1,0 2Cn  Ta có: n 1 2 2 n n Cn ...  Đồ thị: 0 ,25 0 ,25 1,0 2m  Gọi M(m; m  ) y Tiếp tuyến (C) M: 1 xm     m 1  0 ,25 2m  m 1 http://tuhoctoan.net 2m A(1; m  ), B(2m-1; 2) 0 ,25 2m 2  m  , IB = 2m   m  IA = m ... MN  a  a a2     3  32 http://tuhoctoan.net VAA ' BDMN  VSABD  VSA' MN  7a 32 0 ,25 V 1,0   0;1 Do a, b, c > a  b  c  nên a, b, c 2 2 a  2a  a a  a   b2  c2  a2 Ta có: BĐT...
 • 6
 • 162
 • 0

Đề thi thử đại học phạm HN

Đề thi thử đại học sư phạm HN

Vật lý

... (1,0đ) ) Khi ab = 2b + a = Nên: b = 2; a = ⇒ d1 : x + y − = 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Khi ab = −8 2b + a = −8 Ta có: b + 4b − = ⇔ b = 2 ± 2 ( : ( 1+ ) ( ) x ... ) = 2 (1,0đ) Ta có: 35 − 12 30 35 + 12 30 ; max f ( t ) = 5 0,5 đ a2 ab ab =a− ≥a− = a− ab (1) a+b a+b 2 ab 0,50 đ b2 c2 ≥b− bc (2) , ≥c− ca (3) b+c c+a Cộng (1), (2) , (3), ta có: a2 b2 c2 + + ... ( − x ) 0 ,25 đ Với b = 2 + 2 ⇒ d : − x + + y − = Với b = 22 ⇒ d3 Câu VIa (2, 0đ) Ý1 (1,0đ) ĐK: < x < BPT ⇔ log 2 2 0 ,25 đ 0 ,25 đ Hay: BPT ⇔ x + x > ( − x ) ⇔ x + 16 x − 36 > 0 ,25 đ Vậy:...
 • 6
 • 137
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 2 Môn: Sinh học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 2 Môn: Sinh học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nhăn F1 đồng loạt trơn F1 tự thụ phấn F2; Cho đậu F2 có hạt Xác suất để bắt gặp qủa đậu có hạt trơn hạt nhăn bao nhiêu? A 3/ 16 B 27 / 25 6 C 9/ 16 D 9/ 25 6 23 : Cặp giao tử sau khó thể kết hợp với ... 75% cánh đen: 24 % cánh xám: 1% cánh trắng B 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng C 25 % cánh đen : 50% cánh xám : 25 % cánh trắng D 74% cánh đen : 25 % cánh xám : 1% cánh trắng 21 : Trong quần ... C n 2n D n -1 2n 24 : Trong trường hợp gen phân li độc lập tổ hợp tự do, phép lai tạo đời nhiều loại tổ hợp gen là: A AaBb x AABb B Aabbcc x AaBBDD C aaBbCC x Aabbcc D AaBbDDee x aabbddee 25 :...
 • 4
 • 343
 • 2

Bài soạn Đề thi thử Đại học vật lý lần 2

Bài soạn Đề thi thử Đại học vật lý lần 2

Vật lý

... xoay chiều có tần số 50Hz thay tụ C tụ C2 thấy cờng độ dòng điện qua mạch không thay đổi điện dung tụ C2 103 F A C2 = 104 F B C2 = 103 F C C2 = 2. 103 F D C2 = on mch xoay chiu ni tip gm in tr thun ... li c ni vi vt m, thi im t = h bt u chuyn ng Biu thc ng nng ca c h theo thi gian l A W = mgt 2( M + m ) mgt M (1 + ) 2m Câu 49 Cỏc B W = mg t 2( M + m) C W = mg t M 2( 1 + ) 2m D W = ngụi c sinh ... gii hn quang in l 0 ,27 7m c t cụ lp vi cỏc vt khỏc Chiu vo qu cu ỏnh sỏng n sc cú < thỡ qu cu nhim in & t ti in th cc i l 5,77V Tớnh ? A.0, 121 1 m B 1, 121 1 m C 2, 121 1 m D 3, 121 1 m Câu 39 Laze...
 • 7
 • 269
 • 0

Gián án de thi thu dai hoc mon hoa lan 2 dh KHTN

Gián án de thi thu dai hoc mon hoa lan 2 dh KHTN

Tư liệu khác

... là: A.H2N-CH2COOCH2-NH2 B.H2N-CH2CH2COONH4 C.CH3-NH-CH2COONH4 D.(CH3)2N-COONH4 Câu 29 : Gọi tên hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau: CH 3-CH[CH(CH3 )2] -C C-CH2-CH3 A .2- isopropylhex-3-in B .2, 3-đimetylhept-3-in ... khan Giá trị m là: A.84,7 gam B.145 ,2 gam C.36,3 gam D.96,8 gam Câu 45: Cho phản ứng: 1) SO2 + H2S 4) H2S + Cl2 7)Mg + CO2 2) Na2S2O3 + H2SO4 5) H2O2 + KNO2 8) KClO3 + HCl (đ) 3) HI + FeCl3 6) ... với dung dịch NaOH thu sản phẩm có muối H 2N-CH2-COONa Công thức cấu tạo thu gọn X là: A.H2N-CH2COO-C3H7 B.H2N-CH2COO-CH3 C.H2N-CH2-CH2COOH D.H2N-CH2COO-C2H5 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 0,05 mol...
 • 4
 • 412
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Môn thi: SINH HỌC – Khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Môn thi: SINH HỌC – Khối B

Sinh học

... 5’->3’ 3’-5’ Câu 23 : Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền: A 0, 022 5AA+ 0 ,25 50Aa + 0, 722 5aa = B 0,15AA+ 0,45Aa + 0,40aa = C 0 ,23 5 AA+ 0,5Aa + 0 ,26 5aa = D 0,4AA+ 0,2Aa + 0,4aa = Câu 24 : Các tính ... 10 % B 21 ,25 % C 10, 625 % D 15 % Câu 16: Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học giúp người thu kết sau đây? A Chữa trị dị tật rối loạn di truyền B Hiểu nguyên nhân, chẩn đoán, đề phòng ... thụ có cấu trúc di truyền là: A 0,78 AA: 0, 025 Aa: 0,195 aa B 0,7875AA: 0, 025 Aa: 0,1875 aa C 0,8375AA: 0, 025 Aa: 0,1375 aa D 0,9 125 AA: 0, 025 Aa: 0,0 625 aa Câu 31: Trong quần thể giao phối tự...
 • 6
 • 511
 • 2

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 2009 - THPT Đô Lương 1(Mã đề 229) doc

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 2009 - THPT Đô Lương 1(Mã đề 229) doc

Cao đẳng - Đại học

... đư c 2, 84 gam h n h p oxit Kh i lư ng h n h p kim lo i ban đ u là: A 2, 2 gam B 3, 12 gam C 2, 4 gam D 1,56 gam Câu 22 : Cho ch t C2H2, C2H4, CH3CH2OH, CH3CHBr2, CH3CH3, CH3COOCH=CH2, C2H4(OH )2 Có ... 1s2 2s2 2p5 B 1s2 2s2 2p4 2 D T t c đ u có th C 1s 2s 2p 3s Câu 13: Cho α-amino axit m ch không phân nhánh A có công th c H2NR(COOH )2 ph n ng h t v i 0,1 mol NaOH t o 9,55 gam mu i A : A axit 2- aminopentanđioic ... gam B 18,4 gam C 12, 8 gam D 5,6 gam Câu 52: Trong ch t sau, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, CH3-CH2-NH2, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH S ch t làm quì tím chuy n sang màu h ng: A B C D Câu...
 • 5
 • 486
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌCĐỀ THI: 132 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ THI: 132 doc

Cao đẳng - Đại học

... % B 2, 64 % C 2, 58 % D 3, 52 % Câu 27 : Cho phản ứng nhiệt độ thường? (1) Mg(HCO3 )2 + Ca(OH )2 dư  MgCO3  + CaCO3  + 2H2O (2) Ca(HCO3 )2 + Ba(OH )2  CaCO3  + BaCO3  + 2H2O (3) Ca(OH )2 + 2NH4Cl ... CaCl2 + 2H2O + 2NH3  (4) CaCl2 + NaHCO3  CaCO3  + 2NaCl + 2HCl (5) 2CrCl3 + 3Cl2 + 14NaOH  Na2Cr2O7 + 12NaCl + 7H2O Có phản ứng chưa xác? A B C D Câu 28 : Cho dãy hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, ... C C2H6  C2H5Cl  C2H3Cl  PVC    Cl2  HCl TH , t , Pcao D C2H4  C2H4Cl2  C2H3Cl  PVC    Câu 21 : Trong chất: Cl2, Cr2(SO4)3, HCl, FeCl3, Fe(NO3 )2, Cu(NO3 )2, FeSO4, Fe2(SO4)3...
 • 6
 • 403
 • 0

Xem thêm