đề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn thi hóa học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Q = Ri 2t B Q = R I 02 t Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm C Q = RI 2t D Q = R I 02 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt ... A 25 B 25 0 C 100 D 50 Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn ... khoảng : Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn A...
 • 6
 • 568
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Hóa học - Dầu khí

... (C) 0, 02 mol CTPT (A), (B), (C), (D), (E) A C6H12O6; C3H6O3;C4H8O4,; C2H4O2;; CH2O B C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; C2H4O2;; CH2O C C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; CH2O ;C2H4O2; D C6H12O6; C4H8O4, C2H4O2 ;C3H6O3;; ... ;C3H6O3;; CH2O Câu 10: Thực phản ứng sau đây: (1) Nhiệt phân NH4ClO4 (2) Cr2O3 + KNO3 + KOH (3) NH3 + Br2 (4) MnO2 + KCl + KHSO4 (5) I2 + Na2S2O3 (6) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 (7) FeCl2 + H2O2 + HCl ... H2O Giá trị m V A 19,6 26 ,88 B 42 26,88 C 42 42, 56 D 61 ,2 26,88 Câu 25 : Chỉ dùng thuốc thử phenolphtalein nhận biết dung dịch sau đây: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3? A B C D Câu 26 :...
 • 5
 • 630
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Môn: Sinh học; Khối B potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Môn: Sinh học; Khối B potx

Cao đẳng - Đại học

... x 0,994 429 99 Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn ... Đáp án mã đề: 153 01 C; 02 A; 03 A; 04 A; 05 B; 06 A; 07 A; 08 C; 09 C; 10 D; 11 D; 12 A; 13 C; 14 A; 15 B; 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20 D; 21 D; 22 D; 23 D; 24 B; 25 C; 26 B; 27 D; 28 A; 29 D; 30 ... nhiễm virus Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn C...
 • 10
 • 323
 • 1

đề thi thử đại học lần 2 năm 2009 - 2010 môn vật lý

đề thi thử đại học lần 2 năm 2009 - 2010 môn vật lý

Vật lý

... Trang Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học Trang Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 2- 2010 ... Câu Câu Câu 11 16 21 26 31 36 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu ... đến 2 = 60 m Miền biến thi n tụ xoay Cx A 0, 07 pF ≤ Cx ≤ 2, pF B pF ≤ C x ≤ 25 2 pF C 0, pF ≤ Cx ≤ 25 pF D 0,14 pF ≤ C x ≤ 5, 04 pF π Câu 23 : Một cuộn dây mắc vào nguồn điện xoay chiều u = 20 0...
 • 7
 • 371
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 môn: vật lý mã đề 678 pdf

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 môn: vật lý mã đề 678 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trang6 M 678 -THI TH I HC LN 2- NM 20 10 -20 11 Trang7 M 678 -THI TH I HC LN 2- NM 20 10 -20 11 ... phổ vạch H tơng ứng là: 21 =0, 121 8 àm 32= 0,6563 àm Tính bớc sóng vạch thứ dãy Lyman? 0 ,21 27 àm B 0, 127 0 àm àm 0,1 027 D 0 ,20 17 àm Trang4 M 678 -THI TH I HC LN 2- NM 20 10 -20 11 Câu 45 : A B C D Câu ... cỏch l C 15cm 20 cm B 12, 5cm D 10cm Trang5 M 678 -THI TH I HC LN 2- NM 20 10 -20 11 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : khao sat 20 11 Đề số : 678 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15...
 • 7
 • 299
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH pdf

Cao đẳng - Đại học

... 58 C 59 D Question VI 61 C 62 B Question VII 66 B 67 A 72 D 73 C Question VIII 76 D 77 A D B C B 15 B C 10 C 11 D 18.D 24 D 30 B 19 B 25 C 31 D 20 A 26 B 32 A 21 D 27 D 33 A 38 B 44 B 39 A 45 ... dÉn chÊm ®Ò thi thö §¹I HäC lÇn Question I A C Question II A D 13 B 14 B Question III 16 B 17 C 22 A 23 B 28 C 29 D 34 B 35 A Question IV 36 C 37 B 42 D 43 A Question V 46 C 47 D 52 B 53 A 58 ... we/ know/ this / be /not /true A Today we know that this is not true B Today we known that this is not true C Today we have known that this is not true D Today we are knowing that this is not...
 • 5
 • 236
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 Môn Hóa - Trường THPT Đống Đa doc

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 Môn Hóa - Trường THPT Đống Đa doc

Cao đẳng - Đại học

... hình electron dư i ñây vi t ñúng: A) 26 Fe2+ : 1s22s22p63s23p63d44s2 B) 26 Fe : 1s22s22p63s23p64s23d6 2+ 2 6 C) 26 Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D) 26 Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 37 Cho t t dung d ch ch a ... khan Công th c phân t c a Y là: B) C4H10N2O2 C) C6H14N2O2 D) C5H10N2O2 A) C5H12N2O2 26 Cho ph n ng: FexOy + 2yHI → xFeI2 + (y-x) I2 + y H2O (*) ph n ng * không ph i ph n ng oxihoa kh n u: A) ... MÔN HÓA – THPT ð NG ðA D) 21 C) 35 C) 49 C) http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m C) 22 D) 36 D) 50 D) A) 23 B) 37 C) 51 D) 10 D) 24 C) 38 B) 52 A) 11 D) 25 A) 39 C) 53 B) 12 A) 26 ...
 • 5
 • 286
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Chuyên Thái Bình doc

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Chuyên Thái Bình doc

Cao đẳng - Đại học

... ====H t==== Sở GD & ĐT Thái Bình đề thi thử đại học lần thứ ii Trờng THPT Chuyên Năm học 20 10 -20 11 Môn thi: Toán 12 - khối B (Thời gian l m b i 180 phút) GV đề: Phạm Quang Hừng Cõu 1( ủi m) ... 2 x +3 + y +5 = m http://ebook.here.vn Download Bi gi ng thi mi n phớ H v tờn thớ sinh S bỏo danh ===H t=== Sở GD & ĐT Thái Bình đề thi thử đại học lần thứ ii Trờng THPT Chuyên Năm học 20 10 ... thứ ii Trờng THPT Chuyên Năm học 20 10 -20 11 Môn thi: Toán 12 - khối D (Thời gian l m b i 180 phút) GV đề: Phạm Quang Hừng Cõu 1( ủi m) Cho hm s y = 2x +1 x +2 a) Kh o sỏt v v ủ th (C) c a hm s b)Tỡm...
 • 4
 • 297
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Môn: SINH HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Môn: SINH HỌC

Sinh học

... Đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 16A 22 B 28 D 34A 40C 46C 17C 23 C 29 C 35A 41B 47C 18D 24 A 30A 36B 42C 48B ... biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là A. 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1.         B. 1: 2:  1: 2: 2:1 :2: 2:1.    C. 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1.             D. 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu của phân bào giảm phân I, sự trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc hai nhiễm sắc thể khác  ... Phương án đúng là: A. 1 ,2, 3,4.                   B. 2, 4,5,6.               C. 2, 3,5,6.           D. 1 ,2, 5,6           ­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­  1C 2C 3C 4A 5C 6C 7B 8B 9B 10C 11C 12B Đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm 20 12 trường Trần Phú...
 • 6
 • 512
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌCđề 642 pot

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Mã đề 642 pot

Cao đẳng - Đại học

... A 1 ,2, 3,4 B 2, 4,5,6 C 2, 3,5,6 D 1 ,2, 5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 8B 14C 20 C 26 D 32D ... 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 10C 16A 22 B 28 D 34A 40C 46C 11C 17C 23 C 29 C 35A 41B 47C 12B 18D 24 A 30A 36B 42C 48B Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ... THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn C A = T = 27 0; G = X = 627 D A = T = 627 ; G = X = 27 0...
 • 6
 • 326
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂǸ 2 NĂM 2011-2012 Môn: Sinh hoc; Khôi B potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂǸ 2 NĂM 2011-2012 Môn: Sinh hoc; Khôi B potx

Điện - Điện tử

... Đáp án mã đề: 153 01 C; 02 A; 03 A; 04 A; 05 B; 06 A; 07 A; 08 C; 09 C; 10 D; 11 D; 12 A; 13 C; 14 A; 15 B; 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20 D; 21 D; 22 D; 23 D; 24 B; 25 C; 26 B; 27 D; 28 A; 29 D; 30 ... 01 D; 02 A; 03 D; 04 A; 05 B; 06 C; 07 A; 08 C; 09 B; 10 C; 11 A; 12 D; 13 D; 14 A; 15 D; 16 C; 17 D; 18 C; 19 B; 20 C; 21 A; 22 D; 23 B; 24 A; 25 C; 26 B; 27 C; 28 A; 29 B; 30 B; 31 B; 32 A; 33 ... 11 D; 12 D; 13 C; 14 C; 15 A; 16 B; 17 B; 18 C; 19 B; 20 C; 21 B; 22 C; 23 C; 24 B; 25 C; 26 B; 27 B; 28 B; 29 C; 30 A; 31 A; 32 A; 33 B; 34 B; 35 A; 36 A; 37 D; 38 A; 39 A; 40 B; 41 D; 42 B; 43...
 • 11
 • 263
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂǸ 2 NĂM 2011-2012 Môn: Sinh hoc̣ ; Khôí B docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂǸ 2 NĂM 2011-2012 Môn: Sinh hoc̣ ; Khôí B docx

Điện - Điện tử

... Đáp án mã đề: 153 01 C; 02 A; 03 A; 04 A; 05 B; 06 A; 07 A; 08 C; 09 C; 10 D; 11 D; 12 A; 13 C; 14 A; 15 B; 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20 D; 21 D; 22 D; 23 D; 24 B; 25 C; 26 B; 27 D; 28 A; 29 D; 30 ... thể này cần tối thi ̉u tế bào sinh dục chín tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa? Biết quá trình sinh học diễn bình thường A 12 B 16 12 C 12 16 D 12 32 Câu 21 Trong cái ao, ... khuẩn E coli kính hiển vi điện tử thấy vòng chép có 25 0 đoạn mồi (primer) Hỏi có tổng cộng đoạn Okazaki vòng chép đó? A 25 2 B 24 9 C 24 8 D 25 0 Câu 44 Kiểu gen cá chép không vảy là Aa, cá...
 • 9
 • 229
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx

Cao đẳng - Đại học

... 1 ,2, 3,4 B 2, 4,5,6 C 2, 3,5,6 D 1 ,2, 5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D ... tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit ... 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 51A 10C 16A 22 B 28 D 34A 40C 46C 52B 11C 17C 23 C 29 C 35A 41B 47C 53B 12B 18D 24 A 30A 36B 42C 48B 54C 55B 56C 57C 58A 59B 60B ...
 • 6
 • 400
 • 0

Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx

Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx

Cao đẳng - Đại học

... 1 ,2, 3,4 B 2, 4,5,6 C 2, 3,5,6 D 1 ,2, 5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D ... tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit ... 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 51A 10C 16A 22 B 28 D 34A 40C 46C 52B 11C 17C 23 C 29 C 35A 41B 47C 53B 12B 18D 24 A 30A 36B 42C 48B 54C 55B 56C 57C 58A 59B 60B Trang...
 • 5
 • 451
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An

Hóa

... dịch A B C D Câu 35: Biết Fe có Z = 26 Cấu hình electron ion Fe2+ : A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 36: Hỗn hợp X gồm glucozơ tinh ... dung dịch thu 39 ,2 gam chất Y 26 gam chất Z Đốt cháy 39 ,2 gam Y thu 13,44 lít CO2, 10,8 gam H2O 21 ,2 gam Na2CO3.Còn đem đốt cháy 26 gam Z thu 29 , 12 lít CO2, 12, 6 gam H2O 10,6 gam Na2CO3 Biết phản ... Mã đề thi 24 6 ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D A B C D D C D B A C A C D B D...
 • 5
 • 552
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Hóa

... C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 9: Trường hợp sau khơng xẩy phản ứng ? A Fe + dung dịch CuSO4 B Cu + dung dịch HCl C Cu + dung dịch HNO3 D Fe + dung dịch Fe2(SO4)3 ... thu dung dịch Y 2, 24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N2O NO2 có số mol nhau) có tỉ khối H2 14,5 Phần trăm khối lượng Mg X A 62, 55 % B 90,58 % C 9, 42 % D 37,45 % Câu 23 : Mưa axit ... NaOH H2N-R-COOH   A1    A2 ; H2N-R-COOH    B1     HCl   B2  §iỊu kết ln nµo sau ®©y lµ ®óng: A A1 kh¸c B2 B A2 kh¸c B1 C A1 trïng víi B2 vµ A2 trïng víi B1 D A1, A2, B1, B2 lµ...
 • 6
 • 507
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Hóa

... (C2H2, H2 ) cháy thu gam  phần có 9x2:18 = 1mol H2O n(C2 H2, H2 ) = n(H2O)  V = 22 ,4 lit Trong X (Gồm: C2H2, C2H4, C2H6, H2): Số mol (C2H2) = Số mol C2Ag2) = 12: 24 0 = 0,05 Trong Y (C2H6, H2): ... mol NaCl = 0 ,2 mol  Đã điện phân nước: 2NaCl + 2H2O ĐPDD  2NaOH + H2 + Cl2   0 ,2 0,1 0,1 2H2O đp 2H2 + O2  x x x /2 Ta có 0 ,2 + x + x /2 = 0,5  x = 0 ,2  Khí thoát cực âm H2  Đáp án B ... thu 0 ,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số đồng phân este X A B C D Giải: Mol CO2= mol H2O  este CnH2nO2 Khối lượng O2 đốt = 0 ,22 + 0,09 – 0,11 = 0 ,2 → Số mol O2 este = Số mol este = [0 ,22 /44+0,09/ (2* 18)]...
 • 8
 • 454
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Sinh học

... = 0 ,25 ; qa = 0,75 Quần thể ngẫu phối đến Pn đạt đến trạng thái cân di truyền cấu trúc quần thể là: Fn = (0 ,25 )2AA : 2x0 ,25 x0,75Aa : (0,75)2aa = 0,0 625 AA : 0,375Aa : 0,5 625 aa 0,4375A- : 0,5 625 aa ... hoạt hóa gắn với tARN B Để ribôxôm dịch chuyển mARN C Để gắn ba đối mã tARN với ba mARN D Để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC ... đơn chứa N15 Sau hệ tạo ra: 23 = 8.8 = 64 phân tử ADN có 128 mạch có 128 – 16 = 1 12 mạch chứa N14 Tổng số mạch đơn sau là: 1936 + 1 12 = 20 48 Số phân tử ADN kép 1 024 Câu 27 A Chú ý có tế bào sinh...
 • 8
 • 476
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Sông Lô, Vĩnh Phúc

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Sông Lô, Vĩnh Phúc

Sinh học

... KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM 20 15 Môn : SINH HỌC ĐÁP ÁN ĐỀ GỐC 10 C A A B C C C A B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B B A B D D A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C D D D A A C B D 31 32 33 34 ... trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí nguyên thủy Trái Đất Môi trường nhân tạo gồm A N2, NH3, H2 nước B CH4, NH3, H2 nước C CH4, CO2, H2 nước D CH4, CO, H2 nước 0046: Để xác định mật ... C 2n + ; 2n – ; 2n + ; n + D 2n + ; 2n – ; 2n + ; n + 0010: Gen A có 540 Guanin gen a có 450 Guanin Cho hai cá thể F1 có kiểu gen Aa lai với nhau, đời F2 thấy xuất loại hợp...
 • 7
 • 384
 • 0

Xem thêm