đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN B I CHÂU ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 < /b> NĂM 20< /b> 13 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> A,< /b> A1 /b> , B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> www.VNMATH.com 2< /b> 3log x ... (a < /b> b c)(ab bc ca) 1+++=++ ++− 0 ,25< /b> Do 22< /b> (x y z) 3(xy yz zx) (ab bc ca) 3abc (a < /b> b c)++ ≥ + + ⇒ + + ≥ ++ ab bc ca 3 (a < /b> b c)⇒++≥ ++ Suy ra 11 72< /b> )(3)( −++++++++≥cbacbacbaP. 0 ,25< /b> Đặt ... ngoại tiếp tam giác ABC là ABr62sinC== 0 ,25< /b> Phương trình mặt phẳng (P) là: 22< /b> 2 a(< /b> x 1) b( y 2)< /b> cz 0, (a < /b> b c 0)− +−+= ++≠ Do B (P) a < /b> 2b c 0 c 2b a < /b> (1)∈⇒−+=⇒=− Ta có: 22< /b> 2 < /b> 2 2< /b> 222< /b> 3cd(I,...
 • 5
 • 672
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012- 2013) - Môn: Toán - Khối A, A1,B - TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012- 2013) - Môn: Toán - Khối A, A1,B - TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG doc

Cao đẳng - Đại học

... 25< /b> 22< /b> 222< /b> sin 2< /b> 3( 4 )( 4 os )SAHKRhVhRhRc 0 ,25< /b> V T?m giá trị nhỏ nhất c a < /b> biểu thức 22< /b> 2 22< /b> 2xyzPxyyzzx 1,0 22< /b> 2 2 < /b> 2 2< /b> 222< /b> 2 < /b> 2 2< /b> 222< /b> 22< /b> 2()()()()xyz ... SB SAVSASCSBSCSBSCSBSCSB  0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 2< /b> 2 22< /b> 22< /b> 22< /b> 2< /b> 11 sin2.sinos.36 34os,4SABCRhVdtABCSHABcSASC h R cSB h R   0 ,25< /b> 25< /b> 22< /b> 222< /b> sin ... ()BC AC B C SAC BC AHBC SA (1) Lại có:()mp Q SB SB AH (2)< /b> Từ (1) và (2)< /b> suy ra () A< /b> H SBC AH SC Suy ra 2< /b> SA SH SC SK SB 4 22< /b> 22< /b> . . .SAHKSABCVSA SH...
 • 10
 • 286
 • 1

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

Toán học

... giác BCD 2< /b> 2 2 < /b> 21 6 1 18; 33 2 < /b> 3 4 a < /b> aIM BM IC AC a < /b> IM IC CMBM AC⇒ = = = = ⇒ + = =⇒ ⊥Mặt khác ( ) ( ) ( )BM SA BM SAC SBM SAC⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥+ Ta có 2< /b> 1 1 9 2< /b> . ( , ) 3 2.< /b> 3 2 < /b> 2 2< /b> ABM a< /b> S AB ... AB d M AB a < /b> a= = =Theo b i ra ·060SBA =. Xét tam giác vuông SAB có 2< /b> 0 31 9 2< /b> tan60 3 6 3 6 9 3( )3 2< /b> SABM a< /b> SA AB a < /b> V a < /b> a dvtt= = ⇒ = =0 .25< /b> 0 .25< /b> 0 .25< /b> 0 .25< /b> www.VNMATH.comwww.VNMATH.comwww.VNMATH.comHọ ... c a < /b> AB 2< /b> 244ABIH R⇒ = − =Gọi đường thẳng đi qua (7,3)M có vtpt 2 < /b> 2( , ),( 0) : Ax 7 3 0n A < /b> B A < /b> B By A < /b> B+ ≠ ⇒ ∆ + − − =r. Theo trên ta có : 2< /b> 2 2< /b> 07 3( , ) 4 4 5 12 < /b> 0 12< /b> 5 A< /b> A B A < /b> B d...
 • 10
 • 548
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN potx

Cao đẳng - Đại học

... nmngoingtrũnTacú 2 < /b> 2 2< /b> . 27< /b> 3 27< /b> 3 9 6MA MB MI R MB MB MA AB = - = ị = ị = ị = ị =Gi H ltrungimca AB 2< /b> 244ABIH R ị = - =Gingthngiqua (7,3)M cúvtpt 2 < /b> 2( , ),( 0) : Ax 7 3 0n A < /b> B A < /b> B By A < /b> B + ị ... 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> 1 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> , , ,( );, 0 a < /b> a b b a < /b> a a < /b> a b b b b b b Î ì + + ³ "í > + î ¡(TuyệtphẩmSvacxơ)+Tacó 2 < /b> 2 2< /b> 2< /b> 3 4 (3 2 < /b> ) 33 1 2 < /b> 3 3 (3 2 < /b> )(1)9 ... r.Theotrờntacú: 2< /b> 2 2< /b> 07 3( , ) 4 4 5 12 < /b> 0 12< /b> 5 A< /b> A B A < /b> B d I IH A < /b> AB B A< /b> A B = ộ - - - ờ D = = = + = ờ = - + ở+Vi 0 : 3A < /b> y = ị D =+Vi 12< /b> : 12 < /b> 5 69 05 B A < /b> x y = - ị D - - = 2.< /b> t4...
 • 9
 • 310
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN pptx

Toán học

... ⊥ ⇒ ⊥+ Ta có 2< /b> 1 1 9 2< /b> . ( , ) 3 2.< /b> 3 2 < /b> 2 2< /b> ABM a< /b> S AB d M AB a < /b> a= = =Theo b i ra ·060SBA =. Xét tam giác vuông SAB có 2< /b> 0 31 9 2< /b> tan60 3 6 3 6 9 3( )3 2< /b> SABM a< /b> SA AB a < /b> V a < /b> a dvtt= = ... =0 .25< /b> 0 .25< /b> 0 .25< /b> 0 .25< /b> V.(1điểm)+ Ta dễ dàng CM được B Đ T sau: 2 < /b> 2 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> 1 2< /b> 1 2 < /b> 1 2< /b> , , ,( );, 0 a < /b> a b b a < /b> a a < /b> a b b b b b b∈++ ≥ ∀>+¡(Tuyệt phẩm Svac-xơ)+Ta ... c a < /b> AB 2< /b> 244ABIH R⇒ = − =Gọi đường thẳng đi qua (7,3)M có vtpt 2 < /b> 2( , ),( 0) : Ax 7 3 0n A < /b> B A < /b> B By A < /b> B+ ≠ ⇒ ∆ + − − =r. Theo trên ta có : 2< /b> 2 2< /b> 07 3( , ) 4 4 5 12 < /b> 0 12< /b> 5 A< /b> A B A < /b> B d...
 • 10
 • 247
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TOÁN; Khối: A,A1 & B THPT ĐẶNG THÚC HỨA doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TOÁN; Khối: A,A1 & B THPT ĐẶNG THÚC HỨA doc

Cao đẳng - Đại học

... gi a < /b> hai mặt phẳng ( )SAC và ( )SBC b ng 045 . 0 ,25< /b> Chứng minh: 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2< /b> 2(1 ) ( ) 2 < /b> 4 2 < /b> ( ) 2(< /b> )bc a < /b> b c bc b c a < /b> b c ab bc ca+ ≥ + + ⇔ + + ≥ + + + + + 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2( 2 < /b> ... 2< /b> (1 2 < /b> )(1 2 < /b> 2 ) 1 2 < /b> (2 < /b> 1) 0bc bc b c b c bc+ − + ≤ ⇔ − ≤ Ta có 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2< /b> 1 ( ) 2 < /b> 2 1 0 a < /b> b c b c bc bc= + + ≥ + ≥ ⇔ − ≥. Dấu “=” xảy ra khi 0abc= 0 ,25< /b> V (1 điểm) 2(< /b> 2 ) 2(< /b> 2 ) 2(< /b> ... 2 < /b> ) 2 < /b> ( ) 2 < /b> 0 ( ) 2 < /b> 0 a < /b> b c bc a < /b> b c b c b c a < /b> b c⇔ + + + − + + ≥ ⇔ + − + ≥ Dấu “=” xảy ra khi 0 b c a< /b> bc+ == 0 ,25< /b> Chứng minh: 2 < /b> 2 (1 2 < /b> ) ( ) 2< /b> abc a < /b> b c a < /b> bc b c+...
 • 5
 • 485
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V – NĂM 2013 Môn: Toán; Khối: A, A1 - THPT PHAN CHU TRINH pptx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V – NĂM 2013 Môn: Toán; Khối: A, A1 - THPT PHAN CHU TRINH pptx

Cao đẳng - Đại học

... ) 2 < /b> 2 2 < /b> 21 1 2 < /b> 4CM CS CD SD= + − ( ) 2 < /b> 2 2 < /b> 21 1 2 < /b> .2< /b> 2 4 a < /b> a a < /b> a= + − =⇒CM a< /b> =Tam giác SAD có AM là trung tuyến nên:( ) 2 < /b> 2 2 < /b> 21 1 2 < /b> 4AM AD AS SD= + − ( ) 2< /b> 2 2 < /b> 21 1 .2< /b> 2 4 2< /b> a< /b> a a < /b> ... GD – ĐT ĐăkLăk Trường THPT Phan Chu Trinh Năm < /b> học:< /b> 20< /b> 12 < /b> - 20< /b> 13ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN V – KHỐI A,< /b> A< /b> 1MÔN: TOÁN ; NĂM HỌC 20< /b> 12 < /b> – 20< /b> 13 (Đáp án – Thang điểm này gồm 4 trang)  Câu Đáp ... 3 2< /b> a< /b> SH =; 1 3 2 < /b> 4 a< /b> MN SH= =; 2< /b> 1DA.DC 2 < /b> 2ACD a< /b> S = =Thể tích khối < /b> tứ diện MACD: 3D1 3. .3 24< /b> MACD AC a< /b> V MN S= = (đvtt)Xét tam giác BCH vuông tại B nên: 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 254 4 a < /b> aCH...
 • 5
 • 378
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV – NĂM 2013 Môn: Toán; Khối: A, A1 - THPT PHAN CHU TRINH pot

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV – NĂM 2013 Môn: Toán; Khối: A, A1 - THPT PHAN CHU TRINH pot

Cao đẳng - Đại học

... =Tam giác BIG vuông tại I nên: 2< /b> 2 2 < /b> 2104 a< /b> BG BI IG= + = 2 < /b> 2 2 < /b> 214 104 4 a < /b> aSG SB BG a=< /b> − = − =.Thể tích khối < /b> chóp S.ABC:31 1 1 3 3. . .3 . .3 3 2 < /b> 2 4SABC ABC a < /b> aV S SG a < /b> a= ... / )GK AC K AC GK BC SK AC⊥ ∈ ⇒ ⊥ 2< /b> 2 2 < /b> 23 3; 2< /b> 2 2 < /b> 2 2< /b> GC a < /b> a a < /b> aGK SK SG GK a < /b> AC= = ⇒ = + = + = =Diện tích tam giác ABC: 2< /b> 1 3 3 3 3. . 2 < /b> 2 4 2< /b> SAC a < /b> aS a=< /b> =.Khoảng cách từ B đến ... là: ( ) 2< /b> ; an b= −uurVì tam giác ABC cân tại A < /b> nên:( ) ( )1 2< /b> cos , cos ,n n n n=ur r uur r ⇔ 7 7a < /b> b b a+< /b> = − ⇔ 4 3 0a < /b> b + = hoặc 3 4 0a < /b> b − =*) Với 4 3 0a < /b> b+ =chọn 3 4a < /b> b= ⇒ =...
 • 5
 • 330
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B

Toán học

... lăng trụ tam giác . ' ' 'ABC A < /b> B C có ' 2 < /b> ;= = =AA a < /b> AB AC a< /b> và góc giữ a < /b> cạnh b n 'AA và mặt phẳng (ABC) b ằng 600. Tính thể tích củ a < /b> khối ... 8 .b (1,0 điểm). Cho lăng trụ tam giác ABC .A< /b> B C’ có AB = a;< /b> AC = 2a;< /b> 0' 2 < /b> 5; 120< /b> AA a < /b> BAC= =; I là trung điểm c a < /b> CC’. Chứng minh rằng 'IB IA⊥ và tính khoảng cách từ điểm A < /b> ... hiện.https://www.facebook.com/phamtuankhai1 http://nguoithay.vnhttp://nguoithay.vnNGUOITHAY.VN—————–ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 20< /b> 14 Môn:< /b> Toán;< /b> Khối < /b> A,< /b> A< /b> 1, B Thời gian làm b i: 180 phút,...
 • 17
 • 1,388
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2013 Môn: Toán; khối A+A1 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2013 Môn: Toán; khối A+A1 potx

Cao đẳng - Đại học

... :4310ABxy⇒+−= 0 .25< /b> d (I,AB) =2.< /b> Vì AC = 2 < /b> BD nên AI = 2 < /b> BI Trong tam giác vuông ABI ta có: 2< /b> 222< /b> 111154(,)4BIdIABBIBI==+⇒= 0 .25< /b> B là giao điểm c a < /b> đường tròn tâm I b n kính R =5 ... 22< /b> 22< /b> 1116 727< /b> 9349145145145145xyz−+++−= 0 .25< /b> 9 .a < /b> 1đ Ta có: ( ) 21< /b> 01 122< /b> 1 21< /b> 2 121< /b> 2 121< /b> 2111 nnnnnnnnnnnCCCCCC++++++++++=+++++++ () 21< /b> 122< /b> 126< /b> 21< /b> 2 121< /b> 22< /b> 2.< /b> 2nnnnnnnCCC+++++++⇔=+++= 0 ,25< /b> 18n⇔= 0 .25< /b> ... Chương trình nâng cao Pt chính tắc c a < /b> Elip có dạng:( ) 22< /b> 22< /b> 10xyabab+=>> Ta có: 22< /b> 1 2< /b> cabeaa−=== 22< /b> 34ba⇔=(*) 0 .25< /b> Vì Elip và đường tròn (C) đều nhận trục Ox, Oy...
 • 5
 • 207
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN ( Khối A-B-D) pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN ( Khối A-B-D) pot

Cao đẳng - Đại học

... v (ABCD) l Ã0SBA 60=. Ta cú ÃSA SB.tanSBA a < /b> 3= =.T ú ta cú: a < /b> 3 2 < /b> 31SM SA AM a < /b> 33 3= = =SM SN 2< /b> SA SA 3 = =.D thy: S.ABCD S.ABC S.ADC S.ABC S.ADCV V V 2V 2V= + = =V S.BCNM ... 02 < /b> =+ yx nên G có t a < /b> độ )2;< /b> ( ttG =. Khi đó ( 2;< /b> 3 )AG t t= uuur, ( 1; 1)AB = uuur Vậy diện tích tam giác ABG là ( )[ ]1)3( )2(< /b> 2 2< /b> 1 2< /b> 1 22< /b> 2< /b> 22< /b> +== ttABAGABAGS= 2< /b> 32 < /b> t0.5S A< /b> B CDMN ... ) 2 < /b> 23 2 < /b> 2 4 2 < /b> 2 4 2 < /b> 2x x x x x x⇔ + − + = − + − +Do x= -2 < /b> không là nghiệm c a < /b> pt(1) nên chia cả 2 < /b> vế cho x +2 < /b> ta được: 2 < /b> 2 2(< /b> 2 < /b> 4) 2 < /b> 43 2 < /b> 0 2 < /b> 2x x x xx x− + − +⇔ − − =+ +Đặt 2< /b> 2 4 2< /b> x...
 • 7
 • 369
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2  ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2  ppsx

Cao đẳng - Đại học

... tip imA,BlA(x A< /b> ,y A< /b> ) ,B( x B ,y B )PTttMAl:(x A< /b> 4)(x4)+y A< /b> y=4Vỡtt iquaM(0y0)nờntacú4(x A< /b> 4)+y A< /b> y0=40 124< /b> yxy A< /b> A - = ị0 ,25< /b> Tngt:0 124< /b> yxy B B - =0 ,25< /b> PTtABl:AB A< /b> AB A< /b> xxxxyyyy ... VTCP1( 123< /b> )( 12 < /b> 1)(111)pdu nuu u ỡ ^ = ù => = - - ớ ^ = ù ợ r uur r r uur0 ,25< /b> - Gọi A(< /b> a; a;< /b> a)< /b> ẻd 1 ; B( 1 -b; 2b; 3b) ẻd 2 < /b> =>AB = uuur (1 -a-< /b> b; 2b -a;< /b> 3b -a)< /b> 0 ,25< /b> - ... -Thayy A< /b> ,y B tac:y)(4 124< /b> 00 A< /b> Axxyyx - = -0 ,25< /b> CõuVIA(2im)ThaytoimEv ptABtac:)4(4 124< /b> 100 A< /b> Axyyx - = - -40 = yVycú1imt/mM(04)0 ,25< /b> 2.< /b> - Phơng trình d thoả đề < /b> b i...
 • 7
 • 312
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A, B, D - Trường THPT Hạ Hòa potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A, B, D - Trường THPT Hạ Hòa potx

Cao đẳng - Đại học

... .(AB):8x3y1=0;(AC):3x5y 12=< /b> 0 B làgiaođiểmc a< /b> (AB)vàđườngcaohạtừ B => B (2< /b> 5)Clàgiaođiểmc a< /b> (AC)vàđườngcaohạtừC=>C(4;0)0,50 ,25< /b> 0 ,25< /b>  2.< /b> (1đ) .(0; 1;1); (1; 2< /b> 3) A < /b> B n ... đtABcópt:x+y+1=0)màd(I;AB)= 2< /b> 3 2< /b> IABSAB =,hay|x+1|=3,suyrax= 2,< /b> x =4(loại).VậyI (2< /b> 0)TheoCTtrungđiểmsuyraC(3; 2)< /b> ,D (2< /b> 3).0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> 0 ,25< /b> (1đ) a)< /b> (S)cótâmI(1; 2< /b> 3),bkR=4,d(I,(P))=3<4.Suyra(P)cắt(S)theomộtđườngtròntâmH,bk:r ... £ 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2( ) 2 < /b> 1 (1 ) 2 < /b> 11 1 1x y x y xy x yPx y xy + - + + - + = = + + + +Đặt: 2< /b> 2 < /b> 2,(0 1) ( ) 2< /b> t tt xy t P f tt - + + = < £ Þ = = +; 2< /b> 2< /b> 4 2< /b> '(...
 • 4
 • 343
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ỷ(1)0 ,25< /b> pdngbtngthc ( ) 2< /b> 2 2 < /b> 2x y zx y z a < /b> b c a < /b> b c + + + + + +,tacú ( ) 2< /b> 2 2 < /b> 2 a < /b> b c a < /b> b c a < /b> b c b c a < /b> ab bc ca ab bc ca + + + + = + + + +. (2)< /b> 0 .25< /b> tS = ( ) 2< /b> a < /b> b cab bc ca ... =0 ,25< /b> III(1,0im)IV(1,0im) 2< /b> ' ' '1'. ' ' 2 < /b> 3AB C D a< /b> S AC N D ị = =0 .25< /b> A< /b> B CDS'CDOI B DoIltrngtõmtamgiỏcSAC 2 < /b> 2' ' .3 3 a< /b> B D BD ị = = 2< /b> ' ' '1'. ... Tacú 2 < /b> 165AB z z = - =0 .25< /b> 145OA z = =0 .25< /b> 2< /b> 20OB z = =0 .25< /b> VIIa(1,0im)Suyra 2 < /b> 2 2< /b> OA OB AB + = nờnÃ090AOB =0 .25< /b> 1.(1,0im)Do ( )36 10I I a < /b> a ẻ D ị + .0 .25< /b> Tacú ( ) ( )1 2< /b> ...
 • 10
 • 352
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A doc

Cao đẳng - Đại học

... thành: 2 < /b> 3 a < /b> b b c c a < /b> a b b c c a< /b> a b c b c c a < /b> a b b c c a < /b> a b                    0 .25< /b> Theo b t đẳng thức Cô-si ta có: 33 . . 3 a < /b> b b c c a < /b> a b b c c a< /b> b c c a < /b> a b b c ... . .1 1 1 2 < /b> 2 2.< /b> . . . .3 2 < /b> 3S ABCD S ABC B SACV V V BO SA SC BO SA SC   =3 2< /b> 6 a< /b> .0.50VTa có:  2< /b> 1a < /b> b c b a < /b> b a < /b> b a< /b> b c b c b c       0.50Tương tự, b t đẳng ... SBD là các tam giác cân b ng nhau có đáy BD chung nên OA OC OS . Do đó tam giác SAC vuông tại S. 0.50 3 Ta có   2< /b> 2 2 < /b> 2 2 < /b> 2 2< /b> 1 1 2 < /b> 4 2< /b> a< /b> BO AB OA AB AC AB SA SC  ...
 • 5
 • 268
 • 0

Xem thêm