đề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2

Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2011 Trường THPT Lương Tài 2

Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2011 Trường THPT Lương Tài 2

Toán học

... ta có: 2 3 k k 2 k 2n 1 2n 12n 1 2n 1 2n 1 2n 12n(2n 1) 2C 3 .2. 2C ( 1) k(k 1 )2 C 2n(2n 1 )2 C− − ++ + + +− + = − + + − − + − +0 ,25 Phương trình đã cho 100n 020 100nn24 020 0)1n2(n2 2 =⇔=−+⇔=+⇔0 ,25 VIb.1 ... xC2C)x1)(1n2(++−++++−+−+−+−=−+− (2) 0 ,25 Lại lấy đạo hàm cả hai vế của (2) ta có:1n21n21n22kk1n2k31n2 2 1n21n2xC)1n2(n2 xC)1k(k)1( xC3C2)x1)(1n2(n2−++−+++−+−+−−++−=−+0 ,25 Thay x = 2 vào đẳng thức ... 1n21n21n2kk1n2k 22 1n211n201n21n2xC xC)1( xCxCC)x1(++++++++−+−+−+−=− (1) * Lấy đạo hàm cả hai vế của (1) ta có:n21n21n21kk1n2k21n211n2n2xC)1n2( xkC)1( xC2C)x1)(1n2(++−++++−+−+−+−=−+−...
 • 8
 • 386
 • 0

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Cl 2 + 2H 2 O 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H 2 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl 2 +5Cl 2 + 8H 2 O 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 14HCl + 2K 2 Cr 2 O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl 2 + 7H 2 OSố ... 6, 72 Câu 18: Trong các phản ứng sau, phản ứng tự oxi hóa, tự khử là:A. NH4NO3 → N 2 O + 2H 2 O B. 2Al(NO3)3 → Al 2 O3 + 6NO 2 + 3/2O 2 ↑C. 2KMnO4 → K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 ↑ ... thuốc nổ TNT TH2091 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 11TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 114 Thời gian: 90 phútCâu 1: Nung 2, 23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al,...
 • 4
 • 631
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tìm là: 2 22 15xyz 24 +−+= 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 9b (1đ) Điều kiện: ( ) ( )x4;11;4∈−−∪− () ()()()() 23 48 2 22 22 22 22 22 logx12log4xlog4xlogx12log4xlogx4log4x4log16x4x416xx24x416xx4x 120 x64x4x16x4x200x 226 ++=−++⇔++=−++⇔+=−⇔+=−=+=−+−=⇔⇔⇔=−+=−−−==± ... (S): 22 2xyz4x6y14z270++−−+−= 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 9a (1đ) Điều kiện: n ≥ 3, n ∈ N* Ta có: ()()()() 2 23nn 21 4 12. 214 .21 4n 228 n3n2C3Cnnn1nn1n2n+=⇔+=⇔−+=−+−−− ... 50a2b4cd0++++= (2) B∈ (S) ⇔ 94a4b2cd0+−++= (3) C ∈ (S) ⇔ 54a0b2cd0−+++= (4) Từ (1), (2) , (3), (4) ta có hệ phương trình 2a2bc3d2b4c5a250a2b4cd02a2bc3b394a4b2cd02a3bc2c754a0b2cd02abc0d27++=−=−−−=−++++=++=−=−⇔⇔+−++=−++==−+++=++==−...
 • 6
 • 606
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... phương trình đã cho có nghiệm là: xk2=π, 2 xk 23 ππ=−+ với (k ∈ Z) 0 .25 đ ()() 22 3 322 3 322 22 322 3 22 xy3xy5xyxy33x3y5xyxyxy32xxy5xy2y0xy3x2yy2xxy−=+=−−=⇔⇔+=−−−=−−−=−==⇔=−=− ... 1sinx 2 cosxsinx1=⇔−= 0 .25 đ 4 0 +∞ −∞ 4 2 5-1 2 Owww.VNMATH.com 9b (1đ) Điều kiện: ( ) ( )x4;11;4∈−−∪− () ()()()() 23 48 2 22 22 22 22 22 logx12log4xlog4xlogx12log4xlogx4log4x4log16x4x416xx24x416xx4x 120 x64x4x16x4x200x 226 ++=−++⇔++=−++⇔+=−⇔+=−=+=−+−=⇔⇔⇔=−+=−−−==± ... x 2 = 2m 0 .25 đ Do đó 12 xx2m11−=⇔−= 0 .25 đ 1 (2 ) m = 0 hoặc m = 2 0 .25 đ ()()() 22 2sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0 .25 đ 2 (1đ)...
 • 6
 • 412
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... phức ………………… Giả sử z = x + yi; x, y  R . Ta có |z – 2| 2 + |z + 2| 2 = 26  (x – 2) 2 + y 2 + (x + 2) 2 + y 2 = 26   x 2 + y 2 = 9. Suy ra tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa ... TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM 20 13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ======================================== ... – 2y)  (2 – 3y)(1 + 48y 2 – 96y3) – 25 y(1 – 2y) ≥ 0  2 – 28 y + 146y 2 – 336y3 + 28 8y4 ≥ 0  144y4 – 168y3 + 73y 2 – 14y + 1 ≥ 0  (12y 2 – 7y + 1) 2 ≥ 0 . (đpcm). ...
 • 4
 • 473
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Sinh học

... Trang 1/8 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD- ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 12 MÔN: SINH-HỌC Thời gian làm ... , cả 2 gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần đã cần môi trường cung cấp 126 14 Timin và 8400 Guanin. Dạng đột biến của gen là A. Mất 2 cặp A-T. B. Mất 2 cặp G-X. C. Thêm 2 cặp G-X. D. Thêm 2 cặp ... tính trạng, cả 2 cặp gen đều liên kết giới tính và liên kết gen hoàn toàn. C. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng thường, cả hai cặp gen đều phân li độc lập. D. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng...
 • 8
 • 642
 • 4

Xem thêm