đề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đôn

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn Hóa - THPT Thanh Miện I

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn Hóa - THPT Thanh Miện I

Hóa học

... là: 1s22s22p63s23p5, 1s22s22p63s23p63d104s24p4, 1s22s22p5 , 1s22s22p63s23p4 Thứ tự tăng dần tính phi kim là: A B
 • 8
 • 349
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ MÃ 123

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ MÃ 123

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HA Nor -THI TFITJ EAI HQCLAN 2- (20 11) - M6n Var ri - Me d6 123 TR.UOI{G THPT CT{UYEN DAI HOC SU PHAM I{A NOI DAp Aro pp rnr rmil DE t2l EE t 22 I ) C DE ugc nnorq vAr i-f (ngly 27 - - 20 11) l-,dn ... Scos (20 2, ) 2" thuc cira xz lA A x, :8cos(Z}trt + lt -) (cm) B ", = Scos(2ort-fl f"r"l Vat li - Me da 123 TRTjONG THP'I CHUYSN oHSp HA NOI -THI THU DAI HQC LAN 2- (20 11) M6n c x, =8J2 sin (20 rr ... D D D 21 B r_) A C 5t C B B B 22 B C C C 52 C D A C 23 A C C C '53 B B D A 24 B C C D 54 B A B D 25 A D D C 55 D B B B 26 A A A A 5t) A B C B 27 B C C A 57 B C A A 28 C D D D 58 A D B B 29 C C...
 • 8
 • 487
 • 1

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

Hóa học

... ancol đơn chức X Y đun với H2SO4 đ chất A Tìm CTCT Của A,X,Y A CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH; CH2=CH-CH2OH B.CH3-O-CH2-CH=CH2; CH3OH; CH2=CH-CH2OH C.C2H5-O-CH=CH2; C2H5OH; CH2=CH-OH D.CH3-O-C3H7; CH3OH; ... 3) HI + FeCl3 4) H2S + Cl2 6) O3 + Ag 7)Mg + CO2 8) KClO3 + HCl (đ) 5) H2O2 + KNO2 Số phản ứng tạo đơn chất là: C D A B Câu 17: Cho phản ứng sau 1) Cu +HNO3(l) → 2) Fe2O3 + H2SO4 đ to 3) FeS ... (1) → CuO (2) → Al2O3 (3) → Fe2O3 (4) → Na2O (5) Ở ống có phản ứng xẩy ra: A Các ống (2) , (3), (4) B Các ống (2) , (4), (5) C Các ống (1), (2) , (3) D Các ống (2) , (4) -Hết ww.dethithudaihoc.com...
 • 6
 • 601
 • 3

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học

Hóa học

... mol NO3 0, 02 mol SO 42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH )2 0,1M vào X, sau phản ứng kết thúc, thu 3,7 32 gam kết tủa Giá trị z, t A 0, 120 0, 020 B 0, 020 0, 120 C 0, 020 0,0 12 D 0,0 12 0,096 Câu ... dịch Na2CO3 0,50M vào 0,30 mol hỗn hợp X, đến khí thoát thu V lít khí CO2 (ở đktc) Giá trị V A 0,448 B 4,48 C 2, 24 D 0 ,22 4 Câu 38: Cho chất tham gia phản ứng: (2) : SO2 + H2S  (1): S+ F2   (3): ... e3+ khử Cu tạo thành Cu2+ F e2+ B Ag+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ C Cu2+ tác dụng với dung dịch H2S tạo kết tủa màu đ en D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: F e2+, H+, Cu2+, Ag+ B Theo chương trình...
 • 6
 • 293
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)

Hóa học

... A 20 0,84 B 20 0,86 C 20 0,88 D 20 0,99 Thí sinh không sử dụng tài liệu bảng tuần hoàn Mã đề thi 127 - Trang SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 ... PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 367 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5OH C3H7OH ... KMnO4 loãng sinh hexan-1 ,2, 3-triol CTCT X là: A CH3COOCH2-CH2-CH=CH-CH2-CH3 B CH3COOCH2-CH2-CH2-CH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 D CH3COOCH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3 Câu 22 : Ngâm Cu dư vào dung...
 • 25
 • 353
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN HÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN HÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI pptx

Cao đẳng - Đại học

... ri'ng cau 53: cho m ;t;;;;;;;;7;i,ar;;6[of D '2 (san pharn khu.duy nhat) vd 8 ,28 gam ctra m lir D' 3'05 gam' C '2, 32 gam' F. -2, 25 gam .t A, .2, 52 gam thi cdp ndo c6 toc duo-c lAy bing cau 54: Trong ... (td sdn pttA tit,'riuy nh6t, D '2' 24' c' 2, 80' F.- .2, 52 L.4 ,20 A C2H3COOCTH7 Cdu 59: To visco ; vd-CrHrCbOCrHr B' C2H3COOCTHz xenlulozo thuOc loai torhdn B to thi6 n nliicn' q' diro.'c diAu chti ... B0% th6 tich Gi6 tri cira CO2;0,7 mol H2O vd 3,1 mol N2 Gie sfr kh6ng'klii chi g-6m N2 vd 02 d6 N, mld 8.49,6 gam C.93 gam 8.9 gam h.6 ,2 gam X g6m KOH lM vd KzCO: 2M thi thu Ca;h;fil'it u 1,oan...
 • 4
 • 265
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh - Khối D Mã đề: 158 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh - Khối D Mã đề: 158 pot

Cao đẳng - Đại học

... danh: Trang 4/4 - Mã đề: 158 SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 09 Môn: Tiếng Anh - Khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 1 92 I Choose the best answer ... Trang 3/4 - Mã đề: 1 92 Đáp án mã đề: 158 01 - - - ~ 21 - - = - 41 - / - - 61 ; - - - 02 ; - - - 22 - - - ~ 42 - / - - 62 - - - ~ 03 - - - ~ 23 - - = - 43 ; - - - 63 - - - ~ 04 ; - - - 24 - - - ~ ... - 20 ; - - - 40 - - - ~ 60 - - - ~ 80 ; - - - 01 - / - - 21 ; - - - 41 - / - - 61 - - - ~ 02 - - - ~ 22 - / - - 42 - / - - 62 - - = - 03 - - - ~ 23 - - - ~ 43 - / - - 63 - - = - Đáp án mã đề: ...
 • 10
 • 1,951
 • 20

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ potx

Cao đẳng - Đại học

... Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20 Câu 25 Câu 30 Câu 35 Câu 40 PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 41 Câu 46 Câu 42 Câu ... Câu 42: Một đĩa mài có mômen quán tính trục quay 1 ,2 Kgm2 Đĩa chịu mômen lực không đổi 16 Nm Mômen động lượng đĩa thời điểm t = 3,3 s A 52, 8 Kgm2/s B 66 ,2 Kgm2/s C 30,6 Kgm2/s D 70,4 Kgm2/s Câu ... học, Thích mà học không say mà học Trang ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 2- 2010 THÁNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 11 16 21 26 31 36 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 12 Câu 13 Câu...
 • 6
 • 228
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2  ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2  ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 1.(1im)TX:R 2 Pt 2sinx(1ưcosx )+2cosx +cosxư1=0 0 ,25 (1+cosx) (2( sinx+cosx)ư2sinxcosxư1)=0 Cosx=ư1 x = p + k2 p 0 ,25 2( sinx+cosx)ư2sinxcosxư1)=0 (2) tt=sinx+cosx, t Ê T (2) tacú:t(t 2) =0 t=0 0 ,25 x= ... ẻ Z) 0 ,25 Vy ptcú2hnghim x =p + k2 x= p -p + kp 2. Kư1ÊxÊ tt= 1+x + 1- x suyra: (1im) t2 = 2+ 1- x2 ị t 0 .25 t4 -4 - + 8= t t PTtrthnh: ột = ( - t3 + 2 - = t )( t ) t2 ởt + - 4= 0 ,25 t =2 x= (TMK) ... tABlxưyư5=0 Gi G(xy),tacú: 2( 1) 0 ,25 0 ,25 x- y- = ( ) ộ x- y- 6= x- y- = ( ) Gl giaoimcatrungtuynCMvmt trong2ng(1) hoc (2) tacú:G(1ư5)hoc G (2 2) T GC =-2GM Tasuyracú2imthmbtl: C( 2 10)hocC(1ư1) Gi(S)cútõmIv...
 • 7
 • 312
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A, B, D - Trường THPT Hạ Hòa potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Khối A, B, D - Trường THPT Hạ Hòa potx

Cao đẳng - Đại học

... - xy + y = ( x + y ) 2 - 3xy £ -3  xy  1  Þ - £ xy £ Þ < xy £ 1  3  ( x + y )2 - x y + (1 + xy )2 - x y 2 + 1  P = = x + y 2 + 1 + xy + 1  -t 2 + 2t + 2 -t 2 - 4t + 2 Đặt :  t = xy , (0 ... '(t ) = 2 t + 2 (t + 2)   f '(t ) = Û t  = -2 + 6  lim f (t ) = 1; 0 ,25   0 .25   0 ,25   0 .25   f ( -2 + 6) = - 6; f (1) = 1  + t ® 0  Đs:  max P = - 6; P = 1  Va(3 đ)  1.(1 đ)  Ta có  y D  2 C  I  ... x 2.  (1đ)  Tìm m   2 y’ = ­3x  + 6mx = 0 Û x = 0, x = 2m  Hs có 2 cực trị khi  m ¹ 0 . Giả sử A(0, ­  3  m); B(2m; 4m  – m)  1  2 SOAB  =   OA.  , với OA = |m|; BH =  BH 2 d( B, Oy) = |2m| ...
 • 4
 • 345
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT VŨ QUANG doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT VŨ QUANG doc

Cao đẳng - Đại học

... 5xsincoxs x = cot 2x- sin 2x 2 Điều kiện: sin 2x x k p (k ẻ Â) 1 - sin 2x 1 Khi đó, phương trình cho tương đương với: = cot 2x- 5sin x 8sin 2x ộ (loai ) ờcos x = 2 p 8(1 - sin 2x) = 20 cos 2x -5 x ... sin x+ 20 11 x + 20 11 sinx Tính I = ũ dx = ũ dx + ũ dx = K + L 1+ cosx + cos x + cosx 0 p x+ 20 11 Tính K = ũ dx + cosx K= p ỡu = x+ 20 11 ỡdu = dx ù ù Đặt dx ị x ù dv= + cosx ùv= tan2 ợ ợ + 20 11 ... )= x - 2( x + ) + 12 + (- 2) ộ x = = x + = ờ x = -25 -31 83 33 ộ -25 -3 ờG ( ) ị C( - - ) ( R) ờG ( -31 -5 ) ị C ( - 101 - 39) 4 4 2 Cho n số nguyên dương Tính tổng: 22 - 1 23 - 2n+1 -...
 • 6
 • 241
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... x1 +2 v y1 = - x2 +2 2 + - 2 S 2. 2 Tacú h = d ( M (D))= ị BC = MBC = =4 h 2 M BC = ( x2 - x1 )2 + ( y2 - y1 )2 = ộ ( x2 + x1 )2 - 4x1 x2ự =8(m - 3m +2) ỷ 0 .25 0 ,25 0 .25 Suyra 8(m - 3m +2) =16 ... Mtcu(S)tipxỳcvi(a1 )v(a2 )khivchkhi d ( I (a1 ) ) =d ( I (a 2) ),thayvotagii 0 .25 0 ,25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 18 rac t1 = - hoc t2 = - 12 19 35 ổ 20 36 22 Doú I1 (10 24 - 32 )ị R1 = ... -2 - t -2t +3 ). t 0 .25 Mtcu(S)tipxỳcvi(a1 )v(a2 )khivchkhi d ( I (a1 ) ) =d ( I (a 2) ),thayvotagii 0 .25 VIa (2, 0im) 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 18 rac t1 = - hoc t2 = - 12 19 35 ổ 20 36 22 ...
 • 10
 • 353
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A doc

Cao đẳng - Đại học

... cực đại x  ; yCD  -Giới hạn: xlim y    Bảng biến thi n: -1 x  - y' y 0 +  - f  x =  x4 -2 x2 0 .25 0 .25  +  Đồ thị Điểm  +2 0 .25 - 10 -5 10 -2 -4 -6 -8 2) y  x  2mx  2m; ... TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I Câu I ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 12 Năm học 20 10 -20 11 (lần 2) Nội dung Khi m  hàm số (1) trở thành y  x  x   Tập xác định:   Sự biến thi n: y '  x  x; ...  i Phần ảo số phức z 0.50 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0.50 Hết -Thạch Thành, ngày 20 tháng năm 20 11 Người đề làm đáp án: BÙI TRÍ TUẤN Mọi thắc mắc đề thi đáp án xin gửi bui_trituan@yahoo.com...
 • 5
 • 268
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 2 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... cực đại x  ; yCD  -Giới hạn: xlim y    Bảng biến thi n: -1 x  - y' y 0 +  - f  x =  x4 -2 x2 0 .25 0 .25  +  Đồ thị Điểm  +2 0 .25 - 10 -5 10 -2 -4 -6 -8 2) y  x  2mx  2m; ... TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I Câu I ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 12 Năm học 20 10 -20 11 (lần 2) Nội dung Khi m  hàm số (1) trở thành y  x  x   Tập xác định:   Sự biến thi n: y '  x  x; ...  i Phần ảo số phức z 0.50 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0.50 Hết -Thạch Thành, ngày 20 tháng năm 20 11 Người đề làm đáp án: BÙI TRÍ TUẤN Mọi thắc mắc đề thi đáp án xin gửi bui_trituan@yahoo.com...
 • 5
 • 264
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH QUẢNG TRỊ  ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH QUẢNG TRỊ  ppsx

Cao đẳng - Đại học

... m2 + m2 + (x- x0)+ my = (x0 ạ-m) x + m (x0 + m )2 0 ,25 ỡ ổ 2 + 2 m ỗ ữ A - m m ù ỗ ịớ ố x + m ữ ứ ùB 2x + m m ) ợ ( 0 ,25 m2 + IB =2 x0 + m ị IA = x + m 0 ,25 S (IAB)= IAIB= 2m2 + = 2 + 2= 12 ... cosx= (loi) 2sin x - sinx- 1= ờsinx= - 1ị 4cos2 x- 3= (loi) { 2. 0 ,25 } 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 Vy,phngtrỡnh (1)vụnghim p p x sin2 x dx+ ũ dx= I + I2 1 + sin2x 1+ sin2x 0 CõuIII(1im) I = ũ p p 2 x * I1 ... ữ ố ố ứ 0 ,25 0 ,25 p sin x p dx ,ibin: t = - x an 1+ sin2x 2 * I2 =ũ p cos x I2 =ũ dx 1+ sin2x dx ổ pửp = tan x- ữ| = ỗ p ố 4ứ ổ cos2ỗ x- ữ 4ứ ố ị 2 = ũ I ịI2 = Vy, I = I1 + I2 = p 0 ,25 + CõuIV(1im)...
 • 7
 • 318
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT CAO LÃNH potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT CAO LÃNH potx

Cao đẳng - Đại học

... F2 (5; 0) M điểm thuộc (H) thỏa F1MF2 = 60o diện tích tam giác F1MF2 x = −1 + 2t x y −1 z +  Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường...
 • 2
 • 293
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU docx

Cao đẳng - Đại học

... Hóchotngngvi 2 ù x + xy - y = x - 2y ợ Th1: y = ị x =0. Th2: y ạ0, t t = 0 ,25 ỡ y (2t - t + 1) = y (3 - t) (1) x ù x =ty thayvoh: 2 y ù y (t + t - 3) = y (t - 2) (2) ợ 0 ,25 T(1)v (2) ta c: 3t - ... 1) 1 + = Ê0ị + Ê 2 2 2 + y + z + yz (1 + y )(1 + z )(1 + yz ) + y + z 1+yz Suyra: VT Ê 1 1 2 + 2( + )Ê + Ê + 12 2 1+ y 1+ z 1+ x 1+ yz + x 1+ x 1+x 2 - 2t - 1 , < t Ê ị VT Ê 2t + - t = f (t). ... Â (loi)vi y = tac x = 1, 2. 0 ,25 Bnimthuc(E)cúto nguyờnl M (21 ) M (2 -1) M ( -21 ) M 4( -2 - 1). 0 ,25 Cú6ngthngthomónl: x = x = -2 y = y = -1 x - y = x + y =0. 0 ,25 2. (1,0im)Tỡmto A, B, C,D....
 • 5
 • 294
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH II TỈNH NGHỆ AN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH II TỈNH NGHỆ AN pptx

Cao đẳng - Đại học

... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 V Giiphngtrỡnh 1im 2 x x 4x Kx#0PTóchotngng x + ( ) + = 12 x +2 x + x +2 2 x x2 x 2 4x ( x) + = 12 ( ) + - 12 = (1) x +2 x +2 x +2 x +2 ộ x = (2) ột= x2 x+ t = t PT(1) t + 4t 12 ... D , = - =9i 2, Z1= 2+ 3ivZ2 = 2 3i 0 ,25 1im 0 ,25 Z1 = ( -2) +3 = 13 v Z = ( -2) + ( -3) = 13 2 A= Z1 + Z =26 VIb.1 0,5 0 ,25 Tỡm imtrờnngthngd ngtrũn(C)cútõmI(11)bỏnkớnhR=3 1im 0 ,25 2 GisMtrờndvAltipimtacúMA ... x -2 t x = - x + 2= - (3) ộ x= + (2) x 2x =0 ờ x = - (3) x + 6x+ 12 =0(VN) vyPTóchocúhaibghim 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tỡmhai imB,Ctrờn ngthng VIa.1 1im GiHlhỡnhchiucaAtrờn(d)tacúAH=d(A/d)= 0 ,25 ...
 • 5
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT MINH CHÂU TỈNH HƯNG YÊN ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT MINH CHÂU TỈNH HƯNG YÊN ppsx

Cao đẳng - Đại học

... mặt cầu cần tìm 0 ,25 ộ z1 = 2- i ởz2 = 2+ i 1,0Tacú: D ' = - = -1=i ị 0 .25 Khiú: ( z1 - 1) VIIa 20 11 + ( z2 - 1) 20 11 = (1 - i ) 20 11 20 11 + (1+i ) 0 .25 1005 = (1 - i ) ộ(1 - i )2 ự ỷ 1005 + (1 ... VIb2 (1,0) 5+m 0 ,25 0 ,25 ộ m= -3 ) ộ7 + m = 2( 5 + m ờ 17 + m = -2( 5 + m) m = ở Vim=ư3 ị mp(P):2x+2y+z3=0 17 17 Vim=ư ị mp(P):2x+2y+zư =0 3 Ptu y2x+8= 0 ,25 0 ,25 ( ) y =2x 0 ,25 thvoptthhaitac: ... )( -2i ) 0 .25 0 .25 1005 + (1 +i )( ) i = -21 005 i (1 - i ) + 21 005 i (1 + i) = 21 005 i (1 + i - + i) = - 1006 2. (1,0) đ Tacú: d iquaimA( 121 )vvtcpl: u1 = (1 - 0) 1 đ d2 iquaimB (21 ư1)vvtcpl: u2...
 • 8
 • 346
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25